Vyhláška č. 51/1983 Zb.Vyhláška Slovenského úradu bezpečnosti práce a Slovenského banského úradu ktorou sa ustanovujú niektoré povinnosti organizáciám na zaistenie bezpečnosti práce pri dovážaných technických zariadeniach

Čiastka 9/1983
Platnosť od 23.05.1983 do31.10.2004
Účinnosť od 01.10.1983 do31.10.2004
Zrušený 51/1988 Zb.

51

VYHLÁŠKA

Slovenského úradu bezpečnosti práce a Slovenského banského úradu

z 9. marca 1983,

ktorou sa ustanovujú niektoré povinnosti organizáciám na zaistenie bezpečnosti práce pri dovážaných technických zariadeniach

Slovenský úrad bezpečnosti práce podľa § 5 ods. 1 písm. d) zákona č. 174/1968 Zb. o štátnom odbornom dozore nad bezpečnosťou práce a Slovenský banský úrad podľa § 57 ods. 1 písm. d) zákona č. 41/1957 Zb. o využití nerastného bohatstva (banský zákon) a podľa § 10 písm. a) zákona Slovenskej národnej rady č. 42/1972 Zb. o organizácii a o rozšírení dozoru štátnej banskej správy ustanovujú po dohode s príslušnými ústrednými orgánmi:


§ 1

(1) Vyhláška sa vzťahuje na organizácie, ktoré uzavierajú hospodárske zmluvy o dovoze technických zariadení (ďalej len „odberatelia“) s organizáciami zahraničného obchodu alebo s československými právnickými osobami, ktoré majú povolenie na zahraničnoobchodnú činnosť a sú socialistickými organizáciami.

(2) Odberateľmi podľa tejto vyhlášky sú i organizácie, ktoré majú povolenie na zahraničnoobchodnú činnosť, ak dovážajú technické zariadenia pre vlastnú potrebu.

§ 2

(1) Dovážanými technickými zariadeniami podľa tejto vyhlášky sú:

a) vyhradené tlakové zariadenia1) vrátane vodoznakov a poistných ventilov kotlov a vyhradené zdvíhacie zariadenia,2) ktoré sa dovážajú samostatne alebo ako súčasť investičného celku,

b) stroje, súbory strojov a technických zariadení spracúvajúce rôzne látky, suroviny alebo polotovary tak, že ich obrábajú, upravujú, pretvárajú, spájajú, miesia, triedia, sušia alebo podrobujú iným procesom, dovážané samostatne alebo ako súčasť investičného celku,

c) vyhradené elektrické zariadenia3) a vyhradené plynové zariadenia,4) ktoré sa dovážajú ako súčasť investičného celku (ďalej len „dovážané zariadenia“).

(2) Stroje, súbory strojov a technických zariadení uvedené v odseku 1 písm. b), ktoré podliehajú dozoru orgánov štátnej banskej správy, určuje osobitný predpis.5)

(3) Za dovážané zariadenia sa nepovažujú zariadenia, ktoré podliehajú schvaľovaniu orgánov štátneho skúšobníctva.6)

§ 3

(1) Dovážané zariadenia posudzuje z hľadiska bezpečnosti práce a technických zariadení inšpektorát bezpečnosti práce7) príslušný podľa sídla odberateľa alebo Slovenský úrad bezpečnosti práce, ak si výkon dozoru vyhradí,8) a ak dovážané zariadenie podlieha podľa osobitných predpisov9) dozoru orgánov štátnej banskej správy, Slovenský banský úrad (ďalej len „orgán dozoru“).

(2) Predmetom posúdenia sú prvé kusy dovážaných zariadení uvedených v § 2 ods. 1 písm. a) a b) a všetky dovážané zariadenia uvedené v § 2 ods. 1 písm. c).

(3) Za prvý kus dovážaného zariadenia sa považuje zariadenie, ktoré

a) nebolo doteraz dovezené,

b) bolo už skôr dovezené, avšak došlo na ňom k zmenám, ktoré podstatne ovplyvňujú bezpečnosť práce a technických zariadení.

