Vyhláška č. 54/1983 Zb.Vyhláška ministra zahraničných vecí o Dohode o kultúrnej spolupráci medzi vládou Československej socialistickej republiky a vládou Zambijskej republiky

Čiastka 10/1983
Platnosť od 30.05.1983
Účinnosť od 14.06.1983
Redakčná poznámka

Dohoda nadobudla platnosť na základe svojho článku 9 dňom 8. januára 1983.

54

VYHLÁŠKA

ministra zahraničných vecí

z 21. marca 1983

o Dohode o kultúrnej spolupráci medzi vládou Československej socialistickej republiky a vládou Zambijskej republiky


Dňa 28. augusta 1980 bola v Prahe podpísaná Dohoda o kultúrnej spolupráci medzi vládou Československej socialistickej republiky a vládou Zambijskej republiky. Dohoda nadobudla platnosť na základe svojho článku 9 dňom 8. januára 1983.

Český preklad Dohody sa vyhlasuje súčasne.*)

Minister:

Ing. Chňoupek v. r.

DOHODA

o kultúrnej spolupráci medzi vládou Československej socialistickej republiky a vládou Zambijskej republiky

Vláda Československej socialistickej republiky a vláda Zambijskej republiky, vedené prianím zlepšiť vzťahy medzi oboma štátmi spoluprácou v oblasti kultúry, školstva, vedy a umenia, sa rozhodli uzavrieť túto Dohodu a dohodli sa na tomto:

Článok 1

V rámci tejto Dohody budú zmluvné strany rozvíjať spoluprácu v oblasti vedy, školstva, umenia, literatúry, tlače, filmu, rozhlasu, televízie, telesnej výchovy a športu a zdravotníckej starostlivosti včítane výmeny delegácií a jednotlivcov.

Článok 2

Zmluvné strany budú podporovať spoluprácu a výmenu informácií a skúseností medzi kultúrnymi, školskými, vedeckými, zdravotníckymi a umeleckými inštitúciami svojich štátov predovšetkým:

a) podporovaním vzájomných návštev univerzitných profesorov a učiteľov odborných a vedeckých ústavov;

b) organizovaním umeleckých, kultúrnych a informatívnych výstav na území oboch zmluvných strán;

c) usporadúvaním koncertov, divadelných a iných predstavení umelcov na území oboch zmluvných strán;

d) prekladaním, vydávaním a sprístupňovaním literárnych a vedeckých prác oboch zmluvných strán príslušným organizáciám a inštitúciám oboch zmluvných strán;

e) výmenou kníh, časopisov, názorných inštrukčných pomôcok výuky a iných publikácií kultúrnej a vedeckej povahy;

f) výmenou tlačového, rozhlasového a televízneho materiálu v súlade s vnútroštátnymi predpismi oboch zmluvných strán;

g) podporovaním vzájomnej spolupráce v oblasti filmovej tvorby a sprístupňovaním filmov z oblasti vedy a školstva druhej zmluvnej strane na jej území;

h) pozývaním pozorovateľov druhej zmluvnej strany na kongresy, konferencie, semináre a iné medzinárodné stretnutia v oblasti uvedenej v článku 1 Dohody, ktoré sa budú konať na území druhej zmluvnej strany za predpokladu, že to dovoľujú predpisy a poriadky týchto stretnutí.

Článok 3

Každá zmluvná strana umožní poskytovaním štipendií študentom oboch zmluvných strán študovať na príslušných školských inštitúciách podľa vzájomne dohodnutých podmienok.

Článok 4

V súlade so svojimi vnútroštátnymi predpismi bude každá zmluvná strana uznávať diplomy a akademické hodnosti udelené v druhom štáte.

Článok 5

Zmluvné strany dovolia vedcom a výskumným pracovníkom prístup do knižníc, archívov, múzeí, galérií a iných kultúrnych a vedeckých ústavov v súlade so svojimi vnútroštátnymi predpismi.

Článok 6

Zmluvné strany budú podporovať v najvyššej možnej miere športové súťaže medzi štátnymi príslušníkmi svojich štátov a výmenu športovcov, výchovných odborníkov a športových družstiev.

Článok 7

Za účelom vykonávania tejto Dohody zmluvné strany dohodnú vykonávacie plány vždy na určité časové obdobia, v ktorých budú spresňovať konkrétne akcie spolupráce včítane finančných podmienok.

Článok 8

Táto Dohoda bude platiť päť rokov, na konci tohto obdobia sa bude považovať za predĺženú na ďalšie obdobie piatich rokov s tým, že jedna zo zmluvných strán môže vyjadriť úmysel ukončiť ju písomnou výpoveďou predloženou druhej zmluvnej strane najmenej šesť mesiacov pred uplynutím tohto obdobia.

V prípade oznámenia zaslaného podľa odseku 1 tohto článku budú zmluvné strany viesť konzultácie s cieľom dosiahnuť dohodu o krokoch, ktoré sa podniknú za účelom splnenia všetkých záväzkov prijatých podľa tejto Dohody, ktoré môžu ďalej trvať v deň skončenia platnosti tejto Dohody.

Článok 9

Táto Dohoda nadobudne platnosť dňom výmeny nót, ktorými zmluvné strany potvrdia, že Dohoda bola schválená alebo ratifikovaná v súlade s ich príslušnými ústavnými predpismi.

Dané v Prahe 28. augusta 1980 vo dvoch vyhotoveniach v anglickom jazyku.

Za vládu Československej socialistickej republiky:

Bohuslav Chňoupek v. r.

minister zahraničných vecí

Za vládu Zambijskej republiky:

Wilson Chakulya v. r.

minister zahraničných vecí

Poznámky pod čiarou

*) Tu sa uverejňuje slovenský preklad.