Vyhláška č. 130/1983 Zb.Vyhláška ministra zahraničných vecí o Dohode medzi vládou Československej socialistickej republiky a vládou Afganskej demokratickej republiky o zriadení a činnosti kultúrnych a informačných stredísk v Kábule a v Prahe

Čiastka 27/1983
Platnosť od 24.11.1983
Účinnosť od 09.12.1983

130

VYHLÁŠKA

ministra zahraničných vecí

z 26. októbra 1983

o Dohode medzi vládou Československej socialistickej republiky a vládou Afganskej demokratickej republiky o zriadení a činnosti kultúrnych a informačných stredísk v Kábule a v Prahe


Dňa 29. júna 1983 bola v Kábule podpísaná Dohoda medzi vládou Československej socialistickej republiky a vládou Afganskej demokratickej republiky o zriadení a činnosti kultúrnych a informačných stredísk v Kábule a v Prahe. Dohoda nadobudla platnosť na základe svojho článku 8 odseku 1 dňom 24. septembra 1983.

České znenie Dohody sa vyhlasuje súčasne.*)

Minister:

Ing. Chňoupek v. r.

DOHODA

medzi vládou Československej socialistickej republiky a vládou Afganskej demokratickej republiky o zriadení a činnosti kultúrnych a informačných stredísk v Kábule a v Prahe

Vláda Československej socialistickej republiky a vláda Afganskej demokratickej republiky,

vedené prianím podporovať vzájomnú informovanosť o úspechoch politického, hospodárskeho a kultúrneho vývoja oboch štátov,

rozhodnuté ďalej prehlbovať bratské vzťahy medzi oboma národmi založené na princípoch internacionalizmu a prispievať tak k lepšiemu poznaniu a zblíženiu oboch štátov,

rozhodli sa uzavrieť túto Dohodu:

Článok 1

1. Obe zmluvné strany budú podporovať činnosť kultúrneho a informačného strediska Afganskej demokratickej republiky so sídlom v Prahe a kultúrneho a informačného strediska Československej socialistickej republiky so sídlom v Kábule (ďalej len „stredisko“).

2. Stredisko rozvíja svoju činnosť podľa tejto Dohody na celom území štátu svojho sídla.

Článok 2

1. Stredisko Afganskej demokratickej republiky v Prahe a stredisko Československej socialistickej republiky v Kábule sú právnickými osobami.

2. Činnosť stredísk sa uskutočňuje v súlade s právnymi predpismi štátu sídla strediska.

Článok 3

Zriaďujúci štát vymenuje riaditeľa, ktorý bude vystupovať ako predstaviteľ strediska a súčasne bude plne zodpovedný za jeho činnosť.

Článok 4

Strediská budú vykonávať túto činnosť:

a) informovanie o politickom, hospodárskom, kultúrnom a vedeckom živote svojich krajín, o stykoch medzi Československou socialistickou republikou a Afganskou demokratickou republikou;

b) rozširovanie a vydávanie publikácií;

c) usporadúvanie besied, prednášok, literárnych vystúpení, filmových predstavení, recitálov a koncertov, vzájomných stretnutí československých a afgánskych umelcov a tvorivých i vedeckých pracovníkov;

d) udržiavanie a vedenie čitární a knižníc, ktoré sú súčasťou stredísk;

e) požičiavanie kníh, časopisov, filmov, magnetofónových pások, kaziet, fotografií, diapozitívov a pod.;

f) organizovanie výstav o rôznych oblastiach kultúrnej činnosti a o priateľstve a spolupráci ľudu oboch štátov;

g) usporadúvanie jazykových kurzov;

h) spoluprácu pri plnení plánov, ktoré sa uzavierajú k dohode o kultúrnej spolupráci platnej medzi oboma štátmi;

i) usporadúvanie spoločenských podnikov v spolupráci s organizáciami prijímajúceho štátu;

j) usporadúvanie dní priateľstva a kultúry;

k) predaj kultúrnych statkov, ktorých zoznam je priložený k tejto Dohode a tvorí jej súčasť.

