Vyhláška č. 61/1983 Zb.Vyhláška ministra zahraničných vecí o Dohode o medzinárodných prepravách skaziteľných potravín a o špecializovaných prostriedkoch určených na tieto prepravy (ATP)

Čiastka 11/1983
Platnosť od 09.06.1983
Účinnosť od 09.06.1983
Redakčná poznámka

Dohoda nadobudla na základe svojho článku 11 ods. 1 platnosť 21. novembrom 1976. Pre Československú socialistickú republiku nadobudne Dohoda v súlade so svojím článkom 11 ods. 2 platnosť 13. aprílom 1983.

61

VYHLÁŠKA

ministra zahraničných vecí

z 8. októbra 1982

o Dohode o medzinárodných prepravách skaziteľných potravín a o špecializovaných prostriedkoch určených na tieto prepravy (ATP)


Dňa 1. septembra 1970 bola v Ženeve dojednaná Dohoda o medzinárodných prepravách skaziteľných potravín a o špecializovaných prostriedkoch určených na tieto prepravy (ATP).

Listina o prístupe Československej socialistickej republiky k Dohode o medzinárodných prepravách skaziteľných a o špecializovaných prostriedkoch určených na tieto prepravy (ATP) bola uložená u generálneho tajomníka OSN 13. apríla 1982 s výhradou, že sa Československá socialistická republika v súlade s článkom 16 ods. 1 Dohody necíti viazaná ods. 2 a 3 článku 15 Dohody.

Pri prístupe k Dohode sa súčasne urobilo vyhlásenie k článku 14 Dohody, že Československá socialistická republika sa pri aplikácii Dohody na koloniálne a iné závislé územia spravuje ustanoveniami Deklarácie o poskytnutí nezávislosti koloniálnym krajinám a národom, prijatej rezolúciou Valného zhromaždenia OSN č. 1514 (XV) zo 14. decembra 1960.

Dohoda nadobudla na základe svojho článku 11 ods. 1 platnosť 21. novembrom 1976. Pre Československú socialistickú republiku nadobudne Dohoda v súlade so svojím článkom 11 ods. 2 platnosť 13. aprílom 1983.

Český preklad Dohody sa vyhlasuje súčasne.*)

Prvý námestník:

Řehořek v. r.

DOHODA

o medzinárodných prepravách skaziteľných potravín a o špecializovaných prostriedkoch určených na tieto prepravy (ATP)

Zmluvné strany,

prajúc si zlepšiť podmienky zachovania akosti skaziteľných potravín počas ich prepravy, najmä v medzinárodnom obchode,

predpokladajúc, že zlepšenie týchto podmienok môže prispieť k rozvoju obchodu so skaziteľnými potravinami,

dohodli sa takto:

HLAVA I

Špecializované dopravné a prepravné prostriedky

Článok 1

Dopravné a prepravné prostriedky na medzinárodnú prepravu skaziteľných potravín, ktoré nezodpovedajú definíciám a normám ustanoveným v prílohe 1 tejto Dohody, sa nesmú označovať ako „izotermické“, „chladené“, „chladiace a mraziace“ alebo „vyhrievacie“.

Článok 2

Zmluvné strany prijmú nevyhnutné opatrenia na to, aby sa podľa ustanovení dodatkov 1, 2, 3 a 4 k prílohe 1 tejto Dohody kontrolovalo a overovalo, či dopravné a prepravné prostriedky uvedené v článku 1 tejto Dohody vyhovujú uvedeným normám. Každá zmluvná strana uzná platnosť osvedčení o tom, že dopravné alebo prepravné prostriedky vyhovujú uvedeným normám, ktoré vydal podľa bodu 4 dodatku 1 k prílohe 1 tejto Dohody príslušný orgán inej zmluvnej strany. Každá zmluvná strana môže uznať platnosť osvedčení, ktoré vydal podľa dodatkov 1 a 2 k prílohe 1 tejto Dohody príslušný orgán štátu, ktorý nie je zmluvnou stranou tejto Dohody.

HLAVA II

Použitie špecializovaných dopravných a prepravných prostriedkov na medzinárodné prepravy určitých skaziteľných potravín

Článok 3

(1) Ustanovenia článku 4 tejto Dohody sa použijú pri každej preprave

- hlboko zmrazených a zmrazených potravín,

- potravín vymenovaných v prílohe 3 tejto Dohody, aj keď nie sú hlboko zmrazené ani zmrazené,

na účet tretích osôb alebo na vlastný účet vykonanej výhradne - podľa ustanovenia odseku 2 tohto článku - buď železničnou, alebo cestnou dopravou alebo oboma týmito druhmi dopravy, ak miesto, kde veci alebo prepravný prostriedok, v ktorom sa prepravujú, sa nakladajú do železničného alebo cestného vozidla, a miesto, kde veci alebo prepravovaný prostriedok, v ktorom sa prepravujú, sa vykladajú z tohto vozidla, sú vo dvoch rôznych štátoch a miesto vykládky je na území zmluvnej strany.

Ak preprava zhŕňa jednu alebo viacej námorných prepráv okrem tých, ktoré sú uvedené v odseku 2 tohto článku, každá suchozemská preprava sa posudzuje oddelene.

(2) Ustanovenie odseku 1 tohto článku sa použije aj pri námorných prepravách do vzdialenosti menšej než 150 km za podmienky, že veci zostávajú bez prekládky v prostriedkoch použitých na prepravu alebo prepravy suchozemské a že námorným prepravám predchádza alebo po nich nasleduje jedna alebo niekoľko suchozemských prepráv uvedených v odseku 1 tohto článku, alebo že tieto námorné prepravy sa uskutočňujú medzi dvoma prepravami suchozemskými.

(3) Nehľadiac na ustanovenia uvedené v odsekoch 1 a 2 tohto článku nemusia zmluvné strany používať ustanovenia článku 4 tejto Dohody pri prepravách potravín, ktoré nie sú určené na ľudskú spotrebu.

Článok 4

(1) Na prepravy skaziteľných potravín vymenovaných v prílohách 2 a 3 tejto Dohody sa musia použiť prostriedky uvedené v článku 1 tejto Dohody, ledaže by s ohľadom na teplotu predpokladanú v priebehu celej prepravy táto požiadavka zrejme nebola potrebná pre dodržanie teplotných podmienok uvedených v prílohách 2 a 3 tejto Dohody. Tento prostriedok treba vybrať a používať tak, aby sa v priebehu celej prepravy mohli dodržať teplotné podmienky predpísané v uvedených prílohách. Okrem toho treba urobiť všetky vhodné opatrenia, najmä týkajúce sa teploty potravín v čase nákladky a ďalej opatrenia týkajúce sa mrazenia alebo opätovného mrazenia počas prepravy alebo iných nevyhnutných operácií. Ustanovenia tohto odseku sa použijú, len pokiaľ nie sú v rozpore s medzinárodnými záväzkami týkajúcimi sa medzinárodných prepráv a vznikajúcimi zmluvným stranám zo zmlúv, ktoré budú platiť v čase, keď nadobudne platnosť táto Dohoda, alebo zo zmlúv, ktoré ju nahradia.

(2) Ak počas prepravy, na ktorú sa vzťahujú ustanovenia tejto Dohody, sa nedodržali ustanovenia odseku 1 tohto článku,

a) nesmie nik disponovať s potravinami na území zmluvnej strany po skončení prepravy, pokiaľ príslušné orgány tejto zmluvnej strany neuznajú, že povolenie takej dispozície je v súlade s hygienickými požiadavkami, a pokiaľ nie sú dodržané podmienky, ktoré môžu byť ustanovené týmito orgánmi pri vydaní povolenia;

b) môže každá strana s ohľadom na hygienické alebo veterinárne požiadavky a pokiaľ to nie je v rozpore s inými medzinárodnými záväzkami uvedenými v poslednej vete odseku 1 tohto článku zakázať dovoz potravín na svoje územie alebo tento dovoz viazať na podmienky, ktoré ustanoví.

(3) Dodržiavať ustanovenia odseku 1 tohto článku je povinnosťou dopravcov, ktorí vykonávajú dopravu na účet tretích osôb, iba v takom rozsahu, v akom na seba vzali záväzok obstarať alebo poskytnúť služby potrebné na splnenie týchto ustanovení, a pokiaľ plnenie týchto ustanovení závisí od vykonania týchto služieb. Ak iné fyzické alebo právnické osoby na seba vzali povinnosť obstarať alebo poskytnúť služby nevyhnutné na splnenie ustanovení tejto Dohody, sú povinné zabezpečiť ich splnenie v tom rozsahu, v akom je toto splnenie závislé od vykonania služieb, ktoré sa zaviazali obstarať alebo poskytnúť.

(4) Počas prepráv, na ktoré sa vzťahujú ustanovenia tejto Dohody a pri ktorých miesto nákladky je na území zmluvnej strany, je za splnenie ustanovenia odseku 1 tohto článku, s výhradou ustanovenia odseku 3 tohto článku, zodpovedná

- pri preprave na účet tretích osôb fyzická alebo právnická osoba, ktoré je podľa prepravného dokladu odosielateľom, a ak nie je prepravný doklad, fyzická alebo právnická osoba, ktoré s dopravcom uzavrela prepravnú zmluvu;

- v ostatných prípadoch fyzická alebo právnická osoba, ktorá vykonáva prepravu.

HLAVA III

Rôzne ustanovenia

Článok 5

Ustanovenia tejto Dohody sa nepoužijú pre suchozemské prepravy v kontejneroch bez prekládky vecí, ak týmto prepravám predchádza alebo po nich nasleduje námorná preprava, iná, než ktoré sú uvedené v odseku 2 článku 3 tejto Dohody.

Článok 6

(1) Každá zmluvná strana prijme všetky vhodné opatrenia na to, aby zabezpečila dodržiavanie ustanovení tejto Dohody. Príslušné orgány zmluvných strán sa budú navzájom informovať o opatreniach všeobecnej povahy prijatých za tým účelom.

