Vyhláška č. 152/1983 Zb.Vyhláška Federálneho ministerstva dopravy, ktorou sa mení a dopĺňa vyhláška č. 132/1964 Zb. o železničnom prepravnom poriadku v znení neskorších predpisov

Čiastka 31/1983
Platnosť od 16.12.1983 do31.12.2005
Účinnosť od 01.01.1984 do31.12.2005
Zrušený 109/2005 Z. z.

OBSAH

152

VYHLÁŠKA

Federálneho ministerstva dopravy

z 13. decembra 1983,

ktorou sa mení a dopĺňa vyhláška č. 132/1964 Zb. o železničnom prepravnom poriadku v znení neskorších predpisov

Federálne ministerstvo dopravy ustanovuje po dohode so zúčastnenými ústrednými orgánmi podľa § 4 ods. 2 a § 8 ods. 1 zákona č. 51/1964 Zb. o dráhach, podľa § 392 ods. 5 Hospodárskeho zákonníka č. 109/1964 Zb. v úplnom znení vyhlásenom pod č. 45/1983 Zb. a podľa § 508 ods. 1 Občianskeho zákonníka č. 40/1964 Zb. v úplnom znení vyhlásenom pod č. 70/1983 Zb.:


Čl. I

Vyhláška Ministerstva dopravy č. 132/1964 Zb. o železničnom prepravnom poriadku v znení vyhlášky č. 98/1966 Zb. a vyhlášky č. 4/1976 Zb. sa mení a dopĺňa takto:

1. V § 1 sa vypúšťa odsek 3.

2. § 2 znie:

㤠2

Tento poriadok upravuje práva, povinnosti aj zodpovednosť železnice, cestujúcich a prepravcov.“.

3. § 5 včítane nadpisu znie:

㤠5

Úkony súvisiace s prepravou

Železnica obstaráva za prepravcov po predchádzajúcej dohode rôzne úkony súvisiace s prepravou, najmä pri vývozných a dovozných zásielkach podľa osobitného predpisu.“.

4. V § 7 ods. 3 sa vypúšťajú slová „ - združených zásielok,“.

5. § 10 ods. 5 znie:

(5) Kto obloží miesto neoprávnene, povinný je miesto ihneď uvoľniť a za každé neoprávnene obložené miesto zaplatiť pokutu 30 Kčs. Cestujúci, ktorý opustí svoje miesto a neobloží ho, stráca naň nárok.“.

6. V § 15 sa za odsek 5 vkladá odsek 6, ktorý znie:

(6) Ak cestujúci uvoľní v miestenkovom vozni miesto, ktoré neprávom obsadil cestujúcemu s platnou miestenkou na toto miesto, až po výzve pracovníka železnice, je povinný zaplatiť pokutu 40 Kčs. Ak cestujúci neuvoľní toto miesto ani po výzve pracovníka železnice, môže byť z cesty vylúčený.“.

Doterajší odsek 6 sa označuje ako odsek 7.

7. § 29 ods. 1 znie:

(1) Ak cestujúci vráti nepoužitý cestovný lístok stanici, ktorá ho vydala, najneskoršie v deň na ňom uvedený ako deň nástupu cesty, alebo ak stanica najneskoršie v tento deň osvedčila, že sa cestovný lístok nepoužil, vráti mu železnica na jeho žiadosť zaplatené cestovné po zrážke uvedenej v odseku 8. Ak cestujúci použije cestovný lístok na podanie cestovnej batožiny, vráti mu železnica zaplatené cestovné len vtedy, ak si vezme späť aj batožinu v odosielacej stanici, pokiaľ nebola už odoslaná. Ak bola batožina už odoslaná, cestujúci zaplatí za ňu ako za spešninu a tento rozdiel sa zrazí z vráteného cestovného.“.

8. § 29 ods. 9 znie:

(9) Z návratkov cestovného je vylúčená suma zaplatená za miestenku s výnimkou prípadov, ktoré určuje tarifa.“.

9. § 41 ods. 7 písm. c) znie:

c) rad a číslo vozňa, ako aj vlastnú hmotnosť a únosnosť vozňa, v ktorom je zásielka naložená. Ak zásielka podaná na prepravu s jedným nákladným listom je naložená na viacerých vozňoch, treba do nákladného listu zapísať údaje o všetkých vozňoch;“.

