Vyhláška č. 89/1982 Zb.Vyhláška Ministerstva školstva Slovenskej socialistickej republiky o hmotnom a finančnom zabezpečení študentov - cudzincov, ktorí študujú v riadnom dennom štúdiu na vysokých školách

(v znení č. 99/1982 Zb.)

Čiastka 16/1982
Platnosť od 09.08.1982 do31.08.1984
Účinnosť od 01.09.1982 do31.08.1984
Zrušený 87/1984 Zb.

89

VYHLÁŠKA

Ministerstva školstva Slovenskej socialistickej republiky

z 8. júla 1982

o hmotnom a finančnom zabezpečení študentov - cudzincov, ktorí študujú v riadnom dennom štúdiu na vysokých školách

Ministerstvo školstva Slovenskej socialistickej republiky po dohode s Ministerstvom financií Slovenskej socialistickej republiky, Ministerstvom práce a sociálnych vecí Slovenskej socialistickej republiky a ostatnými zúčastnenými ústrednými orgánmi ustanovuje podľa § 98 ods. 2 zákona č. 39/1980 Zb. o vysokých školách:


§ 1

Všeobecné ustanovenie

(1) Táto vyhláška sa vzťahuje na hmotné a finančné zabezpečenie cudzincov (§ 2 ods. 1), ktorí študujú v riadnom dennom štúdiu na vysokých školách v odbore pôsobnosti Ministerstva školstva Slovenskej socialistickej republiky a majú povolenie na pobyt1) na území Československej socialistickej republiky (ďalej len „študenti - cudzinci“).2)

(2) Hmotné a finančné zabezpečenie podľa tejto vyhlášky zahŕňa poskytovanie štipendií, ubytovanie v študentských domovoch a stravovanie v študentských jedálňach.

§ 2

Poskytovanie hmotného a finančného zabezpečenia

(1) Vysoké školy poskytujú hmotné a finančné zabezpečenie študentom - cudzincom, ktorí majú povolenie na pobyt na území Československej socialistickej republiky z dôvodov

a) uzavretia manželstva s československým štátnym občanom,

b) pracovného pomeru ich rodičov alebo manžela v Československej socialistickej republike,3)

c) že jeden z ich rodičov je československým štátnym občanom,

d) poskytnutia práva azylu v Československej socialistickej republike,

e) poskytnutia práva azylu v Československej socialistickej republike ich rodičom trvale žijúcim v Československej socialistickej republike.

(2) Hmotné a finančné zabezpečenie sa poskytuje v tomto rozsahu:

a) študentom - cudzincom uvedeným v odseku 1 písm. a), b) a c) štipendium sociálne, prospechové, výnimočné v rozsahu a podľa podmienok uvedených v osobitnom predpise;4) nepriznáva sa im však sociálne štipendium poskytované študentkám - matkám, osamelým študentom s nezaopatrenými deťmi, preferenčné štipendium a zvýhodnenie v oblasti sociálnych a prospechových štipendií poskytované študentom, ktorí študujú v preferovanom študijnom odbore,

b) študentom - cudzincom uvedeným v odseku 1 písm. d) a e) štipendium sociálne vrátane sociálneho štipendia poskytovaného študentkám - matkám a osamelým študentom s nezaopatrenými deťmi, štipendium prospechové, výnimočné, preferenčné a štipendium Jozefa Hakena v rozsahu a podľa podmienok uvedených v osobitnom predpise;5) priznáva sa im aj zvýhodnenie v oblasti sociálnych a prospechových štipendií poskytované študentom, ktorí študujú v preferovanom študijnom odbore,

c) študentom - cudzincom uvedeným v odseku 1 ubytovanie v študentských domovoch a stravovanie v študentských jedálňach v rozsahu určenom osobitnými predpismi.6)


§ 3

Záverečné ustanovenie

Táto vyhláška nadobúda účinnosť 1. septembrom 1982.


Minister:

Prof. Ing. Buša CSc. v. r.

Poznámky pod čiarou

1) § 2 zákona č. 68/1965 Zb. o pobyte cudzincov na území ČSSR.

2) § 32 ods. 1 a 2 zákona č. 97/1963 Zb. o medzinárodnom práve
súkromnom a procesnom.
Smernice o poskytovaní práva azylu v ČSSR vydané vládou ČSSR
a registrované v čiastke 61/1962 Zb.

2) registrovanej v čiastke 5/1974 Zb.
a úpravy z 30. septembra 1975 č. 2964/1975-VŠ (Zvesti MŠ a MK
SSR, ročník 1975, zošit

3) § 7 Zákonníka práce.

4) § 3, 4, § 5 písm. b), § 7, § 8 ods. 1 písm. b), § 8 ods. 2
a 3, § 9 a 10 vyhlášky č. 116/1980 Zb. o poskytovaní štipendií
a príspevkov študentom vysokých škôl.

5) § 3 až 12 vyhlášky č. 116/1980 Zb.

6) Domáci poriadok študentských domovov vysokých škôl zo
14. decembra 1971 č. 14 894/1971-VŠ (Zvesti MŠ a MK SSR, ročník
1971, zošit

10) registrovanej v čiastke 37/1975 Zb.
Úprava Ministerstva školstva SSR z 28. júla 1970 č. 9762/70-VŠ
o organizácii a prevádzke vysokoškolských jedální a bufetov
(Zvesti MŠ a MK SSR, ročník 1970, zošit 22-23) registrovaná
v čiastke 47/1970 Zb. v znení úpravy z 18. januára 1974
č. 529/74-VŠ (Zvesti MŠ a MK SSR, ročník 1974, zošit

11) registrovanej v čiastke 1/1979 Zb.

24) registrovaný v čiastke 7/1972 Zb. v znení
úpravy z 1. februára 1974 č. 861/1974-VŠ (Zvesti MŠ a MK SSR,
ročník 1974, zošit