(2) Ak zmluvná strana zistí porušenie Dohody, ktorého sa dopustí osoba, ktorá má bydlisko na území inej zmluvnej strany, alebo ak takej osobe uloží sankciu, upovedomia orgány štátnej správy prvej strany orgány štátnej správy druhej strany o zistenom porušení a o uložení sankcie.

Článok 7

Zmluvné strany si vyhradzujú právo uzavierať dvojstranné alebo mnohostranné dohody, ktorých ustanovenia vzťahujúce sa tak na špecializované prostriedky, ako aj na teploty, na ktorých sa musia udržiavať určité potraviny počas prepravy, môžu vyť najmä s ohľadom na mimoriadne klimatické podmienky prísnejšie než ustanovenia tejto Dohody. Tieto ustanovenia sa budú používať iba pri medzinárodných prepravách medzi zmluvnými stranami, ktoré uzavreli dvojstranné alebo mnohostranné dohody uvedené v tomto článku. Tieto dohody sa zašlú generálnemu tajomníkovi Organizácie Spojených národov, ktorý ich rozošle zmluvným stranám tejto Dohody nezúčastneným na týchto dohodách.

Článok 8

Nedodržanie ustanovení tejto Dohody sa nedotýka ani existencie ani platnosti zmlúv uzavretých na vykonávanie prepravy.

HLAVA IV

Záverečné ustanovenia

Článok 9

(1) Členské štáty Európskej hospodárskej komisie a štáty prijaté do komisie s poradným hlasom podľa odseku 8 mandátu tejto komisie sa môžu stať zmluvnými stranami tejto Dohody

a) jej podpisom,

b) ratifikáciou po jej podpise a výhradou jej ratifikácie alebo

c) prístupom k nej.

(2) Štáty oprávnené zúčastniť sa na niektorých prácach Európskej hospodárskej komisie podľa odseku 11 mandátu tejto komisie môžu sa stať zmluvnými stranami tejto Dohody tým, že k nej pristúpia po tom, čo nadobudne platnosť.

(3) Táto Dohoda bude otvorená na podpis do 31. mája 1971 včítane. Potom dni bude otvorená k prístupu.

(4) Ratifikácia alebo prístup sa ukončí uložením príslušnej listiny u generálneho tajomníka Organizácie Spojených národov.

Článok 10

(1) Každý štát môže pri podpise tejto Dohody bez výhrady ratifikácie alebo pri uložení svojej ratifikačnej listiny alebo listiny o prístupe alebo kedykoľvek neskoršie vyhlásiť v oznámení zaslanom generálnemu tajomníkovi Organizácie Spojených národov, že Dohoda sa nepoužíva pri prepravách vykonávaných na všetkých jeho územiach ležiacich mimo Európy alebo na ktoromkoľvek z nich. Ak oznámenie sa urobilo po tom, čo Dohoda nadobudla platnosť pre štát, ktorý urobil oznámenie, stráca Dohoda použiteľnosť pri prepravách na území alebo na územiach uvedených v oznámení po uplynutí deväťdesiatich dní odo dňa, keď generálny tajomník dostal toto oznámenie.

(2) Každý štát, ktorý urobil vyhlásenie podľa odseku 1 článku, môže kedykoľvek neskoršie vyhlásiť zaslaným generálnemu tajomníkovi Organizácie Spojených národov, že Dohoda sa bude používať pri prepravách na území uvedenom v oznámení zaslanom podľa odseku 1 tohto článku, a Dohoda sa začne používať pri prepravách na uvedenom území po uplynutí stoosemdesiatich dní odo dňa, keď generálny tajomník dostal toto oznámenie.

Článok 11

(1) Táto Dohoda nadobudne platnosť rok po tom, čo päť štátov uvedených v odseku 1 článku 9 podpísalo Dohodu bez výhrady ratifikácie alebo uložilo ratifikačné listiny alebo listiny o prístupe.

(2) Pre každý štát, ktorý ratifikuje túto Dohodu alebo k nej pristupi po tom, čo ju päť štátov podpísalo bez výhrady ratifikácie alebo uložilo svoje ratifikačné listiny o prístupe, nadobudne táto Dohoda platnosť rok po uložení jeho ratifikačnej listiny alebo listiny o prístupe.

Článok 12

(1) Každá zmluvná strana môže vypovedať túto Dohodu oznámením zaslaným generálnemu tajomníkovi Organizácie Spojených národov.

(2) Výpoveď nadobudne účinnosť po uplynutí pätnástich mesiacov odo dňa, keď generálny tajomník dostal oznámenie o výpovedi.

Článok 13

Táto Dohoda stratí platnosť, ak po jej nadobudnutí platnosti počet zmluvných strán bude menší než päť, a to v priebehu akéhokoľvek obdobia dvanástich po sebe idúcich mesiacov.

Článok 14

(1) Každý štát pri podpise tejto Dohody bez výhrady ratifikácie alebo pri uložení svojej ratifikačnej listiny alebo listiny o prístupe alebo kedykoľvek neskoršie vyhlásiť v oznámení zaslanom generálnemu tajomníkovi Organizácie Spojených národov, že táto Dohoda sa bude používať na všetkých územiach alebo na niektorom z území, ktoré zastupuje v medzinárodných vzťahoch. Táto Dohoda sa bude používať na území alebo na územiach uvedených v oznámení začínajúc deväťdesiatym dňom po tom, čo generálny tajomník dostal toto oznámenie, a ak Dohoda nenadobudla do tohto dňa ešte platnosť, začínajúc dňom, keď nadobudla platnosť.

(2) Každý štát, ktorý vyhlásenie podľa odseku 1 tohto článku, že sa táto Dohoda bude používať na území, ktoré zastupuje v medzinárodných vzťahoch, môže túto Dohodu vypovedať podľa jej článku 12, pokiaľ sa týka tohto územia.

Článok 15

(1) Každý spor medzi dvoma alebo niekoľkými zmluvnými stranami o výklad alebo použitie tejto Dohody sa bude pokiaľ možno riešiť rokovaním medzi nimi.

(2) Každý spor, ktorý sa neriešil rokovaním, sa podrobí arbitráži, ak o to požiada jedna zo zmluvných strán zúčastnených v spore, a za tým účelom sa predloží jednému alebo niekoľkým arbitrom vybraným dohodou medzi spornými stranami. Ak do troch mesiacov odo dňa žiadosti o arbitráž strany zúčastnené v spore nedospeli k dohode o výbere arbitra alebo arbitrov, môže ktorákoľvek z týchto zmluvných strán požiadať generálneho tajomníka Organizácie Spojených národov o určenie jediného arbitra, ktorému sa spor odovzdáva na rozhodnutie.

(3) Rozhodnutie arbitra alebo arbitrov určených podľa predchádzajúceho odseku bude pre zmluvné strany zúčastnené v spore záväzné.

Článok 16

(1) Každý štát môže pri podpise alebo ratifikácii tejto Dohody alebo pri prístupe k nej vyhlásiť, že sa necíti viazaný odsekmi 2 a 3 článku 15 tejto Dohody. Ostatné zmluvné strany nebudú týmito odsekmi voči zmluvnej strane, ktorá urobila takú výhradu.

(2) Každá zmluvná strana, ktorá urobila výhradu podľa odseku 1 tohto článku, môže kedykoľvek túto výhradu oznámením zaslaným generálnemu tajomníkovi Organizácie Spojených národov.

(3) S výnimkou výhrady urobenej podľa odseku 1 tohto článku nie sú prístupné žiadne iné výhrady k tejto Dohode.

Článok 17

(1) Po uplynutí trojročnej platnosti tejto Dohody môže ktorákoľvek zmluvná strana požiadať oznámením zaslaným generálnemu tajomníkovi Organizácie Spojených národov o zvolenie konferencie za účelom revízie tejto Dohody. Generálny tajomník upovedomí o tejto žiadosti všetky zmluvné strany a zvolá revíznu konferenciu, ak mu najmenej jedna tretina zmluvných strán oznámi svoj súhlas s touto žiadosťou do 4 mesiacov odo dňa, keď generálny tajomník upovedomenie odoslal.

(2) Ak sa zvolá konferencia podľa odseku 1 tohto článku, upovedomí o tom generálny tajomník všetky zmluvné strany a vyzve ich, aby do troch mesiacov predložili návrhy, o ktorých prerokovanie na konferencii žiadajú. Generálny tajomník rozošle najmenej tri mesiace pred začatím konferencie všetkým zmluvných stranám predbežný program rokovania konferencie spolu s textom týchto návrhov.

(3) Generálny tajomník pozve na každú konferenciu zvolanú podľa tohto článku všetky štáty uvedené v odseku 1 článku 9 tejto Dohody, ako aj štáty, ktoré sa stali zmluvnými stranami podľa odseku 2 uvedeného článku 9.

Článok 18

(1) Každá zmluvná strana môže navrhnúť jednu alebo niekoľko zmien tejto Dohody. Text každého pozmeňovacieho návrhu sa zašle generálnemu tajomníkovi Organizácie Spojených národov, ktorý ich rozošle všetkým zmluvným stranám a upovedomí o ňom ostatné štáty uvedené v odseku 1 článku 9 tejto Dohody.

(2) Počas šesťmesačnej lehoty odo dňa, keď generálny tajomník rozoslal pozmeňovací návrh, môže každá zmluvná strana oznámiť generálnemu tajomníkovi,

a) že má námietky proti pozmeňovaciemu návrhu alebo

b) že, aj keď zamýšľa návrh prijať, nie sú v jej krajine ešte splnené podmienky potrebné pre jeho prijatie.

(3) Pokiaľ zmluvná strana, ktorá zaslala oznámenie uvedené v odseku 2 písm. b) tohto článku, neoznámi generálnemu tajomníkovi, že pozmeňovací návrh prijíma, môže počas deviatich mesiacov po uplynutí šesťmesačnej lehoty predpísanej pre oznámenie stanoviska predložiť proti pozmeňovaciemu návrhu námietky.

(4) Ak proti pozmeňovaciemu návrhu bola podaná námietka za podmienok určených v odsekoch 2 a 3 tohto článku, pokladá sa pozmeňovací návrh za neprijatý a je neúčinný.

