Vyhláška č. 106/1983 Zb.Vyhláška ministra zahraničných vecí o Dohode medzi vládou Československej socialistickej republiky a vládou Poľskej ľudovej republiky o činnosti kultúrnych a informačných stredísk

Čiastka 24/1983
Platnosť od 20.10.1983
Účinnosť od 04.11.1983
Redakčná poznámka

Dohoda nadobudla platnosť na základe svojho článku 15 dňom 7. júna 1983. Týmto dňom stratil platnosť Protokol medzi vládou Československej republiky a vládou Poľskej ľudovej republiky o činnosti kultúrno-informačných stredísk v Prahe a Varšave z 27. marca 1958.

106

VYHLÁŠKA

ministra zahraničných vecí

z 13. júla 1983

o Dohode medzi vládou Československej socialistickej republiky a vládou Poľskej ľudovej republiky o činnosti kultúrnych a informačných stredísk


Dňa 10. decembra 1982 bola v Prahe podpísaná Dohoda medzi vládou Československej socialistickej republiky a vládou Poľskej ľudovej republiky o činnosti kultúrnych a informačných stredísk. Dohoda nadobudla platnosť na základe svojho článku 15 dňom 7. júna 1983. Týmto dňom stratil platnosť Protokol medzi vládou Československej republiky a vládou Poľskej ľudovej republiky o činnosti kultúrno-informačných stredísk v Prahe a Varšave z 27. marca 1958.

České znenie Dohody sa vyhlasuje súčasne.*)

Prvý námestník:

Řehořek v. r.

DOHODA

medzi vládou Československej socialistickej republiky a vládou Poľskej ľudovej republiky o činnosti kultúrnych a informačných stredísk

Vláda Československej socialistickej republiky a vláda Poľskej ľudovej republiky,

vychádzajúc z ustanovení Zmluvy o priateľstve, spolupráci a vzájomnej pomoci medzi Československou socialistickou republikou a Poľskou ľudovou republikou podpísanej vo Varšave 1. marca 1967 a platnej dohody o kultúrnej a vedeckej spolupráci medzi oboma štátmi,

v záujme upevňovania priateľských vzťahov a všestrannej spolupráce medzi oboma štátmi, lepšieho poznávania a ďalšieho zbližovania ich bratských národov, ešte užšej spolupráce pri šírení socialistických ideí,

za účelom rozširovania vzájomnej výmeny informácií o druhej krajine, o jej histórii a kultúre a o výsledkoch budovania socializmu,

dohodli sa takto:

Článok 1

1. Zmluvné strany budú na zásade vzájomnosti všestranne podporovať na území svojho štátu činnosť kultúrnych a informačných stredísk druhého štátu a ich pobočiek (ďalej len „strediská“).

2. Činnosť stredísk sa uskutočňuje na celom území prijímajúceho štátu.

3. Na území Československej socialistickej republiky uskutočňujú svoju činnosť Poľské informačné a kultúrne stredisko v Prahe a Poľské informačné a kultúrne stredisko v Bratislave.

Na území Poľskej ľudovej republiky uskutočňujú svoju činnosť Československé kultúrne a informačné stredisko vo Varšave a Československé kultúrne a informačné stredisko v Štetíne ako pobočka strediska vo Varšave.

4. Každá zo zmluvných strán môže so súhlasom prijímajúceho štátu zriaďovať na jeho území ďalšie strediská alebo pobočky stredísk.

Článok 2

1. Každá zo zmluvných strán vykonáva dohľad nad činnosťou stredísk svojho štátu v súlade so svojimi vnútroštátnymi právnymi predpismi.

