Nariadenie vlády č. 158/1983 Zb.Nariadenie vlády Slovenskej socialistickej republiky, ktorým sa mení a dopĺňa nariadenie vlády Slovenskej socialistickej republiky č. 37/1977 Zb. o oblastnom plánovaní v Slovenskej socialistickej republike

Čiastka 32/1983
Platnosť od 27.12.1983 do31.12.1989
Účinnosť od 27.12.1983 do31.12.1989
Zrušený 152/1989 Zb.

OBSAH

158

NARIADENIE VLÁDY

Slovenskej socialistickej republiky

zo 7. decembra 1983,

ktorým sa mení a dopĺňa nariadenie vlády Slovenskej socialistickej republiky č. 37/1977 Zb. o oblastnom plánovaní v Slovenskej socialistickej republike

Vláda Slovenskej socialistickej republiky nariaďuje podľa § 16 ods. 3 zákona č. 145/1970 Zb. o národohospodárskom plánovaní:


Čl. I

Nariadenie vlády Slovenskej socialistickej republiky č. 37/1977 Zb. o oblastnom plánovaní v Slovenskej socialistickej republike sa mení a dopĺňa takto:

1. § 7 písm. f) znie:

f) vydáva po prerokovaní návrhov na rozmiestnenie výrobných síl [§ 8 ods. 1 písm. a), § 11 ods. 1 písm. b)] záväzné stanoviská k návrhom na rozmiestnenie stavieb, ktoré majú charakter záväzných úloh štátneho plánu alebo osobitne významných centralizovaných stavieb alebo sa navrhujú na rozmiestnenie mimo sídla obvodného významu4) a k návrhom na rozmiestnenie pracovných síl,".

2. V § 8 ods. 1 písm. a) sa vypúšťa slovo „krajskými".

3. V § 8 ods. 2 sa na konci pripája táto nová veta: „Príslušným národným výborom predkladajú podklady o pripravovaných opatreniach, pokiaľ sa dotýkajú rozvoja územných obvodov národných výborov a potrieb občanov, najmä podklady o pripravovaných dôležitých investíciách, o rozmiestnení závodov a prevádzkární a o zmenách v zamestnanosti obyvateľstva.".

4. § 9 ods. 1 písm. b) sa ukončuje bodkočiarkou a pripája sa k nemu táto veta: „tieto návrhy prerokúvajú s okresnými národnými výbormi a Národným výborom mesta Košíc (ďalej len „okresné národné výbory"), ktoré tiež informujú o schválených návrhoch a o ich plnení,".

5. V § 9 ods. 1 písm. c) sa vypúšťajú slová „o rozmiestňovaní stavieb".

6. V § 9 ods. 1 sa za ustanovením písmena c) vkladajú nové ustanovenia písmen d) a e), ktoré znejú:

d) vydávajú záväzné stanoviská k návrhom na rozmiestnenie stavieb, pokiaľ ich vydanie nepatrí iným orgánom [§ 7 písm. f), § 10 ods. 1 písm. e), § 10a ods. 2],

e) navrhujú príslušným orgánom zrušenie zastaraných a neefektívnych prevádzkární a neperspektívnych výrob a jeho zaradenie do plánu, určujú spolu s príslušným orgánom podmienky zrušenia zastaraných a neefektívnych prevádzkární a neperspektívnych výrob a u príslušných orgánov požadujú uplatnenie postihu voči organizáciám, ktoré tieto podmienky neplnia,13)".

Doterajšie ustanovenia písmen d) a e) sa označujú ako ustanovenia písmen f) a g).

7. § 10 ods. 1 písm. a) znie:

a) spolupracujú s krajskými národnými výbormi pri vypracovaní koncepcie rozvoja okresov a vyjadrujú sa k návrhom oblastných plánov; návrhy koncepcií rozvoja okresu prerokúvajú s miestnymi národnými výbormi v strediskových obciach, ktoré tiež informujú o schválených koncepciách a o ich plnení,".

