Vyhláška č. 44/1983 Zb.Vyhláška ministra zahraničných vecí o Zmluve medzi Československou socialistickou republikou a Afganskou demokratickou republikou o právnej pomoci v občianskych a trestných veciach

Čiastka 7/1983
Platnosť od 28.04.1983
Účinnosť od 28.04.1983
Redakčná poznámka

Zmluva na základe svojho článku 52 nadobudla platnosť 8. decembrom 1982.

44

VYHLÁŠKA

ministra zahraničných vecí

z 20. decembra 1982

o Zmluve medzi Československou socialistickou republikou a Afganskou demokratickou republikou o právnej pomoci v občianskych a trestných veciach


Dňa 24. júna 1981 bola v Prahe podpísaná Zmluva medzi Československou socialistickou republikou a Afganskou demokratickou republikou o právnej pomoci v občianskych a trestných veciach.

So Zmluvou vyslovilo súhlas Federálne zhromaždenie Československej socialistickej republiky a prezident republiky ju ratifikoval. Ratifikačné listiny boli vymenené v Kábule 8. novembra 1982.

Zmluva na základe svojho článku 52 nadobudla platnosť 8. decembrom 1982.

České znenie Zmluvy sa vyhlasuje súčasne.*)

Prvý námestník:

Řehořek v. r.

ZMLUVA

medzi Československou socialistickou republikou a Afganskou demokratickou republikou o právnej pomoci v občianskych a trestných veciach

Prezident Československej socialistickej republiky a predseda Revolučnej rady Afganskej demokratickej republiky,

vedení snahou ďalej uplatňovať priateľské vzťahy a spoluprácu medzi oboma štátmi a prianím upraviť po vzájomnej dohode právnu pomoc v oblasti občianskeho a trestného práva,

rozhodli sa uzavrieť túto Zmluvu a za tým účelom vymenovali za svojich splnomocnencov:

prezident Československej socialistickej republiky Ing. Bohuslava Chňoupka, ministra zahraničných vecí,

a

predseda Revolučnej rady Afganskej demokratickej republiky Šáha Muhammada Dósta, ministra zahraničných vecí,

ktorí po výmene svojho splnomocnenia, ktoré sa zistili v dobrej a náležitej forme, sa dohodli takto:

ČASŤ I

VŠEOBECNÉ USTANOVENIA

HLAVA 1
PRÁVNA OCHRANA A PRÁVNA POMOC V OBČIANSKYCH A TRESTNÝCH VECIACH

Článok 1

Právna ochrana

(1) Občania jednej zmluvnej strany požívajú na území druhej zmluvnej strany rovnakú právnu ochranu v osobných a majetkových veciach ako občania druhej zmluvnej strany.

(2) Občania jednej zmluvnej strany môžu pred justičnými orgánmi druhej zmluvnej strany vystupovať, hájiť svoje práva, podávať žiadosti, návrhy na začatie konania a opravné prostriedky za rovnakých podmienok ako občania tejto zmluvnej strany.

(3) Ustanovenia tejto Zmluvy o občanoch zmluvných strán sa vzťahujú primerane aj na právnické osoby zriadené podľa právneho poriadku jednej zo zmluvných strán, ktoré majú sídlo na území tejto zmluvnej strany.

Článok 2

Právna pomoc

(1) Justičné orgány zmluvných strán si poskytujú vo veciach upravených touto Zmluvou navzájom právnu pomoc.

(2) Na účely tejto Zmluvy výraz „občianske veci“ zahŕňajú aj veci rodinné a pracovné.

(3) Na účely tejto Zmluvy výraz „justičný orgán“ označuje každý štátny orgán jednej zo zmluvných strán, do pôsobnosti ktorej patrí prerokúvanie vecí upravených touto Zmluvou podľa právneho poriadku jeho štátu.

Článok 3

Rozsah právnej pomoci

Zmluvné strany si navzájom poskytujú právnu pomoc vykonávaním jednotlivých úkonov, najmä spisovaním, zasielaním a doručovaním písomností a vykonávaním dôkazov.

Článok 4

Spôsob styku

(1) Justičné orgány zmluvných strán sa pri vykonávaní tejto Zmluvy stýkajú navzájom prostredníctvom príslušných ústredných orgánov, pokiaľ táto Zmluva neustanovuje iný spôsob.

(2) Na účely tejto Zmluvy sa ústrednými orgánmi rozumejú:

a) na strane Československej socialistickej republiky

- Generálna prokuratúra Československej socialistickej republiky,

- Ministerstvo spravodlivosti Českej socialistickej republiky,

- Ministerstvo spravodlivosti Slovenskej socialistickej republiky,

b) na strane Afganskej demokratickej republiky

- Generálna prokuratúra,

- Najvyšší súd,

- Ministerstvo spravodlivosti.

(3) Ústredné orgány zmluvných strán používajú pri vzájomnom styku pri vykonávaní tejto Zmluvy svoje úradné jazyky a vždy aj anglický jazyk.

