Vyhláška č. 102/1983 Zb.Vyhláška ministra zahraničných vecí o Zmluve medzi Československou socialistickou republikou a Gréckou republikou o právnej pomoci v občianskych a trestných veciach

Čiastka 22/1983
Platnosť od 06.10.1983
Účinnosť od 06.10.1983
Redakčná poznámka

Zmluva nadobúda platnosť na základe svojho článku 49 odseku 2 dňom 16. júla 1983. Týmto dňom strácajú platnosť Dohovor medzi Republikou československou a Republikou gréckou o vzájomnej právnej ochrane a právnej pomoci v občianskych a obchodných veciach, ako aj v pozosta...

102

VYHLÁŠKA

ministra zahraničných vecí

z 24. júna 1983

o Zmluve medzi Československou socialistickou republikou a Gréckou republikou o právnej pomoci v občianskych a trestných veciach


Dňa 22. októbra 1980 bola v Aténach podpísaná Zmluva medzi Československou socialistickou republikou a Gréckou republikou o právnej pomoci v občianskych a trestných veciach.

So Zmluvou vyslovilo súhlas Federálne zhromaždenie Československej socialistickej republiky a prezident Československej socialistickej republiky ju ratifikoval. Ratifikačné listiny boli vymenené v Prahe 16. júna 1983.

Zmluva nadobúda platnosť na základe svojho článku 49 odseku 2 dňom 16. júla 1983. Týmto dňom strácajú platnosť Dohovor medzi Republikou československou a Republikou gréckou o vzájomnej právnej ochrane a právnej pomoci v občianskych a obchodných veciach, ako aj v pozostalostných veciach zo 7. apríla 1927, vyhlásený č. 40/1929 Zb., Dohovor medzi Republikou československou a Republikou gréckou o uznaní a výkone súdnych rozhodnutí zo 7. apríla 1927, vyhlásený č. 41/1929 Zb. a Dohovor o vydávaní zločincov a právnej pomoci v trestných veciach medzi Republikou československou a Republikou gréckou zo 7. apríla 1927, vyhlásený č. 42/1929 Zb.

Český preklad Zmluvy sa vyhlasuje súčasne.*)

Minister:

Ing. Chňoupek v. r.

ZMLUVA

medzi Československou socialistickou republikou a Gréckou republikou o právnej pomoci v občianskych a trestných veciach

Prezident Československej socialistickej republiky a prezident Gréckej republiky,

vedení snahou ďalej rozvíjať priateľské vzťahy a spoluprácu medzi oboma štátmi a vedení prianím upraviť po vzájomnej dohode právnu pomoc v oblasti občianskeho a trestného práva,

rozhodli sa uzavrieť túto Zmluvu a za tým účelom vymenovali za svojich splnomocnencov:

prezident Československej socialistickej republiky

Jeho Excelenciu Andreja Barčáka, ministra zahraničného obchodu,

prezident Gréckej republiky

Jeho Excelenciu Constantina Mitsotakisa, ministra zahraničných vecí,

ktorí po výmene svojich plnomocenstiev, ktoré boli zistené v dobrej a náležitej forme, sa dohodli takto:

ČASŤ I

VŠEOBECNÉ USTANOVENIA

Hlava 1
PRÁVNA OCHRANA A PRÁVNA POMOC V OBČIANSKYCH A TRESTNÝCH VECIACH

Článok 1

Právna ochrana

(1) Občania jednej zmluvnej strany požívajú na území druhej zmluvnej strany rovnakú právnu ochranu v osobných a majetkových veciach ako jej vlastní občania.

(2) Občania jednej zmluvnej strany môžu vystupovať pred orgánmi druhej zmluvnej strany činnými v občianskych a trestných veciach. Môžu pred týmito orgánmi hájiť svoje práva, podávať žiadosti, návrhy na začatie konania a opravné prostriedky za rovnakých podmienok ako občania tejto zmluvnej strany.

(3) Ustanovenia tejto Zmluvy o občanoch zmluvných strán sa vzťahujú primerane aj na právnické osoby zriadené podľa právneho poriadku jednej zo zmluvných strán, ktoré majú svoje sídlo na území tejto zmluvnej strany.

Článok 2

Právna pomoc

(1) Justičné orgány zmluvných strán si poskytujú vo veciach upravených touto Zmluvou navzájom právnu pomoc.

(2) Na účely tejto Zmluvy výraz „v občianskych veciach“ zahŕňa aj obchodné, rodinné a pracovné veci.

(3) Na účely tejto Zmluvy výraz „justičný orgán“ označuje každý orgán príslušný na prejednanie vecí upravených touto Zmluvou podľa právneho poriadku svojho štátu.

