145

VYHLÁŠKA

Štátnej komisie pre vedeckotechnický a investičný rozvoj a Federálneho štatistického úradu

z 9. decembra 1983

o povoľovaní začatia stavieb, potvrdzovaní termínu ich dokončenia a o evidencii stavieb

Štátna komisia pre vedeckotechnický a investičný rozvoj podľa § 53 ods. 1 písm. e) zákona č. 133/1970 Zb. o pôsobnosti federálnych ministerstiev v znení zákona č. 115/1983 Zb. a Federálny štatistický úrad podľa § 35 ods. 2 zákona č. 21/1971 Zb. o jednotnej sústave sociálno-ekonomických informácií ustanovujú:


PRVÁ ČASŤ

ÚVODNÉ A VŠEOBECNÉ USTANOVENIA

§ 1

Predmet a rozsah úpravy

(1) Vyhláška upravuje povoľovanie začatia stavieb,1) potvrdzovanie termínu ich dokončenia a spôsob ich evidencie.

(2) Vyhláška sa vzťahuje na stavby, ktorých investormi sú tuzemské socialistické organizácie, a ktoré sa majú uskutočniť na území Československej socialistickej republiky, a to

a) na stavby ustanovené ako záväzné úlohy štátneho plánu2) (ďalej len „záväzné stavby") a centralizované stavby;2) pri centralizovaných stavbách môže ústredný orgán investora určiť, že sa na ne nevzťahuje druhá časť vyhlášky;

b) s výnimkou druhej časti na ostatné stavby nad 10 mil. Kčs rozpočtových (prepočtových) nákladov zahŕňaných do plánu investičnej výstavby včítane stavieb komplexnej bytovej výstavby (ďalej len „ostatné stavby").

Vyhláška sa nevzťahuje na stavby zahrnuté do akcie Z.

DRUHÁ ČASŤ

POVOĽOVANIE ZAČATIA STAVIEB

§ 2

Súhlas na začatie stavby

(1) Stavba sa môže začať len ak bol udelený súhlas na jej začatie povoľujúcim orgánom.

(2) Povoľujúcim orgánom je ústredný orgán investora.

(3) Pri stavbách členených na etapy3) sa súhlas na začatie stavby udeľuje pre každú jednotlivú etapu.

§ 3

Postup pri udeľovaní súhlasu

(1) Investor žiada o udelenie súhlasu na začatie stavby dva mesiace pred predpokladaným termínom jej začatia prostredníctvom nadriadeného orgánu; ak je investorom štátny podnik, žiada o udelenie súhlasu priamo príslušný ústredný orgán. Pred podaním žiadosti si investor vyžiada stanovisko Štátnej banky československej; kladné stanovisko vyjadrí Štátna banka československá potvrdením návrhu evidenčného listu.

(2) K žiadosti o udelenie súhlasu na začatie stavby investor pripája:

a) návrh evidenčného listu potvrdený Štátnou bankou československou, v ktorého komentári stručne zhrnie, ako sú splnené podmienky podľa § 4; vzor evidenčného listu je uvedený v prílohe;4)

b) doklady o splnení podmienok podľa § 4.

(3) Povoľujúci orgán overí splnenie podmienok uvedených v § 4, správnosť a úplnosť návrhu evidenčného listu a jeho súlad s predloženými dokladmi. Ak sa splnili všetky podmienky podľa § 4 a návrh evidenčného listu potvrdila Štátna banka československá, udelí povoľujúci orgán súhlas na začatie stavby potvrdením návrhu evidenčného listu.

§ 4

Podmienky udelenia súhlasu na začatie stavieb

Pri povoľovacom konaní sa overí najmä,

a) či sa dodržali úlohy, limity a ukazovatele ustanovené štátnym plánom a jeho rozpisom,

b) či sa schválil úvodný (jednostupňový) projekt,5) dodržali sa záväzné údaje a pri výrobných stavbách či sa tiež posúdili aspoň vybrané informatívne ukazovatele,6) (ukazovateľ hrubej rentability výrobných fondov, účinnosti základných prostriedkov z upravených vlastných výkonov a časy návratnosti investícií); pri stavbách, ktorých dokumentácia bola podrobená štátnej expertíze, aj to, či sa dodržali jej záväzné závery;

c) či bolo vydané stavebné povolenie,7)

d) či sú zabezpečené pre stavbu, prípadne etapu hospodárskymi zmluvami dodávky na celú stavebnú časť a rozhodujúce dodávky pre technologickú časť8) s termínmi plnenia dodávok umožňujúcimi uviesť projektované kapacity9) stavby do užívania (skúšobnej prevádzky) v termínoch podľa časového plánu stavby a s vymedzením fakturačných celkov10) v súlade so schválenou projektovou dokumentáciou; pri stavbách budovaných vo vlastnej réžii investora alebo svojpomocou - ak nejde o dodávateľsky zabezpečovanú časť - nahrádza hospodársku zmluvu zodpovedajúci vnútropodnikový alebo iný doklad,