(5) Ak proti pozmeňovaciemu návrhu nebola podaná žiadna námietka za podmienok určených v odsekoch 2 a 3 tohto článku, pokladá sa pozmeňovací návrh za prijatý odo dňa uvedeného dole:

a) ak žiadna zo zmluvných strán nezaslala oznámenie uvedené v odseku 2 písm. b) tohto článku, po uplynutí šesťmesačnej lehoty uvedenej v odseku 2 tohto článku;

b) ak najmenej jedna zmluvná strana zaslala generálnemu tajomníkovi oznámenie uvedené v odseku 2 písm. b) tohto článku, od skoršieho z týchto dvoch dní:

- odo dňa, všetky zmluvné strany, ktoré také oznámenie zaslali, oznámili generálnemu tajomníkovi, že pozmeňovací návrh prijímajú; týmto dňom je deň uplynutia šesťmesačnej lehoty uvedenej v odseku 2 tohto článku, ak sa všetky oznámenia o prijatí pozmeňovacieho návrhu oznámili do uplynutia tejto lehoty;

- odo dňa uplynutia deväťmesačnej lehoty uvedenej v odseku 3 tohto článku.

(6) Každý pozmeňovací návrh pokladaný za prijatý nadobudne platnosť za šesť mesiacov odo dňa, od ktorého sa pokladá za prijatý.

(7) Generálny tajomník upovedomí čo možno najskôr všetky zmluvné strany o tom, či bola podaná námietka proti pozmeňovaciemu návrhu podľa odseku 2 písm. a) tohto článku alebo či jedna alebo niekoľko zmluvných strán zaslali oznámenie odseku 2 písm. b) tohto článku. Ak jedna alebo niekoľko zmluvných strán zaslali také oznámenia, upovedomí generálny tajomník všetky zmluvné strany o tom, či zmluvná strana alebo strany, ktoré také oznámenie zaslali, podali námietky proti pozmeňovaciemu návrhu alebo ho schválili.

(8) Nezávisle na spôsobe prerokúvania pozmeňovacích návrhov ustanovenom v odseku 1 až 6 tohto článku, môžu sa prílohy a dodatky k tejto Dohode zmeniť len dohodou medzi príslušnými orgánmi štátnej správy všetkých zmluvných strán. Ak orgán štátnej správy zmluvnej strany vyhlási, že podľa jej právneho poriadku jeho súhlas závisí od toho, či dostane osobitné poverenie, alebo od súhlasu zákonodárneho orgánu, nebude sa súhlas tejto zmluvnej strany k zmene prílohy pokladať za daný, dokiaľ táto zmluvná strana neoznámi generálnemu tajomníkovi, že dostala potrebné poverenie alebo súhlas. V dohode medzi príslušnými orgánmi štátnej správy sa môže ustanoviť, že v prechodnom období doterajšie prílohy zostanú celkom alebo čiastočne v platnosti súčasne s novými prílohami. Generálny tajomník určí dátum, ktorým nadobudnú platnosť nové znenia príloh vyplývajúce z týchto zmien.

Článok 19

Okrem oznámení uvedených v článkoch 17 a 18 tejto Dohody upovedomuje generálny tajomník Organizácie Spojených národov štáty uvedené v odseku 1 článku 9 tejto Dohody, ako aj štáty, ktoré sa stali zmluvnými stranami podľa odseku 2 článku 9 tejto Dohody:

a) o podpisoch, ratifikáciách a prístupoch podľa článku 9;

b) o dňoch, keď táto Dohoda nadobudne platnosť podľa článku 11;

c) o výpovediach podľa článku 12;

d) o strate platnosti tejto Dohody podľa článku 13;

e) o oznámeniach, ktoré dostal podľa článkov 10 a 14;

f) o vyhláseniach a oznámeniach, ktoré dostal podľa odsekov 1 a 2 článku 16;

g) o nadobudnutí platnosti každého opravného doplnku podľa článku 18.

Článok 20

Po 31. máji 1971 bude originál Dohody uložený u generálneho tajomníka organizácie Spojených národov, ktorý rozošle overené zhodné odpisy všetkým štátom uvedeným v odsekoch 1 a 2 článku 9 tejto Dohody.

Na dôkaz toho podpísaní, riadne na to splnomocnení podpísali túto Dohodu.

Dané v Ženeve prvého septembra tisíc deväťsto sedemdesiat v jedinom výtlačku v anglickom, francúzskom a ruskom jazyku, pričom všetky tri znenia majú rovnakú platnosť.

Príloha 1

DEFINÍCIE A NORMY ŠPECIALIZOVANÝCH PROSTRIEDKOV1) NA PREPRAVU SKAZITEĽNÝCH POTRAVÍN

1. Izotermický dopravný alebo prepravný prostriedok

Dopravný alebo prepravný prostriedok, ktorého skriňa2) je zostavená z tepelne izolovaných stien, včítane dverí, podlahy a strechy, umožňujúcich zamedzenie výmeny tepla medzi vnútorným a vonkajším povrchom skrine tak, aby podľa celkového súčiniteľa priestupu tepla (súčiniteľ „k") mohol byť dopravný alebo prepravný prostriedok zaradený do jednej z dvoch uvedených kategórií:

IN = Izotermický dopravný alebo prepravný prostriedok s normálnou izoláciou

- charakterizovaný súčiniteľom „k“ najviac 0,7 W/m2 oC (= 0,60 kcal/h m2 oC)

IR = Izotermický dopravný alebo prepravný prostriedok so zosilnenou izoláciou

- charakterizovaný súčiniteľom „k“ najviac 0,4 W/m2 oC (= 0,35 kcal/h m2 oC)

Definícia súčiniteľa „k“ (nazývaného v niektorých krajinách súčiniteľom „U“) aj opis metódy používanej na jeho meranie sú uvedené v dodatku 2 k tejto prílohe.

2. Chladený dopravný alebo prepravný prostriedok

Izotermický dopravný alebo prepravný prostriedok, ktorý pri použití zdroja chladu (prírodný ľad s pridávaním alebo bez pridávania soli; eutektické dosky; suchý ľad s reguláciou jeho sublimácie alebo bez nej; skvapalnené plyny s reguláciou ich vyparovania alebo bez nej atď.) iného, ako je strojové alebo „absorpčné“ zariadenie, umožňuje znižovať teplotu vnútri prázdnej skrine a udržať ju pritom pri priemernej vonkajšej teplote + 30 oC

- na úrovni najviac + 7 oC v triede A,

- na úrovni najviac - 10 oC v triede B,

- na úrovni najviac - 20 oC v triede C,

- na úrovni najviac 0 oC v triede D

prostredníctvom zodpovedajúcich chladiacich látok a príslušných zariadení. Tento dopravný alebo prepravný prostriedok musí mať jednu alebo niekoľko komôr, nádob alebo nádrží na chladiacu látku, ktoré

- musia byť konštruované tak, aby sa dali plniť alebo dopĺňať zvonku,

- musia mať objem zodpovedajúci ustanoveniam bodu 34 dodatku 2 k prílohe 1.

Súčiniteľ „k“ dopravných alebo prepravných prostriedkov tried B a C nesmie prevyšovať 0,4 W/m2 oC

3. Chladiaci a mraziaci dopravný alebo prepravný prostriedok

Izotermický dopravný alebo prepravný prostriedok so strojovým chladiacim zariadením vlastným alebo spoločným pre niekoľko prepravných prostriedkov (mechanicky kompresorový agregát, „absorpčné“ zariadenie atď.), ktoré umožňuje pri priemernej vonkajšej teplote + 30 oC znížiť vnútornú teplotu prázdnej skrine a trvalo ju pritom udržať takto:

- Pre triedy A, B a C na ľubovoľne zvolenej, prakticky stálej úrovni teploty ti v medziach určených pre tri triedy:

Trieda A. Dopravný alebo prepravný prostriedok so strojovým chladiacim zariadením umožňujúcim voliť ti v medziach + 12 oC až 0 oC včítane.

Trieda B. Dopravný alebo prepravný prostriedok so strojovým chladiacim zariadením umožňujúcim voliť ti v medziach + 12 oC až - 10 oC včítane.

Trieda C. Dopravný alebo prepravný prostriedok so strojovým chladiacim zariadením umožňujúcim voliť ti v medziach + 12 oC až - 20 oC včítane.

- Pre triedy D, E a F na určitej, praktickej stálej úrovni teploty ti do medzných veľkostí určitých pre tri triedy:

Trieda D. Dopravný alebo prepravný prostriedok so strojovým chladiacim zariadením umožňujúcim, aby teplota ti bola 0 oC alebo nižšia.

Trieda E. Dopravný alebo prepravný prostriedok so strojovým chladiacim zariadením umožňujúcim, aby teplota ti bola - 10 oC alebo nižšia.

Trieda F. Dopravný alebo prepravný prostriedok so strojovým chladiacim zariadením umožňujúcim, aby teplota ti bola - 20 oC alebo nižšia. Súčiniteľ „k“ dopravných alebo prepravných prostriedkov tried B, C, E a F nesmie byť v žiadnom prípade vyšší ako 0,4 W/m2 oC (približne 0,35 kcal/h m2 oC).

4. Vyhrievací dopravný alebo prepravný prostriedok

Izotermický dopravný alebo prepravný prostriedok vybavený vykurovacím zariadením umožňujúcim zvýšiť teplotu prázdnej skrine a udržať ju potom bez dodatočného prívodu tepla najmenej počas 12 hodín na prakticky stálej úrovni najmenej 12 oC pri tejto priemernej vonkajšej teplote skrine pre dve triedy:

Trieda A. Vyhrievací dopravný alebo prepravný prostriedok pri priemernej vonkajšej teplote - 10 oC.

Trieda B. Vyhrievací dopravný alebo prepravný prostriedok pri priemernej vonkajšej teplote - 20 oC.

Súčiniteľ „k“ dopravných alebo prepravných prostriedkov triedy B nesmie byť v žiadnom prípade vyšší ako 0,4 W/m2 oC (približne 0,35 kcal/h m2 oC).