(4) Ak vznikne pochybnosť o tom, či ide o zmenu, ktorá podstatne ovplyvňuje bezpečnosť práce a technických zariadení, je príslušný vec posúdiť orgán dozoru.

§ 4

(1) Odberateľ je povinný pred uzavretím hospodárskej zmluvy o dovoze

a) písomne požiadať orgán dozoru o posúdenie dovážaného zariadenia, uviesť jeho technickú charakteristiku, základné vlastnosti, miesto a spôsob používania, množstvo v akom má byť dovezené, predpokladaný termín dovozu a organizáciu zahraničného obchodu,

b) uviesť, aké požiadavky na zaistenie bezpečnosti práce a technických zariadení ustanovené všeobecne záväznými predpismi a technickými normami uplatní v návrhu hospodárskej zmluvy o dovoze,

c) navrhnúť zodpovedajúce náhradné opatrenia, ak dovážané zariadenie nezodpovedá požiadavkám bezpečnosti práce a technických zariadení.

(2) Odberateľ je povinný na výzvu orgánu dozoru doplniť údaje uvedené v odseku 1.

§ 5

Orgán dozoru po písomnom požiadaní o posúdenie dovážaného zariadenia vydá odberateľovi najneskôr do 30 dní odborné vyjadrenie (stanovisko) s prípadnými náhradnými opatreniami. Ak bude predmetom hospodárskej zmluvy dovážané zariadenie vystavené v Československej socialistickej republike, vydá orgán dozoru odborné vyjadrenie (stanovisko) s prípadnými náhradnými opatreniami do 5 dní od písomného požiadania.


§ 6

Vyhláška nadobúda účinnosť 1. októbrom 1983.


Predseda Slovenského banského úradu:

Ing. Baran CSc. v. r.

Riaditeľ Slovenského úradu bezpečnosti práce:

Ing. Macháč v. r.

Poznámky pod čiarou

1) Vyhláška Slovenského úradu bezpečnosti práce a Slovenského banského úradu č. 23/1979 Zb., ktorou sa určujú vyhradené tlakové zariadenia a ustanovujú niektoré podmienky na zaistenie ich bezpečnosti.

2) Vyhláška Slovenského úradu bezpečnosti práce a Slovenského banského úradu č. 24/1979 Zb., ktorou sa určujú vyhradené zdvíhacie zariadenia a ustanovujú niektoré podmienky na zaistenie ich bezpečnosti.

3) Vyhláška Slovenského úradu bezpečnosti práce a Slovenského banského úradu č. 25/1979 Zb., ktorou sa určujú vyhradené elektrické zariadenia a ustanovujú niektoré podmienky na zaistenie ich bezpečnosti.

4) Vyhláška Slovenského úradu bezpečnosti práce a Slovenského banského úradu č. 26/1979 Zb., ktorou sa určujú vyhradené plynové zariadenia a ustanovujú niektoré podmienky na zaistenie ich bezpečnosti.

5) § 2 ods. 1 úpravy Slovenského banského úradu č. 4400/1980, ktorou sa vydáva zoznam vybraných strojových a elektrických zariadení a určujú podmienky organizáciám na overovaciu prevádzku a používanie týchto zariadení (registrované v čiastke 9/1981 Zb.).

6) Zákon č. 30/1968 Zb. o štátnom skúšobníctve.

7) Vyhláška Slovenského úradu bezpečnosti práce č. 36/1970 Zb. o zriadení inšpektorátov bezpečnosti práce doplnená vyhláškou č. 15/1977 Zb..

8) § 5 ods. 1 písm. h) zákona č. 174/1968 Zb. o štátnom odbornom dozore nad bezpečnosťou práce.

9) Zákon č. 41/1957 Zb. o využití nerastného bohatstva (banský zákon). Zákon Slovenskej národnej rady č. 42/1972 Zb. o organizácii a o rozšírení dozoru štátnej banskej správy.