Článok 3

Rozsah právnej pomoci

Zmluvné strany si navzájom poskytujú právnu pomoc vykonávaním jednotlivých právnych úkonov, najmä spisovaním, zasielaním a doručovaním písomností, výsluchom svedkov, účastníkov konania alebo obvinených, vykonávaním znaleckých posudkov.

Článok 4

Spôsob styku

(1) Justičné orgány zmluvných strán sa pri vykonávaní tejto Zmluvy stýkajú navzájom prostredníctvom príslušných ústredných orgánov, pokiaľ táto Zmluva neustanovuje niečo iné.

(2) Na účely tejto Zmluvy sa ústrednými orgánmi rozumejú:

a) na strane Československej socialistickej republiky:

- Generálna prokuratúra Československej socialistickej republiky,

- Ministerstvo spravodlivosti Českej socialistickej republiky,

- Ministerstvo spravodlivosti Slovenskej socialistickej republiky;

b) na strane Gréckej republiky:

- Ministerstvo spravodlivosti Gréckej republiky.

(3) Ústredné orgány zmluvných strán používajú pri vzájomnom styku pri vykonávaní tejto Zmluvy svoje úradné jazyky s prekladom do francúzskeho alebo anglického jazyka.

Článok 5

Dožiadanie

(1) Dožiadanie musí obsahovať:

a) označenie dožadujúceho orgánu,

b) označenie dožiadaného orgánu,

c) označenie veci, v ktorej sa o právnu pomoc žiada,

d) mená a priezviská účastníkov, obvinených, obžalovaných alebo odsúdených a prípadne ich zástupcov, svedkov, miesto ich bydliska alebo prechodného pobytu, ich štátne občianstvo a povolanie, v trestných veciach podľa možnosti miesto a dátum ich narodenia a mená a priezviská rodičov; u právnických osôb ich názov a sídlo,

e) predmet dožiadania a údaje, ktoré sú potrebné na vybavenie dožiadania,

f) v trestných veciach aj opis a označenie súdne trestného činu.

(2) Dožiadanie a k nemu pripojené písomnosti sa musia vyhotoviť v jazyku dožiadanej zmluvnej strany alebo sa musí pripojiť preklad do tohto jazyka alebo do francúzskeho alebo anglického jazyka. Každý preklad spojený s dožiadaním musí overiť na to oprávnený tlmočník alebo diplomatická misia alebo konzulárny úrad jednej zo zmluvných strán.

(3) Dožiadanie bude opatrené vlastnoručným podpisom a odtlačkom úradnej pečiatky.

Článok 6

Vybavenie dožiadania

(1) Pri vybavovaní dožiadania postupuje dožiadaný orgán podľa právneho poriadku svojho štátu. Môže však na žiadosť dožadujúceho orgánu vykonať dožiadanie spôsobom v ňom uvedeným, pokiaľ to nie je v rozpore s právnym poriadkom jeho štátu.

(2) Ak dožiadaný orgán nie je na vybavenie dožiadania príslušný, bezodkladne ho postúpi príslušnému orgánu a upovedomí o tom dožadujúci orgán.

(3) Ak adresa uvedená v dožiadaní nie je presná alebo ak osoba, ktorej sa dožiadanie týka, na uvedenej adrese nebýva, urobí dožiadaný orgán opatrenie na zistenie jej správnej adresy.

(4) Dožiadaný orgán včas oznámi priamo dožadujúcemu orgánu na jeho žiadosť miesto a čas vybavovania dožiadania.

(5) Po vybavení dožiadania dožiadaný orgán na žiadosť vráti spisy dožadujúcemu orgánu. V prípade, že dožiadaniu nemožno vyhovieť, vráti dožiadaný orgán spisy dožadujúcemu orgánu a súčasne oznámi dôvody, pre ktoré nemožno dožiadanie vybaviť.

Článok 7

Doručovanie

Dožiadaný orgán zariadi doručenie písomností podľa právneho poriadku svojho štátu, ak doručovaná písomnosť je spísaná v jazyku dožiadanej zmluvnej strany alebo je k nej pripojený overený preklad do tohto jazyka. Inak dožiadaný orgán doručí písomnosť adresátovi, ak je ochotný ju dobrovoľne prijať.

Článok 8

Doklad o doručení

Doručenie sa preukáže potvrdením podpísaným príjemcom a opatreným odtlačkom úradnej pečiatky, dátumom a podpisom dožiadaného orgánu alebo potvrdením vydaným týmto orgánom, ktorým sa preukazuje spôsob, miesto a čas doručenia. Ak sa doručovaná písomnosť zasiela vo dvoch vyhotoveniach, môže sa jej prijatie a doručenie potvrdiť na druhom rovnopise.