5. Prechodné ustanovenia

Počas trojročného obdobia začínajúc dňom, keď táto Dohoda nadobudla platnosť podľa ustanovenia odseku 1 článku 11, môže byť celkový súčiniteľ priestupu tepla (súčiniteľ „k“) dopravných alebo prepravných prostriedkov, ktoré boli už v tomto čase v prevádzke, najviac

- 0,9 W/m2 oC (približne 0,8 kcal/h m2 oC) pre izotermické dopravné alebo prepravné prostriedky kategórie IN, chladené dopravné alebo prepravné prostriedky triedy A, všetky chladiace a mraziace dopravné alebo prepravné prostriedky a pre vyhrievacie dopravné alebo prepravné prostriedky triedy A;

- 0,6 W/m2 stupňov C (približne 0,5 kcal/h m2 stupňov C) pre chladené dopravné alebo prepravné prostriedky tried B a C a pre vyhrievacie dopravné alebo prepravné prostriedky triedy B.

Okrem toho po uplynutí trojročného obdobia uvedeného v prvom odseku tohto bodu až do okamihu vyradenia dopravného alebo prepravného prostriedku z prevádzky súčiniteľ „k“ vymenovaných chladiacich a mraziacich dopravných alebo prepravných prostriedkov tried B, C, E a F môže byť najviac 0,7 W/m2 oC (približne 0,6 kcal/h m2 oC).

Tieto prechodné ustanovenia však nebránia používaniu prísnejších predpisov ustanovených v niektorých štátoch pre dopravné alebo prepravné prostriedky registrované na ich vlastnom území.

Príloha 1, dodatok 1

USTANOVENIA O KONTROLE IZOTERMICKÝCH, CHLADENÝCH, CHLADIACICH A MRAZIACICH A VYHRIEVACÍCH DOPRAVNÝCH ALEBO PREPRAVNÝCH PROSTRIEDKOV Z HĽADISKA ICH SÚLADU S NORMAMI PREDPÍSANÝMI V TEJTO PRÍLOHE

1. Okrem prípadov uvedených v bodoch 29 a 49 dodatku 2 k tejto prílohe sa kontroly, či dopravné a prepravné prostriedky vyhotovujú normám predpísaným v tejto prílohe, vykonávajú v skúšobných staniciach určených alebo schválených príslušným orgánom štátnej správy krajiny, v ktorej je dopravný alebo prepravný prostriedok registrovaný alebo evidovaný. Tieto kontroly sa vykonávajú:

a) pred uvedením dopravného alebo prepravného prostriedku do prevádzky,

b) periodicky, najmenej raz za šesť rokov,

c) kedykoľvek o to požiada príslušný orgán štátnej správy.

2.

a) Nové dopravné a prepravné prostriedky určitého typu sériovo vyrábané možno schváliť na základe skúšky vzorky toho istého typu. Pokiaľ vzorka potrebná tejto skúške vyhovuje podmienkam určeným pre danú kategóriu, považuje sa protokol o skúške za doklad o schválení daného typu. Platnosť tohto dokladu sa končí uplynutím trojročného obdobia.

b) Príslušný orgán urobí opatrenia na zabezpečenie kontroly, či výroba ďalších dopravných a prepravných prostriedkov zodpovedá schválenému typu. Za tým účelom možno vykonávať kontroly skúškou vzoriek dopravných alebo prepravných prostriedkov vybraných náhodne z danej výrobnej série.

c) Dopravný alebo prepravný prostriedok sa považuje za dopravný prostriedok rovnakého typu ako vzorka potrebná skúške len v tom prípade, ak vyhovuje týmto minimálnym podmienkam:

i) ak ide o izotermické dopravné a prepravné prostriedky, pričom skúšobnou vzorkou môže byť izotermický, chladený, chladiaci a mraziaci alebo vyhrievací dopravný alebo prepravný prostriedok,

- konštrukcia je obdobná, a najmä izolačný materiál aj spôsob izolácie sú rovnaké;

- hrúbka izolačného materiálu nie je menšia ako hrúbka izolačného materiálu dopravného alebo prepravného prostriedku slúžiaceho ako skúšobná vzorka;

- vnútorné zariadenia sú rovnaké alebo jednoduchšie;

- počet dverí a počet príklopov a ostatných otvorov musí byť rovnaký alebo nižší; a

- plocha vnútorného povrchu skrine na nelíši o viac ako ± 20 %

ii) ak ide o chladené dopravné a prepravné prostriedky, pričom skúšobnou vzorkou musí byť chladený dopravný alebo prepravný prostriedok,

- podmienky uvedené v podbode „i“ sú dodržané; vnútorné vetracie zariadenie je obdobné;

- zdroj chladu je rovnaký;

- zásoba chladu na jednotku vnútorného povrchu je väčšia alebo rovnaká;

iii) ak ide o chladiace a mraziace dopravné a prepravné prostriedky, pričom skúšobnou vzorkou musí byť chladiaci a mraziaci dopravný alebo prepravný prostriedok,

- podmienky uvedené v podbode „i“ sú dodržané;

- výkon chladiaceho zariadenia na jednotku vnútorného povrchu je za rovnakých teplotných podmienok väčší alebo rovnaký;

iv) ak ide o vyhrievacie dopravné a prepravné prostriedky; pričom skúšobnou vzorkou môže byť izotermický alebo vyhrievací dopravný alebo prepravný prostriedok,

- podmienky uvedené v podbode „i“ sú dodržané;

- zdroj tepla je rovnaký;

- výkon vykurovacieho zariadenia na jednotku vnútorného povrchu je väčší alebo rovnaký.

d) Ak séria dopravných alebo prepravných prostriedkov presiahne počas trojročného obdobia 100 kusov, musí príslušný orgán určiť, aká časť z týchto dopravných alebo prepravných prostriedkov sa musí podrobiť skúškam.

3. Metódy a postupy, ktoré treba použiť pri kontrole, či dopravné a prepravné prostriedky vyhovujú normám, sú uvedené v dodatku 2 k tejto prílohe.

4. Osvedčenie o tom, že dopravné alebo prepravné prostriedky vyhovujú normám predpísaným v tejto prílohe, vydáva príslušný orgán na formulári, ktorý zodpovedá vzoru uvedenému v dodatku 3 k tejto prílohe. Osvedčenie alebo jeho overená fotokópia musí byť pri dopravnom alebo prepravnom prostriedku počas prepravy a musí sa na výzvu kontrolných orgánov kedykoľvek predložiť. Ak však certifikačný štítok uvedený v dodatku 3 k tejto prílohe je pripevnený na dopravnom alebo prepravnom prostriedku, uznáva sa tento štítok za rovnocenné osvedčenie ATP. Tento certifikačný štítok sa však musí odstrániť, len čo dopravný alebo prepravný prostriedok prestane zodpovedať normám predpísaným v tejto prílohe. Ak sa dopravný alebo prepravný prostriedok môže označiť ako patriaci do niektorej kategórie alebo triedy len podľa prechodných ustanovení uvedených v bode 5 tejto prílohy, obmedzí sa lehota platnosti osvedčenia vydaného pre tento dopravný alebo prepravný prostriedok časom určeným v prechodných ustanoveniach.

5. Na dopravných a prepravných prostriedkoch sa umiestnia rozlišovacie značky a údaje podľa ustanovení dodatku 4 k tejto prílohe. Musia sa však odstrániť, len čo dopravný alebo prepravný prostriedok prestane zodpovedať normám uvedeným v tejto prílohe.

Príloha 1, dodatok 2

METÓDY A POSTUPY MERANIA A KONTROLY IZOLAČNÝCH VLASTNOSTÍ A ÚČINNOSTI CHLADIACICH ALEBO VYKUROVACÍCH ZARIADENÍ ŠPECIALIZOVANÝCH DOPRAVNÝCH A PREPRAVNÝCH PROSTRIEDKOV URČENÝCH NA PREPRAVU SKAZITEĽNÝCH POTRAVÍN

A. DEFINÍCIE A VŠEOBECNÉ USTANOVENIA

1. Súčiniteľ „k“ Celkový súčiniteľ priestupu tepla (súčiniteľ „k“ v niektorých krajinách označovaný ako súčiniteľ „U“), charakterizujúci izotermické vlastnosti dopravných alebo prepravných prostriedkov, je definovaný týmto vzťahom:

k =      W                            
       S . ∆ θ

kde W je tepelný príkon potrebný pri zotrvávajúcom teplotnom režime vnútri skrine, ktorej stredný povrch sa rovná S, na udržanie absolútneho rozdielu delta theta medzi strednou vnútornou teplotou theta i a strednou vonkajšou teplotou theta e, ak stredná vonkajšia teplota theta e je stála.

2. Stredný povrch skrine (S). Stredný povrch skrine je geometrický priemer vnútorného povrchu Si a vonkajšieho povrchu Se skrine:

S = druhá odmocnina (Si x Se)

Veľkosť oboch povrchov Si a Se sa určuje s prihliadnutím na zvláštnosti konštrukcie skrine alebo na nerovnosti povrchu, ako je napríklad zaoblenie, podbehy atď.

Tieto zvláštnosti alebo nerovnosti sa zaznačujú do príslušnej rubriky ďalej uvedeného skúšobného protokolu; ak však má skriňa povrch z vlnitého plechu, hľadaný povrch sa určí ako rovinný priemet tohto povrchu, nie teda ako povrch rozvinutý do roviny.

3. Ak má skriňa tvar rovnobežnostena, učí sa stredná vnútorná teplota skrine (Θi) ako aritmetický priemer teplôt nameraných vo vzdialenosti 10 cm od stien v týchto 12 miestach:

a) v ôsmich vnútorných rohoch skrine,

b) v stredoch štyroch vnútorných plôch skrine s najväčším obsahom.

Ak skriňa nemá tvar rovnobežnostena, treba 12 miest merania určiť čo najúčelnejšie podľa tvaru skrine.

