Vyhláška č. 21/1983 Zb.Vyhláška ministra zahraničných vecí o Zmluve o priateľstve a spolupráci medzi Československou socialistickou republikou a Afganskou demokratickou republikou

Čiastka 3/1983
Platnosť od 11.03.1983
Účinnosť od 26.03.1983
Redakčná poznámka

Zmluva nadobudla platnosť na základe svojho článku 10 dňom 8. novembra 1982.

21

VYHLÁŠKA

ministra zahraničných vecí

z 2. decembra 1982

o Zmluve o priateľstve a spolupráci medzi Československou socialistickou republikou a Afganskou demokratickou republikou


Dňa 24. júna 1981 bola v Prahe podpísaná Zmluva o priateľstve a spolupráci medzi Československou socialistickou republikou a Afganskou demokratickou republikou.

So Zmluvou vyslovilo súhlas Federálne zhromaždenie Československej socialistickej republiky a prezident republiky ju ratifikoval. Ratifikačné listiny sa vymenili v Kábule 8. novembra 1982.

Zmluva nadobudla platnosť na základe svojho článku 10 dňom 8. novembra 1982.

České znenie Zmluvy sa vyhlasuje súčasne.*)

Minister:

Ing. Chňoupek v. r.

ZMLUVA

o priateľstve a spolupráci medzi Československou socialistickou republikou a Afganskou demokratickou republikou

Československá socialistická republika a Afganská demokratická republika, prihliadajúc na vzťahy priateľstva, solidarity a bratskej spolupráce medzi Československou socialistickou republikou a Afganskou demokratickou republikou, ktoré sa opierajú o tradičné priateľstvo ľudu oboch krajín a zhodnosť ich ušľachtilých cieľov v boji za vybudovanie pokrokovej a spravodlivej spoločnosti,

súc presvedčené, že ďalšie upevňovanie priateľstva a prehlbovanie všestrannej spolupráce zodpovedá záujmom ľudu oboch krajín a slúži upevneniu mieru a bezpečnosti vo svete,

uvedomujúc si, že jednota všetkých revolučných síl a spolupráce socialistických a rozvojových krajín sú dôležitými činiteľmi upevňovania nezávislosti oslobodených krajín,

vyhlasujúc pevnú vôľu aj naďalej aktívne prispievať veci mieru a bezpečnosti v Ázii, Európe a na celom svete, boju proti imperializmu, kolonializmu, neokolonializmu, rasizmu, expanzionizmu, hegemonizmu a akejkoľvek forme nadvlády a útlaku, prispievať k zomknutosti všetkých síl bojujúcich za národnú nezávislosť, demokraciu a sociálny pokrok vo svete,

potvrdzujúc svoju oddanosť cieľom a zásadám Charty Organizácie Spojených národov, ktorých dôslednú realizáciu považujú za jeden z významných prostriedkov upevnenia mieru vo svete,

prikladajúc veľký význam ďalšiemu rozvoju a upevňovaniu zmluvne právneho základu svojich vzájomných vzťahov,

dohodli sa takto:

Článok 1

Vysoké zmluvné strany budú prehlbovať vzťahy trvalého priateľstva a bratskej solidarity. Budú cieľavedome rozvíjať všestrannú spoluprácu medzi oboma štátmi a poskytovať si vzájomnú pomoc a podporu, vychádzajúc pritom zo vzájomného rešpektovania štátnej zvrchovanosti a nezávislosti, rovnoprávnosti a nezasahovania do vnútorných vecí.

Článok 2

Vysoké zmluvné strany budú využívať všetky možnosti na rozšírenie a zintenzívnenie vzájomne výhodnej dvojstrannej aj viacstrannej hospodárskej a vedecko-technickej spolupráce na dlhodobom základe a tým prispievať k zvyšovaniu blahobytu ľudu oboch štátov.

