Vyhláška č. 48/1983 Zb.Vyhláška Federálneho ministerstva financií, ktorou sa mení a dopĺňa vyhláška Federálneho ministerstva financií č. 164/1980 Zb. o financovaní obežných prostriedkov

Čiastka 9/1983
Platnosť od 23.05.1983 do31.12.1984
Účinnosť od 23.05.1983 do31.12.1984
Zrušený 109/1985 Zb.

48

VYHLÁŠKA

Federálneho ministerstva financií

z 1. apríla 1983,

ktorou sa mení a dopĺňa vyhláška Federálneho ministerstva financií č. 164/1980 Zb. o financovaní obežných prostriedkov

Federálne ministerstvo financií ustanovuje podľa § 391 ods. 1 písm. a) č. 2 Hospodárskeho zákonníka č. 109/1964 Zb. v znení vyhlásenom pod č. 37/1971 Zb. a doplnenom zákonom č. 144/1975 Zb. a zákonom č. 165/1982 Zb.:


Čl. I

Vyhláška č. 164/1980 Zb. o financovaní obežných prostriedkov sa mení a dopĺňa takto:

1. § 5 ods. 1 znie:

(1) Zariadenie staveniska a nevyfakturované práce a dodávky [§ 2 ods. 1 písm. a) bod 2 a 3] sa kryjú prevádzkovým úverom podľa osobitných predpisov 4)a splátkami odberateľov (investorov).8)".

2. V § 5 sa vypúšťa odsek 2.

3. V § 6 ods. 2 sa na konci bodka nahrádza čiarkou a pripája sa táto veta: „s výnimkou zásobovacích a odbytových organizácií, pri ktorých sa v menovateli uvedie súčet tržieb za tovar a odovzdanie tovaru.“.

4. V § 7 ods. 2 písm. b) sa vypúšťajú slová „zásobovacích a odbytových“.

5. § 9 ods. 3 znie:

(3) Ak organizácia utvárajúca obratový fond prekročí k 31. decembru plánovanú výšku zásob usmerňovaných podľa § 7 zníženú o výšku zásob podľa § 8 ods. 5, pridelí z rozdelenia zisku do obratového fondu sumu zodpovedajúcu prekročeniu plánovanej výšky týchto zásob prepočítanú v pláne určeným podielom obratového fondu na zásobách (§ 8), pokiaľ úverujúca pobočka Štátnej banky československej neposkytne organizácii na jej žiadosť na chýbajúce zdroje v rozdelení zisku konsolidačný úver.12) Prídel obratovému fondu sa vykoná v lehote určenej na odoslanie ročných účtovných výkazov za príslušný kalendárny rok. Tento prídel nemá vplyv na plánovanie obratového fondu podľa § 8.".

6. § 10 ods. 2 znie:

(2) Ak organizácia utvárajúca obratový fond zníži k 31. decembru oproti plánu zásoby usmerňované podľa § 7, znížené o zásoby podľa § 8 ods. 5, prevedie do rozdelenia zisku z obratového fondu sumu zodpovedajúcu zníženiu plánovanej výšky týchto zásob prepočítanú v pláne určeným podielom obratového fondu na zásobách (§ 8). Prevod do rozdelenia zisku sa vykoná do 31. marca nasledujúceho roku. Tento prevod nemá vplyv na plánovanie obratového fondu podľa § 8.".

7. V §12 sa za slová „§ 4 ods. 1" nahrádza slovo „a" čiarkou a za slová „§ 5 ods. 1 až 4 a 6" sa vkladajú slová „a § 7 ods. 1 a 2".


Čl. II

Účinnosť

Táto vyhláška nadobúda účinnosť dňom vyhlásenia.


Minister:

Ing. Lér CSc. v. r.

Poznámky pod čiarou

12) Zásady vnútornej a zahraničnej bankovej menovej politiky po roku 1980 schválené uznesením vlády ČSSR č. 400/1980.