4. Ak má skriňa tvar rovnobežnostena, určí sa stredná vonkajšia teplota skrine (Θe) ako aritmetický priemer teplôt nameraných vo vzdialenosti 10 cm od stien v týchto 12 miestach:

a) na ôsmich vonkajších rohoch skrine,

b) v stredoch štyroch vonkajších plôch skrine s najväčším plošným obsahom.

Ak skriňa nemá tvar rovnobežnostena, treba 12 miest merania určiť čo najúčelnejšie podľa tvaru skrine.

5. Stredná teplota stien skrine je arimetrický priemer strednej vonkajšej teploty skrine a strednej vnútornej skrine

(Θe + Θi) / 2

6. Zotrvávajúci teplotný režim. Teplotný režim sa považuje za zotrvávajúci, ak sú splnené tieto podmienky:

- kolísanie strednej vonkajšej a strednej vnútornej teploty nemá väčší rozsah ako ±0,5 oC najmenej počas 12 hodín;

- rozdiel medzi stredným tepelným výkonom nameraným najmenej počas troch hodín pred a najmenej troch hodín po skončení uvedenej najmenej dvanásťhodinovej skúšobnej doby nesmie byť väčší ako 3 %.

B. IZOLAČNÉ VLASTNOSTI DOPRAVNÝCH A PREPRAVNÝCH PROSTRIEDKOV

Metódy zisťovania súčiniteľa „k“

a) Dopravné a prepravné prostriedky, okrem cisterny určenej na prepravu kvapalných potravín

7. Izolačné vlastnosti sa zisťujú za zotrvávajúceho teplotného režimu metódou vnútorného chladenia alebo metódou ohrevu. V oboch týchto prípadoch sa prázdny dopravný alebo prepravný prostriedok nachádza v izotermickej komore.

8. Nezávisle na zvolenej metóde sa musí v izotermickej komore počas všetkých skúšok udržiavať rovnomerná a stála teplota s výkyvom najviac ±0,5 oC na takej úrovni, aby rozdiel medzi teplotou vnútri dopravného alebo prepravného prostriedku a teplotou v izotermickej komore nebol menší ako 20 oC, pričom stredná teplota stien skrine sa musí udržiavať na teplote asi + 20 oC.

9. Pri zisťovaní celkového súčiniteľa priestupu tepla (súčiniteľ „k“) metódou vnútorného chladenia sa musí rosný bod v priestore izotermickej komory udržiavať na úrovni + 25 oC ±2 oC. Vzduch v skúšobnej komore počas skúšky, či už metódou vnútorného chladenia, alebo metódou ohrevu, musí nepretržite prúdiť tak, aby jeho rýchlosť vo vzdialenosti 10 cm od stien bola 1 až 2 m/s.

10. Pri použití skúšobnej metódy vnútorného chladenia sa vnútri skrine umiestni jeden alebo niekoľko výmenníkov tepla. Povrch týchto výmenníkov musí byť taký, aby pri priechode plynu s teplotou nie nižšou ako 0 oC1) stredná vnútorná teplota po dosiahnutí zotrvávajúceho teplotného režimu zostala nižšia ako + 10 oC. Pri použití skúšobnej metódy vnútorného ohrevu sa používajú elektrické ohrievače (elektrické odpory atď). Výmenníky tepla alebo elektrické ohrievače sa vybavia vzduchovým dúchadlom dodávajúcim množstvo vzduchu zabezpečujúce, aby najväčší rozdiel medzi teplotami na ľubovoľných dvoch z 12 miest uvedených v bode 3 tohto dodatku nebol po dosiahnutí zotrvávajúceho teplotného režimu väčší ako 3 oC.

11. Prístroje na meranie teploty chránené pred priamym sálaním sa umiestňujú zvonku a zvnútra skrine na miestach vymenovaných v bodoch 3 a 4 tohto dodatku.

12. Uvedú sa do činnosti zariadenia na výrobu a rozvod chladu alebo tepla a na meranie tepelného výkonu a termického ekvivalentu vetracieho zariadenia privádzajúceho do pohybu vzduch.

13. Po dosiahnutí zotrvávajúceho teplotného režimu nesmie byť maximálny rozdiel medzi teplotami najchladnejšieho a najteplejšieho miesta na vonkajšom povrchu skrine väčší ako 2 oC.

14. Stredná vonkajšia teplota skrine sa musí zisťovať najmenej štyrikrát za hodinu.

15. Čas skúšky sa musí predĺžiť tak, aby sa overovanie vlastností robilo za zotrvávajúceho teplotného režimu (pozri bod 6 tohto dodatku). Ak sa hodnoty nezisťujú a neregistrujú automaticky, treba čas skúšky predĺžiť o ďalších osem hodín, aby sa preverila zotrvačnosť teplotného režimu a aby sa mohli vykonať záverečné definitívne merania.

b) Cisterny určené na prepravy kvapalných potravín

16. Nižšie opísaná metóda sa týka výhradne dopravných a prepravných prostriedkov - cisterien s jednou alebo niekoľkými komorami - určených len na prepravy kvapalných potravín, napríklad mlieka. Každá komora týchto cisterien musí mať najmenej jedno plniace a jedno výpustné hrdlo. Ak má cisterna niekoľko komôr, musia byť jedna od druhej oddelené zaizolovanými vertikálnymi deliacimi priehradkami (priečkami).

17. Kontrola izolačných vlastností sa robí pri zotrvávajúcom teplotnom režime metódou vnútorného ohrevu prázdnej cisterny umiestnenej v izotermickej komore.

18. V priebehu skúšky sa musí rovnomerná a stála stredná teplota izotermickej komory ustáliť v medziach + 15 až + 20 oC s výkyvom najviac ±0,5 oC; stredná vnútorná teplota cisterny sa musí pri zotrvávajúcom teplotnom režime ustáliť v medziach od + 45 do + 50 oC, pričom stredná teplota stien cisterny musí byť v medziach od + 30 do + 35 oC.

19. Vzduch v komore sa neustále udržiava v pohybe tak, aby jeho rýchlosť vo vzdialenosti 10 cm od stien bola 1-2 m/s.

20. Vnútri cisterny sa umiestňuje výmenník tepla. Ak cisterna má niekoľko oddielov, umiestení sa výmenník tepla v každom z nich. Tieto tepelné výmenníky majú elektrické odpory a ventilátor, ktorého výkon stačí na to, aby rozdiel medzi maximálnou a minimálnou teplotou vnútri každej komory po dosiahnutí zotrvávajúceho teplotného režimu nebol väčší ako 3 oC. Ak cisterna má niekoľko komôr, nesmie sa stredná teplota najchladnejšej komory odlišovať od strednej teploty najteplejšej komory o viac ako 2 oC, pričom sa teploty merajú tak, ako je určené v bode 21 tohto dodatku.

21. Prístroje na meranie teplôt, chránené pred priamym sálaním, sa umiestňujú vnútri a zvonku cisterny vo vzdialenosti 10 cm od steny takto:

a) cisterna nie je rozdelená na komory, meria sa teplota aspoň v týchto miestach

- na 4 koncoch dvoch na seba kolmých priemeroch, jedného horizontálneho a druhého vertikálneho, v blízkosti každého z oboch dien,

- na 4 koncoch dvoch na seba kolmých priemerov sklopených uhlom 45o k horizontálne v priečnej rovine cisterny;

b) ak je cisterna rozdelená na niekoľko komôr, meria sa teplota v týchto miestach

- pri oboch krajných komorách aspoň na koncoch horizontálneho priemeru v blízkosti dna a na koncoch vertikálneho priemeru v blízkosti priehradky, a

- pri každej z ostatných komôr aspoň na koncoch priemeru skloneného pod uhlom 45o k horizontále v blízkosti jednej z priehradiek a na koncoch priemeru kolmého na predchádzajúci v blízkosti druhej priehradky.

Strednou vnútornou teplotou a strednou vonkajšou teplotou cisterny je aritmetický priemer všetkých hodnôt nameraných vnútri cisterny a všetkých hodnôt nameraných zvonku cisterny. V cisternách s niekoľkými komorami je stredná vnútorná teplota každej komory aritmetický priemer hodnôt nameraných v tejto komore, pričom počet týchto nameraných hodnôt nesmie byť menší ako štyri.

22. Uvedú sa do činnosti zariadenia na ohrievanie a prúdenie vzduchu, na meranie tepelného výkonu a tepelného ekvivalentu vetracieho zariadenia uvádzajúceho vzduch do pohybu.

23. Po dosiahnutí zotrvávajúceho teplotného režimu nesmie byť maximálny rozdiel medzi teplotami najteplejšieho a najchladnejšieho miesta na vonkajšom povrchu cisterny väčší ako 2 oC.

24. Stredná vonkajšia teplota a stredná vnútorná teplota sa musí zisťovať najmenej štyrikrát za hodinu.

25. Čas skúšky sa musí predĺžiť tak, aby sa overovanie vlastností robilo za zotrvávajúceho teplotného režimu (pozri bod 6 tohto dodatku). Ak sa hodnoty nezisťujú a nereagujú automaticky, treba čas skúšky predĺžiť o ďalších osem hodín, aby sa preverila zotrvačnosť teplotného režimu a aby sa mohli vykonať záverečné definitívne merania.

c) Ustanovenia platné pre všetky typy izotermických dopravných a prepravných prostriedkov

i) Kontrola súčiniteľa „k“

26. Ak cieľom skúšok nie je určenie súčiniteľa „k“, ale len kontrola, či nie je tento súčiniteľ pod určitou hranicou, môžu sa skúšky vykonávané podľa bodov 7 až 25 tohto dodatku ukončiť, len čo sa vykonávanými meraniami dokáže, že súčiniteľ „k“ zodpovedá určeným podmienkam.

ii) Presnosť merania súčiniteľa „k“

27. Skúšobné stanice musia byť vybavené nevyhnutným zariadením a prístrojmi, ktoré zaručia určenie súčiniteľa „k“ s maximálnou chybou merania  ±10 %.

iii) Protokoly o skúškach

28. O každej skúške sa spíše protokol zodpovedajúci skúšanému dopravnému alebo prepravnému prostriedku podľa jedného z dvoch ďalej uvedených vzorov č. 1 a 2.