Článok 5

Dožiadania

(1) Dožiadanie musí obsahovať:

a) označenie dožadujúceho orgánu,

b) označenie dožiadaného orgánu,

c) označenie veci, v ktorej sa o právnu pomoc žiada,

d) mená priezviská účastníkov, obvinených, obžalovaných a prípadne ich zástupcov, miesto ich bydliska alebo prechodného pobytu, ich štátne občianstvo a povolanie, v trestných veciach podľa možnosti aj miesto a dátum ich narodenia a mená a priezviská rodičov; u právnických osôb ich názov a sídlo,

e) predmet dožiadania a údaje, ktoré sú potrebné na vybavenie dožiadania,

f) v trestných veciach aj opis a zákonné označenie súdne trestného činu a údaje o poškodenom a výške škody, ak bola činom spôsobená.

(2) Dožiadanie a k nemu pripojené písomnosti sa musia vyhotoviť v úradnom jazyku dožiadanej zmluvnej strany alebo musí byť pripojený preklad do tohto jazyka alebo do anglického jazyka. Každý preklad spojený s dožiadaním musí overiť na to oprávnený tlmočník alebo diplomatická misia alebo konzulárny úrad jednej zo zmluvných strán.

(3) V dožiadaní sa uvedie dátum jeho vyhotovenia, musí byť vlastnoručne podpísané a opatrené odtlačkom úradnej pečiatky.

Článok 6

Vybavenie dožiadania

(1) Pri vybavovaní dožiadania postupuje dožiadaný orgán podľa právneho poriadku svojho štátu. Môže však na žiadosť dožadujúceho orgánu vykonať dožiadanie spôsobom v ňom uvedeným, pokiaľ to nie je v rozpore s právnym poriadkom jeho štátu.

(2) Ak dožiadaný orgán nie je príslušný na vybavenie dožiadania, postúpi ho bezodkladne príslušnému orgánu a upovedomí o tom dožadujúci orgán.

(3) Ak adresa uvedená v dožiadaní nie je presná, alebo ak osoba, ktorej sa dožiadanie týka, na uvedenej adrese nebýva, urobí dožiadaný orgán opatrenie na zistenie jej správnej adresy.

(4) Dožiadaný orgán oznámi včas priamo dožadujúcemu orgánu na jeho žiadosť miesto a čas vybavovania dožiadania.

(5) Po vybavení dožiadania vráti dožiadaný orgán na žiadosť spisy dožadujúcemu orgánu. V prípade, že nemožno dožiadaniu vyhovieť, vráti dožiadaný orgán spisy dožadujúcemu orgánu a súčasne oznámi dôvody, pre ktoré nemožno dožiadanie vybaviť.

Článok 7

Doručovanie

Dožiadaný orgán zariadi doručenie písomnosti podľa právneho poriadku svojho štátu, ak doručovaná písomnosť je spísaná v jazyku dožiadanej zmluvnej strany alebo je k nej pripojený overený preklad do tohto jazyka. Inak dožiadaný orgán doručí písomnosť adresátovi, ak je ochotný ju prijať dobrovoľne.

Článok 8

Doklad o doručení

(1) Doručenie sa dokáže potvrdením podpísaným príjemcom a opatreným odtlačkom úradnej pečiatky, dátumom a podpisom doručujúceho orgánu alebo potvrdením vydaným týmto orgánom, ktorým sa dokazuje spôsob, miesto a dátum doručenia. Ak sa doručená písomnosť zašle vo dvoch vyhotoveniach, môže sa jej prijatie a doručenie potvrdiť na druhom rovnopise.

(2) Doklad o doručení sa zasiela bezodkladne dožadujúcej zmluvnej strane. V prípade, že nemožno doručenie vykonať, dožiadaná zmluvná strana oznámi ihneď dožadujúcej zmluvnej strane dôvody, ktoré bránia doručeniu.

Článok 9

Vybavovanie dožiadania diplomatickými misiami alebo konzulárnymi úradmi

Zmluvné strany môžu doručovať písomnosti vlastným občanom a vyslýchať ich aj prostredníctvom svojich diplomatických misií alebo konzulárnych úradov. V týchto prípadoch sa nesmú použiť donucovacie prostriedky.

Článok 10

Ochrana svedkov a znalcov

(1) Občan, ktorý má pobyt na území jednej zmluvnej strany a ktorý má byť vypočutý pred justičným orgánom druhej zmluvnej strany ako svedok alebo znalec, nie je povinný sa na predvolanie tohto orgánu dostaviť; predvolanie preto nesmie obsahovať hrozbu donútenia pre prípad nedostavenia sa.