2. Bezprostredný dohľad nad činnosťou stredísk zriaďujúceho štátu vykonáva jeho veľvyslanec.

3. Strediská vedú riaditelia vymenovaní zriaďujúcim štátom.

Článok 3

Činnosť stredísk spočíva najmä:

a) v rozširovaní a prehlbovaní priateľských vzťahov medzi oboma štátmi a ich národmi, predovšetkým v kultúrnej, vedeckej a hospodárskej oblasti;

b) vo všestrannom informovaní obyvateľstva prijímajúceho štátu o svojej krajine, jej úspechoch a perspektívach rozvoja vo všetkých oblastiach;

c) v propagovaní kultúry a vedy svojho štátu a v oboznamovaní s dosiahnutými výsledkami;

d) v napomáhaní rozvoja obchodných a hospodárskych vzťahov výmenou informácií medzi oboma štátmi.

Článok 4

Strediská plnia svoje úlohy najmä:

a) rozširovaním a sprístupňovaním informačných materiálov o svojej krajine, udržiavaním a rozvíjaním stykov s hromadnými oznamovacími prostriedkami;

b) organizovaním tlačových konferencií, prednášok, sympózií, konzultácií, stretnutí tvorcov a predstaviteľov, výstav, filmových predstavení, koncertov, vystúpení skupín a sólistov a takých podujatí, ako sú „Dni kultúry“;

c) vedením knižníc, čitární, filmoték a fonoték, ako aj sprístupňovaním a požičiavaním politickej, krásnej a odbornej literatúry, filmov, platní, nahrávok a notových materiálov;

d) oboznamovaním s jazykmi národov svojho štátu, organizovaním kurzov týchto jazykov, spoluprácou so školami v tejto oblasti a poskytovaním pomoci prekladateľom z týchto jazykov;

e) organizovaním podujatí s hospodárskou a obchodnou tematikou včítane takých podujatí, ako sú „Dni hospodárstva“, ako aj zabezpečovaním podielu na propagácii účasti svojho štátu na medzinárodných hospodárskych a obchodných podujatiach organizovaných v prijímajúcom štáte;

f) organizovaním výstav tlače, kníh, súčasných umeleckých diel, výrobkov ľudového umenia a umeleckých remesiel, umeleckých reprodukcií, súborov pohľadníc, plagátov, nôt, gramofónových platní, magnetofónových a videofónových kaziet, poštových známok, filatelistických pomôcok a ďalších podobných predmetov;

g) súčinnosťou pri organizovaní podujatí vyplývajúcich z vykonávacieho plánu kultúrnej a vedeckej spolupráce a z dohovorov o priamej spolupráci medzi inštitúciami a organizáciami oboch štátov.

Článok 5

Strediská sú povinné dodržiavať pri svojej činnosti právne predpisy prijímajúceho štátu.

Článok 6

Strediská môžu udržiavať priame styky a spolupracovať so štátnymi orgánmi a inštitúciami, so spoločenskými a družstevnými organizáciami a s hromadnými oznamovacími prostriedkami prijímajúceho štátu.

Článok 7

Člen diplomatického personálu alebo konzulárny úradník môže byť poverený funkciou v stredisku. Týmto poverením nie je dotknuté jeho postavenie vyplývajúce z funkcie člena diplomatického personálu alebo konzulárneho úradníka.

Článok 8

1. Zmluvné strany poskytnú na zásade vzájomnosti strediskám na bezplatné užívanie miestnosti zodpovedajúce z hľadiska umiestnenia, rozsahu a účelnosti potrebám vykonávania ich činnosti.

2. Prijímajúci štát uhrádza nájomné a výdavky za kúrenie a vodu, poplatky za čistenie ulice, za odvoz odpadkov, za vetranie a parkovanie.

3. Zriaďujúci štát uhrádza poplatky za plyn, dodávky teplej vody a elektrickú energiu, ako aj náklady spojené s poistením majetku.

4. Prijímajúci štát zabezpečuje a uhrádza náklady generálnych opráv miestností poskytnutých strediskám druhého štátu.

5. Zriaďujúci štát uhrádza výdavky spojené s vnútorným vybavením, inštaláciou svetelných reklám, telefónov, ďalekopisu a výdavky spojené s užívaním miestností, ako aj s ich prípadnými adaptáciami a zmenami.

