139

VYHLÁŠKA

Federálneho ministerstva palív a energetiky

z 29. novembra 1983

o základných podmienkach dodávky tepla

Federálne ministerstvo palív a energetiky po dohode so zúčastnenými ústrednými orgánmi a Štátnou arbitrážou Československej socialistickej republiky ustanovuje podľa § 392 ods. 1 Hospodárskeho zákonníka č. 109/1964 Zb. v úplnom znení vyhlásenom pod č. 45/1983 Zb.:


§ 1

Predmet úpravy

Táto vyhláška upravuje dodávky tepla zo sústav centralizovaného zásobovania teplom1) medzi socialistickými organizáciami.2)

§ 2

Rozdelenie odberateľov

(1) Veľkoodberatelia sú odberatelia tepla s ročným odberom 12 500 GJ a viac pre jedno odberné miesto.

(2) Strední odberatelia sú odberatelia tepla s ročným odberom od 1000 GJ včítane do 12 500 GJ pre jedno odberné miesto.

(3) Maloodberatelia sú odberatelia tepla s ročným odberom do 1000 GJ pre jedno odberné miesto.

(4) Odberné miesto tvorí jedno alebo viac odberných tepelných zariadení2a) s jedným druhom nositeľa tepla s rovnakými parametrami.

§ 3

Dodacie a technické podmienky

(1) Pri odberoch tepla v GJ je v zmluvnom období pre veľkoodberateľov a stredných odberateľov prípustná tolerancia + 3 % a - 10 %.

(2) Tlak a teplotu dodávanej pary, horúcej alebo teplej vody dohodnú organizácie v zmluve, súčasne dohodnú aj ich minimálne a maximálne hodnoty.

(3) Odberateľ je povinný vyhodnocovať v prevádzkovom denníku spotrebu tepla, zaznamenávať vyhlásené regulačné stupne, stav zariadenia na odber tepla a ďalšie údaje súvisiace s dodávkou a odberom tepla. Prevádzkové údaje súvisiace s dodávkou a odberom tepla je povinný na požiadanie predložiť dodávateľovi.

(4) Odberateľ je povinný hlásiť dodávateľovi bez zbytočného odkladu všetky závady na odbernom tepelnom zariadení (včítane zariadení podružných odberateľov), ktoré majú vplyv na dodávku tepla, a zabezpečiť ich čo najrýchlejšie odstránenie; nesmie však zasahovať do primárneho parného alebo horúcovodného okruhu, pokiaľ to nebolo s dodávateľom v zmluve dohodnuté.

(5) Dodávateľ je oprávnený kontrolovať za účasti odberateľa odberné tepelné zariadenie u odberateľa i podružných odberateľov, kontrolovať dodržiavanie dojednaných technických podmienok, ako aj správnosť odberateľových údajov.

§ 6

Uzavieranie hospodárskej zmluvy

(1) Hospodárska zmluva na dodávku a odber tepla sa uzaviera pre každé odberné miesto osobitne. Náležitosti potrebné pre vznik zmluvy sú

a) potvrdená prihláška na odber tepla,

b) technické a dodacie podmienky, ktoré sa dojednávajú spravidla bez časového obmedzenia,

c) odberový diagram, v ktorom sa dojednáva predmet plnenia a zmluvné obdobie.

(2) Hospodárska zmluva s maloodberateľmi sa uzaviera na neurčitú dobu a tvorí ju potvrdená prihláška na odber tepla.

(3) Najneskoršie 3 mesiace pred začatím odberu tepla predloží odberateľ dodávateľovi prihlášku na odber a návrh technických a dodacích podmienok na tlačivách, ktoré mu vydá dodávateľ. Dodávateľ sa k predloženým dokladom vyjadrí do 20 dní od ich doručenia.

(4) Najneskoršie 10 dní pred zmluvným obdobím je veľkoodberateľ a stredný odberateľ povinný dojednať s dodávateľom odberový diagram. Ak odberateľ alebo dodávateľ neoznámi písomne v rovnakej lehote, že trvá na dojednaní nového odberového diagramu, predlžuje sa platnosť odberového diagramu na ďalšie zmluvné obdobie; to platí len pre odber tepla pre vykurovanie a ohrev teplej úžitkovej vody.

(5) Zmluvné obdobie je u veľkoodberateľov a stredných odberateľov ročné alebo štvrťročné.

