Zákon č. 149/1983 Zb.Zákon Slovenskej národnej rady o štátnom rozpočte Slovenskej socialistickej republiky na rok 1984

Čiastka 31/1983
Platnosť od 16.12.1983 do31.12.1984
Účinnosť od 01.01.1984 do31.12.1984

149

ZÁKON

Slovenskej národnej rady

z 15. decembra 1983

o štátnom rozpočte Slovenskej socialistickej republiky na rok 1984

Slovenská národná rada sa uzniesla na tomto zákone:


§ 1

(1) Celkové príjmy štátneho rozpočtu Slovenskej socialistickej republiky (ďalej len „štátny rozpočet republiky“) sa určujú sumou 81 006 500 000 Kčs

celkové výdavky štátneho rozpočtu republiky sa určujú sumou 81 006 500 000 Kčs (príloha č. 1).

(2) V štátnom rozpočte republiky je obsiahnutý

súhrnný finančný vzťah rozpočtov národných výborov k štátnemu rozpočtu republiky (dotácie zo štátneho rozpočtu republiky) vo výške 11 855 900 000 Kčs

a účelové subvencie poskytované zo štátneho rozpočtu republiky do rozpočtov národných výborov vo výške 10 545 900 000 Kčs (príloha č. 2).

§ 2

Vláda Slovenskej socialistickej republiky alebo na základe jej splnomocnenia minister financií môže premietnuť do štátneho rozpočtu republiky, ak sa tým nenaruší jeho vyrovnanosť, najmä zmeny štátneho plánu rozvoja národného hospodárstva Slovenskej socialistickej republiky, organizačné a cenové zmeny, úpravy ekonomických nástrojov v zahraničnom obchode a upraviť súhrnný finančný vzťah a účelové subvencie národným výborom, ak sa zmenia predpoklady, za ktorých boli tieto vzťahy k štátnemu rozpočtu republiky určené.


§ 3

Tento zákon nadobúda účinnosť 1. januárom 1984.


Šalgovič v. r.

Colotka v. r.


Príloha č. 1 zákona SNR č. 149/1983 Zb.

Ceľkový prehľad štátneho rozpočtu Slovenskej socialistickej republiky na rok 1984

Tabuľka 01

Príloha č. 2 zákona SNR č. 149/1983 Zb.

Súhrnný finančný vzťah (dotácie) a účelové subvencie národným výborom zo štátneho rozpočtu Slovenskej socialistickej republiky na rok 1984

Tabuľka 02