Vyhláška č. 26/1983 Zb.Vyhláška Úradu pre normalizáciu a meranie, ktorou sa mení a dopĺňa vyhláška č. 33/1964 Zb. o československých analytických normáloch

Čiastka 3/1983
Platnosť od 11.03.1983 do31.01.1991
Účinnosť od 01.04.1983 do31.01.1991
Zrušený 505/1990 Zb.

OBSAH

26

VYHLÁŠKA

Úradu pre normalizáciu a meranie

zo 14. januára 1983,

ktorou sa mení a dopĺňa vyhláška č. 33/1964 Zb. o československých analytických normáloch

Úrad pre normalizáciu a meranie ustanovuje po dohode so zúčastnenými ministerstvami a ústrednými orgánmi podľa § 7 ods. 1 písm. f) a § 9 zákona č. 35/1962 Zb. o mierovej službe:


Čl. I

Vyhláška Úradu pre normalizáciu a meranie č. 33/1964 Zb. o československých analytických normáloch sa mení a dopĺňa takto:

1. § 1 ods. 1 znie:

(1) Československý analytický normál (aj československý referenčný materiál zloženia, ďalej len „normál") je miera v podobe látky alebo materiálu o presne určenom obsahu jednej alebo viacerých zložiek, ktorá je úradne overená Úradom pre normalizáciu a meranie (ďalej len „úrad").“.

2. § 2 ods. 1 znie:

(1) Organizácia vyrábajúca materiál určený pre normál (ďalej len „výrobca") predkladá technické zadanie tejto výroby pred jej začatím úradu na schválenie.“.

3. § 2 sa dopĺňa odsekom 3, ktorý znie:

(3) K ohláseniu ukončenej výroby materiálu pre normál pripojí výrobca zápisnicu o dosiahnutých výsledkoch vo vzťahu k technickému zadaniu; zároveň odovzdá úradu vzorky materiálu podľa § 3.“.

4. § 4 sa dopĺňa odsekom 3, ktorý znie:

(3) Overovanie normálu má povahu zisťovania a určenia určitých hodnôt (atestácia). V odôvodnených prípadoch, najmä keď sa overuje pomocou štátneho etalónu,1) nevykonávajú sa overovacie rozbory na rôznych miestach a v rôznom čase podľa odseku 1 a postup overovania sa určí v schválenom technickom zadaní.".

5. § 6 sa dopĺňa odsekmi 4 a 5, ktoré znejú:

(4) Úrad môže podľa povahy normálu určiť aj iný spôsob úradného overenia, než aký je uvedený v odseku 2.

(5) Vzorky určené na úschovu podľa odseku 2 i podľa § 3 sa v určenom množstve odovzdávajú úhradu bezplatne.".

6. Za § 9 sa vkladá § 9a, ktorý spolu s nadpisom znie:

㤠9a

Referenčný materiál vlastností

(1) Československý referenčný materiál vlastností (ďalej len „referenčný materiál“) je miera v podobe látky alebo materiálu, ktorá v čase jej platnosti trvalým spôsobom reprodukuje hodnotu určitej veličiny a je úradne overená úradom.

(2) Pre referenčný materiál určený a používaný ako hlavný podnikový etalón2) platí overenie vykonané podľa tejto vyhlášky ako typové overenie a úradné overenie vykonané pred jeho uvedením do obehu.

(3) Na referenčné materiály sa primerane vzťahujú aj ustanovenia vyhlášky týkajúce sa normálov, s výnimkou ustanovenia § 4 ods. 1.".

7. Za § 9 sa ďalej vkladajú § 9b a § 9c, ktoré spolu s nadpisom znejú:

„Spoločné ustanovenia

§ 9b

(1) Na žiadosť organizácie môže úrad výnimočne overiť materiál pre normál alebo referenčný materiál bez toho, aby sa postupovalo podľa § 2, alebo povoliť jeho overenie v zahraničí.

(2) Tuzemský odberateľ normálov z dovozu alebo referenčných materiálov z dovozu je povinný opatriť si pred uzavretím hospodárskej zmluvy s organizáciou oprávnenou na zahraničnoobchodnú činnosť od úradu povolenie a predložiť úradu potrebné podklady, najmä z hľadiska potrebnosti dovozu.3)

(3) Normál z dovozu alebo referenčný materiál z dovozu sa považuje za overený podľa tejto vyhlášky, pokiaľ tak vyplýva z medzinárodnej zmluvy, ktorou je Československá socialistická republika viazaná.

(4) Register normálov a referenčných materiálov vedie Československý metrologický ústav. Tento ústav v rozsahu určenom úradom takisto zabezpečuje príslušné organizačné a technické činnosti podľa tejto vyhlášky a fakturuje organizáciám podľa cenníka metrologických výkonov úhrady za úradné overovanie.

§ 9c

Táto vyhláška sa nevzťahuje na prevádzkové normály a prevádzkové referenčné materiály, ktoré nie sú určené na úradné overenie.“.


Čl. II

Táto vyhláška nadobúda účinnosť 1. aprílom 1983.


Predseda:

Ing. Hill CSc. v. r.

Poznámky pod čiarou

1) § 7 ods. 1 písm. a) zákona č. 35/1962 Zb. o mierovej službe (ďalej len „zákon").

2) § 7 ods. 1 písm. g) a § 8 ods. 1 zákona.

3) § 7 ods. 1 písm. f) zákona.