Kontrola izolačných vlastností dopravných a prepravných prostriedkov v prevádzke

29. Pre kontrolu izolačných vlastností každého dopravného alebo prepravného prostriedku, ktorý je v prevádzke, uvedú v bode 1 písm. b) a c) dodatku 1 k tejto prílohe, môžu príslušné orgány:

- buď sa rozhodnúť pre metódy opísané v bodoch 7 až 27 tohto dodatku,

- alebo vymenovať expertov, aby posúdili, či daný dopravný alebo prepravný prostriedok môže zostať v tej alebo onej kategórii izotermických dopravných alebo prepravných prostriedkov. Títo experti musia posúdiť nasledujúce skutočnosti a svoje urobiť na základe týchto kontrol:

a) Celková kontrola dopravného alebo prepravného prostriedku

Táto kontrola sa vykoná formou prehliadky dopravného alebo prepravného prostriedku podľa tohto poradia umožňujúceho zistiť:

(i) celkové konštrukčné riešenie izolujúceho plášťa;

(ii) spôsob vykonania izolácie;

(iii) druh a stav stien;

(iv) stav opotrebovania izotermickej skrine;

(v) hrúbku stien;

a spísať všetky pripomienky týkajúce sa izolačných vlastností dopravného alebo prepravného prostriedku. Na tento účel môžu experti požadovať demontáž jednotlivých dielov dopravného alebo prepravného prostriedku a predloženie všetkých dokladov potrebných na jeho kontrolu (schémy, protokoly o skúškach, opisy, účty atď.)

b) Kontrola tesnosti skrine (netýka sa cisternových dopravných a prepravných prostriedkov)

Vizuálnu kontrolu vykoná osoba, ktorá vstúpi do dopravného alebo prepravného prostriedku umiestneného v jase osvetlenom pásme. Môže sa použiť ľubovoľná metóda, ktorá poskytne presnejšie výsledky.

c) Výsledky

i) Ak závery týkajúce sa celkového stavu skrine možno pokladať za uspokojivé, môže dopravný alebo prepravný prostriedok v prevádzke ako izotermický dopravný alebo prepravný prostriedok svojej pôvodnej kategórie v ďalšom období, nie však dlhšom ako 3 roky. Ak závery experta alebo expertov nie sú uspokojivé, dopravný alebo prepravný prostriedok môže zostať v prevádzke, ale iba za podmienky, že úspešne obstojí pri skúškach v skúšobnej stanici podľa bodov 7 až 27 tohto dodatku; v tomto prípade môže zostať v prevádzke v ďalšom šesťročnom období.

ii) Ak ide o dopravné alebo prepravné prostriedky určitého typu sériovo vyrábané spĺňajúce podmienky bodu 2 dodatku 1 k tejto prílohe a patriace tomu istému vlastníkovi (prevádzkovateľovi), možno okrem kontroly každého dopravného alebo prepravného prostriedku vykonať meranie súčiniteľa „k“ najmenej pri jednom percente týchto dopravných alebo prepravných prostriedkov podľa bodov 7 až 27 tohto dodatku. Ak výsledky tejto kontroly a merania sú vyhovujúce, môžu všetky tieto dopravné alebo prepravné prostriedky zostať v prevádzke ako izotermické dopravné alebo prepravné prostriedky svojej pôvodnej kategórie v ďalšom šesťročnom období.

Prechodné ustanovenia pre nové dopravné a prepravné prostriedky

30. Počas štyroch rokov odo dňa nadobudnutia platnosti tejto Dohody podľa ustanovenia odseku 1 článku 11, ak vzhľadom na nedostatočný počet skúšobných staníc nie je možné merať súčiniteľ „k“ dopravných alebo prepravných prostriedkov metódami opísanými v bodoch 7 až 27 tohto dodatku, možno vykonávať overenia, či nové izotermické dopravné alebo prepravné prostriedky zodpovedajú normám predpísaným touto prílohou, podľa ustanovenia bodu 29, a okrem toho posúdiť izolačné vlastnosti z tohto hľadiska.

Izolačný materiál hlavných častí dopravného alebo prepravného prostriedku (bočné steny, podlaha, strecha, otvory, dvere atď) musí mať približne jednú hrúbku presahujúcu v metroch číselnú hodnotu, ktorú dostaneme delením súčiniteľa tepelnej vodivosti tohto materiálu pre tú kategóriu, do ktorej má byť daný dopravný alebo prepravný prostriedok zaradený.

C. ÚČINNOSŤ TEPELNÉHO ZARIADENIA DOPRAVNÝCH A PREPRAVNÝCH PROSTRIEDKOV

Skúšobné metódy na určenie účinnosti tepelného zariadenia dopravných a prepravných prostriedkov

31. Účinnosť tepelného zariadenia dopravných a prepravných prostriedkov sa určuje metódami opísanými v bodoch 32 až 47 tohto dodatku.

Chladené dopravné a prepravné prostriedky

32. Prázdny dopravný alebo prepravný prostriedok sa umiestni do izotermickej komory, v ktorej treba udržiavať vnútornú a stálu strednú teplotu + 30 oC s výkonom ± 0,5 oC. Vzduch v komore musí byť vlhký, pričom rosný bod je určený na + 25 oC s odchýlkou ± 2 oC; vzduch sa uvádza do pohybu tak, ako je opísané v bode 9 tohto dodatku.

33. Prístroje na meranie teploty chránené pred priamym sálaním sa umiestňujú vnútri a zvonku skrine tak, ako je uvedené v bodoch 3 a 4 tohto dodatku.

34.

a) Do dopravného alebo prepravného prostriedku, s výnimkou dopravných alebo prepravných prostriedkov s nesnímateľnými eutektickými doskami s dopravných a prepravných prostriedkov chladených skvapalneným plynom, sa uloží maximálne množstvo chladiacej látky predpísané výrobným podnikom, alebo ktoré tam môže byť normálne uložené, ak stredná vnútorná teplota skrine rovná strednej vonkajšej teplote skrine (+ 30 oC). Dvere, príklopy a ostatné otvory sa zakryjú a zariadenie na vnútorné vetranie dopravného alebo prepravného prostriedku, pokiaľ je, sa zapne na maximálny výkon. Okrem toho sa v nových dopravných alebo prepravných prostriedkoch uvedie vnútri skrine do činností vykurovacie zariadenie s vykurovacím výkonom rovnajúcim sa 35 % tepla prestupujúceho stenami v podmienkach zotrvávajúceho teplotného režimu, a to keď sa dosiahne teplota predpísaná pre danú triedu dopravných a prepravných prostriedkov. Počas skúšky sa nepripúšťa žiadne dodatočné vkladanie chladiacej látky.

b) Skúška dopravných a prepravných prostriedkov s nesnímateľnými eutektickými doskami musí zahŕňať predbežnú fázu zmrazovania eutektického roztoku. Za tým účelom, len čo stredná vnútorná teplota skrine aj teplota dosiek dosiahnu strednú vonkajšiu teplotu (+ 30 oC), uzavrú sa dvere aj ostatné otvory a uvedie sa do činnosti zariadenie na vychladzovanie dosiek na nasledujúcich 18 hodín. Ak zariadenie na vychladzovanie dosiek pracuje v automatických cykloch, predlžuje sa celková skúšobná prevádzka tohto zariadenia na 24 hodín. Pri nových dopravných a prepravných prostriedkoch sa po zastavení vyhladzovacieho zariadenia uvedie vnútri skrine do činnosti vykurovacie zariadenie s vykurovacím výkonom rovnajúcim sa 35 % tepla prestupujúceho stenami v podmienkach zotrvávajúceho teplotného režimu, a to keď sa dosiahne teplota predpísaná pre danú triedu dopravných a prepravných prostriedkov. Počas skúšky sa nepripúšťa znovuzmrazenie roztoku.

c) Pri dopravných a prepravných prostriedkoch vybavených systémom chladenie skvapalneným plynom treba dodržať tento skúšobný postup: len čo stredná vnútorná teplota skrine dosiahne hodnotu strednej vonkajšej teploty (+ 30 oC), naplnia sa nádrže určené na skvapalnený plyn do úrovne predpísanej výrobcom. Potom sa dvere, a ostatné otvory ako v podmienkach normálnej prevádzky a zariadenie na vnútorné vetranie dopravného alebo prepravného prostriedku, pokiaľ je, sa zapne na maximálny výkon. Termostat sa nastaví na teplotu, ktorá je najviac o 2 oC nižšia medzná teplota určená pre danú triedu dopravných alebo prepravných prostriedkov. Potom sa začne s ochladzovaním skrine so súčasným doplňovaním spotrebovaného skvapalneného plynu. Tento proces prebieha v čase, ktorý sa rovná kratšiemu z týchto dvoch časových úsekov:

- buď času medzi začiatkom ochladzovania a okamihom, keď sa po prvý raz dosiahla teplota predpísaná pre danú triedu dopravných a prepravných prostriedkov,

- alebo trom hodinám od začiatku ochladzovania.

V ďalšom priebehu skúšky sa uvedené nádrže už nedopĺňajú.

Pri nových dopravných a prepravných prostriedkoch sa po dosiahnutí teploty predpísanej pre danú triedu dopravných a prepravných prostriedkov uvedie vnútri skrine do činnosti vykurovacie zariadenie s vykurovacím výkonom rovnajúcim sa 35% tepla prestupujúceho stenami v podmienkach zotrvávajúceho teplotného režimu.

35. Strednú vonkajšiu teplotu, ako aj strednú vnútornú teplotu skrine treba merať najmenej každých 30 minút.

36. Skúška trvá 12 hodín od okamihu, keď stredná vnútorná teplota skrine dosiahla dolnú medzu predpísanú pre triedu, do ktorej má dopravný alebo prepravný prostriedok patriť (A = + 7 oC; B = - 10 oC; C = - 20 oC; D = 0 oC), pri dopravných a prepravných prostriedkoch s nesnímateľnými eutektickými doskami od okamihu vypnutia vychladzovacieho zariadenia. Výsledok skúšky sa považuje za uspokojivý, ak stredná vnútorná teplota nepresiahne počas týchto 12 hodín uvedenú dolnú medzu.

