Vyhláška č. 111/1983 Zb.Vyhláška Federálneho ministerstva zahraničného obchodu, ktorou sa mení a dopĺňa vyhláška č. 59/1980 Zb. o neobchodných vývozoch a dovozoch vecí v znení vyhlášky č. 108/1981 Zb., ktorou sa mení a dopĺňa vyhláška č. 59/1980 Zb. o neobchodných vývozoch a dovozoch vecí

Čiastka 25/1983
Platnosť od 20.10.1983 do31.05.1985
Účinnosť od 20.10.1983 do31.05.1985
Zrušený 41/1985 Zb.

OBSAH

111

VYHLÁŠKA

Federálneho ministerstva zahraničného obchodu

z 18. októbra 1983,

ktorou sa mení a dopĺňa vyhláška č. 59/1980 Zb. o neobchodných vývozoch a dovozoch vecí v znení vyhlášky č. 108/1981 Zb., ktorou sa mení a dopĺňa vyhláška č. 59/1980 Zb. o neobchodných vývozoch a dovozoch vecí

Federálne ministerstvo zahraničného obchodu podľa § 54 zákona č. 42/1980 Zb. o hospodárskych stykoch so zahraničím ustanovuje:


Čl. I

Príloha č. 2 vyhlášky č. 59/1980 Zb. o neobchodných vývozoch a dovozoch vecí v znení vyhlášky č. 108/1981 Zb., ktorou sa mení a dopĺňa vyhláška č. 59/1980 Zb. o neobchodných vývozoch a dovozoch vecí sa dopĺňa ďalšou položkou, ktorá znie:

22. mopedy a motocykle zahraničnej výroby.“.


Čl. II

Táto vyhláška nadobúda účinnosť dňom vyhlásenia.


Prvý námestník:

Ing. Vodrážka v. r.