Vyhláška č. 94/1983 Zb.Vyhláška ministra zahraničných vecí o Dohode medzi Československou socialistickou republikou a Rakúskou republikou o spolupráci v oblasti zdravotníctva

Čiastka 19/1983
Platnosť od 31.08.1983
Účinnosť od 15.09.1983
Redakčná poznámka

Dohoda nadobudla platnosť na základe svojho článku 4 dňom 1. júla 1983.

94

VYHLÁŠKA

ministra zahraničných vecí

z 21. júla 1983

o Dohode medzi Československou socialistickou republikou a Rakúskou republikou o spolupráci v oblasti zdravotníctva


Dňa 18. novembra 1982 bola vo Viedni podpísaná Dohoda medzi Československou socialistickou republikou a Rakúskou republikou o spolupráci v oblasti zdravotníctva. Dohoda nadobudla platnosť na základe svojho článku 4 dňom 1. júla 1983.

České znenie Dohody sa vyhlasuje súčasne.*)

Prvý námestník:

Řehořek v. r.

DOHODA

medzi Československou socialistickou republikou a Rakúskou republikou o spolupráci v oblasti zdravotníctva

Československá socialistická republika a Rakúska republika,

prajúc si podporovať rozvoj spolupráce medzi oboma štátmi v oblasti zdravotníctva,

súc presvedčení, že táto spolupráca prispeje k rozvoju dobrých susedských vzťahov medzi oboma štátmi, a

majúc na pamäti svoju zodpovednosť starať sa podľa cieľov a zásad Svetovej zdravotníckej organizácie o čo možno najlepšiu ochranu zdravia v oboch štátoch,

dohodli sa uzavrieť túto Dohodu:

Článok 1

Zmluvné štáty budú podporovať spoluprácu v oblasti zdravotníctva. Táto spolupráca sa bude uskutočňovať najmä prostredníctvom výmeny skúseností v týchto oblastiach:

1. riadenia, plánovania a organizácie zdravotníctva;

2. výchovy a ďalšieho vzdelávania lekárov a iných zdravotníckych pracovníkov;

3. organizácie preventívnej starostlivosti;

4. organizácie naliehavej lekárskej pomoci, nemocničnej a kúpeľnej starostlivosti;

5. hygieny a boja proti infekčným chorobám;

6. organizácie a metód zdravotníckej výchovy;

7. organizácie a metód kontroly liečiv.

Článok 2

Za účelom uskutočňovania spolupráce budú zmluvné štáty podporovať najmä:

1. spoluprácu svojich zdravotníckych zariadení a orgánov;

2. spoluprácu svojich lekárskych vedeckých spoločností;

3. vzájomne dohodnuté výmeny a styky medzi vedcami a odborníkmi z oblasti zdravotníctva, predovšetkým za účelom ďalšieho vzdelávania v povolaní, včítane s tým súvisiaceho používania laboratórií, vedeckých knižníc a iných dokumentačných stredísk;

4. vzájomné pozývanie vedcov a odborníkov na príslušné odborné akcie.

Článok 3

Za účelom vykonávania tejto Dohody sa budú dojednávať striedavo v jednom z oboch zmluvných štátov plány práce platné vždy na dobu troch rokov. V týchto plánoch práce sa bližšie dohodnú s prihliadnutím na zásady vyváženosti a vzájomnej prospešnosti obsah a formy spolupráce, ako aj výmeny vedcov a odborníkov, a to rozsah, dĺžka pobytu a podmienky, najmä finančné, v prijímajúcom štáte, včítane zabezpečenia bezplatnej naliehavej lekárskej starostlivosti.

Článok 4

Táto Dohoda sa uzaviera na päť rokov. Jej platnosť sa predlžuje vždy o ďalších päť rokov, pokiaľ jeden zo zmluvných štátov túto Dohodu písomne nevypovie diplomatickou cestou najneskôr šesť mesiacov pred uplynutím tejto lehoty.

Táto Dohoda nadobúda platnosť prvým dňom tretieho mesiaca po uplynutí mesiaca, v ktorom si zmluvné štáty vzájomne výmenou nót oznámili, že sa splnili vnútroštátne predpoklady pre nadobudnutie platnosti Dohody.

Na dôkaz toho splnomocnenci oboch zmluvných štátov túto Dohodu podpísali a opatrili pečaťami.

Dané vo Viedni 18. novembra 1982 vo dvoch pôvodných vyhotoveniach, každé v českom a nemeckom jazyku, pričom obe znenia majú rovnakú platnosť.

Za

Československú socialistickú republiku:

Ing. Bohuslav Chňoupek v. r.

Za

Rakúsku republiku:

Willibald P. Pahr v. r.

Poznámky pod čiarou

*) Tu sa uverejňuje slovenský preklad.