(2) Svedok alebo znalec, ktorý má pobyt na území jednej zo zmluvných strán a ktorý sa dostavil na predvolanie na justičný orgán druhej zmluvnej strany, nesmie byť na jej území bez ohľadu na svoje štátne občianstvo trestne stíhaný ani podrobený obmedzeniu osobnej slobody za čin, ktorý spáchal pred prekročením štátnych hraníc dožadujúcej zmluvnej strany, nemožno na ňom vykonať trest za taký čin prv uložený ani nemôže byť trestne stíhaný v súvislosti s podaním svedectva alebo znaleckého posudku.

(3) Svedok alebo znalec stratí ochranu uvedenú v odseku 2 tohto článku, ak neopustí územie dožadujúcej zmluvnej strany do siedmych dní odo dňa, keď mu justičný orgán, ktorý ho predvolal, oznámil, že jeho prítomnosť nie je naďalej potrebná, alebo ak opustil územie dožadujúcej zmluvnej strany a dobrovoľne sa tam vrátil. Do tejto lehoty sa nezapočítava doba, po ktorú svedok alebo znalec nemohol opustiť územie tejto zmluvnej strany z dôvodov na ňom nezávislých.

(4) Predvolaný občan má právo na náhradu výdavkov na cestu a pobyt, ako aj ušlého zárobku a znalec okrem toho aj na znalcovské. V predvolaní sa uvedie, aké náhrady predvolanému patria. Na jeho žiadosť sa mu poskytne preddavok na náhradu výdavkov.

Článok 11

Náklady právnej pomoci

(1) Zmluvné strany nebudú požadovať náhradu nákladov vykonania dožiadania okrem znalcovského a iných výdavkov vzniknutých v súvislosti s vykonaním znaleckých dôkazov.

(2) Vykonávanie znaleckého dôkazu možno viazať na podmienku zloženia kaucie.

(3) Dožiadaný orgán oznámi dožadujúcemu orgánu na jeho žiadosť výšku nákladov vzniknutých vybavením dožiadania.

Článok 12

Odmietnutie právnej pomoci

Poskytnutie právnej pomoci sa môže odmietnuť:

a) ak dožiadaná zmluvná strana predpokladá, že vybavenie by mohlo ohroziť jej zvrchovanosť alebo jej bezpečnosť alebo by bolo v rozpore s jej verejným poriadkom;

b) v trestných veciach aj vtedy, ak sa dožiadanie týka činu, ktorý podľa právneho poriadku dožiadanej zmluvnej strany nie je súdne trestný.

Článok 13

Právna informácia

Ústredné orgány zmluvných strán si budú na žiadosť poskytovať informácie o právnych predpisoch, ktoré platia alebo platili na ich území, texty týchto predpisov a informácie o právnej praxi.

Článok 14

Platnosť a preukázaná moc listín

(1) Listiny vydané alebo overené v predpísanej forme a opatrené odtlačkom úradnej pečiatky príslušného štátneho orgánu alebo úradnej osoby (tlmočníka, znalca) jednej zmluvnej strany nevyžadujú na území druhej zmluvnej strany ďalšie overenie. To platí aj pre osoby na listinách a pre podpisy, ktoré boli overené podľa predpisov jednej zo zmluvných strán.

(2) Listiny, ktoré sú na území jednej zo zmluvných strán považované za verejné, majú preukaznú moc verejných aj na území druhej zmluvnej strany.

Článok 15

Zisťovanie adries a iných údajov

(1) Ústredné orgány zmluvných strán si na žiadosť poskytnú pomoc pri zisťovaní adries osôb, ktoré sa zdržiavajú na ich území, ak je to potrebné na uplatnenie práv ich občanov.

(2) Ak sa na justičnom orgáne jednej zmluvnej strany uplatnil nárok na výživné voči osobe, ktorá sa zdržiava na území druhej zmluvnej strany, poskytne táto zmluvná strana na žiadosť pomoc aj pri zisťovaní zdroja a výšky príjmov tejto osoby.

HLAVA 2
ZASIELANIE DOKLADOV O OSOBNOM STAVE A INÝCH LISTÍN

Článok 16

(1) Zmluvné strany si navzájom zasielajú výpisy z matrík o narodení, o uzavretí manželstva a o úmrtí občanov druhej zmluvnej strany, ako aj oznámenie o všetkých zmenách v týchto matrikách. Tieto výpisy sa zasielajú z úradnej povinnosti ihneď po vykonaní zápisu do matriky (alebo v dohodnutej lehote).

(2) Na žiadosť jednej zmluvnej strany zašle druhá zmluvná strana výpisy z matrík pre úradnú potrebu.

(3) Výpisy z matrík podľa tohto článku sa zasielajú bezplatne diplomatickou cestou.

Článok 17

Žiadosti občanov zmluvných strán o výpise z matriky alebo odpis inej listiny týkajúcej sa osobného stavu možno zaslať priamo príslušnému matričnému úradu alebo justičnému orgánu druhej zmluvnej strany. Vyžiadané doklady sa žiadateľovi zasielajú prostredníctvom diplomatickej misie alebo konzulárneho úradu štátu, ktorého orgán, doklad vydal. Diplomatická misia alebo konzulárny úrad vyberie pri odovzdaní od žiadateľa poplatok za vyhotovenie dokladu.

