Zákon č. 116/1983 Zb.Zákon, ktorým sa mení a dopĺňa zákon o sociálnom zabezpečení

Čiastka 26/1983
Platnosť od 01.11.1983 do31.12.2003
Účinnosť od 01.11.1983 do31.12.2003
Zrušený 461/2003 Z. z.

OBSAH

116

ZÁKON

z 27. októbra 1983,

ktorým sa mení a dopĺňa zákon o sociálnom zabezpečení

Federálne zhromaždenie Československej socialistickej republiky sa uznieslo na tomto zákone:


Čl. I

Zákon č. 121/1975 Zb. o sociálnom zabezpečení v znení neskorších predpisov (úplné znenie č. 30/1983 Zb.) sa mení a dopĺňa takto:

1 V § 3 písm.c) sa slová „služby a opravy“ nahrádzajú slovami „vecné plnenia a výkony (ďalej len „služby“)".

2. § 77 ods. 2 znie:

(2) Zabezpečenie pracujúcich uvedených v § 3 písm. f) a občanov poskytujúcich služby na základe povolenia národného výboru pri vojenskom cvičení a ďalších druhoch služby v ozbrojených silách, s výnimkou základnej (náhradnej) služby, upravujú vykonávacie predpisy (§ 172 ods. 1 písm. d) a e)).".

3. § 171 písm. b) znie:

b) príslušné národné výbory, pokiaľ ide o

1. zaopatrovací príspevok,

2. dávky zo zabezpečenia v chorobe, zo zabezpečenia matky a dieťaťa pracujúcich uvedených v § 3 písm. f) a občanov poskytujúcich služby na základe povolenia národného výboru,

3. dávky zo zabezpečenia matky a dieťaťa jednotlivo hospodáriacich roľníkov a iných osôb samostatne hospodáriacich a

4. zabezpečenie dôchodcov niektorými ďalšími dávkami (§ 72).“.

4. § 172 ods. 1 písm. e) znie:

e) pre občanov poskytujúcich služby na základe povolenia národného výboru zabezpečenie v chorobe, zabezpečenie matky a dieťaťa, zabezpečenie v čase vojenského cvičenia a dôchodkové zabezpečenie obdobne podľa úpravy platnej pre pracovníkom v pracovnom pomere;“.


Čl. II

Tento zákon nadobúda účinnosť dňom vyhlásenia.


Husák v. r.

Indra v. r.

Štrougal v. r.