(6) V odberových diagramoch sa dojednáva množstvo tepla a jeho rozdelenie na množstvo určené pre obyvateľstvo a pre ostatnú spotrebu, výška tepelného výkonu a časový priebeh odberu v zmluvnom období. Časový priebeh odberu môže byť hodinový, smenový, denný, mesačný, štvrťročný alebo ročný. Druh odberového diagramu určí dodávateľ po prerokovaní s odberateľom.

(7) Pre odbery tepla na stavenisku môže dodávateľ určiť na obdobie do kolaudácie budovaného odberného tepelného zariadenia2a) osobitné technické a dodacie podmienky a spôsob dojednávania odberových diagramov včítane ustanovení o regulačných opatreniach.

§ 7

Plnenie hospodárskej zmluvy

(1) Dodávka je splnená prechodom dohodnutého množstva tepla zo zariadenia dodávateľa do odberného tepelného zariadenia.2a)

(2) Odberateľ nie je oprávnený použiť dodané teplo na iné účely než sú dojednané v zmluve. Odberateľ môže so súhlasom dodávateľa prenechať teplo podružne pripojeným odberateľom. Na vzťahy medzi odberateľom a podružne pripojeným odberateľom sa ustanovenia tejto vyhlášky použijú primerane.

(3) Odberateľ je povinný trvalo vracať kondenzát aj návratnú vodu. Prípustné sú iba straty zodpovedajúce technickému stavu a rozsahu zariadenia odberateľa, najviac však 5 % pri pare a 0,5 % pri horúcej (teplej) vode. V celkom výnimočných prípadoch daných povahou spotreby tepla sa môžu organizácie v zmluve dohodnúť na použití kondenzátu, prípadne vody z tepelnej siete pre potrebu odberateľa.

(4) Odberateľom vracaný kondenzát nesmie byť znečistený viac, než ako bolo dohodnuté s dodávateľom v zmluve. V odôvodnených prípadoch môže dodávateľ požadovať, aby si odberateľ obstaral a na svoj náklad namontoval automatický hlásič čistoty vracaného kondenzátu, ktorý signalizuje, prípadne priamo zabraňuje vracanie kondenzátu znečisteného nad dohodnutú hodnotu, alebo aby odberateľ pravidelne odoberal vzorky kondenzátu a robil ich laboratórne rozbory. Kondenzát znečistený viac, než bolo dohodnuté s dodávateľom sa považuje za nevrátený.

(5) Množstvo a akosť vracaného kondenzátu alebo návratnej vody sa vyhodnocuje mesačne, prípadne za kratšie obdobie dohodnuté v zmluve podľa prevádzkových podmienok dodávateľa, a to v mieste prechodu zo zariadenia odberateľa do zariadenia dodávateľa. O mieste vyhodnotenia sa organizácie môžu dohodnúť v zmluve aj inak.

§ 8

Zmena a zrušenie záväzkov

(1) Zmenu skutočností uvedených v prihláške na odber tepla je odberateľ povinný oznámiť dodávateľovi najneskoršie 10 dní vopred.

(2) Ak nový užívateľ preberá objekt, v ktorom je odberné tepelné zariadenie2a) pripojené na rozvod tepla,2b) je povinný najneskoršie 30 dní pred začatím odberu predložiť dodávateľovi prihlášku na odber a do 3 dní po prevzatí objektu oznámiť stav počítadla merača tepla ku dňu prevzatia.

(3) Ukončenie odberu je odberateľ povinný oznámiť dodávateľovi najneskoršie 30 dní vopred a umožniť mu urobiť konečný odpočet merača tepla, prípadne urobiť ďalšie opatrenia súvisiace s ukončením dodávky a odberu. Ak odberateľ nesplní tieto povinnosti, uhradí dodávateľovi všetko odobrané teplo a odplatu za používanie meracích zariadení až do podania prihlášky novým odberateľom alebo odobrania meracích zariadení.

Meranie a vyhodnocovanie odberu

§ 9

(1) Dodávateľ meria dodávku tepla svojím zariadením. Ak to nie je možné, meria dodávku tepla zariadením odberateľa, pokiaľ s tým odberateľ súhlasí. Meracie zariadenie dodávateľ inštaluje, zapojí a udržiava za odplatu podľa cenníka. Spôsob merania, druh a umiestnenie meracieho zariadenia určí dodávateľ v súlade s osobitnými predpismi.2c)

(2) Ak sa dodávka tepla meria iba vodomerom na strane kondenzátu, určí sa množstvo dodanej pary vo výške 105 % množstva zmeraného kondenzátu, pokiaľ sa v zmluve s ohľadom na charakter odberného tepelného zariadenia nedohodne iný koeficient na určenie množstva.

