Zákon č. 146/1983 Zb.Zákon o štátnom rozpočte československej federácie na rok 1984

Čiastka 31/1983
Platnosť od 16.12.1983 do31.12.1984
Účinnosť od 01.01.1984 do31.12.1984

146

ZÁKON

zo 14. decembra 1983

o štátnom rozpočte československej federácie na rok 1984

Federálne zhromaždenie Československej socialistickej republiky sa uznieslo na tomto zákone:


§ 1

(1) Celkové príjmy štátneho rozpočtu federácie sa určujú sumou 186 818 400 000 Kčs

celkové výdavky štátneho rozpočtu federácie sa určujú sumou 186 818 400 000 Kčs

Celkový prehľad štátneho rozpočtu československej federácie je uvedený v prílohe.

(2) Z celkových výdavkov štátneho rozpočtu federácie sú:

A. Účelové dotácie do štátnych rozpočtov republík

- Českej socialistickej republike 34 387 141 000 Kčs

- Slovenskej socialistickej republike 23 267 140 000 Kčs z toho:

I. dotácie a subvencie na vybrané investičné akcie s dosahom pre celú federáciu a ďalší rozvoj republík

- Českej socialistickej republike 9 047 550 000 Kčs

- Slovenskej socialistickej republike 5 982 240 000 Kčs

II. dotácie na vybrané neinvestičné akcie

- Českej socialistickej republike 25 339 591 000 Kčs

- Slovenskej socialistickej republike 17 284 900 000 Kčs v tom:

a) dotácie na vybrané úlohy

- Českej socialistickej republike 422 900 000 Kčs

b) dotácie na družstevnú bytovú výstavbu

- Českej socialistickej republike 3 853 000 000 Kčs

- Slovenskej socialistickej republike 2 540 000 000 Kčs

c) dotácie na individuálnu bytovú výstavbu

- Českej socialistickej republike 600 000 000 Kčs

- Slovenskej socialistickej republike 360 000 000 Kčs

d) dotácie na členské podiely v družstevnej stabilizačnej bytovej výstavbe

- Českej socialistickej republike 75 000 000 Kčs

- Slovenskej socialistickej republike 50 000 000 Kčs

e) dotácie na štátne programy technického rozvoja

- Českej socialistickej republike 393 585 000 Kčs

- Slovenskej socialistickej republike 146 000 000 Kčs

f) vybrané druhy cenových dotácií a intervencií

- Českej socialistickej republike 13 239 400 000 Kčs

- Slovenskej socialistickej republike 9 663 600 000 Kčs

g) dotácie na ekonomické nástroje v zahraničnom obchode

- Českej socialistickej republike 5 808 000 000 Kčs

- Slovenskej socialistickej republike 4 046 300 000 Kčs

h) dotácie na potreby brannej povahy včítane výskumných a vývojových úloh

- Českej socialistickej republike 708 100 000 Kčs

- Slovenskej socialistickej republike 449 000 000 Kčs

i) dotácie na odbornú prípravu zahraničných občanov dočasne zamestnaných v čs. organizáciách

- Českej socialistickej republike 239 606 000 Kčs

- Slovenskej socialistickej republike 30 000 000 Kčs.

B. Globálne dotácie

- Českej socialistickej republike 40 331 359 000 Kčs

- Slovenskej socialistickej republike 30 801 760 000 Kčs.

§ 2

Vláda Československej socialistickej republiky alebo na základe jej splnomocnenia minister financií môže upraviť záväzné úlohy a limity štátneho rozpočtu federácie, najmä v súlade so zmenami štátneho plánu, s cenovými, organizačnými zmenami, s úpravami ekonomických nástrojov v zahraničnom obchode a pri uvoľňovaní prostriedkov z vládnej rozpočtovej rezervy. Tieto opatrenia sa nesmú dotknúť vyrovnanosti štátneho rozpočtu federácie.


§ 3

Tento zákon nadobúda účinnosť 1. januárom 1984.


Husák v. r.

Indra v. r.

Štrougal v. r.


Príloha zákona č. 146/1983 Zb.

Celkový prehľad štátneho rozpočtu československej federácie

Tabuľka 01