Vyhláška č. 77/1983 Zb.Vyhláška Ministerstva zdravotníctva Slovenskej socialistickej republiky, ktorou sa mení a dopĺňa vyhláška č. 15/1972 Zb. o ochrane a rozvoji prírodných liečebných kúpeľov a prírodných liečivých zdrojov

Čiastka 15/1983
Platnosť od 13.07.1983 do31.12.2005
Účinnosť od 01.08.1983 do31.12.2005
Zrušený 538/2005 Z. z.

OBSAH

77

VYHLÁŠKA

Ministerstva zdravotníctva Slovenskej socialistickej republiky

z 31. decembra 1982,

ktorou sa mení a dopĺňa vyhláška č. 15/1972 Zb. o ochrane a rozvoji prírodných liečebných kúpeľov a prírodných liečivých zdrojov

Ministerstvo zdravotníctva Slovenskej socialistickej republiky ustanovuje podľa § 70 ods. 1 písm. b) zákona č. 20/1966 Zb. o starostlivosti o zdravie ľudu po dohode so zúčastnenými ústrednými orgánmi:


Čl. I

Vyhláška Ministerstva zdravotníctva Slovenskej socialistickej republiky č. 15/1972 Zb. o ochrane a rozvoji prírodných liečebných kúpeľov a prírodných liečivých zdrojov sa mení a dopĺňa takto:

1. § 31 ods. 2 znie:

(2) Za účelom ochrany a rozvoja prírodných liečebných kúpeľov a prírodných liečivých zdrojov eviduje Inšpektorát zdroje termálnych a minerálnych vôd, plynov a emanácií, ktoré dosiaľ neboli vyhlásené za prírodné liečivé zdroje alebo za zdroje prírodných stolových minerálnych vôd.“.

2. K § 31 sa pripájajú nové odseky 3, 4 a 5, ktoré znejú:

(3) Orgány alebo organizácie, ktoré hodlajú využívať geotermálne vody, sú povinné v štádiu spracovávania prípravnej dokumentácie zariadenia určeného na odber geotermálnych vôd, ktoré sú súčasťou podzemných vôd, vyžiadať si posudok Inšpektorátu z hľadiska ochrany a rozvoja prírodných liečebných kúpeľov a prírodných liečivých zdrojov. Inšpektorát vydá posudok najneskoršie do 6 mesiacov.

(4) Vodohospodárske orgány vydávajúce povolenie na zriadenie vodohospodárskeho diela2) a odber geotermálnych vôd3) nerozhodnú, kým im žiadateľ nepredloží posudok Inšpektorátu. Pri vydávaní povolenia sú povinné vychádzať z posudku Inšpektorátu.

(5) Pre geotermálne vody, ktoré by mohli byť vhodné na využitie na zdravotnícke účely, do vyhlásenia zdroja za liečivý určí Inšpektorát nevyhnutné dočasné ochranné opatrenia.


Čl. II

Táto vyhláška nadobúda účinnosť 1. augustom 1983.


Minister:

Prof. MUDr. Matejíček DrSc. v. r.

Poznámky pod čiarou

2) § 9 ods. 1 zákona č. 138/1973 Zb. o vodách (vodný zákon).

3) § 8 ods. 1 písm. b) zákona č. 138/1973 Zb.".