Vyhláška č. 96/1982 Zb.Vyhláška Ministerstva práce a sociálnych vecí Slovenskej socialistickej republiky a Ministerstva školstva Slovenskej socialistickej republiky, ktorou sa mení a dopĺňa vyhláška Ministerstva práce a sociálnych vecí Slovenskej socialistickej republiky a Ministerstva školstva Slovenskej socialistickej republiky č. 95/1979 Zb. o odmeňovaní a hmotnom zabezpečení žiakov a učňov pripravujúcich sa na robotnícke povolania v učebných a študijných odboroch v znení vyhlášky č. 167/1979 Zb., vyhlášky č. 50/1981 Zb. a vyhlášky č. 36/1982 Zb.

(v znení č. 150/1982 Zb.)

Čiastka 17/1982
Platnosť od 16.08.1982 do28.02.1987
Účinnosť od 01.09.1982 do28.02.1987
Zrušený 4/1987 Zb.

OBSAH

96

VYHLÁŠKA

Ministerstva práce a sociálnych vecí Slovenskej socialistickej republiky a Ministerstva školstva Slovenskej socialistickej republiky

z 19. júla 1982,

ktorou sa mení a dopĺňa vyhláška Ministerstva práce a sociálnych vecí Slovenskej socialistickej republiky a Ministerstva školstva Slovenskej socialistickej republiky č. 95/1979 Zb. o odmeňovaní a hmotnom zabezpečení žiakov a učňov pripravujúcich sa na robotnícke povolania v učebných a študijných odboroch v znení vyhlášky č. 167/1979 Zb., vyhlášky č. 50/1981 Zb. a vyhlášky č. 36/1982 Zb.

Ministerstvo práce a sociálnych vecí Slovenskej socialistickej republiky a Ministerstvo školstva Slovenskej socialistickej republiky ustanovujú po dohode so zúčastnenými ústrednými orgánmi a Slovenskou odborovou radou podľa § 230 ods. 2 a 3 Zákonníka práce a podľa § 40 ods. 3 písm. a) zákona č. 63/1978 Zb.. o opatreniach v sústave základných a stredných škôl:


Čl. I

Vyhláška Ministerstva práce a sociálnych vecí Slovenskej socialistickej republiky a Ministerstva školstva Slovenskej socialistickej republiky č. 95/1979 Zb. o odmeňovaní a hmotnom zabezpečení žiakov a učňov pripravujúcich sa na robotnícke povolania v učebných a študijných odboroch v znení neskorších predpisov, sa mení a dopĺňa takto:

1. V § 4 ods. 2 písm. a) sa bod 2. ďalšie učebné odbory národohospodársky najdôležitejšie dopĺňa písmenom 2c), ktoré znie:

v 1. roku
Kčs
v 2. roku
Kčs
v 3. a 4. roku
Kčs
„2c) v organizáciách riadených Federálnym ministerstvom hutníctva a ťažkého strojárstva, Federálnym ministerstvom všeobecného strojárstva a Federálnym ministerstvom elektrotechnického priemyslu [príloha č. 1, časť a) bod 2. písm. 2c)]50-200150-400250-400".

2. Príloha č. 1 vyhlášky časť a) bod 2. ďalšie učebné odbory národohospodársky najdôležitejšie dopĺňa sa písmenom 2c), ktoré znie:

„2c) v organizáciách riadených Federálnym ministerstvom hutníctva a ťažkého strojárstva, Federálnym ministerstvom všeobecného strojárstva a Federálnym ministerstvom elektrotechnického priemyslu

03-71-2 zlievač

03-72-2 strojový kováč“.

3. V prílohe č. 1 vyhlášky časť c) Učebné odbory vyhlásené ako prioritné sa doterajší text označuje ako písm. ca) a na konci sa pripojuje písm. cb), ktoré vrátane nadpisu znie:

„cb) V organizáciách miestneho hospodárstva a služieb riadených národnými výbormi a v organizáciách výrobného družstevníctva

03-12-2 mechanik-opravár s odborným zameraním na vážiace zariadenia

03-16-2 mechanik-opravár s odborným zameraním na plynárenské zariadenia

03-18-2 mechanik-opravár s odborným zameraním na zdvíhacie zariadenia

03-21-2 mechanik-opravár s odborným zameraním na chladiarenské zariadenia

08-83-2 čalúnnik

07-72-2 krajčír s odborným zameraním na pánske odevy

08-52-2 kožušník s odborným zameraním na šitie a opravy kožušinových výrobkov

09-42-2 kamenár s odborným zameraním na umelecké remeselné práce

64-53-2 knihár“.


Čl. II

Táto vyhláška nadobúda účinnosť 1. septembrom 1982.


Námestníčka ministra školstva SSR:

PhDr. Marta Vlačihová CSc. v. r.

Námestník ministra práce a sociálnych vecí SSR:

Ing. Augustín Kozár v. r.