Článok 9

Doručovanie diplomatickými misiami alebo konzulárnymi úradmi

Zmluvné strany môžu doručovať písomnosti vlastným občanom aj prostredníctvom svojich diplomatických misií alebo konzulárnych úradov. V tomto prípade sa nesmú použiť donucovacie prostriedky.

Článok 10

Ochrana svedkov a znalcov

(1) Občan, ktorý má pobyt na území jednej zo zmluvných strán a ktorý má byť vypočutý pred orgánom druhej zmluvnej strany ako svedok alebo znalec, nie je povinný sa na predvolanie tohto orgánu dostaviť; predvolanie nesmie preto obsahovať vyhrážku donútenia pre prípad nedostavenia sa.

(2) Svedok alebo znalec, ktorý sa dostavil na predvolanie orgánu druhej zmluvnej strany, nesmie byť na jej území bez ohľadu na svoje štátne občianstvo trestne stíhaný ani vzatý do väzby ani na ňom nesmie byť vykonaný trest uložený predtým súdom za súdne trestný čin, ktorý spáchal pred prekročením štátnych hraníc dožadujúcej zmluvnej strany. Takisto nemôže byť trestne stíhaný ani v súvislosti s podaním svedectva alebo znaleckého posudku.

(3) Svedok alebo znalec stratí ochranu uvedenú v odseku 2 tohto článku, ak neopustí územie dožadujúcej zmluvnej strany do siedmich dní odo dňa, keď mu orgán, ktorý ho predvolal, oznámil, že jeho prítomnosť nie je ďalej potrebná. Do tejto lehoty sa nepočíta čas, po ktorý nemohol svedok alebo znalec opustiť územie tejto zmluvnej strany z dôvodov od neho nezávislých.

(4) Predvolaný občan má právo na náhradu nákladov cesty a pobytu, ako aj ušlého zárobku a znalec okrem toho aj na znalecké. V predvolaní sa uvedie, aké náhrady predvolanému patria. Na jeho žiadosť sa mu poskytne preddavok na náhradu výdavkov.

Článok 11

Trovy právnej pomoci

(1) Zmluvné strany nebudú požadovať náhradu trov za vykonanie žiadaných úkonov právnej pomoci okrem znaleckého a iných výdavkov vzniknutých v súvislosti s vykonaním znaleckých dôkazov.

(2) Vykonanie dôkazu znaleckým posudkom možno viazať na podmienku zloženia preddavku.

(3) Dožiadaný orgán oznámi dožadujúcemu orgánu na jeho žiadosť výšku trov vzniknutých vybavením dožiadania.

Článok 12

Odmietnutie právnej pomoci

Poskytnutie právnej pomoci sa môže odmietnuť, ak sa dožiadaná zmluvná strana domnieva, že vybavenie dožiadania by bolo v rozpore s jej právnym poriadkom alebo verejným poriadkom alebo by bola ohrozená jej zvrchovanosť alebo bezpečnosť.

Článok 13

Právne informácie

Ústredné justičné orgány zmluvných strán si budú na žiadosť poskytovať informácie o právnych predpisoch, ktoré platia alebo platili na ich území, spolu s ich textami.

Článok 14

Platnosť listín

(1) Listiny vydané alebo overené v predpísanej forme a opatrené odtlačkom úradnej pečiatky príslušného štátneho orgánu alebo úradnej osoby (tlmočníka, znalca) jednej zmluvnej strany nevyžadujú na území druhej zmluvnej strany ďalšie overenie. To platí aj pre podpisy na listinách a pre podpisy, ktoré boli overené podľa predpisov jednej zo zmluvných strán.

(2) Listiny, ktoré sa na území jednej zo zmluvných strán považujú za verejné, majú na území druhej zmluvnej strany dôkaznú moc verejných listín.

Článok 15

Zisťovanie adries

Ústredné orgány zmluvných strán si na žiadosť poskytnú podľa možnosti pomoc pri zisťovaní adries osôb, ktoré sa zdržiavajú na ich území, ak je to potrebné na uplatnenie práv ich občanov.

Článok 16

Zasielanie dokladov o osobnom stave

(1) Zmluvné strany si navzájom zasielajú výpisy z matrík o narodení, o uzavretí manželstva a o úmrtí občanov druhej zmluvnej strany, ako aj oznámenia o opravách a neskorších zápisoch v nich.

(2) Tieto výpisy a oznámenia sa zasielajú z úradnej povinnosti bezplatne diplomatickou cestou.

Hlava 2
TROVY KONANIA

Článok 17

Oslobodenie od zloženia žalobnej zábezpeky

Občanom jednej zmluvnej strany, ktorí vystupujú pred orgánmi druhej zmluvnej strany, pokiaľ majú pobyt na území jednej zo zmluvných strán, nemožno uložiť zloženie žalobnej zábezpeky za trovy konania len z toho dôvodu, že sú cudzincami alebo že na území druhej zmluvnej strany nemajú pobyt.