Článok 18

Zmluvné strany si budú navzájom zasielať spôsobom uvedeným v článku 16 ods. 3 tejto Zmluvy odpisy rozhodnutí týkajúcich sa osobného stavu občanov druhej zmluvnej strany, ktoré nadobudli právoplatnosť.

HLAVA 3
NÁKLADY KONANIA

Článok 19

Oslobodenie od zloženia žalobnej zábezpeky

Občanom jednej zmluvnej strany, ktorí vystupujú pred justičnými orgánmi druhej zmluvnej strany, pokiaľ majú bydlisko alebo prechodný pobyt na území jednej zo zmluvných strán, nemožno uložiť, aby zložili žalobnú zábezpeku za náklady konania len z toho dôvodu, že sú cudzincami alebo že na území druhej zmluvnej strany nemajú bydlisko ani prechodný pobyt.

Článok 20

Výkon rozhodnutia o nákladoch konania

(1) Ak sa účastníkovi oslobodenému od zloženia žalobnej zábezpeky za náklady konania podľa článku 19 tejto Zmluvy uložilo rozhodnutím justičného orgánu jednej zmluvnej strany, ktoré nadobudlo právoplatnosť, aby uhradil náklady konania, vykoná sa toto rozhodnutie na návrh oprávnenej osoby na území druhej zmluvnej strany bezplatne.

(2) Návrh a jeho prílohy sa vyhotovia podľa článku 29 tejto Zmluvy.

(3) Justičný orgán, ktorý rozhodne o nariadení výkonu rozhodnutia podľa odseku 1 tohto článku, sa obmedzí na zistenie, či rozhodnutie o nákladoch nadobudlo právoplatnosť a je vykonateľné.

Oslobodenie od poplatkov a kaucií

Článok 21

Občanom jednej zmluvnej strany sa na území druhej zmluvnej strany poskytuje oslobodenie od súdnych poplatkov a kaucií, iných nákladov konania a ďalšie výhody týkajúce sa poplatkov za rovnakých podmienok a v rovnakom rozsahu ako občanom druhej zmluvnej strany. To isté platí aj pre ustanovenie bezplatného právneho zástupcu.

Článok 22

(1) Výhody podľa ustanovenia článku 21 tejto Zmluvy sa poskytnú na základe osvedčenia o osobitných a majetkových pomeroch žiadateľa. Toto osvedčenie vydáva orgán zmluvnej strany, na území ktorej má žiadateľ bydlisko alebo prechodný pobyt.

(2) Ak žiadateľ nemá bydlisko ani prechodný pobyt na území žiadnej zo zmluvných strán, môže osvedčenie vydať aj diplomatická misia alebo konzulárny úrad zmluvnej strany, ktorej je občanom.

(3) Justičný orgán, ktorý rozhoduje o žiadosti o výhody, môže od orgánu, ktorý potvrdenie vydal, žiadať doplnenie údajov alebo potrebné objasnenia.

Článok 23

Ak príslušný justičný orgán priznal výhody uvedené v článku 21 tejto Zmluvy občanovi druhej zmluvnej strany, vzťahujú sa na celé konanie a aj na konanie o výkone rozhodnutia.

Článok 24

(1) Ak občan jednej zo zmluvných strán podáva žiadosť o priznanie výhod uvedených v článku 21 tejto Zmluvy pred justičným orgánom druhej zmluvnej strany, môže to urobiť aj na justičnom orgáne jednej zo zmluvných strán príslušnom podľa miesta svojho bydliska alebo prechodného pobytu. Tento orgán postúpi žiadosť spolu s osvedčením vydaným podľa článku 22 tejto Zmluvy justičnému orgánu druhej zmluvnej strany.

(2) Žiadosť možno podať súčasne s návrhom na začatie konania.

ČASŤ II

UZNANIE A VÝKON ROZHODNUTÍ

Článok 25

Zmluvné strany uznajú a vykonajú na svojom území tieto rozhodnutia vydané na území druhej strany:

a) rozhodnutia justičných orgánov v občianskych veciach, ako aj schválené zmieri v týchto veciach;

b) rozhodnutia justičných orgánov v trestných veciach týkajúce sa náhrady škody a iných občianskoprávnych nárokov;

c) rozhodnutia rozhodcovských orgánov, ako aj zmiery pred nimi uzavreté.

