Vyhláška č. 93/1983 Zb.Vyhláška ministra zahraničných vecí o Dohode medzi vládou Československej socialistickej republiky a vládou Gréckej republiky o spolupráci v oblasti zdravotníctva

Čiastka 19/1983
Platnosť od 31.08.1983 do13.03.2003
Účinnosť od 15.09.1983 do13.03.2003
Zrušený 68/2003 Z. z.
Redakčná poznámka

Dohoda nadobudla platnosť na základe svojho článku 6 dňom 14. marca 1983.

93

VYHLÁŠKA

ministra zahraničných vecí

z 21. júla 1983

o Dohode medzi vládou Československej socialistickej republiky a vládou Gréckej republiky o spolupráci v oblasti zdravotníctva

Dňa 22. októbra 1980 bola v Aténach podpísaná Dohoda medzi vládou Československej socialistickej republiky a vládou Gréckej republiky o spolupráci v oblasti zdravotníctva. Dohoda nadobudla platnosť na základe svojho článku 6 dňom 14. marca 1983.

Slovenský preklad Dohody sa vyhlasuje súčasne.

Prvý námestník:

Řehořek v. r.

DOHODA

medzi vládou Československej socialistickej republiky a vládou Gréckej republiky o spolupráci v oblasti zdravotníctva

Vláda Československej socialistickej republiky a vláda Gréckej republiky,

želajúce si podporovať spoluprácu medzi svojimi krajinami v oblasti zdravotníctva,

presvedčené, že táto spolupráca prispeje ku zlepšeniu zdravotného stavu obyvateľstva oboch krajín a k rozvoju ich vzájomných vzťahov a

v súlade so Záverečným aktom Konferencie o bezpečnosti a spolupráci v Európe podpísaným dňa 1. augusta 1975 v Helsinkách,

dohodli sa na tomto:

Článok 1

Zmluvné strany budú rozvíjať a rozširovať rozsah svojej spolupráce v oblasti zdravotníctva a lekárskych vied a budú podporovať vzájomnú výmenu skúseností.

Článok 2

Zmluvné strany budú podporovať túto spoluprácu najmä prostredníctvom:

a) výmeny právnych predpisov týkajúcich sa zdravotníckej starostlivosti, ako aj informácií a publikácií o zdravotníckych problémoch a spôsoboch i metódach používaných pri ich riešení,

b) spolupráce medzi vedeckými výskumnými ústavmi, zdravotníckymi zariadeniami a lekárskymi vedeckými spoločnosťami v zdravotníckych otázkach obojstranného záujmu,

c) účasti občanov jednej krajiny v postgraduálnom štúdiu a špeciálnych kurzoch organizovaných vedeckými a výchovnými zariadeniami druhej krajiny,

d) účasti odborníkov jednej krajiny na lekárskych kongresoch, konferenciách, medzinárodných alebo dvojstranných seminároch a sympóziách organizovaných v druhej krajine.

Článok 3

Zmluvné strany budú uľahčovať recipročné výmeny vedcov, výskumných pracovníkov, ako aj iných lekárskych a zdravotníckych odborníkov.

Článok 4

Každá zmluvná strana bude poskytovať bezplatne občanom druhej zmluvnej strany ambulantné ošetrenie a prvú pomoc pri úrazoch a náhlych prípadoch, keď priamy lekársky zákrok je nevyhnutný a neodkladný, ako aj nevyhnutné liečenie pri povinne hlásených prenosných chorobách s výnimkou tuberkulózy a pohlavných chorôb.

Článok 5

1. Za účelom plnenia ustanovení tejto Dohody bude zriadený zmiešaný československo-grécky výbor. Tento výbor sa bude schádzať každé tri roky striedavo v Československej socialistickej republike a Gréckej republike za účelom vypracovania podrobných plánov spolupráce a posúdenia ich plnenia. V týchto plánoch sa budú taktiež upresňovať finančné a organizačné ustanovenia potrebné pre vykonávanie tejto Dohody.

2. Oznámenia týkajúce sa spolupráce uvedenej v tejto Dohode budú vykonávané diplomatickou cestou.

Článok 6

Táto Dohoda podlieha schváleniu podľa ústavných predpisov zmluvných strán a vstúpi do platnosti dňom výmeny nót o tomto schválení.

Táto Dohoda sa uzatvára na obdobie 5 rokov a jej platnosť bude mlčky predlžovaná vždy o ďalších 5 rokov, pokiaľ ju jedna zo zmluvných strán písomne nevypovie 6 mesiacov pred uplynutím platnosti.

Dané v Aténach dňa 22. októbra 1980 vo dvoch pôvodných vyhotoveniach v jazyku anglickom.

Za vládu

Československej socialistickej republiky:

Ladislav Gerle v. r.

Za vládu

Gréckej republiky:

Constantine Mitsotakis v. r.