Vyhláška č. 137/1983 Zb.Vyhláška Ministerstva spravodlivosti Slovenskej socialistickej republiky, ktorou sa mení a dopĺňa vyhláška Ministerstva spravodlivosti Slovenskej socialistickej republiky č. 25/1977 Zb. o zrážkach z pracovnej odmeny osôb, ktoré sú vo výkone trestu odňatia slobody alebo vo väzbe, a o výkone rozhodnutí zrážkami z pracovnej odmeny týchto osôb a chovancov osobitných výchovných zariadení

Čiastka 28/1983
Platnosť od 08.12.1983 do31.10.1991
Účinnosť od 01.01.1984 do31.10.1991
Zrušený 431/1991 Zb.

137

VYHLÁŠKA

Ministerstva spravodlivosti Slovenskej socialistickej republiky

z 10. novembra 1983,

ktorou sa mení a dopĺňa vyhláška Ministerstva spravodlivosti Slovenskej socialistickej republiky č. 25/1977 Zb. o zrážkach z pracovnej odmeny osôb, ktoré sú vo výkone trestu odňatia slobody alebo vo väzbe, a o výkone rozhodnutí zrážkami z pracovnej odmeny týchto osôb a chovancov osobitných výchovných zariadení

Ministerstvo spravodlivosti Slovenskej socialistickej republiky ustanovuje podľa § 29 ods. 2, 4 a 5 a § 65 zákona č. 59/1965 Zb. o výkone trestu odňatia slobody v znení neskorších predpisov, § 152 ods. 2 Trestného poriadku č. 141/1961 Zb. a § 373 Občianskeho súdneho poriadku č. 99/1963 Zb.:


Čl. I

Vyhláška Ministerstva spravodlivosti Slovenskej socialistickej republiky č. 25/1977 Zb. o zrážkach z pracovnej odmeny osôb, ktoré sú vo výkone trestu odňatia slobody alebo vo väzbe, a o výkone rozhodnutí zrážkami z pracovnej odmeny týchto osôb a chovancov osobitných výchovných zariadení sa mení a dopĺňa takto:

1. V § 2 ods. 1, v § 3 ods. 1 a 2 a v § 5 ods. 1 sa suma „350,- Kčs“ nahrádza sumou „400,- Kčs“.

2. V § 3 ods. 3 sa slovo „päťdesiatimi“ nahrádza slovom „stomi“.

3. § 3 ods. 4 znie:

(4) Z pracovnej odmeny odsúdeného za práce vykonávané vo voľnom čase pre inú organizáciu, než u ktorej je zaradený do práce na základe zmluvy medzi ústavom a hospodárskou organizáciou v zmysle § 26 ods. 3 zákona, sa vykoná zrážka vo výške 70% na úhradu trov výkonu trestu.“.

4. § 5 ods. 2 znie:

(2) Z pracovnej odmeny za práce vykonávané vo voľnom čase pre inú organizáciu, než u ktorej je zaradený do práce (§ 3 ods. 4), patrí odsúdenému vreckové vo výške 30%.“.

5. § 6 ods. 1 a 3 znejú:

(1) Z pracovnej odmeny patrí odsúdenému úložné vo výške určenej v prílohe.

(3) Z časti úložného, ktorá prevyšuje 600,- Kčs, môže odsúdený poskytovať príspevky svojej manželke (manželovi), deťom, rodičom, starým rodičom, súrodencom, družke (druhovi) a plniť svoje záväzky, pokiaľ táto časť nepodlieha zrážkam podľa § 8 a § 8a.“.

6. Nadpis druhého oddielu znie:

„Zrážky vykonávané na základe výkonu rozhodnutí a dohôd o zrážkach zo mzdy a iných príjmov“.

7. V § 8 ods. 1 prvá veta znie:

(1) Ak je nariadený výkon rozhodnutia zrážkami z pracovnej odmeny odsúdeného na vymoženie výživného pre nezaopatrené deti, zrazia sa na uspokojenie pohľadávky bežného výživného sumy vo výške, ktorá zodpovedá zrážkam uvedeným v § 2.“.

8. § 8 sa dopĺňa odsekom 3, ktorý znie:

(3) Ak je nariadený výkon rozhodnutia pre niektorú z pohľadávok vymenovaných v § 4 ods. 1, možno vykonávať zrážky pre tú istú pohľadávku súbežne podľa § 4 aj podľa § 8 ods. 2; zrážky podľa § 4 sa považujú za zrážky vykonané pri výkone rozhodnutia.“.

9. Za § 8 sa vkladá § 8a, ktorý znie:

㤠8a

(1) Ak je uspokojenie pohľadávky voči odsúdenému zabezpečené dohodou o zrážkach zo mzdy a iných príjmov podľa § 57 Občianskeho zákonníka alebo podľa § 246 Zákonníka práce, vykonávajú sa zrážky z časti úložného, ktorá prevyšuje 600,- Kčs spolu s ostatnými pohľadávkami, pre ktoré je nariadený výkon rozhodnutia (§ 8 ods. 2 druhá veta). Poradie zrážok sa riadi dňom, keď bola dohoda ústavu doručená, prípadne dňom uzavretia dohody, ak ide o dohodu medzi ústavom a odsúdeným.