Článok 26

(1) Rozhodnutia uvedené v článku 25 tejto Zmluvy sa uznajú a vykonajú za podmienok, že:

a) rozhodnutie nadobudlo právoplatnosť a je vykonateľné podľa právneho poriadku zmluvnej strany, na území ktorej sa vydalo;

b) uznaniu a výkonu nebráni výlučná právomoc orgánov zmluvnej strany, na území ktorej sa o uznesenie a výkon žiada;

c) účastník, proti ktorému sa rozhodnutie vydalo a ktorý sa konania nezúčastnil, bol podľa právneho poriadku zmluvnej strany, na území ktorej sa rozhodnutie vydalo, včas a riadne predvolaný, aby sa zúčastnil konania a aby v prípade procesnej nespôsobilosti bol riadne zastúpený;

d) rozhodnutie nie je v rozpore s rozhodnutím, ktoré nadobudlo právoplatnosť, vydaným prv medzi tými istými účastníkmi v tej istej veci justičným orgánom zmluvnej strany, na území ktorej sa má rozhodnutie uznať a vykonať;

e) pred orgánom dožiadanej zmluvnej strany neprebieha konanie medzi tými stými účastníkmi o tej istej veci, ktoré sa začalo ako prvé;

f) rozhodnutie justičného orgánu tretieho štátu, ktoré bolo vydané v tej istej veci medzi tými istými účastníkmi, nebolo uznané alebo vykonané na území dožiadanej zmluvnej strany;

g) zmluvná strana, na území ktorej sa o uznanie alebo výkon žiada, predpokladá, že uznesenie alebo výkon nehrozí jej zvrchovanosti alebo bezpečnosť alebo nebude v rozpore s jej verejným poriadkom.

(2) Predbežne vykonateľné rozhodnutia a predbežné opatrenia sa v dožiadanom štáte uznávajú a vykonávajú, aj keď podliehajú riadnym opravným prostriedkom, ak sa obdobné rozhodnutia v tomto štáte môžu vydať a vykonať.

Článok 27

Rozhodnutia rozhodcovských orgánov budú uznané a vykonané za podmienok uvedených v článku 26 tejto Zmluvy, ak:

a) rozhodnutie sa zakladá na písomnej dohode o príslušnosti rozhodcovského orgánu a vydal ho rozhodcovský orgán určený dohodou v medziach svojho oprávnenia ustanoveného dohodou, a

b) dohoda o príslušnosti rozhodcovského orgánu je platná podľa právneho poriadku zvoleného účastníkmi, a ak právny poriadok účastníci nezvolili, podľa právneho poriadku zmluvnej strany, na území ktorej sa má rozhodnutie uznať alebo vykonať.

Článok 28

O uznaní a nariadení výkonu rozhodnutia rozhoduje justičný orgán zmluvnej strany, na území ktorej sa má rozhodnutie uznať alebo vykonať.

Článok 29

(1) Návrh na uznesenie alebo výkon rozhodnutia možno podať priamo príslušnému justičnému orgánu zmluvnej strany, na území ktorej sa má rozhodnutie uznať alebo vykonať, alebo justičnému orgánu, ktorý vo veci rozhodol ako orgán prvého stupňa; v tomto prípade sa návrh postúpi justičnému orgánu druhej zmluvnej strany spôsobom uvedeným v článku 4 tejto Zmluvy.

(2) K návrhu sa pripojí:

a) rozhodnutie justičného orgánu alebo overený odpis tohto rozhodnutia s potvrdením o právoplatnosti a o vykonateľnosti, pokiaľ tieto skutočnosti nevyplývajú zo samotného znenia rozhodnutia;

b) doklad o tom, že účastník proti ktorému sa vydalo rozhodnutie a ktorý sa konania nezúčastnil, sa podľa právneho poriadku zmluvnej strany, na území ktorej sa rozhodnutie vydalo, riadne a včas predvolal, aby sa zúčastnil na konaní a v prípade procesnej nespôsobilosti bol riadne zastúpený, pokiaľ to nevyplýva zo samotného rozhodnutia;

c) overený preklad návrhu i písomností uvedených pod písmenami a) a b) tohto odseku do jazyka dožiadanej zmluvnej strany alebo do anglického jazyka.

Článok 30

(1) Justičný orgán, ktorý rozhoduje o návrhu na uznanie alebo výkon rozhodnutia, skúma, či sú splnené podmienky uvedené v článkoch 26 a 27 tejto Zmluvy.

(2) Ak táto Zmluva neustanovuje iný postup, justičný orgán zmluvnej strany, na území ktorej sa má rozhodnutie uznať alebo vykonať, postupuje podľa právneho poriadku svojho štátu.

Článok 31

Justičný orgán zmluvnej strany, na území ktorej náklady konania preddavkoval štát, požiada príslušný justičný orgán druhej zmluvnej strany, aby náklady a poplatky vymohol. Justičný orgán vybranú sumu odovzdá diplomatickej misii alebo konzulárnemu úradu dožadujúcej zmluvnej strany.

ČASŤ III

TRESTNÉ VECI

HLAVA 1

Článok 32

Prevzatie trestného stíhania

(1) Každá zmluvná strana sa zaväzuje, že na žiadosť druhej zmluvnej strany začne podľa svojho právneho poriadku trestné stíhanie proti svojmu občanovi, ktorý na území zmluvnej strany spáchal súdne trestný čin.