(3) Odberateľ, ktorý z technologických dôvodov požaduje presnú reguláciu dodávok tepla (výkon, tlak, teplota a pod.), vybuduje na svoj náklad zariadenie na ich diaľkové meranie a reguláciu v mieste, ktoré určí dodávateľ.

(4) Odberateľ je povinný zabezpečiť na svoj náklad zriadenie potrebného elektrického prívodu so samostatným okruhom a uhrádzať spotrebu elektrického prúdu pre meracie, pomocné a ovládacie zariadenia dodávateľa umiestnené v objekte odberateľa.

(5) Odberateľ je povinný starať sa o to, aby nedošlo k poškodeniu alebo k odcudzeniu meracích zariadení, sledovať správny chod meračov tepla a do 3 dní po zistení hlásiť dodávateľovi všetky závady a neobvyklosti v meraní, ako aj zjavné poruchy v inštalácii pred meracím zariadením. Ďalej je odberateľ povinný zaistiť bezpečný prístup k meračom tepla a trvale sa oň starať.

(6) Odberateľ môže pre vlastnú potrebu namontovať vlastné podružné alebo kontrolné merače tepla zapojené za meracím zariadením dodávateľa; tieto merače sa musia namontovať tak, aby neovplyvňovali chod meracieho zariadenia dodávateľa. Správnosť merania podružných alebo kontrolných meračov dodávateľ nekontroluje a ich stavy neodpočíta. Podružné alebo kontrolné merače odberateľa sú osobitne označené. Ak dôjde k poruche meracieho zariadenia dodávateľa, možno použiť údaje kontrolného merača tepla odberateľa.

(7) Ak dodávateľ nemôže zabezpečiť meranie dodávky tepla, dohodnú organizácie v zmluve spôsob zisťovania výšky odberu tepla. Sankčné odvody za nemerané teplo určené aspoň z časti pre obyvateľstvo upravujú osobitné predpisy.2d)

§ 10

(1) Ak odberateľ má pochybnosti o správnosti údajov merača tepla, môže písomne požiadať dodávateľa o jeho preskúšanie.

(2) Dodávateľ je povinný zabezpečiť preskúšanie merača tepla do 30 dní od doručenia žiadosti odberateľa alebo od výmeny merača tepla, pokiaľ došlo k preskúšaniu z podnetu dodávateľa.

(3) Ak sa pri preskúšaní zistí, že údaje merača sú v medziach triedy presnosti uvedenej výrobcom, uhrádza odberateľ náklady spojené s jeho preskúšaním okrem prípadov, keď k preskúšaniu došlo z podnetu dodávateľa.

(4) Ak sa pri preskúšaní zistí, že údaje merača sa odchyľujú od prípustnej hodnoty podľa odseku 3, dodávateľ vymení merač tepla na svoj náklad a zvýhodnená organizácia uhradí druhej organizácii sumu zodpovedajúcu chybe v údajoch merača, a to odo dňa, keď závada preukázateľne vznikla, a ak ho nemožno zistiť, odo dňa predchádzajúceho odpočtu.

(5) Ak nemožno presne zistiť spotrebu tepla za čas poruchy merača tepla, vypočíta sa podľa údajov kontrolného alebo podružného merača alebo podľa priemerných spotrieb v predchádzajúcich porovnateľných obdobiach; pri dodávkach pre vykurovanie podľa spotreby v klimaticky rovnakom a riadne meranom období alebo iným spôsobom dohodnutým s odberateľom.

Regulácia, obmedzenie a prerušenie dodávok a odberov tepla

§ 11

(1) Na zabezpečenie plynulého zásobovania teplom všetkých odberateľov je dodávateľ oprávnený podľa potreby vykonávať regulačné opatrenia uvedené v hospodárskej zmluve.