8. V § 10 ods. 1 sa za ustanovenie písmena d) vkladá nové ustanovenie písmena e), ktoré znie:

e) vydávajú záväzné stanoviská k návrhom na rozmiestnenie stavieb na zabezpečenie služieb obyvateľstva a stavieb miestneho významu;4) spolupracujú s krajskými národnými výbormi pri vypracovaní záväzných stanovísk k návrhom na rozmiestnenie vybraných investícií, pri ktorých toto stanovisko vydáva krajský národný výbor a pri zrušovaní zastaraných a neefektívnych prevádzkární a neperspektívnych výrob,14)".

Doterajšie ustanovenie písmena e) sa označuje ako ustanovenie písmena f).

9. Za § 10 sa vkladá nový § 10a, ktorý znie:

㤠10a

Mestské národné výbory

(1) Mestské národné výbory

a) vyjadrujú sa k návrhom záväzných stanovísk, ktoré vydávajú Slovenská plánovacia komisia, krajské národné výbory a okresné národné výbory k návrhom na rozmiestnenie vybraných investícií, najmä z hľadiska nárokov na prírodné zdroje, bytovú výstavbu, vplyvu na tvorbu a ochranu životného prostredia, ako aj k návrhom na zrušovanie zastaraných a neperspektívnych výrob, prípadne dávajú na toto zrušovanie podnety,15)

b) zaujímajú stanoviská k zámerom, koncepciám a iným opatreniam ústredne riadených hospodárskych, družstevných a ostatných organizácií, pokiaľ sa dotýkajú rozvoja a výstavby mesta a potrieb občanov,16) ako aj k návrhom koncepcií rozvoja a hospodárskych plánov organizácií poskytujúcich služby, ktoré sú riadené národnými výbormi vyšších stupňov.17)

(2) Mestské národné výbory prvej kategórie okrem pôsobnosti, ktorá im patrí podľa odseku 1, vydávajú záväzné stanoviská k návrhom na rozmiestnenie stavieb na zabezpečenie služieb obyvateľstvu a stavieb miestneho významu.15)".

10. V § 13 sa doterajšie ustanovenie označuje ako odsek 2 a vkladá sa nový odsek 1, ktorý znie:

(1) Postup národných výborov pri organizovaní a koordinácii združovania prostriedkov a činností upravujú osobitné predpisy.18)".


Čl. II

Toto nariadenie nadobúda účinnosť dňom vyhlásenia.


Colotka v. r.

Poznámky pod čiarou

4) Zásady postupu pri prerokúvaní návrhov na rozmiestňovanie (lokalizáciu) investícií s orgánmi oblastného plánovania, Ústredný vestník Slovenskej socialistickej republiky čiastka 3/1983, č. 4.
Pokyny Slovenskej plánovacej komisie z 15. februára 1983 k postupu pri prerokúvaní návrhov na rozmiestňovanie (lokalizáciu) stavieb s orgánmi oblastného plánovania, Ústredný vestník Slovenskej socialistickej republiky čiastka 3/1983, č. 6.

13) § 28 ods. 2 zákona č. 69/1967 Zb. o národných výboroch v znení neskorších predpisov (úplné znenie č. 35/1983 Zb.). Zásady zrušovania zastaraných a neefektívnych prevádzkární a neperspektívnych výrob uverejnené v Ústrednom vestníku SSR čiastka 3 z 28. marca 1983, č. 5.

14) § 27 ods. 4 zákona o národných výboroch.

15) § 26 ods. 4 písm. c) zákona o národných výboroch.

16) § 26 ods. 4 písm. b) č. 2 zákona o národných výboroch.

17) § 26 ods. 4 písm. a) č. 1 zákona o národných výboroch.

18) § 6b zákona o národných výboroch.
Zásady koordinačnej činnosti národných výborov pri združovaní prostriedkov a činností socialistických organizácií uverejnené pod č. 52/1983 Zb.