Vyhláška č. 154/1983 Zb.Vyhláška Ústrednej rady odborov o zmenách vyhlášky Ústrednej rady odborov č. 143/1965 Zb. o poskytovaní peňažných dávok v nemocenskom poistení

Čiastka 31/1983
Platnosť od 16.12.1983 do31.12.2003
Účinnosť od 01.01.1984 do31.12.2003
Zrušený 461/2003 Z. z.

OBSAH

154

VYHLÁŠKA

Ústrednej rady odborov

z 15. decembra 1983

o zmenách vyhlášky Ústrednej rady odborov č. 143/1965 Zb. o poskytovaní peňažných dávok v nemocenskom poistení

Ústredná rada odborov ustanovuje podľa § 51 ods. 1 a § 63 ods. 2 zákona č. 54/1956 Zb. o nemocenskom poistení zamestnancov v znení zákona č. 16/1959 Zb. a zákona č. 87/1968 Zb.:


Čl. I

Vyhláška Ústrednej rady odborov č. 143/1965 Zb. o poskytovaní peňažných dávok v nemocenskom poistení v znení vyhlášky č. 95/1968 Zb., vyhlášky č. 113/1975 Zb., vyhlášky č. 165/1979 Zb. a vyhlášky č. 79/1982 Zb. sa mení takto:

1. § 5 ods. 2 a 3 znie:

(2) Nemocenské na pracovný deň sa vypočíta z čistej dennej mzdy pracovníka, najviac však zo sumy 120 Kčs pri päťdennom pracovnom týždni príslušnou percentnou sadzbou;1) táto suma sa úmerne upraví, ak je ustanovený týždenný pracovný čas rozvrhnutý na iný počet pracovných dní v týždni.2)

(3) U pracovníka so stálym pracoviskom pod zemou v hlbinných baniach, v uhoľných lomoch a na skrývkach, ktorý vykonáva zamestnanie uvedené v osobitnom predpise,3) sa nemocenské na pracovný deň vypočíta z jeho čistej dennej mzdy, najviac však zo sumy 180 Kčs pri päťdennom pracovnom týždni príslušnou percentnou sadzbou;1) táto suma sa úmerne upraví, ak je ustanovený týždenný pracovný čas rozvrhnutý na iný počet pracovných dní v týždni. 2)“.

2. § 14 až 20 sa vypúšťajú včítane poznámok pod čiarou.

3. V § 30 ods. 1 sa vypúšťa tretia veta.

4. V § 32 ods. 1 sa v prvej vete vypúšťa časť vety za bodkočiarkou a bodkočiarka sa nahrádza bodkou.

5. § 68 sa vypúšťa.

6. V § 75 ods. 1 písm. ch) sa vypúšťajú slová „evidencie doby zamestnania a“.

7. V § 75 ods. 2 sa vypúšťajú slová „a koľko je celková započítaná doba zamestnania ku dňu skončenia zamestnania v závode“.

8. V § 76 ods. 1 sa vypúšťa ustanovenie písm. b).

9. V § 80 ods. 2 sa slová „platia ustanovenia tejto vyhlášky obdobne ako pre učňov (§ 29)“ nahrádzajú slovami „platí právna úprava platná pre učňov 4)“.


Čl. II

Táto vyhláška nadobúda účinnosť 1. januárom 1984.


Predseda:

Hoffmann v. r.

Poznámky pod čiarou

1) § 18 zákona č. 54/1956 Zb. o nemocenskom poistení zamestnancov
v znení zákona č. 148/1983 Zb. o zjednotení sadzieb
nemocenského.

2) § 84 a 85 Zákonníka práce.

3) Časť I a II prílohy nariadenia vlády ČSSR č. 74/1982 Zb.

4) Vyhláška ÚRO č. 165/1979 Zb. o nemocenskom poistení niektorých
pracovníkov a o poskytovaní dávok nemocenského poistenia
občanom v osobitných prípadoch.