Vyhláška č. 136/1983 Zb.Vyhláška ministra zahraničných vecí o Dohode o spolupráci pri tvorbe a používaní etalónov Rady vzájomnej hospodárskej pomoci

Čiastka 28/1983
Platnosť od 08.12.1983
Účinnosť od 05.10.1983
Redakčná poznámka

Dohoda nadobudla platnosť na základe svojho článku XXIII dňom 5. októbra 1983 a týmto dňom nadobudla platnosť aj pre Československú socialistickú republiku.

136

VYHLÁŠKA

ministra zahraničných vecí

z 26. októbra 1983

o Dohode o spolupráci pri tvorbe a používaní etalónov Rady vzájomnej hospodárskej pomoci


Dňa 7. júla 1983 bola v Prahe podpísaná Dohoda o spolupráci pri tvorbe a používaní etalónov Rady vzájomnej hospodárskej pomoci.

Dohoda nadobudla platnosť na základe svojho článku XXIII dňom 5. októbra 1983 a týmto dňom nadobudla platnosť aj pre Československú socialistickú republiku.

Český preklad Dohody sa vyhlasuje súčasne.*)

Minister:

Ing. Chňoupek v. r.

DOHODA
o spolupráci pri tvorbe a používaní etalónov Rady vzájomnej hospodárskej pomoci

Zmluvné strany,

spravujúc sa princípmi spolupráce členských štátov RVHP a úlohami vyplývajúcimi z Komplexného programu ďalšieho prehlbovania a zdokonaľovania spolupráce a rozvoja socialistickej ekonomickej integrácie členských štátov RVHP, ako aj dlhodobých cieľových programov spolupráce členských štátov RVHP,

vychádzajúc zo záujmu ďalšieho rozvoja a zdokonaľovania spolupráce členských štátov RVHP v oblasti metrológie,

za účelom zabezpečenia jednotnosti merania pri hospodárskej a vedeckotechnickej spolupráci, ako aj v národnom hospodárstve členských štátov RVHP, pri špecializácii a kooperácii výroby, výmene tovaru a vedeckých výskumoch,

uznávajúc potrebu vývoja a zdokonaľovania etalónov RVHP a zabezpečenia používania odsúhlasených hodnôt jednotiek fyzikálnych veličín reprodukovaných týmito etalónmi,

spravujúc sa Štatútom etalónu RVHP,

rozhodli sa spojiť svoje úsilie a dohodli sa na ďalej uvedenom:

Článok I

Zmluvné strany spolupracujú pri tvorbe a používaní etalónov RVHP v rámci tejto Dohody s prihliadnutím na požiadavky noriem RVHP, normatívnych dokumentov RVHP pre normalizáciu a iných normatívnych dokumentov RVHP alebo medzinárodných dokumentov, ktoré sa vzťahujú na predmet Dohody, pokiaľ posledne menované neodporujú normám RVHP a záujmom členských štátov RVHP.

Článok II

Zmluvné strany vykonávajú práce na tvorbe etalónov RVHP v súlade s programom prác „Tvorba etalónov RVHP do r. 1990“ schváleným na 49. zasadaní Stálej komisie RVHP pre spoluprácu v oblasti normalizácie a s jeho upresneniami a doplnkami prijímanými Stálou komisiou RVHP pre spoluprácu v oblasti normalizácie a plánmi práce tejto komisie.

Článok III

Zmluvné strany sa dohodli uskutočňovať koordináciu všetkej činnosti spojenej s plnením tejto Dohody v rámci sekcie pre metrológiu Stálej komisie RVHP pre spoluprácu v oblasti normalizácie.

Článok IV

Tvorba etalónov RVHP sa uskutočňuje:

1. na základe existujúcich národných etalónov zmluvných strán - na báze koordinácie,

2. vypracovaním nového etalónu RVHP - na základe kooperácie v súlade so zmluvou o jeho tvorbe.

Článok V

Plánovanie prác pri tvorbe etalónu RVHP, jeho schvaľovanie, registrácia, zdokonaľovanie a zrušenie sa uskutočňujú postupom ustanoveným Štatútom etalónu RVHP.