(2) Dodávateľ je oprávnený obmedziť alebo prerušiť dodávky tepla pri dodržaní podmienok uvedených v § 12:

a) pri vykonávaní plánovaných opráv, údržbových a revíznych prác,

b) pri odstraňovaní prevádzkových nehôd (havárií) a porúch technického zariadenia8) a pri vykonávaní iných naliehavých údržbových a revíznych prác,

c) pri zmene teplonosnej látky alebo jej parametrov,8a)

d) pri udalostiach charakteru živelnej pohromy (napr. pri búrke, víchrici, požiari, povodni, zosune pôdy),

e) pri nedodržaní regulačných opatrení podľa regulačného plánu odberateľom,

f) ak odberateľovo zariadenie nevyhovuje do tej miery, že môže ohroziť bezpečnosť života alebo majetku, spôsobiť nadmerné straty pri spotrebe tepla alebo poruchu u dodávateľa alebo iných odberateľov,

g) ak odberateľ neumožňuje dodávateľovi prístup k meracím a odberným tepelným zariadeniam,

h) ak sa u odberateľa zistí neoprávnený odber,

ch) ak odberateľ zmenil bez súhlasu dodávateľa prípojnú hodnotu odberných tepelných zariadení, prípadne ak vymenil clonu regulujúcu tepelný výkon,

i) ak odberateľ nesplní príkaz kontrolného orgánu na odstránenie závad v odbernom tepelnom zariadení,

j) ak odberateľ prenecháva teplo bez súhlasu dodávateľa ďalším odberateľom,

k) ak odberateľ vracia kondenzát alebo návratnú vodu v menšom množstve alebo s vyššou teplotou, prípadne kondenzát horšej akosti, než je ustanovené v § 7, prípadne dohodnuté v zmluve, a ak tým môže dôjsť k ohrozeniu chodu zdroja,

l) ak odberateľ nedodržiava časový priebeh odberu dojednaný v odberovom diagrame,

m) z potrebných prevádzkových dôvodov; toto prerušenie však v čase, keď odberateľ mal podľa odberového diagramu nárok odobrať teplo, nesmie byť v jednotlivých prípadoch dlhšie ako 30 minút, výnimočné prípady sa môžu v zmluve dohodnúť individuálne podľa technických možností dodávateľa,

n) z dôvodu neplatenia určených splátok alebo faktúr za dodávku tepla tým odberateľom, ktorí nesplnili svoju povinnosť ani v dodatočnej lehote, ktorú im dodávateľ určí s upozornením, že im preruší dodávku.

(3) Dodávateľ je oprávnený obmedziť alebo prerušiť dodávku tepla, ak vodohospodársky orgán obmedzí alebo inak upraví zásobovanie pitnou vodou, prípadne jej používanie,9) ak by dodávka tepla bola v rozpore s touto úpravou.

§ 12

(1) Dodávateľ je povinný:

a) písomne oznámiť odberateľovi aspoň 40 dní vopred, ak hodlá vykonávať plánované opravy, údržbové a revízne práce, a aspoň 10 dní vopred, ak je nevyhnutné vykonávať iné naliehavé údržbové a revízne práce,

b) oznámiť odberateľovi zmenu teplonosnej látky alebo jej parametrov v súlade s osobitnými predpismi,8a)

c) písomne upovedomiť odberateľa o obmedzení alebo prerušení dodávky v prípadoch uvedených v § 11 ods. 2 písm. g) až j) a n),

d) upozorniť odberateľa telefonicky, prípadne iným dohodnutým spôsobom, že mu obmedzí alebo preruší dodávku, ak v primeranej lehote neodstráni závady v odbere uvedenej v § 11 ods. 2 písm. e), k) a l),

e) upozorniť odberateľa telefonicky, prípadne iným dohodnutým spôsobom, že mu obmedzí alebo preruší dodávku v prípade uvedenom v § 11 ods. 2 písm. m).

(2) Pri zistení prevádzkových nehôd (havárií) a porúch, ktoré bezprostredne ohrozujú bezpečnosť života alebo majetku, preruší dodávateľ dodávku ihneď po zistení závady; ak odberateľ nie je odpojeniu prítomný, upovedomí ho dodávateľ o tom bezodkladne.

(3) Dodávku tepla obmedzenú alebo prerušenú z dôvodov, ktoré sú na strane odberateľa, obnoví dodávateľ po odstránení všetkých závad alebo príčin, pre ktoré bola dodávka obmedzená alebo prerušená.

§ 13

Odberateľ môže obmedziť alebo prerušiť odber tepla z dôvodov uvedených v § 11 ods. 2 písm. a), b) a d). Je pritom povinný postupovať obdobne ako dodávateľ podľa § 12.

