140

VYHLÁŠKA

Federálneho ministerstva palív a energetiky

z 29. novembra 1983

o hospodárení s elektrinou vyrobenou v malých vodných elektrárňach

Federálne ministerstvo palív a energetiky ustanovuje po dohode so zúčastnenými ústrednými orgánmi a Štátnou arbitrážou Československej socialistickej republiky podľa § 392 ods. 1 Hospodárskeho zákonníka č. 109/1964 Zb. v úplnom znení vyhlásenom pod č. 45/1983 Zb., podľa § 14 ods. 3 a § 18 ods. 1 zákona č. 79/1957 Zb. o výrobe, rozvode a spotrebe elektriny (elektrizačný zákon) a podľa § 18 ods. 4 zákona č. 122/1981 Zb. o štátnom pláne rozvoja národného hospodárstva na roky 1981-1985 (zákon o siedmom päťročnom pláne):


§ 1

Predmet úpravy

Táto vyhláška upravuje hospodárenie s elektrinou vyrobenou vo vodných výrobniach elektriny s inštalovaným výkonom do 1 MW (ďalej len „malé vodné elektrárne“), ktoré dodávajú elektrinu do zariadení pre verejný rozvod.1)

§ 2

Hospodárenie s elektrinou vyrobenou v malej vodnej elektrárni

(1) O výrobe elektriny v malej vodnej elektrárni a o jej dodávke do zariadení pre verejný rozvod vedie príslušný energetický podnik osobitnú evidenciu. Elektrická práca dodaná z malých vodných elektrární do zariadení pre verejný rozvod tvorí rezervu fondu elektrickej práce energetického podniku.

(2) Prevádzkovatelia malých vodných elektrární sú povinní využívať nimi vyrobenú elektrinu hospodárne.

§ 3

Prevádzkovanie malých vodných elektrární socialistickými organizáciami

(1) Socialistické organizácie,2) ktoré prevádzkujú malé vodné elektrárne, uzavierajú s príslušným energetickým podnikom hospodárske zmluvy na dodávku elektriny do zariadení pre verejný rozvod podľa ustanovení základných podmienok dodávky elektriny.3)

(2) Ak sa plnenie hospodárskej zmluvy stane dočasne nemožným pre nepriaznivé hydrometeorologické podmienky (napr. sucho, mráz, povodeň a pod.), záväzok na dodávku elektriny do zariadení pre verejný rozvod za toto obdobie zaniká. Prevádzkovateľ malej vodnej elektrárne je povinný túto nemožnosť plnenia neodkladne oznámiť energetickému podniku a doložiť potvrdením príslušného orgánu.4)

§ 4

Prevádzkovanie malých vodných elektrární občanmi

(1) Občania môžu prevádzkovať malé vodné elektrárne, ak ich ročná dodávka do zariadení pre verejný rozvod nepresahuje 200 000 kWh a ak ich pripojenie na zariadenia pre verejný rozvod vyhovuje podmienkam určeným energetickým podnikom.

(2) Občan prevádzkujúci malú vodnú elektráreň, ktorý spĺňa podmienky uvedené v odseku 1, uzavrie s príslušným energetickým podnikom zmluvu o dodávke elektriny do zariadení pre verejný rozvod. Táto zmluva sa uzaviera na neurčitý čas a musí obsahovať:

- meno, priezvisko, miesto trvalého pobytu, rodné číslo a číslo občianskeho preukazu občana,

- označenie malej vodnej elektrárne (názov vodného toku a obce, katastrálne číslo a územia pozemku),

- inštalovaný výkon a časový priebeh výroby elektriny,

- predpokladané ročné množstvo elektriny dodávané do zariadení pre verejný rozvod,

- spôsob merania alebo vyhodnocovania dodávky.

(3) Kópiu zmluvy o dodávke elektriny zašle energetický podnik národnému výboru príslušnému podľa miesta bydliska občana, ktorý spravuje dane z príjmu obyvateľstva.5) Tomu istému národnému výboru oznamuje energetický podnik v určených termínoch výšku úhrad za dodanú elektrinu.6)

(4) Bez súhlasu energetického podniku nesmie občan, ktorý prevádzkuje malú vodnú elektráreň, dodávať elektrinu iným občanom alebo organizáciám.

§ 5

Zvýhodnenie výroby elektriny v malých vodných elektrárňach

(1) Veľkoodberateľ a stredný odberateľ,7) ktorý prevádzkuje malú vodnú elektráreň, je oprávnený čerpať z rezervy podľa § 2 pre vlastnú účelovú spotrebu elektrickú prácu nad množstvo dohodnuté v odberovom diagrame až do výšky 70 % množstva kWh dodaného z malej vodnej elektrárne ním prevádzkovanej. To isté oprávnenie majú aj ostatní veľkoodberatelia a strední odberatelia tej istej výrobnej hospodárskej jednotky, ktorí môžu z tejto rezervy čerpať na základe presunového listu potvrdeného nadriadeným orgánom odberateľa a energetického podniku. Čerpanie rezervy vytvorenej v bežnom roku môžu veľkoodberatelia a strední odberatelia uplatniť na energetickom podniku vždy do 15 dní pred koncom štvrťroka, najneskôr však do 15. marca nasledujúceho roka.

