Zákon č. 47/1983 Zb.Zákon Slovenskej národnej rady, ktorým sa mení a dopĺňa zákon Slovenskej národnej rady č. 135/1973 Zb. o pôsobnosti orgánov Slovenskej socialistickej republiky v oblasti cien

Čiastka 9/1983
Platnosť od 23.05.1983 do14.04.1991
Účinnosť od 01.07.1983 do14.04.1991
Zrušený 127/1991 Zb.

47

ZÁKON

Slovenskej národnej rady

zo 14. apríla 1983,

ktorým sa mení a dopĺňa zákon Slovenskej národnej rady č. 135/1973 Zb. o pôsobnosti orgánov Slovenskej socialistickej republiky v oblasti cien

Slovenská národná rada sa uzniesla na tomto zákone:


Čl. I

Zákon Slovenskej národnej rady č. 135/1973 Zb. o pôsobnosti orgánov Slovenskej socialistickej republiky v oblasti cien sa mení a dopĺňa takto:

§ 3 ods. 2 a 3 znie:

(2) Krajské národné výbory a Národný výbor hlavného mesta Slovenskej socialistickej republiky Bratislavy určujú ceny nových výrobkov a menia ceny služieb, výkonov a prác organizáciám, ktoré priamo riadia a spravujú, okresným priemyselným podnikom, družstevným organizáciám, okrem spotrebných družstiev, ďalej organizáciám riadeným okresnými, prípadne krajskými poľnohospodárskymi správami, okrem cien, ktorých určovanie a zmeny patria podľa osobitných predpisov iným orgánom alebo ktorých určovanie a zmeny si vyhradí Slovenský cenový úrad. Krajské národné výbory a Národný výbor hlavného mesta Slovenskej socialistickej republiky Bratislavy môžu v potrebnom rozsahu poveriť výkonom svojej pôsobnosti v oblasti cien príslušné národné výbory nižších stupňov; ak ide o určovanie cien nových výrobkov alebo zmeny cien služieb, výkonov a prác, môžu tak urobiť len so súhlasom Slovenského cenového úradu.

(3) Okresné národné výbory určujú ceny nových výrobkov a menia ceny služieb, výkonov a prác organizáciám riadeným a spravovaným okresnými, mestskými a miestnymi národnými výbormi, okrem okresných priemyselných podnikov, ďalej spoločenským organizáciám a ceny nových výrobkov a zmeny cien služieb, výkonov a prác dodávaných, prípadne poskytovaných občanmi, okrem cien tých výrobkov, ktorých určovanie a zmeny patria podľa osobitných predpisov iným orgánom alebo ktorých určovanie a zmeny si vyhradí Slovenský cenový úrad. Okresné národné výbory vykonávajú kontrolu cien a ukladajú opatrenia podľa odseku 1 písm. c) v organizáciách a u občanov, ktorým určujú ceny nových výrobkov a menia ceny služieb, výkonov a prác.“.


Čl. II

Tento zákon nadobúda účinnosť 1. júlom 1983.


Šalgovič v. r.

Colotka v. r.