Oslobodenie od poplatkov a preddavkov

Článok 18

Občanom jednej zmluvnej strany sa na území druhej zmluvnej strany poskytujú oslobodenia od poplatkov a trov konania a iné výhody, ako aj bezplatná právna pomoc za rovnakých podmienok a v rovnakom rozsahu ako občanom druhej strany.

Článok 19

(1) Osvedčenia o osobných, rodinných a majetkových pomeroch žiadateľa o výhody uvedené v článku 18 vydávajú príslušné orgány zmluvnej strany, na území ktorej má žiadateľ bydlisko.

(2) Ak žiadateľ týchto výhod nemá bydlisko ani prechodný pobyt na území žiadnej zo zmluvných strán, môže osvedčenie vydať diplomatická misia alebo konzulárny úrad štátu, ktorého je žiadateľ občanom.

(3) Justičný orgán, ktorý rozhoduje o žiadosti o poskytnutie výhod uvedených v článku 18, môže od orgánu, ktorý osvedčenie vydal, žiadať dopĺňajúce údaje.

Článok 20

Ak príslušný orgán priznal výhody uvedené v článku 18 tejto Zmluvy občanovi druhej zmluvnej strany, vzťahujú sa na celé konanie a aj na konanie o výkone rozhodnutia.

Článok 21

(1) Ak občan jednej zo zmluvných strán podáva žiadosť o priznanie výhod uvedených v článku 18 tejto Zmluvy pred príslušným orgánom druhej zmluvnej strany, môže tak urobiť pred orgánom príslušným podľa miesta svojho bydliska alebo prechodného pobytu. Tento orgán postúpi žiadosť spolu s osvedčením vydaným podľa článku 19 tejto Zmluvy príslušnému orgánu druhej zmluvnej strany.

(2) Žiadosť možno podať súčasne s návrhom na začatie konania.

ČASŤ II

UZNANIE A VÝKON ROZHODNUTÍ JUSTIČNÝCH ORGÁNOV

Článok 22

(1) Rozhodnutia justičných orgánov jednej zmluvnej strany v občianskych veciach nemajetkovej povahy sa budú uznávať na území druhej zmluvnej strany za podmienky, že nie sú v rozpore s touto Zmluvou. To platí aj pre rozhodnutia vydané skôr, než táto Zmluva nadobudla platnosť.

(2) Rozhodnutia justičných orgánov v občianskych veciach majetkovej povahy vydané na území jednej zmluvnej strany sa uznajú a vykonajú na území druhej zmluvnej strany, ak boli vydané po nadobudnutí platnosti tejto Zmluvy. To platí aj o rozhodnutiach priznávajúcich občianskoprávny nárok v trestnom konaní.

Článok 23

(1) Rozhodnutia uvedené v článku 22 tejto Zmluvy sa uznajú a vykonajú za podmienok, že:

a) rozhodnutie nadobudlo právoplatnosť a je vykonateľné podľa právneho poriadku zmluvnej strany, na území ktorej bolo vydané;

b) uznaniu a výkonu nebráni výlučná právomoc orgánov zmluvnej strany, na území ktorej sa o uznanie a výkon žiada;

c) účastník, proti ktorému bolo rozhodnutie vydané a ktorý sa na konaní nezúčastnil, bol podľa právneho poriadku zmluvnej strany, na území ktorej bolo rozhodnutie vydané, včas a riadne predvolaný na účasť na konaní a v prípade procesnej nespôsobilosti bol riadne zastúpený;

d) rozhodnutie nie je v rozpore s rozhodnutím, ktoré nadobudlo právoplatnosť, vydaným predtým medzi tými istými účastníkmi o tom istom nároku a na tom istom právnom podklade súdom zmluvnej strany, na území ktorej sa má rozhodnutie uznať a vykonať;

e) pred orgánom dožiadanej zmluvnej strany neprebieha konanie medzi tými istými účastníkmi a o tej istej veci, ktoré bolo začaté ako prvé;

f) zmluvná strana, na území ktorej sa o uznanie a výkon žiada, predpokladá, že uznaním alebo výkonom sa neohrozí jej zvrchovanosť alebo bezpečnosť alebo verejný poriadok.

(2) Predbežne vykonateľné rozhodnutia a predbežné opatrenia možno v dožiadanom štáte uznať a vykonať aj keď podliehajú riadnym opravným prostriedkom, ak sa môžu v tomto štáte vydať a vykonať.

