Vyhláška č. 160/1983 Zb.Vyhláška Federálneho ministerstva financií, Ministerstva financií Českej socialistickej republiky, Ministerstva financií Slovenskej socialistickej republiky, Českého cenového úradu a Slovenského cenového úradu ktorou sa mení vyhláška Federálneho ministerstva financií, Ministerstva financií Českej socialistickej republiky, Ministerstva financií Slovenskej socialistickej republiky, Českého cenového úradu a Slovenského cenového úradu č. 47/1978 Zb. o predaji bytov z národného majetku občanom a o finančnej pomoci pri modernizácii zakúpených bytov v znení vyhlášky č. 2/1982 Zb.

Čiastka 32/1983
Platnosť od 27.12.1983 do31.08.1993
Účinnosť od 01.01.1984 do31.08.1993
Zrušený 182/1993 Z. z.

OBSAH

160

VYHLÁŠKA

Federálneho ministerstva financií, Ministerstva financií Českej socialistickej republiky, Ministerstva financií Slovenskej socialistickej republiky, Českého cenového úradu a Slovenského cenového úradu

z 24. novembra 1983,

ktorou sa mení vyhláška Federálneho ministerstva financií, Ministerstva financií Českej socialistickej republiky, Ministerstva financií Slovenskej socialistickej republiky, Českého cenového úradu a Slovenského cenového úradu č. 47/1978 Zb. o predaji bytov z národného majetku občanom a o finančnej pomoci pri modernizácii zakúpených bytov v znení vyhlášky č. 2/1982 Zb.

Federálne ministerstvo financií podľa § 24 ods. 1 zákona č. 52/1966 Zb. o osobnom vlastníctve bytov v znení zákona č. 30/1978 Zb., § 391 ods. 1 písm. a) bod 1 Hospodárskeho zákonníka č. 109/1964 Zb. v úplnom znení vyhlásenom pod č. 45/1983 Zb., § 508 ods. 1 Občianskeho zákonníka č. 40/1964 Zb. v úplnom znení vyhlásenom pod č. 70/1983 Zb., § 28 písm. d) a e) zákona č. 134/1970 Zb. o pravidlách štátneho rozpočtu československej federácie a o zásadách hospodárenia s rozpočtovými prostriedkami štátnych rozpočtov federácie a republík, § 143 ods. 2 zákona č. 50/1976 Zb. o územnom plánovaní a stavebnom poriadku, Ministerstvo financií Českej socialistickej republiky a Ministerstvo financií Slovenskej socialistickej republiky podľa § 24 ods. 2 zákona č. 52/1966 Zb. o osobnom vlastníctve bytov v znení zákona č. 30/1978 Zb., Český cenový úrad a Slovenský cenový úrad podľa § 24 ods. 3 zákona č. 52/1966 Zb. v znení zákona č. 30/1978 Zb., Český cenový úrad podľa § 2 ods. 2 zákona Českej národnej rady č. 134/1973 Zb. o pôsobnosti orgánov Českej socialistickej republiky v oblasti cien a Slovenský cenový úrad podľa § 2 ods. 2 zákona Slovenskej národnej rady č. 135/1973 Zb. o pôsobnosti orgánov Slovenskej socialistickej republiky v oblasti cien ustanovujú:


Čl. I

Vyhláška č. 47/1978 Zb. o predaji bytov z národného majetku občanom a o finančnej pomoci pri modernizácii zakúpených bytov v znení vyhlášky č. 2/1982 Zb. sa mení a dopĺňa takto:

1. V § 2 ods. 2 druhý riadok znie:

„Kčs 1800 až Kčs 2200 pri bytoch I. kategórie; pri bytoch kolaudovaných po 1. januári 1982 sa cena za 1 m2 podlahovej plochy vypočíta z nákladov vynaložených na zaobstaranie obytného domu podľa fakturovaných cien uskutočnených dodávok.“.

2. V § 2 ods. 3 sa vypúšťa posledná veta.

3. V § 12 ods. 1 sa vypúšťa veta za bodkočiarkou.

4. V § 12 sa za odsek 1 vkladá nový odsek 2, ktorý znie:

(2) Pri odplatných prevodoch bytov medzi občanmi môže byť dohodnutá cena až o 20 % vyššia v Prahe, Brne a Bratislave a o 15 % vyššia v krajských mestách a v kúpeľných miestach I. skupiny.6)“.

Doterajší odsek 2 sa označuje ako odsek 3.


Čl. II

Táto vyhláška nadobúda účinnosť 1. januárom 1984.


Minister financií

Československej socialistickej republiky:

Ing. Lér CSc. v. r.

Minister financií

Slovenskej socialistickej republiky:

Ing. Mišeje v. r.

Minister financií

Českej socialistickej republiky:

Ing. Tlapák v. r.

Predseda Českého cenového úradu:

Ing. Habart v. r.

Predseda Slovenského cenového úradu:

Doc. Ing. Zervan CSc. v. r.