Zákon č. 150/1983 Zb.Zákon Slovenskej národnej rady, ktorým sa mení a dopĺňa zákon č. 22/1964 Zb. o evidencii nehnuteľností

Čiastka 31/1983
Platnosť od 16.12.1983 do31.12.1992
Účinnosť od 01.04.1984 do31.12.1992
Zrušený 266/1992 Zb.

OBSAH

150

ZÁKON

Slovenskej národnej rady

z 15.decembra 1983,

ktorým sa mení a dopĺňa zákon č. 22/1964 Zb. o evidencii nehnuteľností

Slovenská národná rada sa uzniesla na tomto zákone:


Čl. I

Zákona č. 22/1964 Zb. o evidencii nehnuteľností sa mení a dopĺňa takto:

1. V § 4 sa za odsek 2 vkladá nový odsek 3, ktorý znie:

(3) Zápisy právnych vzťahov vzniknutých vydržaním osobného vlastníctva nehnuteľností alebo vydržaním práva zodpovedajúceho vecnému bremenu možno vykonávať v nesporných prípadoch tiež na základe písomného ohlásenia občana o zmene právneho vzťahu, doloženého osvedčenia štátneho notárstva,1) v obvode ktorého je nehnuteľnosť. Podrobnosti o náležitostiach ohlásenia takých zmien upraví vykonávací predpis.".

2. V § 4 sa doterajší odsek 3 označuje jako odsek 4.


Čl. II

Tento zákon nadobúda účinnosť 1. aprílom 1984.


Šalgovič v. r.

Colotka v. r.

Poznámky pod čiarou

1) § 100 ods. 1 zákona č. 95/1963 Zb. o štátnom notárstve a o konaní pred štátnym notárstvom (notársky poriadok).