Článok 3

Vysoké zmluvné strany budú aj naďalej rozvíjať a prehlbovať spoluprácu medzi oboma štátmi v oblasti vedy a kultúry, školstva, zdravotníctva, hromadných oznamovacích prostriedkov, športu, ako aj v iných oblastiach.

Článok 4

Vysoké zmluvné strany budú napomáhať spoluprácu medzi orgánmi štátnej moci a medzi spoločenskými organizáciami pracujúcich za účelom prehĺbenia ich účasti na živote spoločnosti a v záujme lepšieho poznávania a trvalého zbližovania ľudu oboch krajín.

Článok 5

Vysoké zmluvné strany vyjadrujú svoje pevné odhodlanie ďalej prehlbovať priateľstvo a všestrannú spoluprácu s krajinami socialistického spoločenstva, ako aj akčnú jednotu a solidaritu krajín socialistického spoločenstva, národnooslobodzovacieho hnutia a všetkých pokrokových a demokratických síl na celom svete.

Článok 6

Vysoké zmluvné strany budú aj naďalej usilovať sa o dôsledné uskutočňovanie zásad mierového spolunažívania štátov s rozdielnym spoločenským zriadením, o rozšírenie a prehĺbenie procesu uvoľňovania napätia v medzinárodných vzťahoch a budú aktívne prispievať k definitívnemu vylúčeniu agresie a vojny zo života národov. Aj naďalej povedú rozhodujúci boj proti intrigám a útokom nepriateľov mieru, proti imperializmu, expanzionizmu a hegemonizmu, za zastavenie pretekov v zbrojení, za všeobecné a úplné odzbrojenie.

Budú podporovať boj nezúčastnených krajín, národov Ázie, Afriky a Latinskej Ameriky za definitívne odstránenie kolonializmu, neokolonializmu a rasizmu vo všetkých jeho podobách a prejavoch, ich boj proti imperializmu, za upevnenie nezávislosti a zvrchovanosti, za právo voľne disponovať s vlastnými prírodnými zdrojmi a za nastolenie rovnoprávnych medzinárodných hospodárskych vzťahov bez diktátu a vykorisťovania.

Článok 7

Vysoké zmluvné strany sa budú aj naďalej usilovať o zaistenie bezpečnosti v Európe a Ázii, o udržanie a upevnenie mieru a bezpečnosti vo svete. Pritom za jeden z najdôležitejších predpokladov zaistenia mieru a bezpečnosti pokladajú rešpektovanie všeobecne prijatých zásad neporušiteľnosti hraníc a územnej celistvosti.

Článok 8

Vysoké zmluvné strany sa budú navzájom informovať a radiť o všetkých významných medzinárodných otázkach včítane otázok svojich vzájomných vzťahov, sledujúc záujmy oboch zmluvných strán aj záujmy všetkých pokrokových a demokratických síl vo svete.

Článok 9

Táto Zmluva sa nedotýka práv a záväzkov oboch strán vyplývajúcich z platných dvojstranných a mnohostranných dohôd, ktorými sú viazané, a nie je namierená proti žiadnej tretej krajine.

Článok 10

Táto Zmluva podlieha ratifikácii a nadobudne platnosť výmenou ratifikačných listín, ktorá sa uskutoční čo najskôr v Kábule.

Článok 11

Táto Zmluva sa uzaviera na 25 rokov a bude sa automaticky predlžovať vždy o ďalších desať rokov, ak ju jedna z vysokých zmluvných strán dvanásť mesiacov pred uplynutím obdobia platnosti nevypovie.

Dané v Prahe 24. júna 1981 vo dvoch vyhotoveniach v českom a dari jazyku, pričom obe znenia majú rovnakú platnosť.

Za

Československú socialistickú republiku:

Gustáv Husák v. r.

Za

Afganskú demokratickú republiku:

Babrak Karmal v. r.

Poznámky pod čiarou

*) Tu sa uverejňuje slovenský preklad.