(2) Ak je dohodou zabezpečená niektorá z pohľadávok vymenovaných v § 4 ods. 1, použije sa ustanovenie § 8 ods. 3 obdobne.“.

10. V § 9 ods. 1 sa suma „20,- Kčs“ nahrádza sumou „30,- Kčs“.

11. V § 10 ods. 3 sa na konci pripája táto veta: „Úroky z omeškania sa nepožadujú.“.

12. V § 11 sa suma „28,- Kčs“ nahrádza sumou „50,- Kčs“.

13. § 17 znie:

㤠17

(1) Ak ten, proti ktorému bol nariadený výkon rozhodnutia zrážkami zo mzdy, nastúpi trest odňatia slobody alebo je vzatý do väzby, postupuje sa podľa ustanovenia § 293 až 295 Občianskeho súdneho poriadku ako pri zmene platiteľa mzdy, pričom za mzdu povinného sa tu považuje pracovná odmena odsúdeného, pokiaľ podľa tejto vyhlášky môže slúžiť na uspokojenie vymáhanej pohľadávky.

(2) Ak bol odsúdený alebo obvinený premiestnený do iného ústavu, pokračuje tento ústav vo výkone rozhodnutia zrážkami z jeho pracovnej odmeny. Táto zmena nemá vplyv na poradie vymáhaných pohľadávok.

(3) Premiestnenie odsúdeného do iného ústavu sa nepovažuje za zmenu platiteľa mzdy.

(4) Ustanovenia odsekov 1 a 2 sa použijú primerane v prípadoch, keď osoba uvedená v § 15 bola premiestnená do iného osobitného výchovného zariadenia.

(5) Inak sa na výkon rozhodnutia zrážkami z pracovnej odmeny odsúdeného a na výkon rozhodnutia zrážkami z pracovnej odmeny chovancov osobitných výchovných zariadení vzťahujú všeobecné ustanovenia o výkone rozhodnutia.“.


Čl. II

(1) Trovy výkonu väzby (§ 9) a výkonu trestu (§ 11) upravené touto vyhláškou sa určia odo dňa jej účinnosti.

(2) Podľa § 8a sa postupuje aj v prípade dohôd uzavretých alebo doručených ústavu pred účinnosťou tejto vyhlášky.

(3) Zrážky z pracovnej odmeny odsúdených za mesiac december 1983 sa vykonajú podľa tejto vyhlášky.

Čl. III

Príloha vyhlášky sa nahrádza prílohou tejto vyhlášky.

Čl. IV

Táto vyhláška nadobúda účinnosť 1. januárom 1984.


Minister:

Prof. JUDr. Pješčak DrSc. v. r.


Príloha vyhlášky č. 137/1983 Zb.

Tabuľka na vykonávanie zrážok z pracovnej odmeny odsúdených I., II. a III. nápravnovýchovnej skupiny s vyživovacou povinnosťou a bez vyživovacej povinnosti

Pracovná odmena od Kčs S vyživovacou povinnosťou Bez vyživovacej povinnosti Vreckové pre NVS
výživné preĎalšie zrážkyÚložné
1 dieťa2 deti3 deti4 deti a viacĎalšie zrážkyÚložnéI.II.III.
123456789101112
40014816416419624124024322420
50018020521024530155030403025
60021024625829436186036483630
70023828730834342217042564235
80026432836039248248048644840
90028836941444154279054725445
1000310410470490603010060806050
1100330451528539663311066886655
1200348492564588723612072967260
13003645335986377839130781047865
14003785606306868442140841128470
15003905856607209045150901209075
16004006086887529648160961289680
17004106297147821025117010213610285
18004206487388101085418010814410890
19004306657608361145719011415211495
200044068078086012060200120160120100
210045069379888212663210126168126105
220046070481492413266220132176132110
230047071382896613869230138184138115
2400480720864100814472240144192144120
2500490725900105015075250150200150125
2600500754936109215678260156208156130
2700510783972113416281270162216162135
28005208121008117616884280168224168140
29005308411044121817487290174232174145
30005408701080126018090300180240180150
310055089911161302186110310230248186155
320056092811521344192130320280156192160
330057095711881386198150330330264198165
340058098612241428204170340380272204170
3500590101512601470210190350430280210175
3600600104412961512216210360480288216180
3700610107313321554222230370530296222185
3800620110213681596228250380580304228190
3900630113114041638234270390630312234195
4000640116014401680240290400680320240200
41006401160144016806%290+67% zo sumy nad 400010%680+50% zo sumy nad 40008%6%5%
Poznámka: zrážky na trovy výkonu trestu tvoria zvyšok pracovnej odmeny.