Zákon č. 122/1983 Zb.Zákon Slovenskej národnej rady, ktorým sa mení a dopĺňa zákon Slovenskej národnej rady č. 132/1975 Zb. pôsobnosti orgánov Slovenskej socialistickej republiky v sociálnom zabezpečení

Čiastka 26/1983
Platnosť od 01.11.1983 do30.09.1988
Účinnosť od 01.11.1983 do30.09.1988
Zrušený 106/1988 Zb.

OBSAH

122

ZÁKON

Slovenskej národnej rady

z 1. novembra 1983,

ktorým sa mení a dopĺňa zákon Slovenskej národnej rady č. 132/1975 Zb. o pôsobnosti orgánov Slovenskej socialistickej republiky v sociálnom zabezpečení

Slovenská národná rada sa uzniesla na tomto zákone:


Čl. I

Zákon Slovenskej národnej rady č. 132/1975 Zb. o pôsobnosti orgánov Slovenskej socialistickej republiky v sociálnom zabezpečení v znení neskorších predpisov (úplné znenie č. 36/1983 Zb.) sa mení a dopĺňa takto:

1. V § 8 ods. 1 písm. a) č. 13 sa za slovo „dávkach“ vkladajú slová „zo zabezpečenia v chorobe a“.

2. § 9 písm. a) č. 4 znie:

4. o poskytnutí kúpeľnej starostlivosti nepracujúcim dôchodcom, členom jednotných roľníckych družstiev, vedeckým pracovníkom, umelcom a novinárom, občanom poskytujúcim služby na základe povolenia národného výboru, ako aj rodinným príslušníkom všetkých týchto osôb, s výnimkou chorôb, na ktoré povoľujú kúpeľnú starostlivosť podľa osobitných predpisov orgány štátnej zdravotníckej správy,“.


Čl. II

Tento zákon nadobúda účinnosť dňom vyhlásenia.


Šalgovič v. r.

Colotka v. r.