Článok 24

O uznaní a nariadení výkonu rozhodnutia rozhoduje justičný orgán zmluvnej strany, na území ktorej sa má rozhodnutie uznať alebo vykonať.

Článok 25

(1) Návrh na uznanie alebo nariadenie výkonu rozhodnutia možno podať priamo príslušnému justičnému orgánu strany, na území ktorej sa má rozhodnutie uznať alebo vykonať, alebo justičnému orgánu, ktorý vo veci rozhodol ako orgán prvého stupňa; v tomto prípade sa návrh postúpi orgánu druhej zmluvnej strany spôsobom uvedeným v článku 4 tejto Zmluvy.

(2) K návrhu sa pripojí:

a) rozhodnutie justičného orgánu alebo overený odpis tohto rozhodnutia s potvrdením o právoplatnosti a o vykonateľnosti, pokiaľ to nevyplýva zo samotného znenia rozhodnutia;

b) doklad o tom, že účastník, proti ktorému bolo rozhodnutie vydané a ktorý sa na konaní nezúčastnil, bol podľa právneho poriadku zmluvnej strany, na území ktorej bolo rozhodnutie vydané, riadne a včas predvolaný na účasť na konaní a v prípade procesnej nespôsobilosti bol riadne zastúpený, pokiaľ to nevyplýva zo samotného znenia rozhodnutia;

c) overený preklad návrhu i písomností uvedených pod písmenami a) a b) tohto odseku do jazyka dožiadanej zmluvnej strany alebo do francúzskeho alebo anglického jazyka.

Článok 26

(1) Justičný orgán, ktorý rozhoduje o návrhu na uznanie a výkon rozhodnutia, skúma, či sú splnené podmienky uvedené v článku 23 tejto Zmluvy.

(2) Justičný orgán zmluvnej strany, na území ktorej sa má rozhodnutie uznať alebo vykonať, postupuje podľa právneho poriadku svojho štátu.

Článok 27

(1) Ak rozhodnutím justičného orgánu jednej zmluvnej strany, ktoré nadobudlo právoplatnosť, bolo účastníkovi oslobodenému od zloženia žalobnej zábezpeky na trovy konania podľa článku 17 tejto Zmluvy uložené uhradiť trovy konania, toto rozhodnutie sa na návrh oprávnenej osoby vykoná na území druhej zmluvnej strany bezplatne.

(2) Návrh a jeho prílohy sa vyhotovia podľa článku 25 tejto Zmluvy.

(3) Justičný orgán, ktorý rozhoduje o nariadení výkonu podľa odseku 1 tohto článku, sa obmedzí na zistenie, či rozhodnutie o trovách nadobudlo právoplatnosť a je vykonateľné.

Článok 28

Orgán zmluvnej strany, na území ktorej trovy konania preddavkoval štát, požiada príslušný justičný orgán druhej zmluvnej strany, aby trovy a poplatky vymohol. Justičný orgán vybranú sumu odovzdá diplomatickej misii alebo konzulárnemu úradu zmluvnej strany, ktorej orgán o vymoženie požiadal.

ČASŤ III

TRESTNÉ VECI

Hlava 1

Článok 29

Trestné stíhanie

(1) Každá zmluvná strana sa zaväzuje, že na žiadosť druhej zmluvnej strany začne podľa svojho právneho poriadku trestné stíhanie proti svojmu občanovi, ktorý na území druhej zmluvnej strany spáchal súdne trestný čin.

(2) K žiadosti o stíhanie sa pripoja spisy týkajúce sa veci, všetky dostupné dôkazné prostriedky, údaje o spôsobenej škode a text trestných predpisov použiteľných na čin podľa právneho poriadku platného v mieste spáchania.

(3) Zmluvná strana, ktorá začala trestné stíhanie, bezodkladne oznámi druhej zmluvnej strane výsledok trestného konania. Ak bude vydaný právoplatný rozsudok, zašle sa na žiadosť jeho odpis.

(4) Nároky poškodených na náhradu škody uplatnené pred odovzdaním trestného stíhania u justičného orgánu dožadujúcej zmluvnej strany sa prejednajú v konaní na území dožiadanej zmluvnej strany.

Hlava 2
VYDÁVANIE

Článok 30

Povinnosť vydania

(1) Zmluvné strany sa zaväzujú, že za podmienok ustanovených v tejto Zmluve si na žiadosť vydajú na vykonanie trestného konania alebo na výkon trestu osoby, ktoré sa zdržiavajú na ich území.

(2) Vydanie na vykonanie trestného konania je prípustné iba pre súdne trestné činy, za ktoré môže byť uložený podľa právnych poriadkov oboch zmluvných strán trest odňatia slobody na čas presahujúci jeden rok.

