Vyhláška č. 95/1983 Zb.Vyhláška ministra zahraničných vecí o Zmluve medzi Československou socialistickou republikou a Zväzom sovietskych socialistických republík o právnej pomoci a právnych vzťahoch v občianskych, rodinných a trestných veciach

Čiastka 20/1983
Platnosť od 13.09.1983
Účinnosť od 13.09.1983
Redakčná poznámka

Zmluva nadobúda platnosť na základe svojho článku 91 odseku 1 dňom 4. júna 1983. Týmto dňom stráca platnosť Zmluva medzi Československou republikou a Zväzom sovietskych socialistických republík o právnej pomoci v občianskych, rodinných a trestných veciach z 31. augusta ...

Časové verzie

Znenie od - do Novely Poznámka
13.09.1983 Aktuálne znenie

Pôvodný predpis

13.09.1983