Článok VI

Zmluvná strana, ktorá ohlásila svoju neúčasť pri tvorbe jednotlivých etalónov RVHP, sa môže neskoršie zúčastniť na tvorbe uvedených etalónov RVHP písomným oznámením o tom, zasielaným zmluvným stranám, ako aj pristúpením k zmluve uzavretej podľa bodu 2 článku IV.

Článok VII

Národný etalón schválený ako etalón RVHP sa uchováva v štáte, ktorého je národným etalónom (ďalej nazývaný štát-uchovávateľ).

Štát-uchovávateľ zabezpečuje uchovávanie a zdokonaľovanie etalónu RVHP a vytvára podmienky pre jeho používanie.

Článok VIII

Každý z národných etalónov, ktoré sú súčasťou skupinového etalónu RVHP, sa uchováva v štáte, ktorého je národným etalónom.

Jeden zo štátov-uchovávateľov národného etalónu, ktorý je súčasťou skupinového etalónu RVHP, sa určí po dohode medzi zmluvnými stranami, ktoré sú štátmi-uchovávateľmi skupinového etalónu RVHP, za štát-koordinátor pre používanie tohto etalónu RVHP ako skupinového etalónu RVHP.

Štát-uchovávateľ národného etalónu, ktorý je súčasťou skupinového etalónu RVHP, zabezpečuje jeho uchovávanie a zdokonaľovanie a vytvára podmienky pre jeho používanie.

Článok IX

Štát-uchovávateľ etalónu RVHP vytvoreného na základe kooperácie sa určí zmluvou o jeho tvorbe.

Štát-uchovávateľ tohto etalónu RVHP zabezpečuje jeho uchovávanie a zdokonaľovanie a vytvára podmienky pre jeho používanie.

Článok X

Schválenie národného etalónu zmluvnej strany ako etalónu RVHP alebo jeho začlenenie do sústavy skupinového etalónu RVHP sa nedotýka vlastníckeho práva na tento etalón.

Zrušenie národného etalónu schváleného ako etalón RVHP nedáva právo štátu-uchovávateľovi zastaviť jeho používanie ako etalónu RVHP do prijatia rozhodnutia Stálej komisie RVHP pre spoluprácu v oblasti normalizácie.

Vlastnícke právo zmluvných strán na etalón RVHP vytvorený na základe kooperácie sa určí v zmluve o jeho tvorbe.

Článok XI

Zmluvné strany budú používať etalóny RVHP na odsúhlasenie hodnôt jednotiek fyzikálnych veličín reprodukovaných národnými etalónmi členských štátov RVHP a pre prenos hodnôt týchto jednotiek na východiskové primárne etalóny v prípade, že neexistujú národné etalóny.

Za tým účelom zmluvné strany uskutočňujú:

1. porovnávanie národných etalónov s etalónmi RVHP,

2. vzájomné porovnávania národných etalónov, ktoré sú súčasťou skupinového etalónu RVHP,

3. atestáciu východiskových sekundárnych etalónov pomocou etalónu RVHP v prípade, že neexistuje národný etalón.

Tieto práce sa vykonávajú podľa plánov porovnávania vypracúvaných štátom-uchovávateľom etalónu RVHP alebo štátom-koordinátorom skupinového etalónu RVHP v súlade s plánom práce Stálej komisie RVHP pre spoluprácu v oblasti normalizácie.

Článok XII

Ak etalón RVHP neexistuje alebo v prípade dočasného prerušenia funkcie etalónu RVHP, uskutočňujú zmluvné strany vzájomné porovnávania národných etalónov na odsúhlasenie hodnôt jednotiek fyzikálnych veličín.

Tieto porovnania, pokiaľ sú mnohostranné, sa uskutočňujú podľa plánov práce Stálej komisie RVHP pre spoluprácu v oblasti normalizácie.

Článok XIII

Práce podľa článku XI a článku XII tejto Dohody sa vykonávajú bezplatne.

Článok XIV

1. Náklady na cesty a pobyt špecialistov v štáte-uchovávateľovi etalónu RVHP spojené s plnením prác podľa článku XI a XII tejto Dohody uhrádza zmluvná strana, ktorá vyslala špecialistov.