(2) K žiadosti o stíhaní sa pripoja spisy týkajúce sa veci, všetky dostupné dôkazy prostriedky, údaje o škode, ak bola súdne trestným činom spôsobená, a text trestných predpisov použiteľných na čin podľa právneho poriadku platného v mieste spáchania; v prípade, že tieto prílohy nie sú dostačujúce, budú na žiadosť zmluvnej strany, ktorá začala stíhanie, zaslané doplňujúce údaje.

(3) Nároky poškodených na náhradu škody uplatnené pred odovzdaním trestného stíhania na justičných orgánoch dožadujúcej zmluvnej strany sa prerokujú v konaní na území dožiadanej zmluvnej strany.

(4) Zmluvná strana, ktorá začala trestné stíhanie, oznámi ihneď zmluvnej strane výsledok konania. Ak sa vydá rozsudok a nadobudne právoplatnosť, zašle sa na žiadosť jeho odpis.

HLAVA 2
VYDÁVANIE

Článok 33

Povinnosť vydať

(1) Zmluvné strany sa zaväzujú, že za podmienok ustanovených v tejto Zmluve si na žiadosť vydajú na vykonanie trestného konania alebo na výkon trestu osoby, ktoré sa zdržiavajú na ich území.

(2) Vydanie na vykonanie trestného konania je prípustné iba pre činy, za ktoré sa môže uložiť podľa právnych poriadkov oboch zmluvných strán trest odňatia slobody na dobu presahujúcu jeden rok.

(3) Vydanie na výkon trestu je prípustné iba pre trestné činy podľa právnych poriadkov oboch zmluvných strán, pre ktoré sa vyžiadaná osoba odsúdila na trest odňatia slobody najmenej na jeden rok alebo na trest ťažší.

(4) S výnimkou ustanovenia článku 34 písm. a) a c) nemožno odmietnuť vydanie osôb, ktoré sa dopustili protiprávnych činov proti bezpečnosti civilného letectva podľa ustanovení Dohovoru o potlačení protiprávneho zmocnenia sa lietadiel, podpísaného 16. decembra 1970 v Haagu a Dohovoru o potlačení protiprávnych činov ohrozujúcich bezpečnosť civilného letectva, podpísaného 23. septembra 1971 v Montreale, ako aj osôb, ktoré sa dopustili protiprávnych činov podľa ustanovení ostatných medzinárodných dohovorov proti terorizmu, ktorých zmluvnými stranami sú alebo budú Československá socialistická republika a Afganská demokratická republika.

Článok 34

Odmietnutie vydania

Vydanie je neprípustné, ak

a) vyžadovaná osoba je občanom dožiadanej zmluvnej strany;

b) čin sa spáchal na území dožiadanej zmluvnej strany;

c) podľa právneho poriadku dožiadanej zmluvnej strany trestné konanie sa nemôže začať alebo rozsudok sa nemôže vykonať z dôvodu premlčania alebo z iných zákonných dôvodov;

d) by bolo v rozpore s právnym poriadkom jednej zo zmluvných strán;

e) proti osobe, ktorej vydanie sa žiada, sa pre ten istý súdne trestný čin na území dožiadanej zmluvnej strany vyniesol rozsudok, ktorý nadobudol právoplatnosť, alebo sa trestné konanie zastavilo rozhodnutím, ktoré nadobudlo právoplatnosť;

f) podľa právneho poriadku jednej zo zmluvných strán sa trestné stíhanie začína na návrh poškodeného.

Článok 35

Žiadosť o vydanie

(1) Žiadosť o vydanie musí obsahovať meno a priezvisko osoby, ktorej vydanie sa žiada, dátum a miesto jej narodenia, jej štátne občianstvo, údaje o jej pobyte, údaje o spáchanom čine a o škode, ak bola súdne trestným činom spôsobená.

(2) K žiadosti o vydanie na trestné konanie sa pripojí overený odpis zatýkacieho rozkazu alebo inej listiny majúcej rovnakú platnosť, opis spáchaného činu a znenie ustanovení právnych predpisov, ktoré sa vzťahujú na čin spáchaný vyžadovanou osobou. Ak sa spáchal súdne trestný čin proti majetku, oznámi sa aj výška škody, ktorá bola alebo sa mohla činom spôsobiť.

(3) K žiadosti o vydanie na výkon trestu sa pripojí overený odpis rozsudku, ktorý nadobudol právoplatnosť, ako aj znenie ustanovení právnych predpisov, ktoré sa vzťahujú na spáchaný čin. Ak odsúdený vykonal časť trestu, oznámi sa, akú časť vykonal.

(4) Dožadujúca zmluvná strana nie je povinná pripojiť k žiadosti o vydanie dôkazy o vine vyžadovanej osoby.

Článok 36

Zatknutie za účelom vydania

V prípade, že žiadosť o vydanie je dostatočne odôvodnená podľa tejto Zmluvy, dožiadaná zmluvná strana urobí ihneď opatrenia podľa svojho právneho poriadku na zatknutie osoby, o vydanie ktorej sa žiada.