Chladiace a mraziace dopravné a prepravné prostriedky

37. Skúška sa vykonáva za podmienok uvedených v bodoch 32 a 33 tohto dodatku.

38. Len čo stredná vnútorná teplota skrine dosiahne vonkajšiu teplotu (+ 30 oC), dvere, príklopy a ostatné otvory sa uzavrú a chladiace zariadenie včítane vnútornej ventilácie (pokiaľ je) sa uvedie do činnosti s maximálnym výkonom. Okrem toho sa pri nových dopravných a prepravných prostriedkoch uvedie v skrini do činnosti vykurovacie zariadenie s vykurovacím výkonom rovnajúcim sa 35 % tepla prestupujúceho stenami v podmienkach zotrvávajúceho teplotného režimu, a to, keď sa dosiahne teplota predpísaná pre danú triedu dopravných a prepravných prostriedkov.

39. Strednú vonkajšiu teplotu a strednú vnútornú teplotu skrine treba merať najmenej každých 30 minút.

40. Skúška trvá 12 hodín od okamihu, keď stredná vnútorná teplota skrine dosiahla:

- buď spodnú medzu určenú pre danú triedu dopravných a prepravných prostriedkov, ak ide o triedy A, B alebo C (A = 0 oC; B = - 10 oC; C = - 20 oC);

- alebo najmenej hornú medzu určenú pre danú triedu, ak ide o triedy D, E alebo F (D = 0 oC; E = - 10 oC; F = - 20 oC).

Výsledok skúšky sa pokladá za uspokojivý, ak chladiace zariadenie je schopné udržať predpísané teplotné podmienky počas týchto 12 hodín, pričom sa intervaly automatického odmrazovania chladiaceho zariadenia neberú do úvahy.

41. Ak chladiace zariadenie so všetkým svojím vybavením prešlo samostatnou skúškou na určenie svojho užitočného chladiaceho výkonu za predpísanej teploty a bolo príslušným orgánom uznané za vyhovujúce, môže sa tento dopravný alebo prepravný prostriedok uznať za chladiaci a mraziaci dopravný alebo prepravný prostriedok bez akejkoľvek skúšky účinnosti, ak chladiaci výkon zariadenia pri zotrvávajúcom teplotnom režime je vyšší ako teplotné straty prestupom stenami skrine príslušnej triedy dopravných a prepravných prostriedkov vynásobené súčiniteľom 1,75. Tieto ustanovenia sa však nevzťahujú na dopravné a prepravné prostriedky slúžiace ako skúšobné vzorky podľa bodu 2 dodatku 1 k tejto prílohe.

42. Ak sa chladiaci stroj nahradí strojom iného typu, môže príslušný orgán:

a) buď požadovať, aby dopravný alebo prepravný prostriedok bol podrobený meraniu a kontrole, predpísaným v bodoch 37 až 40;

b) alebo sa presvedčiť o tom, že užitočný chladiaci výkon nového chladiaceho stroja za teploty predpísanej pre danú triedu dopravných a prepravných prostriedkov je rovnaký alebo vyšší ako užitočný chladiaci výkon pôvodného stroja;

c) alebo sa presvedčiť o tom, užitočný chladiaci výkon nového stroja vyhovuje ustanoveniam bodu 41.

Vyhrievacie dopravné a prepravné prostriedky

43. Prázdny dopravný alebo prepravný prostriedok sa umiestni v izotermickej komore, v ktorej sa udržiava rovnomerná a stála teplota na najnižšej úrovni. Vzduch v komore sa uvádza do pohybu za podmienok ustanovených v bode 9 tohto dodatku.

44. Prístroje na meranie teploty chránené pred priamym sálaním sa umiestnia vnútri aj zvonku skrine na miestach určených v bodoch 3 a 4 tohto dodatku.

45. Dvere, príklopy a iné otvory sa uzavrú a vykurovacie zariadenia včítane vnútornej ventilácie (ak je inštalovaná) sa uvedie do činnosti a maximálnym výkonom.

46. Strednú vonkajšiu teplotu a strednú vnútornú teplotu skrine treba merať najmenej každých 30 minút.

47. Skúška trvá 12 hodín od okamihu, keď rozdiel medzi strednou vnútornou teplotou skrine a strednou vonkajšou teplotou skrine dosiahol hodnotu zodpovedajúcu podmienkam určeným pre danú triedu dopravných a prepravných prostriedkov, pričom sa táto hodnota zvyšuje o 35 % pri nových dopravných a prepravných prostriedkoch. Výsledky skúšky sa považujú za vyhovujúce, ak je vykurovacie zariadenie schopné udržať predpísaný rozdiel teplôt počas týchto 12 hodín.

Protokol o skúške

48. O každej skúške sa spíše protokol zodpovedajúci skúšanému dopravnému alebo prepravnému prostriedku podľa jedného z ďalej uvedených vzorov č. 3 až 5.

Kontrola účinnosti tepelných zariadení dopravných a prepravných prostriedkov v prevádzke

49. Pre kontrolu účinnosti tepelného zariadenia každého chladeného, chladiaceho a mraziaceho alebo vyhrievacieho dopravného alebo prepravného prostriedku, ktorý je v prevádzke, uvedenú v bode 1 písm. b) a c) dodatku 1, môžu príslušné orgány:

- buď sa rozhodnúť pre metódy opísané v bodoch 32 až 47 tohto dodatku;

- alebo vymenovať expertov a splnomocniť ich na použitie nasledujúcich ustanovení.

a) Chladené dopravné a prepravné prostriedky

Overuje sa, či možno vnútornú teplotu prázdneho dopravného alebo prepravného prostriedku, najprv vyrovnanú s vonkajšou teplotou, priviesť na medznú teplotu predpísanú touto prílohou pre triedu, do ktorej tento dopravný alebo prepravný prostriedok patrí, a udržať ju pod uvedenou medznou teplotou za čas t, tak aby

t ≥ 12 . Δ Θ
          Δ Θ´

pričom Δ Θ predstavuje rozdiel medzi + 30 oC a uvedenou medznou teplotou a Δ Θ´ rozdiel medzi strednou vonkajšou teplotou počas skúšky a spomenutou medznou teplotou, pri vonkajšej teplote najmenej + 15 oC. Ak sú výsledky vyhovujúce, môže tento dopravný alebo prepravný prostriedok zostať v prevádzke ako chladený dopravný alebo prepravný prostriedok v pôvodnej určenej triede na ďalšie obdobie najviac troch rokov.

b) Chladiace a mraziace dopravné prepravné prostriedky

Overuje sa, či možno pri vonkajšej teplote najmenej + 15 oC upraviť vnútornú teplotu prázdneho dopravného alebo prepravného prostriedku takto:

- v triedach A, B alebo C na minimálnu teplotu predpísanú pre danú triedu dopravných a prepravných prostriedkov touto prílohou;

- v triedach D, E alebo F na medznú teplotu predpísanú pre danú triedu, dopravných a prepravných prostriedkov touto prílohou.

Ak sú výsledky skúšok vyhovujúce, môžu tieto dopravné alebo prepravné prostriedky zostať v prevádzke ako chladiace a mraziace dopravné alebo prepravné prostriedky v pôvodne určenej triede na ďalšie obdobie najviac troch rokov.

c) Vyhrievacie dopravné a prepravné prostriedky

Overuje sa, či možno dosiahnuť a počas najmenej 12 hodín udržať rozdiel medzi vnútornou teplotou dopravného alebo prepravného prostriedku a vonkajšou teplotou, predpísaným v tejto prílohe, ktorý určuje triedu, do ktorej dopravný alebo prepravný prostriedok patrí (rozdiel 22 oC pre triedu A a 32 oC pre triedu B). Ak sú výsledky skúšok vyhovujúce, môžu tieto dopravné a prepravné prostriedky zostať v prevádzke ako vyhrievacie dopravné alebo prepravné prostriedky v pôvodne určenej triede na ďalšie obdobie najviac troch rokov.

d) Spoločné ustanovenia pre chladené, chladiace a mraziace a vyhrievacie dopravné a prepravné prostriedky

i) Ak výsledky skúšok nie sú vyhovujúce, môžu chladené, chladiace a mraziace alebo vyhrievacie dopravné alebo prepravné prostriedky zostať v prevádzke v pôvodne určenej triede len za podmienky, že úspešne prejdú skúškami v skúšobnej stanici podľa bodov 32 až 47 tejto prílohy; v tomto prípade môžu zostať v prevádzke v pôvodnej určenej triede na ďalšie obdobie šiestich rokov.

ii) Ak ide o chladené, chladiace a mraziace alebo vyhrievacie dopravné a prepravné prostriedky určitého typu sériovo vyrábané, zodpovedajúce ustanoveniam bodu 2 dodatku 1 k tejto prílohe a patriace tomu istému vlastníkovi (prevádzkovateľovi), potom okrem kontroly tepelných zariadení vykonanej za účelom zistenia, či ich celkový stav je uspokojivý, možno vykonať v skúšobnej stanici kontrolu funkčnej účinnosti chladiacich alebo vykurovacích zariadení najmenej pri 1 % týchto dopravných alebo prepravných prostriedkov podľa ustanovení bodov 32 až 47 tohto dodatku. Ak výsledky týchto kontrol sú nevyhovujúce, môžu všetky uvedené dopravné a prepravné prostriedky zostať v prevádzke v pôvodne určenej triede na ďalšie obdobie šiestich rokov.

Prechodné ustanovenia pre nové dopravné a prepravné prostriedky

50. Počas štyroch rokov odo dňa nadobudnutia platnosti tejto Dohody podľa ustanovenia odseku 1 článku 11, ak vzhľadom na nedostatočný počet skúšobných staníc nemožno určiť účinnosť tepelných zariadení dopravných alebo prepravných prostriedkov metódami opísanými v bodoch 32 až 47 tohto dodatku, môže sa kontrola, či nové chladné, chladiace a mraziace alebo vyhrievacie dopravné alebo prepravné prostriedky zodpovedajú normám predpísaným v tejto prílohe vykonať podľa ustanovení bodu 49 tohto dodatku.

