Vyhláška č. 159/1983 Zb.Vyhláška Federálneho ministerstva financií, Ministerstva financií Českej socialistickej republiky, Ministerstva financií Slovenskej socialistickej republiky a predsedu Štátnej banky československej, ktorou sa mení vyhláška Federálneho ministerstva financií, Ministerstva financií Českej socialistickej republiky, Ministerstva financií Slovenskej socialistickej republiky a predsedu Štátnej banky československej č. 1/1982 Zb. o finančnej, úverovej a inej pomoci družstevnej a individuálnej bytovej výstavbe

Čiastka 32/1983
Platnosť od 27.12.1983 do31.12.1985
Účinnosť od 01.01.1984 do31.12.1985
Zrušený 136/1985 Zb.

OBSAH

159

VYHLÁŠKA

Federálneho ministerstva financií, Ministerstva financií Českej socialistickej republiky, Ministerstva financií Slovenskej socialistickej republiky a predsedu Štátnej banky československej

z 24. novembra 1983,

ktorou sa mení vyhláška Federálneho ministerstva financií, Ministerstva financií Českej socialistickej republiky, Ministerstva financií Slovenskej socialistickej republiky a predsedu Štátnej banky československej č. 1/1982 Zb. o finančnej, úverovej a inej pomoci družstevnej a individuálnej bytovej výstavbe

Federálne ministerstvo financií podľa § 28 písm. d) a e) zákona č. 134/1970 Zb. o pravidlách štátneho rozpočtu československej federácie a o zásadách hospodárenia s rozpočtovými prostriedkami štátnych rozpočtov federácie a republík a § 508 ods. 1 Občianskeho zákonníka č. 40/1964 Zb. v úplnom znení vyhlásenom pod č. 70/1983 Zb., Ministerstvo financií Českej socialistickej republiky podľa § 39 ods. 2 zákona Českej národnej rady č. 60/1971 Zb. o pravidlách štátneho rozpočtu Českej socialistickej republiky a o hospodárení s rozpočtovými prostriedkami a § 508 ods. 1 Občianskeho zákonníka č. 40/1964 Zb. v úplnom znení vyhlásenom pod č. 70/1983 Zb., Ministerstvo financií Slovenskej socialistickej republiky podľa § 39 ods. 2 písm. a) zákona Slovenskej národnej rady č. 32/1971 Zb. o pravidlách štátneho rozpočtu Slovenskej socialistickej republiky a o hospodárení s rozpočtovými prostriedkami a § 508 ods. 1 Občianskeho zákonníka č. 40/1964 Zb. v úplnom znení vyhlásenom pod č. 70/1983 Zb. a predseda Štátnej banky československej podľa § 7 ods. 5 písm. a), b) a d) zákona č. 144/1970 Zb. o Štátnej banke československej ustanovujú:


Čl. I

Vyhláška Federálneho ministerstva financií, Ministerstva financií Českej socialistickej republiky, Ministerstva financií Slovenskej socialistickej republiky a predsedu Štátnej banky československej č. 1/1982 Zb. o finančnej, úverovej a inej pomoci družstevnej a individuálnej bytovej výstavbe sa mení takto:

1. § 1 ods. 2 znie:

(2) Vyhláška sa vzťahuje na družstevnú bytovú výstavbu začínanú podľa zápisu v stavebnom denníku od 1. januára 1984 a na individuálnu bytovú výstavbu a modernizáciu začínanú na základe právoplatného stavebného povolenia vydaného od 1. januára 1982.“.

2. § 4 ods. 1 znie:

(1) Základný príspevok je 11 100 Kčs na každý byt bez zreteľa na jeho veľkosť a 1200 Kčs na každý m2 skutočnej úžitkovej plochy6) bytov v dome do výmery 85 m2 pri jednotlivých bytoch (ďalej len „úžitková plocha").“.

3. § 5 ods. 1 a 5 znie:

(1) Okrem základného príspevku podľa § 4 sa poskytne osobitný príspevok pri výstavbe bytových domov

a) so 4 alebo 9 až 12 obytnými podlažiami (ďalej len „podlažie“) v sume 240 Kčs na 1 m2 úžitkovej plochy,

b) stavaných vo vidieckych obciach najmä pre pracujúcich v poľnohospodárstve alebo lesníctve alebo v mestách na pozemkoch, kde podľa posúdenia národného výboru nemožno stavať viacpodlažné bytové domy, v sume

1. 470 Kčs na 1 m2 úžitkovej plochy, ak ide o bytové domy s 3 podlažiami,

2. 670 Kčs na 1 m2 úžitkovej plochy, ak ide o bytové domy s 2 podlažiami.

(5) Ak sa výstavba družstevných bytov uskutočňuje v objektoch spĺňajúcich podmienky ďalej uvedených stavebných sústav8) (ďalej len „objekty“), poskytne sa popri osobitnom príspevku podľa predchádzajúcich odsekov na každý m2 úžitkovej plochy ešte osobitný príspevok vo výške

a) 100 Kčs, ak ide o byty v objektoch BANKS-S,

b) 150 Kčs, ak ide o byty v objektoch VVÚ-ETA.".

4. § 7 ods. 1 znie:

(1) Účelový investičný úver na družstevnú bytovú výstavbu (ďalej len „úver“) poskytuje banka za podmienky, že financovanie výstavby je zabezpečené vlastnými prostriedkami družstva (členské podiely v peniazoch, prípadne v hodnote zmluvne zabezpečeného osobného alebo vecného plnenia členov družstva) sumou, ktorá zodpovedá najmenej 26 % základného príspevku priznaného podľa § 4.".

5. § 30 včítane nadpisu znie:

㤠30

Prechodné ustanovenia

(1) Pre družstevnú bytovú výstavbu začatú pred 1. Januárom 1984 a pre individuálnu bytovú výstavbu povolenú pred 1. januárom 1982 sa použijú doterajšie predpisy; pri družstevnej bytovej výstavbe s odchýlkou uvedenou v odseku 2.

(2) Pri družstevných bytových domoch rozostavaných k 1. januáru 1984, na ktoré sa poskytol príspevok podľa doterajších predpisov, rozhodne národný výbor, ktorý poskytol príspevok, na základe podkladov predložených družstvom do 30. septembra 1984 o priznaní príspevku vo výške celého rozdielu rozpočtových nákladov neprestavanej časti bytového domu v dôsledku prestavby veľkoobchodných cien.38) Spravuje sa pritom ustanovením § 6 ods. 2 a 3.".


Čl. II

Táto vyhláška nadobúda účinnosť 1. januárom 1984.


Minister financií

Československej socialistickej republiky:

Ing. Lér CSc. v. r.

Minister financií

Slovenskej socialistickej republiky:

Ing. Mišeje v. r.

Minister financií

Českej socialistickej republiky:

Ing. Tlapák v. r.

Predseda

Štátnej banky československej:

Ing. Stejskal v. r.

Poznámky pod čiarou

38) Úprava FMTIR a ŠPK č. 8 z 10. júna 1983 o úprave nákladov v dokumentácii stavieb na cenovú úroveň platnú od 1. januára 1984 a o súvisiacich opatreniach (Spravodajca FMTIR, MVT ČSR a MVT SSR čiastka 4-5/1983).