Článok 37

Doplnenie žiadosti o vydanie

(1) Ak žiadosť o vydanie neobsahuje všetky potrebné údaje, môže dožiadaná zmluvná strana požiadať o doplňujúce údaje a určiť lehotu do dvoch mesiacov na ich zaslanie. Táto lehota sa môže zo závažných dôvodov na žiadosť predĺžiť.

(2) Ak dožadujúca zmluvná strana nezašle žiadané doplňujúce údaje v určenej lehote, môže dožiadaná zmluvná strana zatknutú osobu prepustiť.

Článok 38

Predbežné zatknutie

(1) Zatknutie sa môže vykonať aj pred tým, než došla žiadosť o vydanie, ak dožadujúca zmluvná strana o to výslovne požiada a oznámi, že proti osobe bol vydaný zatýkací rozkaz alebo iná listina majúca rovnakú platnosť alebo rozsudok, na základe ktorého bude žiadosť o vydanie. Žiadosť o predbežné zatknutie sa môže podať poštou alebo telegraficky.

(2) Príslušné orgány zmluvných strán môžu aj bez takej žiadosti zatknúť osobu zdržiavajúcu sa na ich území, ktorá podľa ich informácií spáchala čin, pre ktorý je vydanie podľa tejto Zmluvy možné.

(3) Druhá zmluvná strana sa musí o zatknutí podľa predchádzajúcich odsekov ihneď vyrozumieť.

Článok 39

Prepustenie predbežne zatknutej osoby

(1) Osoba zatknutá podľa článku 38 ods. 1 tejto Zmluvy sa môže prepustiť, ak žiadosť o vydanie nedôjde do jedného mesiaca po oznámení predbežného zatknutia dožadujúcej zmluvnej strany.

(2) Osoba zatknutá podľa článku 38 ods. 2 tejto Zmluvy sa prepustí, ak žiadosť o vydanie alebo predbežné zatknutie podľa článku 38 ods. 1 nedôjde do pätnástich dní po oznámení zatknutia dožadujúcej zmluvnej strany.

Článok 40

Odklad vydania

Ak osoba, ktorej vydanie sa žiada, je trestne stíhaná, vykonáva alebo má vykonať trest za iný súdne trestný čin na území dožiadanej zmluvnej strany, môže sa vydanie odložiť do skončenia trestného stíhania alebo do skončenia výkonu trestu alebo do upustenia od potrestania alebo odpustenia výkonu trestu.

Článok 41

Dočasné vydanie

(1) Ak odklad vydania podľa článku 40 tejto Zmluvy môže byť príčinou premlčania trestného stíhania alebo závažných ťažkostí pri vyšetrovaní spáchaného činu, môže sa vyžadovaná osoba dožadujúcej zmluvnej strane vydať dočasne.

(2) Dočasne vydaná osoba sa musí ihneď vrátiť po vykonaní procesných úkonov, pre ktoré sa vydala, najneskôr do troch mesiacov odo dňa dočasného vydania.

Článok 42

Niekoľko žiadostí o vydanie

Ak o vydanie tej istej osoby žiada niekoľko štátov, dožiadaná zmluvná strana rozhodne, ktorej žiadosti vyhovie. Prihliadne pri tom najmä na štátne občianstvo vyžadovanej osoby, povahu spáchaného činu a miesto jeho spáchania, ako aj na poradie doručenia jednotlivých žiadostí.

Článok 43

Medze trestného stíhania vydaných osôb

(1) Bez súhlasu dožiadanej zmluvnej strany nesmie sa vydaná osoba trestne stíhať, ani sa na nej nesmie vykonať rozsudok pre iný trestný čin spáchaný pred vydaním, než pre ktorý sa vydanie povolilo.

(2) Bez súhlasu dožiadanej zmluvnej strany nesmie sa vydaná osoba vydať do tretieho štátu.

(3) Súhlas dožiadanej zmluvnej strany nie je potrebný, ak

a) vydaná osoba neopustí do jedného mesiaca po skončení trestného stíhania alebo výkonu trestu územie dožadujúcej zmluvnej strany; do tejto lehoty sa nezapočítava čas, po ktorý nemohla vydaná osoba opustiť územie dožadujúcej zmluvnej strany nezávisle na svojej vôli;

b) vydaná osoba opustila územie dožadujúcej zmluvnej strany a znovu sa na toto územie dobrovoľne vrátila.

Článok 44

Odovzdanie vyžiadanej osoby

Dožiadaná zmluvná strana oznámi dožadujúcej zmluvnej strane miesto a čas odovzdania. Ak dožadujúca zmluvná strana vydanú osobu neprevezme do siedmich dní od určeného dňa, môže sa táto osoba prepustiť. Na žiadosť jednej zo zmluvných strán sa táto lehota predĺži až o ďalších sedem dní.