6. Zriaďujúci štát nemôže bez súhlasu prijímajúceho štátu meniť účel užívaných miestností ani robiť ich adaptáciu a zmeny.

Článok 9

Zmluvné strany zabezpečia pre pracovníkov vyslaných na prácu do stredísk zodpovedajúce byty podľa rovnakých zásad, aké sú pre pracovníkov diplomatickej alebo konzulárnej služby.

Článok 10

1. Pracovníci strediska, ktorých vysiela na prácu do strediska zriaďujúci štát a ktorí sú jeho občanmi, podliehajú pracovnoprávnym predpisom tohto štátu.

2. Pracovníci strediska, ktorí sú občanmi zriaďujúceho štátu, majú však stále bydlisko na území prijímajúceho štátu, ako aj tí, ktorí sú občanmi prijímajúceho štátu, podliehajú pracovnoprávnym predpisom prijímajúceho štátu.

Článok 11

1. Dovoz zariadenia a predmetov potrebných na činnosť stredísk a ich spätný vývoz sú oslobodené od colných a iných dovozných a vývozných poplatkov, ako aj od daní a dávok.

2. Strediská sú v prijímajúcom štáte oslobodené od daní zo zisku, z príjmu, z majetku a akýchkoľvek iných priamych daní s výnimkou daní, poplatkov a príspevkov uvedených v odseku 3 tohto článku.

3. Pokiaľ ide o dane, poplatky a príspevky, ktoré je stredisko povinné odvádzať ako zamestnávateľ, platia predpisy prijímajúceho štátu a ustanovenia príslušných medzinárodných zmlúv, ktorými sú obe zmluvné strany viazané.

Článok 12

1. Strediská majú prevádzkové kontá v príslušných bankách a v mene prijímajúceho štátu.

2. Účtovníctvo stredísk sa vedie podľa systému, predpisov a v jazyku zriaďujúceho štátu.

Článok 13

1. Strediská môžu na základe vzájomnosti vykonávať aj maloobchodný predaj kultúrnych predmetov propagujúcich kultúru národov svojho štátu na území prijímajúceho štátu.

2. Podrobné otázky týkajúce sa tohto maloobchodného predaja sú upravené v Protokole, ktorý tvorí neoddeliteľnú súčasť tejto Dohody.

Článok 14

Dňom nadobudnutia platnosti tejto Dohody stráca platnosť Protokol medzi vládou Československej republiky a vládou Poľskej ľudovej republiky o činnosti kultúrno-informačných stredísk v Prahe a Varšave podpísaný vo Varšave 27. marca 1958.

Článok 15

Táto Dohoda podlieha schváleniu podľa vnútroštátnych právnych predpisov zmluvných strán a nadobudne platnosť dňom výmeny nót o tomto schválení.

Článok 16

Táto Dohoda sa dojednáva na obdobie piatich rokov. Potom sa bude predlžovať vždy o ďalšie päťročné obdobia, ak ju žiadna zo zmluvných strán nevypovie nótou v lehote šiestich mesiacov pred uplynutím prebiehajúceho obdobia platnosti.

Táto Dohoda bola spísaná v Prahe 10. decembra 1982 vo dvoch vyhotoveniach, každé v českom a poľskom jazyku, pričom obe znenia majú rovnakú platnosť.

Za vládu Československej socialistickej republiky:

Bohuslav Chňoupek v. r.

minister zahraničných vecí

Za vládu Poľskej ľudovej republiky:

Stefan Olszowski v. r.

minister zahraničných vecí

PROTOKOL

k Dohode medzi vládou Československej socialistickej republiky a vládou Poľskej ľudovej republiky o činnosti kultúrnych a informačných stredísk

Článok 1

1. Maloobchodný predaj kultúrnych predmetov vykonávaný strediskom zahŕňa predaj tlače, kníh, publikácií, albumov, časopisov, turistických sprievodcov, máp, atlasov, pohľadníc, plagátov, filatelistických hodnôt a potrieb, hudobnín, platní, magnetofónových a videofónových kaziet, zvukových pohľadníc, výrobkov ľudového umenia, výrobkov umeleckých remesiel a umeleckého priemyslu, maliarskych, sochárskych, grafických diel a ich reprodukcií, ako aj iného podobného tovaru.