(3) Vydanie na výkon trestu je prípustné iba pre činy súdne trestné podľa právnych poriadkov oboch zmluvných strán, pre ktoré vyžiadaná osoba bola odsúdená na trest odňatia slobody najmenej na šesť mesiacov alebo na ťažší trest.

(4) S výnimkou ustanovení článku 31 písm. a), c) a d) nemožno odmietnuť vydanie osôb, ktoré sa dopustili protiprávnych činov proti bezpečnosti civilného letectva podľa ustanovení Dohovoru o potlačení protiprávneho zmocnenia sa lietadiel, podpísaného 16.12.1970 v Haagu a Dohovoru o potláčaní protiprávnych činov ohrozujúcich bezpečnosť civilného letectva, podpísaného v Montreale 23.9.1971, ako aj osôb, ktoré sa dopustili protiprávnych činov podľa ustanovení ostatných medzinárodných dohovorov proti terorizmu, ktorých zmluvnými stranami sú alebo budú Československá socialistická republika i Grécka republika.

(5) Ak sa žiadosť o vydanie týka niekoľkých rôznych súdne trestných činov, za ktoré možno uložiť podľa právnych poriadkov oboch zmluvných strán trest odňatia slobody, ale z ktorých niektoré nespĺňajú podmienky pre vydanie uvedené v odsekoch 2 a 3, dožiadaná strana môže povoliť vydanie aj pre tieto súdne trestné činy.

Článok 31

Odmietnutie vydania

Vydanie je neprípustné, ak:

a) vyžadovaná osoba je občanom dožiadanej zmluvnej strany k dátumu doručenia žiadosti o vydanie;

b) čin bol spáchaný na území dožiadanej zmluvnej strany;

c) podľa právneho poriadku dožiadanej zmluvnej strany trestné konanie sa nemôže začať alebo rozsudok sa nemôže vykonať z dôvodu premlčania alebo z iných zákonných dôvodov majúcich rovnaké dôsledky;

d) vydanie nie je prípustné podľa právneho poriadku dožiadanej zmluvnej strany;

e) proti osobe, ktorej vydanie sa žiada, bol pre ten istý súdne trestný čin na území dožiadanej zmluvnej strany vynesený právoplatný rozsudok alebo trestné konanie bolo zastavené;

f) podľa právneho poriadku jednej zo zmluvných strán sa trestné stíhanie začína iba na návrh poškodeného.

Článok 32

Žiadosť o vydanie

(1) Žiadosť o vydanie musí obsahovať meno a priezvisko osoby, ktorej vydanie sa žiada, dátum a miesto jej narodenia, jej štátne občianstvo, jej bydlisko, údaje o spáchanom čine a o škode, ak bola spôsobená.

(2) K žiadosti o vydanie na trestné konanie sa pripojí overený odpis zatýkajúceho rozkazu alebo inej listiny majúcej rovnakú platnosť, opis spáchaného činu a znenie ustanovení právnych predpisov, ktoré sa vzťahujú na čin spáchaný vyžadovanou osobou. Ak ide o súdne trestný čin proti majetku, oznámi sa aj výška škody, ak bola spôsobená.

(3) K žiadosti o vydanie na výkon trestu sa pripojí overený odpis rozsudku, ktorý nadobudol právoplatnosť, ako aj znenie ustanovení právnych predpisov, podľa ktorých sa posudzuje spáchaný čin. Ak si odsúdený už odpykal časť trestu, oznámi sa, akú časť si odpykal.

(4) Dožadujúca zmluvná strana nie je povinná pripojiť k žiadosti o vydanie dôkazy o vine vyžadovanej osoby.

Článok 33

Zatknutie za účelom vydania

V prípade, že žiadosť o vydanie je podľa tejto Zmluvy dostatočne odôvodnená, dožiadaná zmluvná strana bezodkladne urobí podľa svojho právneho poriadku potrebné opatrenia na zatknutie osoby, ktorej vydanie sa žiada.

Článok 34

Doplnenie žiadosti o vydanie

(1) Ak žiadosť o vydanie neobsahuje všetky potrebné údaje, môže dožiadaná zmluvná strana požiadať o dopĺňajúce údaje a určiť lehotu do dvoch mesiacov na ich zaslanie. Táto lehota sa môže z oprávnených dôvodov predĺžiť.

(2) Ak dožadujúca zmluvná strana nezašle žiadané dopĺňajúce údaje v určenej lehote, môže dožiadaná zmluvná strana zatknutú osobu prepustiť.

Článok 35

Predbežné zatknutie

(1) Zatknutie sa môže vykonať aj pred prijatím žiadosti o vydanie, ak dožadujúca zmluvná strana o to výslovne požiada a oznámi, že bol vydaný zatýkací rozkaz alebo iná listina majúca rovnakú platnosť alebo rozsudok, na základe ktorého bude žiadať o vydanie. Žiadosť o predbežné zatknutie sa môže podať poštou, telegraficky alebo iným spôsobom zachycujúcim obsah žiadosti písomne.

