Vyhláška č. 128/1983 Zb.Vyhláška Federálneho ministerstva palív a energetiky, ktorou sa dopĺňa vyhláška Federálneho ministerstva palív a energetiky č. 171/1982 Zb. o základných podmienkach dodávky elektriny

Čiastka 27/1983
Platnosť od 24.11.1983 do31.03.1990
Účinnosť od 24.11.1983 do31.03.1990
Zrušený 2/1990 Zb.

OBSAH

128

VYHLÁŠKA

Federálneho ministerstva palív a energetiky

z 26. októbra 1983,

ktorou sa dopĺňa vyhláška Federálneho ministerstva palív a energetiky č. 171/1982 Zb. o základných podmienkach dodávky elektriny

Federálne ministerstvo palív a energetiky po dohode so zúčastnenými ústrednými orgánmi a Štátnou arbitrážou Československej socialistickej republiky ustanovuje podľa § 392 ods. 1 Hospodárskeho zákonníka č. 109/1964 Zb. v úplnom znení vyhlásenom pod č. 45/1983 Zb. a podľa § 18 zákona č. 79/1957 Zb. o výrobe, rozvode a spotrebe elektriny (elektrizačný zákon):


Čl. I

Vyhláška Federálneho ministerstva palív a energetiky č. 171/1982 Zb. o základných podmienkach dodávky elektriny sa dopĺňa takto: V § 16 ods. 8 sa na konci pripája táto veta: „Toto penále sa v rokoch 1983 až 1985 neúčtuje a nevymáha.“.


Čl. II

Táto vyhláška nadobúda účinnosť dňom vyhlásenia.


Minister:

Ing. Ehrenberger CSc. v. r.