2. Ak sa vykonávajú práce, ktoré vyžadujú od každej zo zúčastnených strán ekvivalentné náklady, môže sa pobyt špecialistov po dohode medzi stranami uskutočňovať na základe bezdevízovej výmeny.

Článok XV

Neplánované porovnania národných etalónov zmluvných strán s etalónom RVHP, ako aj atestácie sekundárnych etalónov pomocou etalónu RVHP sa uskutočňujú na žiadosť zainteresovaných zmluvných strán na základe dojednania so zmluvnou stranou štátu-uchovávateľa etalónu RVHP včítane dohodnutia podmienok financovania uvedených prác.

Článok XVI

Náklady spojené s uchovávaním a zdokonaľovaním etalónov RVHP, ako aj s ich porovnávaním s etalónmi Medzinárodného úradu pre váhy a miery a s národnými etalónmi štátov, ktoré nie sú účastníkmi tejto Dohody, uhrádzajú štáty-uchovávatelia etalónov RVHP.

To sa týka aj nákladov spojených s tvorbou etalónov RVHP v súlade s bodom 2 článku IV tejto Dohody na základe kooperácie, pokiaľ nie je v zmluve o jeho tvorbe ustanovené inak.

Článok XVII

Zmluvná strana môže vyhlásiť, že nepoužije jednotlivé etalóny RVHP. V prípade následného použitia týchto etalónov RVHP upovedomí o tom písomne ostatné zmluvné strany.

Článok XVIII

1. Štát-uchovávateľ (štát-koordinátor) zasiela zmluvným stranám raz za 3 roky správu o stave etalónu RVHP.

2. Štát-uchovávateľ etalónu RVHP vo dvojmesačnej lehote informuje zmluvné strany o chybách v práci etalónu RVHP znižujúcich jeho presnosť a o prijatých opatreniach na jeho obnovu, ako aj o nespôsobilosti funkcie etalónu RVHP z technických dôvodov a o potrebe jeho zrušenia.

Článok XIX

Na vykonanie prác na základných a aplikovaných výskumoch a riešení vedecko-technických úloh na tvorbe etalónov RVHP, ako aj prác spojených s ich uchovávaním, používaním a zdokonaľovaním zmluvné strany okrem foriem ustanovených článkom IV môžu využívať aj iné formy spolupráce predvídané dokumentom „Organizačno-metodické, ekonomické a právne základy vedeckotechnickej spolupráce členských štátov RVHP a činnosti orgánov RVHP v tejto oblasti“ schválené Výkonným výborom RVHP.

Článok XX

Právnu ochranu a využívanie vynálezov, priemyselných úžitkových vzorov a ochranných známok upravuje Zmluva o právnej ochrane vynálezov, priemyselných vzorov, úžitkových vzorov a ochranných známok pri uskutočňovaní hospodárskej a vedeckotechnickej spolupráce z 12. apríla 1973.

V prípadoch, ktoré uvedená Zmluva neupravuje, otázky právnej ochrany sa riešia po dohode medzi zmluvnými stranami.

Článok XXI

Táto Dohoda sa nedotýka práv a záväzkov vyplývajúcich pre zmluvné strany z iných nimi uzavretých medzinárodných dohôd.

Článok XXII

Táto Dohoda sa odovzdá do úschovy Sekretariátu Rady vzájomnej hospodárskej pomoci, ktorý bude vykonávať funkciu depozitára tejto Dohody. Depozitár zašle overené kópie tejto Dohody všetkým zmluvným stranám a informuje ich aj o všetkých oznámeniach a vyhláseniach, ktoré dostal.

Článok XXIII

Táto Dohoda nadobúda platnosť medzi zmluvnými stranami, ktoré ju podpíšu bez výhrady schválenia, 90 dní po jej podpísaní.

Pre zmluvné strany, ktoré podpíšu túto Dohodu s výhradou dodatočného schválenia, nadobúda Dohoda platnosť 90 dní po tom, čo oznámili depozitárovi schválenie Dohody.