(2) V naliehavých prípadoch, a ak spáchaný čin je mimoriadne závažný, príslušné orgány zmluvných strán môžu aj bez žiadosti podľa odseku 1 predbežne zatknúť osobu zdržiavajúcu sa na ich území, ktorá podľa ich informácií spáchala na území druhej zmluvnej strany súdne trestný čin, pre ktorý je vydanie možné.

(3) Druhá zmluvná strana musí byť o zatknutí podľa predchádzajúcich odsekov bezodkladne upovedomená.

Článok 36

Prepustenie predbežne zatknutej osoby

(1) Osoba zatknutá podľa článku 35 ods. 1 tejto Zmluvy môže byť prepustená, ak žiadosť o vydanie nedôjde do jedného mesiaca po oznámení predbežného zatknutia dožadujúcej zmluvnej strane.

(2) Osoba zatknutá podľa článku 35 ods. 2 tejto Zmluvy bude prepustená, ak žiadosť o vydanie alebo o predbežné zatknutie podľa článku 35 ods. 1 nedôjde do dvadsiatich dní po oznámení zatknutia dožadujúcej zmluvnej strane.

Článok 37

Odklad vydania

Ak osoba, ktorej vydanie sa žiada, je trestne stíhaná alebo sa má na nej vykonať trest za iný súdne trestný čin spáchaný na území dožiadanej zmluvnej strany, vydanie sa môže odložiť do skončenia trestného stíhania alebo do skončenia výkonu trestu alebo do upustenia od potrestania alebo do odpustenia výkonu trestu.

Článok 38

Dočasné vydanie

(1) Ak odklad vydania podľa článku 37 tejto Zmluvy môže byť príčinou premlčania alebo závažných ťažkostí trestného stíhania, osoba, ktorej vydanie sa žiada, môže byť dožadujúcej zmluvnej strane vydaná dočasne.

(2) Dočasne vydaná osoba musí byť bezodkladne vrátená po vykonaní procesných úkonov, pre ktoré bola vydaná, najneskoršie však do troch mesiacov odo dňa dočasného vydania.

Článok 39

Niekoľko žiadostí o vydanie

Ak o vydanie tej istej osoby žiada niekoľko štátov, dožiadaná zmluvná strana rozhodne, ktorej žiadosti vyhovie. Prihliadne pritom najmä na štátne občianstvo vyžadovanej osoby, na povahu spáchaného činu a na miesto jeho spáchania, ako aj na poradie doručenia jednotlivých žiadostí.

Článok 40

Medze trestného stíhania vydanej osoby

(1) Bez súhlasu dožiadanej zmluvnej strany nesmie byť vydaná osoba trestne stíhaná ani nesmie byť na nej vykonaný rozsudok pre iný súdne trestný čin spáchaný pred vydaním, než pre ktorý bolo vydanie povolené.

(2) Bez súhlasu dožiadanej zmluvnej strany nesmie sa vydaná osoba vydať tretiemu štátu.

(3) Súhlas dožiadanej zmluvnej strany nie je potrebný, ak:

a) vydaná osoba neopustí do jedného mesiaca po skončení trestného stíhania alebo po výkone trestu územie dožadujúcej zmluvnej strany; do tejto lehoty sa nezapočítava čas, po ktorý nemohla vydaná osoba opustiť územie dožadujúcej zmluvnej strany nezávisle od svojej vôle;

b) vydaná osoba opustila územie dožadujúcej zmluvnej strany a znovu sa na toto územie dobrovoľne vrátila.

Článok 41

Odovzdanie vydanej osoby

Dožiadaná zmluvná strana oznámi dožadujúcej zmluvnej strane miesto a čas vydania vyžiadanej osoby. Ak dožadujúca zmluvná strana neprevezme vydanú osobu do desiatich dní od dátumu určeného na vydanie, môže byť táto osoba prepustená. Na žiadosť jednej zo zmluvných strán sa môže táto lehota predĺžiť o ďalších desať dní.

Článok 42

Opakované vydanie

Ak sa vydaná osoba vyhne trestnému stíhaniu alebo výkonu trestu a ak sa vráti na územie dožiadanej zmluvnej strany, bude na novú žiadosť vydaná bez predloženia písomností uvedených v článku 32 tejto Zmluvy.

Článok 43

Oznámenie výsledkov trestného konania

Dožadujúca zmluvná strana oznámi dožiadanej zmluvnej strane výsledok trestného konania proti vydanej osobe. Ak bol nad touto osobou vynesený rozsudok, zašle sa na žiadosť po nadobudnutí právoplatnosti jeho odpis.