e) či sú bilančne zabezpečené kovové nosné konštrukcie, prípadne ďalšie bilancované položky, ktoré bilančne zabezpečuje pre svojich dodávateľov investor,

f) či je zabezpečené financovanie stavby včítane zabezpečenia devízového krytia,

g) či je zabezpečené budúce užívanie (prevádzka) stavby pracovnými silami,11) hlavnými surovinami, vodou a energiami,

h) či bol spracovaný režim stavby12) a dohodnutý, prípadne rozhodnutý jeho obsah.

TRETIA ČASŤ

POTVRDZOVANIE TERMÍNU DOKONČENIA STAVBY

§ 7

Termín dokončenia stavby je povinný a oprávnený potvrdzovať iba povoľujúci orgán; pri stavbách, na ktoré sa nevzťahuje druhá časť vyhlášky, investor.

§ 8

Termín dokončenia stavby sa potvrdí na výkaze o realizácii stavby13) pri splnení oboch týchto podmienok:

a) boli odovzdané a prevzaté všetky dodávky umožňujúce užívanie stavby podľa úvodného (jednostupňového) projektu,

b) bolo vydané kolaudačné rozhodnutie pre celú stavbu alebo pre všetky jej samostatne odovzdané časti nevyhnutné pre jej užívanie, prípadne bolo vydané rozhodnutie o dočasnom užívaní na skúšobnú prevádzku.14)

§ 9

Povoľujúci orgán (investor) potvrdí termín dokončenia stavby aj v prípadoch, keď neboli a ani v budúcnosti nemajú byť ako jej súčasť vybudované niektoré stavebné objekty a (alebo) prevádzkové súbory len za podmienky, že sa predtým schválila zmena dokumentácie stavby (aspoň jej súhrnný rozpočet) a pritom sa dodržali podmienky § 4 a evidujúci orgán vykonal zmenu evidenčného listu (§ 17).

§ 10

Ustanoveniami tejto časti vyhlášky nie sú dotknuté ustanovenia osobitných predpisov15) upravujúce určovanie a uplatňovanie lehôt výstavby.

ŠTVRTÁ ČASŤ

REGISTRÁCIA STAVIEB

§ 11

Predmet registrácie

(1) Registrácii stavieb podliehajú stavby,

a) ktorých projektové úlohy, prípadne štúdia súboru stavieb, ktorá ich nahrádza,16) boli schválené podľa osobitného predpisu5) (ďalej len „evidencia pripravovaných stavieb“),

b) začínané; pri stavbách, na ktoré sa vzťahuje druhá časť vyhlášky, len ak udelil súhlas na ich začatie povoľujúci orgán,

c) pri ktorých sa uskutočnilo záverečné vyhodnotenie stavby17) (ďalej len „evidencia vyhodnotených stavieb“).

(2) Stavby, pri ktorých sa od spracovania projektovej úlohy upúšťa,18) sa evidujú podľa odseku 1 písm. a) na základe schválených jednostupňových projektov.

(3) Pri stavbách členených na etapy3) podliehajú evidencii podľa odseku 1 písm. b) jednotlivé etapy. V takých prípadoch sa postupuje podľa § 13, 14 a prípadne § 15, ale evidenčné číslo sa prideľuje stavbe. V prípadoch, keď projektovú úlohu nahrádza štúdia súboru stavieb,16) sa evidenčné číslo prideľuje celému súboru stavieb; evidencii podľa odseku 1 písm. b) podliehajú jednotlivé stavby súboru.

Postup pri evidencii stavieb

§ 13

(1) Evidujúcim orgánom je Federálny štatistický úrad. Podkladom pre evidenciu stavby je evidenčný list stavby4) potvrdený, ak ide o evidenciu

a) pripravovaných stavieb orgánom, ktorý schválil projektovú úlohu; pri stavbách, ktorých projektové úlohy schválila príslušná vláda, potvrdený ústredným orgánom investora;

b) začínaných stavieb povoľujúcim orgánom; pri stavbách, na ktoré sa nevzťahuje druhá časť vyhlášky, investorom;

c) vyhodnotených stavieb orgánom, ktorý ukončil záverečné hodnotenie stavby;

(ďalej len „predkladateľ").