10. § 44 ods. 2 znie:

(2) Správy o čase prichystania vozňa na nakládku alebo vykládku sa podávajú v ktoromkoľvek dennom a nočnom čase včítane sobôt a dní pracovného pokoja, ako aj vo vyhlásených dňoch pracovného voľna. Odosielatelia a prijímatelia sú povinní urobiť všetky potrebné opatrenia pre príjem týchto správ v ktoromkoľvek dennom aj nočnom čase včítane sobôt a dní pracovného pokoja, ako aj vo vyhlásených dňoch pracovného voľna.“.

11. § 46 ods. 2 znie:

(2) Odosielatelia sú povinní nakladať a prijímatelia vykladať zásielky v ktoromkoľvek dennom i nočnom čase včítane sobôt a dní pracovného pokoja, ako aj vo vyhlásených dňoch pracovného voľna (ďalej len “nepretržitá nakládka a vykládka„). Tarifa môže určiť výnimky.“.

12. § 46 ods. 3 znie:

(3) Za zastavenie koľají stanice vozidlami prepravovanými na vlastných kolesách alebo vozidlami prepravcov účtuje železnica stojné podľa tarify. Stojné sa účtuje od času oznámeného prepravcovi v správe o čase prichystania vozňa. Ak je vozeň prichystaný neskoršie, účtuje sa stojné od času skutočného prichystania vozňa, a to za celý čas pobytu až do času, keď je vozeň pripravený na odsunutie.“.

13. V § 46 sa vypúšťa odsek 4.

14. § 48 ods. 3 znie:

(3) Hmotnosť zásielky, zaokrúhlená zostupne na 10 kg, sa zapisuje do príslušných stĺpcov nákladného listu. Zistenie, prípadne preskúšanie hmotnosti železnicou osvedčuje stanica váhovou pečiatkou vo všetkých dieloch nákladného listu.“.

15. V § 48 ods. 6 sa slovo „počíta“ nahrádza slovom „účtuje“.

16. V § 50 ods. 5 sa v českom znení slová „nedílné předměty“ nahrádzajú slovami „nedělitelné předměty“.

17. V § 51 sa vypúšťa odsek 11, doterajší odsek 12 sa označuje ako odsek 11 a v novom odseku 11 sa slovo „počíta“ nahrádza slovom „účtuje“.

18. V § 52 sa slovo „počíta“ nahrádza slovom „účtuje“.

19. § 53 ods. 1 znie:

(1) Odosielateľ je povinný ihneď pri podaji zásielky zaplatiť prepravné (dovozné a doplňujúce poplatky), ako aj prípadné prirážky k dovoznému, pokuty a výdavky v hotovosti, ktoré je železnica oprávnená vybrať a ktoré môže odosielacia stanica vypočítať. Sumy, ktoré odosielacia stanica nemohla vypočítať, ako aj počas prepravy vzniknuté rozdiely dovozného, doplňujúce poplatky, prípadne aj prirážky k dovoznému, pokuty a výdavky v hotovosti zapísané v nákladnom liste vyberie železnica od prijímateľa.“.

20. § 54 ods. 3 znie:

(3) Pre prepravu mimoriadnych zásielok a koľajových vozidiel na vlastných kolesách môže železnica určiť osobitné dodacie lehoty.“.

21. § 55 ods. 8 znie:

(8) Po prevzatí nákladného listu prijímateľom môže stanica na jeho návrh dať v odôvodnených prípadoch súhlas na to, aby došlý tovar bol v tom istom vozni podaný s novým nákladným listom na ďalšiu prepravu ako vozňová zásielka, a to aj keď prepravca časť tovaru vyložil alebo priložil (ďalej len “nový podaj„). Za nový podaj zásielky účtuje železnica poplatok podľa tarify.“.

22. V § 56 ods. 13 sa slová „počíta sa dovozné“ nahrádzajú slovami „účtuje sa dovozné“.

23. § 56 ods. 14 znie:

(14) Za vykonanie zmeny prepravnej zmluvy účtuje železnica poplatok podľa tarify.“.