(2) Maloodberateľ,8) ktorý prevádzkuje malú vodnú elektráreň, môže prekročiť určený ročný limit spotreby elektriny9) až o 50 % množstva kWh dodaného v sledovanom roku do zariadení pre verejný rozvod.

(3) V prípade kolísania výkonu výroby malej vodnej elektrárne danej osobitnými podmienkami výroby elektriny v týchto výrobniach poskytuje energetický podnik veľkoodberateľovi a strednému odberateľovi, ktorý prevádzkuje malú vodnú elektráreň, výkonové nadlepšenie nad hodnotu mesačného zmluvného 1/4 hod. výkonu kW (maximum), a to s prihliadnutím na pomer výroby malej vodnej elektrárne a celkovú účelovú spotrebu jej prevádzkovateľa

- do výšky 30 % priemerného mesačného výkonu výroby malej vodnej elektrárne, ak jej priemerný mesačný výkon nepresahuje 500 kW, alebo

- do výšky 20 % priemerného mesačného výkonu výroby malej vodnej elektrárne, ak jej priemerný mesačný výkon presahuje 500 kW.

(5) Veľkoodberateľom a stredným odberateľom, ktorí prevádzkujú malú vodnú elektráreň, sa môže poskytnúť výpomocná dodávka podľa ustanovení základných podmienok dodávky elektriny10) aj v prípadoch, keď je výroba obmedzená alebo prerušená v dôsledku nepriaznivých hydrometeorologických podmienok.

§ 6

Dôsledky nevyužívania malej vodnej elektrárne

(1) Prevádzkovanie malej vodnej elektrárne a plynulosť dodávky elektriny do zariadení pre verejný rozvod kontrolujú orgány Štátnej energetickej inšpekcie.11)

(2) Ak kontrolné orgány zistia neodôvodnené nevyužívanie malej vodnej elektrárne prevádzkovanej veľkoodberateľom alebo stredným odberateľom, zníži príslušný energetický podnik tomuto odberateľovi fond elektriny12) na jednotlivý štvrťrok až do výšky predpokladanej výroby podľa inštalovaného výkonu malej vodnej elektrárne a až do čias, keď sa uvedie do prevádzky alebo sa preukázateľne začne jej obnova alebo oprava, prípadne odstraňovanie závad, ktoré spôsobili obmedzenie jej výroby alebo odstavenie z prevádzky.

(3) Ak kontrolné orgány zistia neodôvodnené nevyužívanie malej vodnej elektrárne prevádzkovanej maloodberateľom, zníži nadriadený orgán maloodberateľa ročný limit spotreby elektriny13) obdobne podľa ustanovenia odseku 2.

(4) Ak kontrolné orgány zistia nevyužívanie malej vodnej elektrárne prevádzkovanej občanom alebo ak občan hodlá ukončiť jej prevádzku, je príslušný energetický podnik povinný prerokovať s občanom možnosti, prípadne podmienky jej ďalšieho prevádzkovania.

§ 7

Cena

Výkupnú cenu elektriny vyrobenej v malej vodnej elektrárni a dodanej do zariadení pre verejný rozvod určuje cenový predpis.14)


§ 8

Záverečné ustanovenie

Táto vyhláška nadobúda účinnosť 1. januárom 1984.


Prvý námestník:

Ing. Rusňák CSc. v. r.

Poznámky pod čiarou

1) § 3 zákona č. 79/1957 Zb.

2) § 17 Hospodárskeho zákonníka.

3) § 18 a 19 vyhlášky Federálneho ministerstva palív a energetiky č. 171/1982 Zb. o základných podmienkach dodávky elektriny.

4) Napr. správa povodia, okresný národný výbor, hydrometeorologický ústav.

5) Podmienky oslobodenia príjmov z prevádzky malých vodných elektrární od dane z príjmu obyvateľstva upravuje úprava Ministerstva financií ČSR č. 153/7.409/82 z 26. 5. 1982 (Fin. spravodajca č. 7/1982) a úprava Ministerstva financií SSR č. 83/9/9/1982 z 9. 8. 1982 (Fin. spravodajca č. 9-10/1982).

6) § 4 ods. 7 vyhlášky Ministerstva financií č. 16/1962 Zb. o konaní vo veciach daní a poplatkov.

7) § 4 ods. 2 a 3 vyhlášky č. 171/1982 Zb.

8) § 4 ods. 4 vyhlášky č. 171/1982 Zb.

9) § 8 vyhlášky č. 171/1982 Zb.

10) § 19 ods. 6 vyhlášky č. 171/1982 Zb.

11) § 3 zákona č. 64/1962 Zb., ktorým sa rozširuje pôsobnosť Štátnej energetickej inšpekcie.

12) § 5 ods. 1 písm. b) a c) vyhlášky č. 171/1982 Zb.

13) § 8 ods. 7 vyhlášky č. 171/1982 Zb.

14) Výmer Federálneho cenového úradu č. 1513/07.1/82 z 1. júna 1982.