2. Maloobchodný predaj sa môže vykonávať týmito formami:

a) predajom v priestoroch strediska,

b) zásielkovým predajom na objednávku,

c) predajnými výstavami v stredisku aj mimo priestorov strediska,

d) príležitostným predajom pri podujatiach organizovaných strediskami na území prijímajúceho štátu.

3. Dovozné kontingenty tovaru určeného na maloobchodný predaj v strediskách sa určujú v rámci ročných protokolov o výmene tovaru a platbách medzi Československou socialistickou republikou a Poľskou ľudovou republikou. Pri plnení sa pripúšťa hodnotovo vyvážené prekročenie dohodnutých kontingentov.

4. Dodávky tovaru a s tým spojené platby medzi príslušnými organizáciami oboch štátov oprávnenými na zahraničnoobchodnú činnosť sa uskutočňujú podľa platnej dohody o výmene tovaru a platbách medzi Československou socialistickou republikou a Poľskou ľudovou republikou a v súlade s platnými Všeobecnými dodacími podmienkami RVHP.

5. Dodávky a platby za tovar určený na maloobchodný predaj v strediskách sa vykonávajú prostredníctvom príslušných organizácií prijímajúceho štátu oprávnených na zahraničnoobchodnú činnosť. Strediská sú povinné vykonať platby za tovar dodaný im príslušnými organizáciami oprávnenými na zahraničnoobchodnú činnosť v lehote ustanovenej predpismi prijímajúceho štátu.

6. Predaj tovaru sa uskutočňuje za maloobchodné ceny platné pre vnútornú obchodnú sieť prijímajúceho štátu. Maloobchodné ceny sú určené v súlade s právnymi predpismi prijímajúceho štátu týkajúcimi sa tvorby cien, nemôžu však byť vyššie než ceny určené pre tovar podobného druhu. Strediská nemajú právo poskytovať z týchto maloobchodných cien akékoľvek zľavy okrem prípadov poškodeného tovaru a posezónnych dopredajov tovaru v čase a vo výške ustanovenej predpismi prijímajúceho štátu.

7. Zmluvné strany poskytnú prostredníctvom príslušných organizácií svojho štátu oprávnených na zahraničnoobchodnú činnosť strediskám 30 % rabat z maloobchodnej ceny.

8. Strediská môžu samostatne objednávať tovar u organizácií svojho štátu oprávnených na zahraničnoobchodnú činnosť. Kópie objednávok strediská zasielajú príslušným organizáciám prijímajúceho štátu oprávneným na zahraničnoobchodnú činnosť. Faktúry za dodaný tovar dostanú príslušné organizácie prijímajúceho štátu oprávnené na zahraničnoobchodnú činnosť a kópie stredisko.

9. Reklamácie na tovar zakúpený v stredisku uplatňované kupujúcimi sa budú vybavovať v súlade s platnými právnymi predpismi prijímajúceho štátu.

Článok 2

Dodávky tovaru určeného na maloobchodný predaj v strediskách sú oslobodené od daní, dávok, colných a iných dovozných poplatkov. Strediská neodvádzajú daň z obratu.

Článok 3

1. Zisky z maloobchodného predaja sú určené na krytie výdavkov súvisiacich s celkovou činnosťou stredísk a ich rozvojom. Zisky sú neprevoditeľné.

2. Strediská môžu viesť samostatné účtovníctvo týkajúce sa maloobchodného predaja tovaru.

Poznámky pod čiarou

*) Tu sa uverejňuje slovenský preklad.