(2) Predkladateľ pred potvrdením návrhu evidenčného listu overí správnosť a úplnosť údajov v ňom obsiahnutých; pri záväzných a centralizovaných stavbách potvrdí iba evidenčné listy opatrené kladným stanoviskom Štátnej banky československej, ktoré si vyžiada investor. Štátna banka československá vyjadrí kladné stanovisko potvrdením návrhu evidenčného listu. Potvrdený evidenčný list predloží predkladateľ v troch vyhotoveniach (včítane originálu) evidujúcemu orgánu.

(3) Pri evidencii pripravovaných záväzných a centralizovaných stavieb s výrobnou kapacitou predkladá investor financujúcej pobočke Štátnej banky československej na posúdenie s návrhom evidenčného listu aj sprievodnú správu projektovej úlohy.

(4) Pri stavbách členených na ucelené časti5) uvádzané samostatne do prevádzky (užívania), musia byť tieto časti charakterizované v návrhu evidenčného listu údajmi o účele a rozsahu projektovaných kapacít v nich obsiahnutých.

§ 14

(1) Evidujúci orgán po tom, čo dostal evidenčný list, vykoná jeho kontrolu; ak ide o evidenciu pripravovaných stavieb, pridelí stavbe evidenčné číslo. Evidujúci orgán potvrdí evidenčný list a do troch týždňov po tom, čo ho dostal, zašle dve potvrdené vyhotovenia predkladateľovi.

(2) Pokiaľ evidujúci orgán zistí v evidenčnom liste chyby, vráti v lehote uvedenej v odseku 1 dve vyhotovenia ním potvrdeného evidenčného listu predkladateľovi s výpisom chýb6) na opravu. Predkladateľ zabezpečí opravu evidenčného listu; vyplnený výpis chýb bez meškania zašle evidujúcemu orgánu.

(3) Predkladateľ zašle jedno vyhotovenie potvrdeného evidenčného listu investorovi; ak je predkladateľom investor, zašle jedno vyhotovenie svojmu ústrednému orgánu.

§ 15

Osobitné ustanovenia pre registráciu stavieb komplexnej bytovej výstavby

(1) Pri stavbách komplexnej bytovej výstavby tvoria prílohu návrhu evidenčného listu „Súhrnné údaje a základné ukazovatele stavby komplexnej bytovej výstavby“;6) bez tejto prílohy sa evidencia nesmie vykonať.

(2) Návrh evidenčného listu potvrdzuje ústredný orgán investora alebo ním poverený orgán (organizácia), ktorý zodpovedá za správnosť a úplnosť údajov a ukazovateľov uvedených v evidenčnom liste a v prílohe podľa odseku 1 a za to, že stavba je uvedená v režime komplexnej bytovej výstavby na príslušný rok začatia.

§ 16

Účinky evidencie začínaných a vyhodnotených stavieb

Štátna banka československá

a) začne financovanie, len pokiaľ dostane doklad o evidencii začínanej stavby;

b) uzavrie financovanie, len pokiaľ dostane doklad o evidencii vyhodnotenej stavby.

§ 17

Zmena registračného listu

(1) Ak po evidencii začínanej stavby dôjde na základe schválenej zmeny dokumentácie k zmene záväzných údajov a ukazovateľov stavby6) obsiahnutých v platnom evidenčnom liste začínanej stavby, vypracuje investor návrh zmenového evidenčného listu;4) vzor zmenového evidenčného listu je uvedený v prílohe.

(2) Po predložení návrhu zmenového registračného listu orgány a organizácie ďalej postupujú primerane podľa § 13, 14 a prípadne § 15.

PIATA ČASŤ

SPOLOČNÉ A ZÁVEREČNÉ USTANOVENIA

§ 18

Odchýlky pri stavbách osobitnej časti plánu

Pre stavby zaradené do osobitnej časti plánu môže Štátna komisia pre vedeckotechnický a investičný rozvoj po dohode so Štátnou plánovacou komisiou a Štátnou bankou československou ustanoviť postup podľa druhej, tretej a štvrtej časti odchylne.

§ 19

Zmena výšky rozpočtových nákladov

Ak v priebehu realizácie stavby dôjde k zvýšeniu jej rozpočtových nákladov zahŕňaných do plánu investičnej výstavby tak, že stavba spĺňa podmienky rozsahu platnosti tejto vyhlášky, vzťahujú sa na ňu ustanovenia tretej a štvrtej časti.


§ 20

Prechodné ustanovenia

(1) Povoľovacie konanie začaté pred 31. decembrom 1988 sa ukončí podľa dosiaľ platného predpisu, pokiaľ ústredný orgán investora neustanoví inak.

(2) Registrácia stavieb (§ 11 ods. 2) sa ukončí podľa doterajšieho predpisu, pokiaľ registračný list stavby bol ku dňu účinnosti tejto vyhlášky predložený registrujúcemu orgánu.