Príloha 1, dodatok 2

VZOR č. 1 PROTOKOLU O SKÚŠKE

Príloha 1, dodatok 2

VZOR č. 2 PROTOKOLU O SKÚŠKE

Príloha 1, dodatok 2

VZOR č. 3 PROTOKOLU O SKÚŠKE

Príloha 1, dodatok 2

VZOR č. 4 PROTOKOLU O SKÚŠKE

Príloha 1, dodatok 2

VZOR č. 5 PROTOKOLU O SKÚŠKE

Príloha 1, dodatok 3

A. Vzor tlačiva osvedčenia o tom, že dopravný alebo prepravný prostriedok vyhovuje, ako je ustanovené v bode 4 dodatku 1 k prílohe 1

VZOR OSVEDČENIA VYDÁVANÉHO PRE IZOTERMICKÉ, CHLADENÉ, CHLADIACE A MRAZIACE ALEBO VYHRIEVACIE DOPRAVNÉ A PREPRAVNÉ PROSTRIEDKY URČENÉ NA MEDZINÁRODNÉ POZEMNÉ PREPRAVY SKAZITEĽNÝCH POTRAVÍN

Príloha 1, dodatok 3

B. Certifikačný štítok osvedčujúci, že dopravný alebo prepravný prostriedok vyhovuje, ako je ustanovené v bode 4 dodatku 1 k prílohe 1

1. Certifikačný štítok musí byť trvale pripravený na dopravnom alebo prepravnom prostriedku na dobre viditeľnom mieste okrem iných úradne vydaných schvaľovacích štítkov. Štítok zodpovedajúci ďalej uvedenému vzoru musí byť pravouhlý s rozmermi najmenej 160 mm x 100 mm a musí byť vyrobený z ohňovzdorného materiálu odolného proti korózii. Na štítku musí byť čitateľným a nezmazateľným spôsobom aspoň v angličtine alebo francúzštine alebo ruštine uvedené:

a) latinské písmená „ATP“ a za nimi slová: „SCHVÁLENÉ NA PREPRAVU SKAZITEĽNÝCH POTRAVÍN“,

b) „SCHVAĽOVACIE ČÍSLO“ a za ním medzinárodná poznávacia značka štátu, v ktorom bolo schválenie udelené, a číslo (číslice, písmena atď.) dokladu o schválení,

c) „ČÍSLO DOPRAVNÉHO (PREPRAVNÉHO) PROSTRIEDKU“ a za ním individuálne číslo umožňujúce identifikovať dotyčný dopravný alebo prepravný prostriedok (týmto číslom môže byť výrobné číslo),

d) „ZNAČKA ATP“ a za ňou rozlišovacia značka predpísaná v dodatku 4 k prílohe 1, ktoré zodpovedá triede a kategórii dopravného alebo prepravného prostriedku,

e) „PLATNÉ DO“ a za tým dátum (mesiac a rok), ktorým sa končí platnosť schválenia dopravného alebo prepravného prostriedku. Ak platnosť schválenia je na základe skúšky alebo prehliadky predĺžená, pripojí sa následné dátum skončenia jeho platnosti na tom istom riadku.

2. Písmená „ATP“, ako aj písmená rozlišovacej značky musia mať výšku asi 20 mm. Ostatné písmená a číslice musia mať výšku najmenej 5 mm.

Obrázky k dodatku 3

Príloha 1, dodatok 4

ROZLIŠOVACIE ZNAČKY NA ŠPECIALIZOVANÝCH DOPRAVNÝCH A PREPRAVNÝCH PROSTRIEDKOCH

Rozlišovacie značky predpísané v bode 5 dodatku 1 k tejto prílohe pozostávajú z veľkých latinských písmen tmavomodrej farby na bielom podklade; výška písmen nesmie byť menšia než 100 mm.

Dopravný alebo prepravný prostriedokRozlišovacie značky
Izotermický dopravný alebo prepravný prostriedok s normálnou izoláciouIN
Izotermický dopravný alebo prepravný prostriedok so zosilnenou izoláciou IR
Chladený dopravný alebo prepravný prostriedok s normálnou izoláciou triedy ARNA
Chladený dopravný alebo prepravný prostriedok so zosilnenou izoláciou triedy ARRA
Chladený dopravný alebo prepravný prostriedok so zosilnenou izoláciou triedy BRRB
Chladený dopravný alebo prepravný prostriedok so zosilnenou izoláciou triedy CRRC
Chladiaci dopravný alebo prepravný prostriedok s normálnou izoláciou triedy DRND
Chladený dopravný alebo prepravný prostriedok so zosilnenou izoláciou triedy DRRD
Chladiaci a mraziaci dopravný alebo prepravný prostriedok s normálnou izoláciou triedy AFNA
Chladiaci a mraziaci dopravný alebo prepravný prostriedok so zosilnenou izoláciou triedy A FRA
Chladiaci a mraziaci dopravný alebo prepravný prostriedok s normálnou izoláciou triedy BFNB*)
Chladiaci a mraziaci dopravný alebo prepravný prostriedok so zosilnenou izoláciou triedy BFRB
Chladiaci a mraziaci dopravný alebo prepravný prostriedok s normálnou izoláciou triedy CFNC*)
Chladiaci a mraziaci dopravný alebo prepravný prostriedok so zosilnenou izoláciou triedy CFRC
Chladiaci a mraziaci dopravný alebo prepravný prostriedok s normálnou izoláciou triedy DFND
Chladiaci a mraziaci dopravný alebo prepravný prostriedok so zosilnenou izoláciou triedy DFRD
Chladiaci a mraziaci dopravný alebo prepravný prostriedok s normálnou izoláciou triedy EFNE*)
Chladiaci a mraziaci dopravný alebo prepravný prostriedok so zosilnenou izoláciou triedy E FRE
Chladiaci a mraziaci dopravný alebo prepravný prostriedok s normálnou izoláciou triedy FFNF*)
Chladiaci a mraziaci dopravný alebo prepravný prostriedok so zosilnenou izoláciou triedy FFRF
Vyhrievací dopravný alebo prepravný prostriedok s normálnou izoláciou triedy ACNA
Vyhrievací dopravný alebo prepravný prostriedok so zosilnenou izoláciou triedy ACRA
Vyhievací dopravný alebo prepravný prostriedok so zosilnenou izoláciou tredy BCRB
*) Pozri prechodné ustanovenia v bode 5 tejto prílohy.

Ak má dopravný alebo prepravný prostriedok snímateľné alebo nesamostatné tepelné zariadenie, doplnia sa rozlišovacie značky písmenom X.

Pod uvedenými rozlišovacími značkami sa musí uviesť dátum skončenia doby platnosti osvedčenia vydaného pre dopravný alebo prepravný prostriedok (mesiac, rok), ktoré je zapísané v časti A, rubrike 8 dodatku k tejto prílohe.

Vzor k dodatku 4

Príloha 2

TEPLOTNÉ PODMIENKY PRI PREPRAVE ZMRAZENÝCH ALEBO HLBOKO ZMRAZENÝCH POTRAVÍN

Najvyššia teplota ktorejkoľvek časti nákladu nesmie pri nákladke, pri preprave ani pri vykládke prekročiť hodnoty uvedené pre jednotlivé potraviny. Ak ale niektoré technické operácie, napríklad odmrazovanie výparníka chladiacich a mraziacich dopravných alebo prepravných prostriedkov spôsobí v obmedzenom rozsahu krátkodobé zvýšenie teploty v ktorejkoľvek časti nákladu, je zvýšenie teploty prípustné najviac o 3 oC nad teploty uvedené pre jednotlivé potraviny.

Zmrazené alebo hlboko zmrazené smotanové krémy a koncentrované ovocné šťavy - 20 oC

Zmrazené alebo hlboko zmrazené ryby - 18 oC

Akékoľvek iné hlboko zmrazené potraviny - 18 oC

Maslo a iné zmrazené tuky - 14 oC

Zmrazené vnútornosti, vaječné žĺtka, hydina a zverina - 12 oC

Zmrazené mäso - 10 oC

Ostatné zmrazené potraviny - 10 oC

Príloha 3

TEPLOTNÉ PODMIENKY PRI PREPRAVE NIEKTORÝCH DRUHOV POTRAVÍN, KTORÉ NIE SÚ ANI V ZMRAZENOM ANI V HLBOKO ZMRAZENOM STAVE

Pri preprave nesmie teplota uvedených druhov potravín prekročiť uvedené hodnoty:

Vnútornosti + 3 oC3)

Maslo + 6 oC

Zverina + 4 oC

Mlieko v cisternách (čerstvé alebo pasteurizované) určené na okamžitú spotrebu + 4 oC3)

Mlieko pre potravinársky priemysel + 6 oC3)

Mliečne výrobky (jogurt, kefír, smotana, čerstvý syr) + 4 oC3)

Ryby, mäkkýše a kôrovce1) musia sa vždy prepravovať v ľade

Mäsové výrobky2) + 6 oC

Mäso (s výnimkou vnútorností) + 7 oC

Hydina a králiky +4 oC

Poznámky pod čiarou

*) Tu sa uverejňuje slovenský preklad.

1) Železničné vozne, nákladné automobily, prívesy, návesy, kontejnery a iné podobné dopravné a prepravné prostriedky.

1) Aby nedošlo k namŕzaniu.

*) Údaje v hranatých zátvorkách sú uvedené ako príklad.

1) S výnimkou údených, solených, sušených alebo živých rýb, živých mäkkýšov a živých kôrovcov.

2) V prípade cisternových dopravných a prepravných prostriedkov sa v tejto definícii rozumie pod pojmom "skriňa" vlastná cisterna.

2) S výnimkou potravín v stabilizovanom stave dosiahnutom solením, údením, sušením alebo sterilizáciou.

3) Celkový čas prepravy nesmie byť zásadne dlhší než 48 hodín.