Vyhláška č. 64/1983 Zb.Vyhláška ministra zahraničných vecí Dohode o kultúrnej a vedeckej spolupráci medzi vládou Československej socialistickej republiky a vládou Guayanskej kooperatívnej republiky

Čiastka 12/1983
Platnosť od 15.06.1983
Účinnosť od 30.06.1983
Redakčná poznámka

Dohoda nadobudla na základe svojho článku 11 platnosť 4. februárom 1983.

64

VYHLÁŠKA

ministra zahraničných vecí

z 11. apríla 1983

o Dohode o kultúrnej a vedeckej spolupráci medzi vládou Československej socialistickej republiky a vládou Guayanskej kooperatívnej republiky


Dňa 15. septembra 1982 bola v Havane podpísaná Dohoda o kultúrnej a vedeckej spolupráci medzi vládou Československej socialistickej republiky a vládou Guayanskej kooperatívnej republiky. Dohoda nadobudla na základe svojho článku 11 platnosť 4. februárom 1983.

České znenie Dohody sa vyhlasuje súčasne.*)

Minister:

Ing. Chňoupek v. r.

DOHODA

o kultúrnej a vedeckej spolupráci medzi vládou Československej socialistickej republiky a vládou Guayanskej kooperatívnej republiky

Vláda Československej socialistickej republiky a vláda Guayanskej kooperatívnej republiky,

vedené prianím rozvíjať styky a spoluprácu v oblasti kultúry, školstva a vedy,

presvedčené, že táto spolupráca prispeje k prehĺbeniu priateľských vzťahov medzi oboma štátmi,

rozhodli sa uzavrieť túto Dohodu a za tým účelom sa dohodli takto:

Článok 1

Zmluvné strany budú podporovať spoluprácu v oblasti kultúry, umenia, filmu, školstva, vedy, tlače, rozhlasu a športu a medzi spoločenskými organizáciami oboch štátov.

Článok 2

Zmluvné strany budú podporovať spoluprácu a výmenu informácií a skúseností medzi kultúrnymi a umeleckými organizáciami svojich štátov, a to najmä:

a) usporadúvaním rôznych výstav na území zmluvných strán,

b) usporadúvaním koncertov, divadelných predstavení a iných vystúpení umelcov,

c) prekladaním a vydávaním literárnych a vedeckých diel,

d) výmenou kníh a iných publikácií z oblasti kultúry, vedy a umenia,

e) umožňovaním výmen odborníkov z oblasti kultúry a umenia,

f) umožňovaním výmen a uvádzaním filmov na obchodnom aj neobchodnom základe,

g) umožňovaním vzájomných návštev filmových štábov.

Článok 3

Zmluvné strany budú umožňovať v súlade s platnými predpismi svojich štátov prístup do archívov, knižníc, múzeí a galérií.

Článok 4

Zmluvné strany budú uľahčovať účasť predstaviteľov štátu druhej zmluvnej strany na kongresoch, konferenciách, festivaloch a iných podujatiach s medzinárodnou účasťou usporadúvaných na území jednej zo zmluvných strán.

Článok 5

Zmluvné strany budú podporovať spoluprácu a výmenu informácií a skúseností medzi vzdelávacími organizáciami svojich štátov, a to najmä:

a) podporovaním stykov medzi vysokými školami a vedeckými inštitúciami,

b) umožňovaním vzájomných návštev krátkodobého alebo dlhodobého charakteru univerzitných profesorov a učiteľov odborných a vedeckých zariadení,

c) výmenou informácií o živote v štátoch zmluvných strán za účelom šírenia objektívnych informácií v učebniciach a učebných osnovách.

Článok 6

Zmluvné strany budú v súlade so svojimi možnosťami poskytovať štipendiá študentom a postgraduantom na štúdium na svojich vysokých školách a iných vzdelávacích zariadeniach, ako aj umožňovať účasť na technických kurzoch v príslušných inštitúciách, napríklad z oblasti kinematografie alebo animácie.

Článok 7

Zmluvné strany budú skúmať možnosti, ako zabezpečiť vykonaným štúdiám, zloženým skúškam a získaným diplomom na území jednej zo zmluvných strán čiastočnú alebo úplnú platnosť aj na území druhej zmluvnej strany. Ak to budú pokladať za nevyhnutné, uzavrú o tom osobitnú dohodu.

Článok 8

Zmluvné strany budú podporovať nadviazanie spolupráce svojich tlačových agentúr a rozvíjať spoluprácu rozhlasových organizácií svojich štátov. Budú takisto umožňovať vzájomné návštevy pracovníkov hromadných oznamovacích prostriedkov.

Článok 9

Zmluvné strany budú podporovať spoluprácu v oblasti športu a medzi organizáciami mládeže svojich štátov.

Článok 10

Zmluvné strany budú za účelom plnenia tejto Dohody dojednávať na určité obdobia programy spolupráce, ktoré budú zahŕňať dohodnuté podujatia, ako aj ich finančné podmienky.

Článok 11

Táto Dohoda podlieha schváleniu podľa vnútroštátnych predpisov štátov zmluvných strán a nadobudne platnosť dňom, keď si zmluvné strany písomne oznámia toto schválenie.

Článok 12

Táto Dohoda sa dojednáva na päť rokov a potom sa bude mlčky predlžovať vždy o ďalších päť rokov, pokiaľ ju niektorá zo zmluvných strán písomne nevypovie najmenej šesť mesiacov pred uplynutím prebiehajúceho obdobia platnosti.

Dané v Havane 15. septembra 1982 vo dvoch vyhotoveniach v českom a anglickom jazyku, pričom obe znenia majú rovnakú platnosť.

Za vládu

Československej socialistickej republiky:

M. Vojta v. r.

Za vládu

Guayanskej kooperatívnej republiky:

C. S. Pilgrim v. r.

Poznámky pod čiarou

*) Tu sa uverejňuje slovenský preklad.