§ 14

Neoprávnený odber

(1) Za neoprávnený odber sa považuje:

a) ak odberateľ odoberá teplo bez zmluvy s dodávateľom, okrem prípadov, keď sa hospodárska zmluva neuzavrela pre okolnosti na strane dodávateľa,

b) ak odberateľ urobí také opatrenia, aby meracie zariadenia spotrebu tepla buď nezaznamenávali, alebo ju nesprávne zaznamenávali na škodu dodávateľa, alebo ak odberateľ takto upravená zariadenia používa,

c) ak odberateľ neoznámi dodávateľovi zmenu skutočností uvedených v prihláške na odber tepla podľa § 8 ods. 1,

d) ak odberateľ poškodí meracie, pomocné a ovládacie zariadenia dodávateľa, jeho úradné alebo podnikové plomby alebo clonu alebo ak neohlási náhodné poškodenie do 3 dní po jeho zistení.

(2) Množstvo tepla neoprávnene odobrané sa pri nemeraných alebo nesprávne meraných odberov zisťuje tak, že sa predpokladá plné zaťaženie všetkých spotrebičov, prípadne plné zaťaženie, ktoré pripúšťa clona alebo limitná dýza, a to po dobu 16 hodín denne, pokiaľ nebola zistená iné doba využitia; mimo vykurovacieho obdobia9a) sa však neprihliada na spotrebiče na vykurovanie. Ak došlo k odberu teplonosnej látky z primárneho okruhu, určí sa odobrané množstvo z maximálneho prietokového množstva, ktoré mohlo byť odobrané odberným potrubím za dobu 24 hodín. Takto určená denná spotreba sa násobí počtom dní neoprávneného odberu; ak nemožno zistiť celé obdobie neoprávneného odberu, určí sa odber za posledné odpočítacie obdobie.

(3) Ak nemožno zistiť u odberateľa tepla počet a druh spotrebičov, použijú sa za základ výpočtu náhrady údaje uvedené v zmluve.

(4) K sume vypočítanej podľa odseku 2 sa pripočítajú náklady spojené so zisťovaním neoprávneného odberu.

§ 15

Majetkové sankcie

(1) Za nedodanie, neodobranie alebo prekročenie dohodnutého množstva tepla určí sa penále takto,

a) ak dodávateľ nedodá, okrem prípadov uvedených v § 11 ods. 2, dohodnuté množstvo tepla, je povinný zaplatiť odberateľovi penále vo výške 100 Kčs za každý nedodaný GJ,

b) ak odberateľ neodoberie, okrem prípadov uvedených v § 13, dohodnuté množstvo tepla, je povinný zaplatiť dodávateľovi penále vo výške 50 Kčs za každý GJ,

c) ak odberateľ prekročí dohodnuté množstvo tepla, je povinný zaplatiť dodávateľovi penále vo výške 100 Kčs za každý GJ.

(2) Za nedodržanie alebo prekročenie dohodnutého výkonu sa určí pre jednotlivé odberné miesta penále takto:

a) ak dodávateľ nedodrží výkon v MW súvisle po dlhší čas ako 60 minút alebo ak preruší dodávku na túto dobu v čase, keď odberateľ mal právo teplo odoberať, je dodávateľ povinný zaplatiť odberateľovi penále vo výške 500 Kčs za každý nedodržaný MW,

b) ak odberateľ prekročí výkon v MW, je povinný zaplatiť dodávateľovi penále vo výške 500 Kčs za každý MW najvyššieho prekročenia nameraného v hodinovom intervale,

c) ak odberateľ prekročí výkon v MW v čase, keď bolo vyhlásené regulačné opatrenie, je povinný zaplatiť dodávateľovi penále vo výške 5000 Kčs za každý MW, a to za každý prípad prekročenia dojednanej hodnoty výkonu po dlhší čas ako 15 minút.

(3) Za nedodržanie dohodnutého tlaku a teploty pary, prípadne horúcej alebo teplej vody, okrem prípadov uvedených v § 11, sa určí penále takto: ak dodávateľ tepla nedodrží súvisle po dlhší čas ako 60 minút tlak, teplotu alebo oboje súčasne, je povinný zaplatiť odberateľovi penále vo výške 25 Kčs za každý GJ dodaný pri iných ako v zmluve dojednaných parametroch.

(4) Penále podľa odsekov 2 a 3 sa platí len v tých prípadoch, ak sa výkon, tlak, prípadne teplota zisťujú v odovzdávacom, prípadne meracom mieste u odberateľa registračnými prístrojmi alebo inými preukaznými prostriedkami.

(5) Ak odberateľ nevráti množstvo kondenzátu alebo návratnej vody dojednané v zmluve, je povinný zaplatiť dodávateľovi penále vo výške 15 Kčs za každú tonu nevráteného kondenzátu alebo návratnej vody za vyhodnocované obdobie (§ 7 ods. 5).