Článok XXIV

Táto Dohoda sa môže dopĺňať alebo meniť so súhlasom všetkých zmluvných strán. Návrhy na doplnenie a zmeny sa zasielajú depozitárovi. Doplnky a zmeny sa upravujú protokolom, ktorý nadobúda platnosť v súlade s ustanovením článku XXIII tejto Dohody.

Článok XXV

Spory, ktoré by vznikli v súvislosti s realizáciou Dohody, sa budú riešiť po dohode medzi splnomocnenými zástupcami zmluvných strán.

Článok XXVI

Táto Dohoda sa uzaviera na neobmedzený čas.

Každá zmluvná strana môže odstúpiť od tejto Dohody, keď to oznámi depozitárovi.

Odstúpenie od Dohody nadobúda platnosť 12 mesiacov odo dňa, keď také oznámenie depozitár dostal.

Odstúpenie od Dohody sa nebude dotýkať záväzkov zmluvných strán vyplývajúcich z nimi uzavretých dohôd a zmlúv (kontraktov) uzavretých na realizáciu tejto Dohody medzi zmluvnými stranami alebo príslušnými orgánmi alebo organizáciami ich štátov.

Článok XXVII

K tejto Dohode môžu so súhlasom zmluvných strán pristúpiť iné strany, písomnú žiadosť o to zašlú depozitárovi Dohody.

Pristúpenie nadobúda platnosť dňom, keď depozitár dostal súhlas s ním od všetkých zmluvných strán.

Podpísaná v Prahe 7. júla 1983 v jednom výtlačku v ruskom jazyku.

Za Štátny výbor pre vedu a technický rozvoj Bulharskej ľudovej republiky - Hlavná správa pre normalizáciu

N. Kalčev v. r.

Za Štátny úrad pre metrológiu Maďarskej ľudovej republiky

M. Gasci v. r.

Za Štátny úrad pre normalizáciu, metrológiu a akosť Vietnamskej socialistickej republiky

Hoang-minh-tuan v. r.

Za Úrad pre normalizáciu, metrológiu a skúšanie tovaru Rady ministrov Nemeckej demokratickej republiky*)

H. Lilie v. r.

Za Štátny výbor pre normalizáciu Rady ministrov Kubánskej republiky

A. Henríquez v. r.

Za Štátny výbor pre ceny a normy Rady ministrov Mongolskej ľudovej republiky

D. Cedendorž v. r.

Za Poľský výbor pre normalizáciu, miery a akosť

B. Adamski v. r.

Za Generálnu štátnu inšpekciu pre kontrolu akosti výrobkov Rumunskej socialistickej republiky**)

P. Buzoianu v. r.

Za Štátny výbor Zväzu sovietskych socialistických republík pre normalizáciu

V. Bojcov v. r.

Za Federálne ministerstvo pre technický a investičný rozvoj Československej socialistickej republiky

T. Hill v. r.

Príloha 1

Vyhlásenie strany NDR k článku X odseku 3 Dohody o spolupráci pri tvorbe a používaní etalónov Rady vzájomnej hospodárskej pomoci

Strana NDR vyhlasuje, že pri realizácii článku X odseku 3 sa bude spravovať zásadou, podľa ktorej etalón RVHP je vlastníctvom tej zmluvnej strany, ktorá uhrádza všetky náklady na jeho tvorbu. V súvislosti s tým potrebné valutovo-finančné zúčtovanie a platby vznikajúce medzi stranami zúčastnenými na kooperácii sa uskutočňujú v súlade s platnými rozhodnutiami orgánov Rady v tejto otázke.

Príloha 2

Vyhlásenie strany RSR k článku XXIII odseku 2 Dohody o spolupráci pri tvorbe a používaní etalónov Rady vzájomnej hospodárskej pomoci

Strana RSR vyhlasuje, že Dohoda nadobúda platnosť 90 dní po oznámení depozitárovi o schválení Dohody kompetentnými orgánmi RSR.

Poznámky pod čiarou

*) Tu sa uverejňuje slovenský preklad.

*) S výhradou podľa prílohy č. 1.

**) S výhradou podľa prílohy č. 2.