Redakčné oznámenie č. 99/1982 Zb.Redakčné oznámenie o oprave tlačových chýb v českom a slovenskom vydaní

Čiastka 17/1982
Platnosť od 16.08.1982
Redakčná poznámka

v čiastke 16/1982 Zb. došlo k chybnému číslovaniu predpisov 85 - 89/1982 Zb.

99

REDAKČNÉ OZNÁMENIE

o oprave tlačových chýb v českom a slovenskom vydaní

V čiastke 16 z 9.augusta 1982 došlo ku chybnému číslovaniu predpisov. Jednotlivé právne predpisy majú toto správne číslovanie:

85. Vyhláška ministra zahraničných vecí o Dohovore o doručovaní súdnych a mimosúdnych písomností v cudzine v občianskych a obchodných veciach

86.Vyhláška ministerstva práce a sociálnych věcí České socialistické republiky a ministerstva školství České socialistické republiky, kterou se mění a doplňuje vyhláška č. 93/1979 Sb., o odměňování a hmotném zabezpečení žáků a učňů připravujícich se na dělnická povolání v učebních a studijních oborech, ve znění pozdějších předpisů

87. Vyhláška Ministerstva školstva Slovenskej socialistickej republiky a Ministerstva zdravotníctva Slovenskej socialistickej republiky, ktorou sa dopĺňa vyhláška Ministerstva školstva Slovenskej socialistickej republiky a Ministerstva zdravotníctva Slovenskej socialistickej republiky č. 96/1979 Zb. o poskytovaní štipendií a hmotného zabezpečenia žiakom gymnázií, odborných škôl, stredných odborných škôl, konzervatórií a stredných škôl pre pracujúcich

88. Vyhláška Ministerstva školstva Slovenskej socialistickej republiky, ktorou sa dopĺňa vyhláška Ministerstva školstva Slovenskej socialistickej republiky č. 116/1980 Zb., o poskytovaní štipendií a príspevkov študentom vysokých škôl

89. Vyhláška Ministerstva školstva Slovenskej socialistickej republiky o hmotnom a finančnom zabezpečení študentov-cudzincov, ktorí študujú v riadnom dennom štúdiu na vysokých školách.

Redakcia