Vyhláška č. 87/1982 Zb.Vyhláška Ministerstva školstva Slovenskej socialistickej republiky a Ministerstva zdravotníctva Slovenskej socialistickej republiky, ktorou sa dopĺňa vyhláška Ministerstva školstva Slovenskej socialistickej republiky a Ministerstva zdravotníctva Slovenskej socialistickej republiky č. 96/1979 Zb. o poskytovaní štipendií a hmotného zabezpečenia žiakom gymnázií, odborných škôl, stredných odborných škôl, konzervatórií a stredných škôl pre pracujúcich

(v znení č. 99/1982 Zb.)

Čiastka 16/1982
Platnosť od 09.08.1982 do31.08.1984
Účinnosť od 01.09.1982 do31.08.1984
Zrušený 88/1984 Zb.

87

VYHLÁŠKA

Ministerstva školstva Slovenskej socialistickej republiky a Ministerstva zdravotníctva Slovenskej socialistickej republiky

z 8. júla 1982,

ktorou sa dopĺňa vyhláška Ministerstva školstva Slovenskej socialistickej republiky a Ministerstva zdravotníctva Slovenskej socialistickej republiky č. 96/1979 Zb. o poskytovaní štipendií a hmotného zabezpečenia žiakom gymnázií, odborných škôl, stredných odborných škôl, konzervatórií a stredných škôl pre pracujúcich

Ministerstvo školstva Slovenskej socialistickej republiky a Ministerstvo zdravotníctva Slovenskej socialistickej republiky po dohode s Ministerstvom práce a sociálnych vecí Slovenskej socialistickej republiky a po prerokovaní so zúčastnenými ústrednými orgánmi ustanovujú podľa § 40 ods. 3 písm. b) zákona č. 63/1978 Zb. o opatreniach v sústave základných a stredných škôl a podľa § 25 ods. 2 zákona Slovenskej národnej rady č. 79/1978 Zb. o štátnej správe v školstve:


Čl. I

Vyhláška Ministerstva školstva Slovenskej socialistickej republiky a Ministerstva zdravotníctva Slovenskej socialistickej republiky č. 96/1979 Zb. o poskytovaní štipendií a hmotného zabezpečenia žiakom gymnázií, odborných škôl, stredných odborných škôl, konzervatórií a stredných škôl pre pracujúcich sa dopĺňa takto:

§ 3 ods. 3 sa dopĺňa o písm. p), ktoré znie:

p) suma, o ktorú sa zvýšil dôchodok podľa zákonného opatrenia Predsedníctva Federálneho zhromaždenia č. 7/1982 Zb. o zvýšení dôchodkov a o niektorých zmenách zákona o sociálnom zabezpečení.“.


Čl. II

Táto vyhláška nadobúda účinnosť 1. septembrom 1982.


Minister zdravotníctva

Slovenskej socialistickej republiky:

Prof. MUDr. Matejíček DrSc. v. r.

Minister školstva

Slovenskej socialistickej republiky:

Prof. Ing. Buša CSc. v. r.