§ 21

Zrušovacie ustanovenie

Zrušuje sa vyhláška Federálneho ministerstva pre technický a investičný rozvoj a Federálneho štatistického úradu č. 85/1977 Zb. o podmienkach začínania stavieb a ich registrácii a evidencii v znení vyhlášky č. 66/1978 Zb.

§ 22

Účinnosť vyhlášky

Vyhláška nadobúda účinnosť 1. januárom 1984.


Predseda Federálneho štatistického úradu:

Ing. Mička v. r.

Podpredseda vlády ČSSR a predseda Štátnej komisie pre vedeckotechnický a investičný rozvoj:

Doc. Dr. Obzina CSc. v. r.


Príloha vyhlášky č. 145/1983 Zb.

Evidenčný list stavby

Zmenový evidenčný list stavby

Poznámky pod čiarou

1) § 2 ods. 1 vyhlášky Štátnej komisie pre vedeckotechnický a investičný rozvoj č. 5/1987 Zb. o dokumentácii stavieb.

2) Jednotné metodické pokyny pre ministerstvá a ostatné ústredné orgány ČSSR a republík na vypracovanie návrhu päťročného plánu a päťročného rozpočtového výhľadu na roky 1986-1990 a návrhu vykonávacieho plánu a rozpočtu na rok 1986 (oznámené v čiastke 10/1985 Zb.).

2a) Smernice Federálneho štatistického úradu k štátnym štatistickým výkazom za úsek investičná výstavba „5 Iv" z 11. júna 1985 (oznámené v čiastke 1/1986 Zb.).

3) § 17 vyhlášky č. 5/1987 Zb.

4) Jednotný formulár evidenčného listu stavby Iv RS3-50 a zmenový evidenčný list stavby Iv RS3a-50 sa vypĺňajú podľa smerníc Federálneho štatistického úradu 25 Iv RS.

5) § 2 ods. 9 a § 18 vyhlášky č. 5/1987 Zb.

6) Smernice Federálneho štatistického úradu 25 IvRS.

7) § 54 a 55 zákona č. 50/1976 Zb. o územnom plánovaní a stavebnom poriadku (stavebný zákon).

8) Zásadne podľa príslušných ustanovení ôsmej časti Hospodárskeho zákonníka č. 109/1964 Zb. v úplnom znení vyhlásenom pod č. 45/1983 Zb.; pokiaľ sa stavba zabezpečuje formou kusových dodávok, aj podľa § 163 a siedmej časti Hospodárskeho zákonníka.

9) Smernice Federálneho štatistického úradu 25 Iv RS.

10) § 5 vyhlášky Federálneho ministerstva financií č. 37/1983 Zb. o fakturovaní a platení dodávok pre investičnú výstavbu a dodávok geologických prác.

11) § 10 ods. 1 písm. a) a § 20 ods. 1 písm. a) vyhlášky č. 105/1981 Zb.
Zásady postupu pri prerokúvaní návrhov na rozmiestňovanie (lokalizáciu) investícií s orgánmi oblastného plánovania (Ú. v. ČSR č. 1/1983 a Ú. v. SSR č. 1/1983).

12) Vyhláška Federálneho ministerstva pre technický a investičný rozvoj č. 157/1976 Zb. o režimoch stavieb.

12a) § 295 ods. 1 Hospodárskeho zákonníka.

12b) Štátny plán rozvoja národného hospodárstva ČSSR na roky 1986-1990.

13) Smernice Federálneho štatistického úradu 5 Iv, výkaz Iv RS 2b-12.

14) § 84 zákona č. 50/1976 Zb.

15) Príloha č. 18 bod A 2 vyhlášky č. 105/1981 Zb.

16) § 5 ods. 2 písm. b) vyhlášky č. 105/1981 Zb.

17) § 70 vyhlášky č. 105/1981 Zb.

18) § 5 ods. 3 a 4 vyhlášky č. 105/1981 Zb.

19) Príloha č. 15 ods. V. 1. a) vyhlášky č. 105/1981 Zb.

20) § 3 ods. 13 smerníc Federálneho ministerstva pre technický a investičný rozvoj č. 17 z 13. novembra 1981 o hodnotení efektívnosti investícií.

21) Metodické pokyny Federálneho ministerstva pre technický a investičný rozvoj z 31. marca 1983 pre spracovanie niektorých častí dokumentácie stavieb (Spravodajca FMTIR, MVT ČSR a MVT SSR čiastka 4-5/1983).

22) Oznámenie Federálneho štatistického úradu a Štátnej komisie pre vedeckotechnický a investičný rozvoj č. 2430/83-34 zo 7.11.1983.