(6) Za neoprávnený odber tepla podľa § 14 ods. 1 písm. a) a b) je odberateľ povinný zaplatiť dodávateľovi penále vo výške 200 Kčs za každý neoprávnene odobraný GJ.

(7) Za neoprávnený odber tepla podľa § 14 ods. 1 písm. c) a d) je odberateľ povinný zaplatiť dodávateľovi penále vo výške 2000 Kčs za každý zistený prípad.

(8) Organizácia, ktorá nedodržala lehotu ustanovenú v § 9 ods. 5, § 10 ods. 2 a § 12 ods. 1 písm. a), je povinná zaplatiť oprávnenej organizácii penále vo výške 50 Kčs za každý deň omeškania, najviac však 1000 Kčs.

§ 16

Fakturovanie a platenie

Fakturovanie a platenie upravujú osobitné predpisy.11)


Spoločné a záverečné ustanovenia

§ 17

(1) Organizácie sa nemôžu dohodnúť odchylne od ustanovení § 2, § 3 ods. 1, § 6 ods. 1, 2 a 5, § 11 ods. 2 a § 14.

(2) Odbery tepla Kancelárie prezidenta Československej socialistickej republiky sa spravujú osobitnou dohodou uzavretou s Federálnym ministerstvom palív a energetiky.

§ 18

Zrušuje sa vyhláška Federálneho ministerstva palív a energetiky č. 175/1973 Zb., ktorou sa vydávajú základné podmienky dodávky elektriny a tepla v znení vyhlášky č. 107/1977 Zb. a vyhlášky č. 27/1980 Zb.

§ 19

Táto vyhláška nadobúda účinnosť 1. januárom 1984.


Prvý námestník:

Ing. Rusňák CSc. v. r.

Poznámky pod čiarou

1) ČSN 38 3350 Zásobovanie teplom.

2) § 17 Hospodárskeho zákonníka.

2a) § 3 ods. 5 zákona č. 89/1987 Zb. o výrobe, rozvode a spotrebe tepla.

2b) § 3 ods. 3 zákona č. 89/1987 Zb.

2c) Vyhláška Federálneho ministerstva palív a energetiky č. 94/1987 Zb. o hospodárení s teplom, pripájacích podmienkach a zmene teplonosnej látky.

2d) Výmer Ústrednej správy energetiky a Ústrednej správy pre rozvoj miestneho hospodárstva č. 20 z 9. 7. 1965 v znení výmeru Českého cenové úradu 2646/31/70 a výmeru Slovenského cenového úradu 698-C/70/II.

5) ČSN 33 3100 Roztriedenie elektrární a teplární.

6) Dodávkové normy pre vykurovanie a prípravu teplej úžitkovej vody upravuje vyhláška Ministerstva miestneho hospodárstva č. 197/1957 Ú. l. o odplatách za ústredné (diaľkové) vykurovanie a za dodávku teplej vody a smernice č. 15/1980 Federálneho ministerstva palív a energetiky o racionálnom využívaní tepelnej energie pri vykurovaní a dodávke teplej úžitkovej vody pre obytný fond, vybavenosť, administratívne a prevádzkové účely.

7) § 25 ods. 3 vyhlášky Ústrednej správy energetiky č. 38/1963 Zb. o zriaďovaní a zabezpečovaní činnosti zariadení pre výrobu a rozvod tepla.

8) Vyhláška Českého úradu bezpečnosti práce a Českého banského úradu č. 110/1975 Zb. o evidencii a registrácii pracovných úrazov a o hlásení prevádzkových nehôd (havárií) a porúch technických zariadení.
Vyhláška Slovenského úradu bezpečnosti práce a Slovenského banského úradu č. 111/1975 Zb. o evidencii a registrácii pracovných úrazov a o hlásení prevádzkových nehôd (havárií) a porúch technických zariadení.

8a) § 19 a 20 vyhlášky č. 94/1987 Zb.

9) § 30 ods. 3 zákona č. 138/1973 Zb. o vodách (vodný zákon).

9a) § 4 vyhlášky č. 94/1987 Zb.

10) § 64 vyhlášky Federálneho ministerstva pre technický a investičný rozvoj č. 105/1981 Zb. o dokumentácii stavieb.

11) § 14 a 15 vyhlášky Federálneho ministerstva financií č. 154/1975 Zb. o fakturovaní a platení dodávok neinvestičnej povahy.