Článok 44

Prevoz

(1) Jedna zmluvná strana povolí na žiadosť druhej zmluvnej strany cez svoje územie prevoz osoby, ktorú vydal tretí štát zmluvnej strane žiadajúcej o prevoz. Žiadosť o povolenie prevozu sa môže odmietnuť z dôvodov uvedených v článku 31 tejto Zmluvy.

(2) Žiadosť o povolenie prevozu sa podáva a prejednáva ako žiadosť o vydanie.

(3) Orgány dožiadanej zmluvnej strany vykonajú prevoz na jej území spôsobom, ktorý považujú za najvhodnejší.

Článok 45

Náklady vydania a prevozu

Náklady spojené s vydaním znáša zmluvná strana, na území ktorej vznikli. Náklady prevozu znáša dožadujúca zmluvná strana.

Článok 46

Vydanie vecí

(1) Dožadujúcej zmluvnej strane sa vydajú veci, ktoré boli použité na spáchanie súdne trestného činu, pre ktorý je vydanie podľa tejto Zmluvy možné, ako aj veci, ktoré páchateľ takým súdne trestným činom získal, a pokiaľ týmito vecami nakladal, ich protihodnota alebo veci, ktoré môžu slúžiť ako dôkaz; tieto veci sa vydajú aj v tom prípade, keď k vydaniu nemôže dôjsť.

(2) Dožiadaná zmluvná strana môže dočasne odložiť vydanie žiadaných vecí, ak sú potrebné v inom trestnom konaní.

(3) Práva tretích osôb k vydaným veciam zostávajú nedotknuté. Po skončení trestného konania vráti dožadujúca zmluvná strana tieto veci dožiadanej zmluvnej strane, aby mohli byť vrátené oprávneným osobám. V odôvodnených prípadoch a so súhlasom dožiadanej zmluvnej strany môžu sa veci vrátiť oprávneným osobám priamo.

Hlava 3
OSOBITNÉ USTANOVENIA O PRÁVNEJ POMOCI V TRESTNÝCH VECIACH

Článok 47

Oznamovanie odsúdení

(1) Zmluvné strany si navzájom podajú správy o rozsudkoch v trestných veciach, ktoré súdy jednej zmluvnej strany vyniesli nad občanmi druhej zmluvnej strany a ktoré nadobudli právoplatnosť.

(2) Na základe odôvodnenej žiadosti si zmluvné strany oznámia odsudzujúce rozsudky nad osobami, ktoré nie sú občanmi dožadujúcej zmluvnej strany.

(3) Zmluvné strany si na žiadosť zasielajú odtlačky prstov osôb uvedených v odsekoch 1 a 2 tohto článku.

Článok 48

Výpisy z registra trestov

Orgány trestnej evidencie zmluvných strán zašlú v súlade s ich právnym poriadkom justičným orgánom druhej zmluvnej strany na ich žiadosť výpisy z registra trestov.

ČASŤ IV

ZÁVEREČNÉ USTANOVENIA

Článok 49

(1) Táto Zmluva bude ratifikovaná. Výmena ratifikačných listín sa uskutoční v Prahe.

(2) Táto Zmluva nadobudne platnosť tridsiatym dňom po výmene ratifikačných listín.

Článok 50

Táto Zmluva sa uzaviera na neobmedzený čas. Každá zmluvná strana môže Zmluvu vypovedať písomným oznámením diplomatickou cestou. Výpoveď nadobúda účinnosť šesť mesiacov po prijatí jej oznámenia druhou zmluvnou stranou.

Článok 51

Dňom nadobudnutia platnosti tejto Zmluvy strácajú platnosť:

a) Dohovor medzi Republikou československou a Republikou gréckou o vzájomnej právnej ochrane a právnej pomoci v občianskych a obchodných veciach, ako aj v pozostalostných veciach zo 7. apríla 1927,

b) Dohovor medzi Republikou československou a Republikou gréckou o uznaní a výkone súdnych rozhodnutí zo 7. apríla 1927,

c) Dohovor o vydávaní zločincov a právnej pomoci v trestných veciach medzi Republikou československou a Republikou gréckou zo 7. apríla 1927.

Na dôkaz toho splnomocnenci oboch zmluvných strán túto Zmluvu podpísali a pripojili k nej svoje pečate.

Dané v Aténach 22. októbra 1980 vo dvoch pôvodných vyhotoveniach vo francúzskom jazyku.

Za

Československú socialistickú republiku:

Andrej Barčák v. r.

Za

Grécku republiku:

Constantin Mitsotakis v. r.

Poznámky pod čiarou

*) Tu sa uverejňuje slovenský preklad.