24. V § 57 ods. 1 sa slovo „počíta“ nahrádza slovom „účtuje“.

25. § 57 ods. 5 znie:

(5) Pre podanie návrhu, ako naložiť so zásielkou, sa poskytuje jednodenná lehota, ak ide o zásielku, ktorá ešte neodišla z odosielacej stanice, a trojdenná lehota, ak ide o zásielku zadržanú na ceste. Tieto lehoty sa začínajú uplynutím dňa, v ktorom stanica odoslala výzvu so žiadosťou o návrh. Po uplynutí týchto lehôt účtuje stanica poplatok za prestoj vozňa podľa tarify, ktorý zapíše do nákladného listu.“.

26. § 57 ods. 15 znie:

(15) Pre odstránenie ložnej závady odosielateľom platia lehoty uvedené v odseku 5. Po uplynutí týchto lehôt môže stanica sama poveriť úpravou alebo prekládkou zásielky vhodný odborný závod alebo organizáciu na nebezpečenstvo odosielateľa. Za čas zadržania zásielky sa účtuje poplatok za prestoj vozňa podľa tarify; ak odosielateľ ložnú závadu nespôsobil, účtuje sa tento poplatok až po uplynutí lehôt uvedených v odseku 5.“.

27. V § 58 ods. 3 sa slová „Poplatok za pobyt vozňa“ nahrádzajú slovami „Poplatok za prestoj vozňa“.

28. § 67 ods. 8 znie:

(8) Prijímateľ vozňovej zásielky stráca právo na pokutu, prípadne náhradu preukázanej škody za prekročenie dodacej lehoty, ak vozňovú zásielku nevyloží do 24 hodín od prichystania vozňa na vykládku.“.

29. § 69 ods. 2 znie:

(2) Železnica je povinná ihneď zistiť stav zásielky a spísať bez prieťahu komerčnú zápisnicu, ak zistila úplnú alebo čiastočnú stratu alebo poškodenie cestovnej batožiny, spešniny alebo vozňovej zásielky alebo ak zistila okolnosti, ktoré tomu nasvedčujú. Výsledok zistenia potvrdia v komerčnej zápisnici osoby, ktoré sa na zisťovaní stavu a spísaní zápisnice zúčastnili.“.

30. § 70 ods. 3 písm. e) znie:

e) o náhradu za čiastočnú stratu alebo poškodenie, prijímateľ alebo odosielateľ podľa toho, kto predloží druhý diel spešninového alebo nákladného listu a priepis komerčnej zápisnice, ktorý železnica vydala pri odbere.“.

31. § 73 ods. 2 znie:

(2) Iné práva z prepravy okrem práv na náhradu škody z prepravnej zmluvy (napríklad vrátenie poplatku za prestoj vozňa, pokút za nesplnenie plánu prepravy, pokút za poškodenie vozňa, prirážky k dovoznému za nesprávny údaj obsahu alebo hmotnosti zásielky, poplatku za nevyčistenie vozňa alebo nakladacích alebo vykladacích miest, poplatku za odvolanie objednávky vozňa, na zaplatenie prémií) uplatní

a) občan podľa ustanovení Občianskeho zákonníka,

b) socialistická organizácia reklamáciou na železnici bez zbytočného odkladu, najneskoršie do šiestich mesiacov od vzniku príslušného práva; ak ich neuplatní v uvedenej lehote, právo zaniká.“.

32. Vo všetkých ustanoveniach vyhlášky č. 132/1964 Zb. v znení neskorších predpisov sa slovo „váha“ nahrádza slovom „hmotnosť“.


Čl. II

1. Zrušuje sa úprava Federálneho ministerstva dopravy čj. 15 086/1982-025 z 10. 11. 1982 o sumách za pobyt vozňov prepravcov na všeobecných nákladkových a výkladkových koľajách Československých štátnych dráh, registrovaná v čiastke 35 Zbierky zákonov ročník 1982.

2. Táto vyhláška nadobúda účinnosť 1. januárom 1984.


Prvý námestník:

Ing. Chovan CSc. v. r.