Článok 5

1. Dodávky tovaru určeného na predaj v strediskách sa uskutočňujú a uhrádzajú podľa podmienok obchodnej a platobnej dohody platnej medzi oboma štátmi. Obe zmluvné strany zabezpečia približne vyrovnané dodávky tovaru.

2. Strediská nakupujú tovar v súlade s vnútroštátnymi predpismi a v mene štátu sídla strediska. Tovar predávajú za ceny v tomto štáte určené pre maloobchodný predaj dovážaného tovaru. Zmluvné strany poskytnú prostredníctvom príslušných organizácií zahraničného obchodu svojho štátu stredisku druhej zmluvnej strany 30 % rabat z maloobchodnej ceny.

3. Čistý zisk z predaja tovaru a z činnosti strediska zostáva stredisku na krytie prevádzkových a iných výdavkov.

4. Strediská majú v príslušnej banke štátu sídla strediska konto v mene tohto štátu.

5. Strediská vedú účtovnú evidenciu podľa systému a v jazyku zriaďujúceho štátu.

6. Strediská sú povinné uzavrieť poistné zmluvy podľa právnych predpisov štátu sídla.

Článok 6

1. Zmluvné strany poskytnú na základe vzájomnosti bezplatne stredisku druhej zmluvnej strany na užívanie miestnosti potrebné na vykonávanie činnosti podľa tejto Dohody.

2. Zmluvné strany budú dbať o to, aby miestnosti strediska zodpovedali čo do umiestnenia a účelnosti charakteru činnosti strediska. Práce spojené s úpravou priestorov určených pre stredisko urobí na svoj náklad štát sídla strediska na základe dokumentácie odovzdanej príslušnými orgánmi zriaďujúceho štátu.

3. Príslušná organizácia štátu sídla strediska je povinná na svoj náklad starať sa o stavebnú údržbu nehnuteľnosti, v ktorej sa nachádzajú miestnosti strediska, ako aj o technický stav v nich zabudovaných zariadení. Výdavky spojené s vnútorným zariadením strediska a jeho údržbou uhrádza zriaďujúci štát.

4. Obe zmluvné strany budú nápomocné v zabezpečovaní zodpovedajúcich bytov riaditeľovi, jeho zástupcovi a ďalším zamestnancom strediska, ktorých vyšle druhá zmluvná strana.

Článok 7

1. Zariadenie a predmety určené pre činnosť strediska sú oslobodené od daní, dávok, colných a iných dovozných poplatkov.

2. Stredisko je v štáte sídla oslobodené od daní zo zisku, z príjmu, z majetku a akýchkoľvek iných priamych daní.

Článok 8

1. Táto Dohoda podlieha schváleniu podľa vnútroštátnych právnych predpisov zmluvných strán a nadobudne platnosť dňom výmeny nót o tomto schválení.

2. Táto Dohoda sa uzaviera na 5 rokov a predlžuje sa mlčky vždy o ďalšie päťročné obdobia, pokiaľ ju jedna zo zmluvných strán písomne nevypovie šesť mesiacov pred uplynutím prebiehajúceho obdobia platnosti.

Dané v Kábule 29. júna 1983 vo dvoch vyhotoveniach, každé v českom, dari a anglickom jazyku. V prípade rozdielnosti vo výklade je rozhodujúce anglické znenie.

Za vládu Československej socialistickej republiky:

JUDr. Václav Kouba v. r.

Za vládu Afganskej demokratickej republiky:

Kader Ashna v. r.

Zoznam

kultúrnych statkov určených na predaj podľa čl. 4 písm. k) Dohody

1. tlačené publikácie (knihy, noviny, časopisy, hudobniny, pohľadnice, reprodukcie)

2. gramofónové platne

3. sklo, keramika, porcelán

4. ľudové textílie

5. výrobky umeleckých remesiel včítane bižutérie

6. výrobky z kože

7. spomienkové predmety

8. filatelia

9. technické hračky

Poznámky pod čiarou

*) Tu sa uverejňuje slovenský preklad.