Článok 45

Opakované vydanie

Ak sa vydaná osoba vyhne trestnému stíhaniu alebo výkonu trestu a ak sa vráti na územie dožiadanej zmluvnej strany, vydá sa na novú žiadosť bez predloženia písomností uvedených v článku 35 tejto Zmluvy.

Článok 46

Oznámenie výsledkov trestného konania

Dožadujúca zmluvná strana oznámi dožiadanej zmluvnej strane výsledok trestného konania proti vydanej osobe. Ak sa proti tejto osobe vyniesol rozsudok, zašle sa na žiadosť, po nadobudnutí právoplatnosti, jeho odpis.

Článok 47

Tranzit

(1) Jedna zmluvná strana povolí na žiadosť druhej zmluvnej strany cez svoje územie tranzit osoby, ktorú vydal tretí štát zmluvnej strane žiadajúcej o tranzit. Žiadosť o povolenie tranzitu sa môže odmietnuť z dôvodov uvedených v článku 34 tejto Zmluvy.

(2) Žiadosť o povolenie tranzitu sa podáva a prerokúva ako žiadosť o vydanie.

(3) Orgány dožiadanej zmluvnej strany vykonávajú tranzit spôsobom, ktorý považujú za najvhodnejší.

Článok 48

Náklady vydania a tranzitu

Náklady spojené s vydaním znáša zmluvná strana, na území ktorej vznikli, s výnimkou nákladov dopravy, ktoré uhrádza dožadujúca zmluvná strana. Náklady tranzitu znáša dožadujúca zmluvná strana.

Článok 49

Vydanie vecí

(1) Dožadujúcej zmluvnej strane sa vydajú veci, ktoré sa použili na spáchanie súdne trestného činu, pre ktorý je vydanie podľa tejto Zmluvy možné, ako aj veci, ktoré páchateľ takýmto činom získal alebo, pokiaľ s týmito vecami disponoval, ich protihodnota, alebo veci, ktoré môžu slúžiť ako dôkaz; tieto veci sa vydajú aj v tom prípade, že k vydaniu páchateľa nedôjde.

(2) Dožiadaná zmluvná strana môže dočasne odložiť vydanie žiadaných vecí, ak sú potrebné v inom trestnom konaní.

(3) Práva tretích osôb k vydaným veciam zostávajú nedotknuté. Po skončení trestného konania vráti dožadujúca zmluvná strana tieto veci dožiadanej zmluvnej strane, aby sa mohli odovzdať oprávneným osobám. V odôvodnených prípadoch a so súhlasom dožiadanej zmluvnej strany sa môžu veci odovzdať oprávneným osobám priamo.

HLAVA 3
OSOBITNÉ USTANOVENIA O PRÁVNEJ POMOCI V TRESTNÝCH VECIACH

Článok 50

Oznamovanie odsúdenia

(1) Zmluvné strany si navzájom podajú zprávy o rozsudkoch v trestných veciach, ktoré súdy jednej zmluvnej strany vyniesli nad občanmi druhej zmluvnej strany a ktoré nadobudli právoplatnosť.

(2) Na základe odôvodnenej žiadosti si zmluvné strany oznámia odsudzujúce rozsudky nad osobami, ktoré nie sú občanmi dožadujúcej zmluvnej strany.

(3) Zmluvné strany si na žiadosť zasielajú odtlačky prstov osôb uvedených v odsekoch 1 a 2 tohto článku, ak je to možné.

Článok 51

Výpisy z registra trestov

Orgány jednej zmluvnej strany zašlú justičným orgánom druhej zmluvnej strany na ich žiadosť výpisy z registra trestov.

ČASŤ IV

ZÁVEREČNÉ USTANOVENIA

Článok 52

(1) Táto Zmluva sa bude ratifikovať. Výmena ratifikačných listín sa vykoná v Kábule.

(2) Táto Zmluva nadobudne platnosť tridsiatim dňom po výmene ratifikačných listín.

Článok 53

Táto Zmluva sa uzaviera na neobmedzený čas. Každá zmluvná strana môže Zmluvu vypovedať písomným oznámením zaslaným diplomatickou cestou. Zmluva stratí platnosť uplynutím šiestich mesiacov odo dňa doručenia výpovede.

Na dôkaz toho splnomocnenci oboch strán túto Zmluvu podpísali a pripojili k nej svoje pečate.

Dané v Prahe 24. júna 1981 vo dvoch pôvodných vyhotoveniach, každé v českom, dari a anglickom jazyku; v prípade rozdielneho výkladu bude rozhodujúce znenie a anglickom jazyku.

Za Československú socialistickú republiku:

Ing. Bohuslav Chňoupek v. r.

minister zahraničných vecí ČSSR

Za Afganskú demokratickú republiku:

Šáh Muhammad Dóst v. r.

minister zahraničných vecí ADR

Poznámky pod čiarou

*) Tu sa uverejňuje slovenský preklad.