Zákon č. 121/1983 Zb.Zákon Slovenskej národnej rady, ktorým sa mení a dopĺňa zákon Slovenskej národnej rady č. 207/1968 Zb. o zriadení ministerstiev a iných ústredných orgánov štátnej správy Slovenskej socialistickej republiky

Čiastka 26/1983
Platnosť od 01.11.1983 do27.08.1990
Účinnosť od 01.11.1983 do27.08.1990
Zrušený 347/1990 Zb.

121

ZÁKON

Slovenskej národnej rady

z 1.novembra 1983,

ktorým a mení a dopĺňa zákon Slovenskej národnej rady č. 207/1968 Zb. o zriadení ministerstiev a iných ústredných orgánov štátnej správy Slovenskej socialistickej republiky

Slovenská národná rada sa uzniesla na tomto zákone:


Čl. I

Zákon Slovenskej národnej rady č. 207/1968 Zb. o zriadení ministerstiev a iných ústredných orgánov štátnej správy Slovenskej socialistickej republiky v znení zákona SNR č. 150/1970 Zb., zákona SNR č. 121/1971., zákona SNR 41/1972 Zb. a zákona SNR č. 39/1973 Zb. sa mení a dopĺňa takto:

1. V § 1 ods. 1 sa z výpočtu ministerstiev Slovenskej socialistickej republiky vypúšťa Ministerstvo výstavby a techniky Slovenskej socialistickej republiky.

2. Za § 1b sa vkladá nový § 1c, ktorý znie:

㤠1c

(1) Zriaďuje sa Slovenská komisia pre vedeckotechnický a investičný rozvoj ako ústredný orgán štátnej správy Slovenskej socialistickej republiky pre vedeckotechnický a investičný rozvoj, územné plánovanie a stavebný poriadok.

(2) Slovenská komisia pre vedeckotechnický a investičný rozvoj pozostáva z predsedu, ktorým je podpredseda vlády Slovenskej socialistickej republiky, a ďalších členov. Predsedu Slovenskej komisie pre vedeckotechnický a investičný rozvoj vymenúva a odvoláva Predsedníctvo Slovenskej národnej rady. Ďalších členov Slovenskej komisie pre vedeckotechnický a investičný rozvoj vymenúva a odvoláva vláda Slovenskej socialistickej republiky.

(3) Prácu Slovenskej komisie pre vedeckotechnický a investičný rozvoj a jej aparátu riadi a jej rozhodnutia vydáva predseda Slovenskej komisie pre vedeckotechnický a investičný rozvoj.

(4) Slovenská komisia pre vedeckotechnický a investičný rozvoj rozhoduje v zbore o zásadných otázkach patriacich do jej pôsobnosti, o ostatných otázkach rozhoduje predseda komisie a vedúci pracovníci na základe deľby riadiacich funkcií určenej štatútom komisie.

(5) Podrobnejšie vymedzenie úloh Slovenskej komisie pre vedeckotechnický a investičný rozvoj a zásady jej činnosti a organizácie upraví štatút, ktorý schvaľuje vláda Slovenskej socialistickej republiky.".

3. § 6 ods. 2 znie:

(2) Na čele Slovenského geologického úradu je predseda, ktorého vymenúva a odvoláva vláda Slovenskej socialistickej republiky. Predseda Slovenského geologického úradu zodpovedá za výkon svojej funkcie vláde Slovenskej socialistickej republiky.".


Čl. II

Zrušuje sa Ministerstvo výstavby a techniky Slovenskej socialistickej republiky. Jeho práva a povinnosti z pracovnoprávnych a iných vzťahov prechádzajú na Slovenskú komisiu pre vedeckotechnický a investičný rozvoj.

Čl. III

Tento zákon nadobúda účinnosť 1. novembrom 1983.


Šalgovič v. r.

Colotka v. r.