Vyhláška č. 84/1983 Zb.Vyhláška ministerstva školství České socialistické republiky kterou se stanoví počty žáků a učňů na jednoho mistra odborné výchovy v učebních a studijních oborech

Čiastka 17/1983
Platnosť od 08.08.1983

84

VYHLÁŠKA

ministerstva školství české socialistické republiky

ze dne 16. června 1983,

kterou se stanoví počty žáků a učňů na jednoho mistra odborné výchovy v učebních a studijních oborech

Ministerstvo školství České socialistické republiky stanoví podle § 5 odst. 4 zákona č. 63/1978 Sb., o opatřeních v soustavě základních a středních škol, v dohodě se zúčastněnými ústředními orgány a Českou odborovou radou:


§ 1

(1) Odborný výcvik žáků a učňů ve středních odborných učilištích, odborných učilištích a střediscích praktického vyučování se v přípravném období organizuje ve skupinách.

(2) Velikost skupiny je určena počtem žáků nebo učňů příslušného učebního nebo studijního oboru v ročníku na jednoho mistra odborné výchovy stanoveným v příloze této vyhlášky.

§ 2

Výjimky ze stanoveného počtu žáků nebo učňů ve skupině připadajících na jednoho mistra odborné výchovy může povolit ministerstvo školství České socialistické republiky, ve zvlášť odůvodněných případech, na žádost příslušného ústředního orgánu.


§ 3

Zrušují se:

1. sloupec 11 přílohy vyhlášky ministerstva školství ČSR č. 70/1978 Sb., kterou se mění a doplňuje vyhláška č. 87/1970 Sb., o učebních oborech a o organizaci výchovy učňů, ve znění vyhlášek č. 68/1971 Sb. a č. 54/1972 Sb.;

2. sloupec 9 přílohy vyhlášky ministerstva školství ČSR č. 24/1980 Sb., kterou se doplňuje vyhláška č. 87/1970 Sb., o učebních oborech a o organizaci výchovy učňů, ve znění vyhlášek č. 68/1971 Sb, č. 54/1972 Sb. a č. 70/1978 Sb.;

3. sloupec 3 přílohy č. 5 směrnic ministerstva školství ČSR a ministerstva zdravotnictví ČSR,

kterými se stanoví podrobnosti o středních školách, střediscích praktického vyučování a učňovských střediscích ze dne 20. července 1979 čj. 22 912/79-210 (Věstník MSŠa MK 1979, str. 109), oznámených v částce 19/1979 Sb.

§ 4

Tato vyhláška nabývá účinnosti dnem 1. září 1983.


Ministr:

Vondruška v. r.


Príloha č. 1 zákona 84/1983 Zb.

Príloha 01