Vyhláška č. 86/1982 Zb.Vyhláška ministerstva práce a sociálních věcí České socialistické republiky a ministerstva školství České socialistické republiky, kterou se mění a doplňuje vyhláška č. 93/1979 Sb., o odměňování a hmotném zabezpečení žáků a učňů připravujících se na dělnická povolání v učebních a studijních oborech, ve znění pozdějších předpisů

(v znení č. 99/1982 Zb.)

Čiastka 16/1982
Platnosť od 09.08.1982
Účinnosť od 01.09.1982

OBSAH

86

VYHLÁŠKA

ministerstva práce a sociálních věcí České socialistické republiky a ministerstva školství České socialistické republiky

ze dne 15. července 1982,

kterou sa mění a doplňuje vyhláška č. 93/1979 Sb., o odměňování a hmotném zabezpečení žáků a učňů připravujících se na dělnická povolání v učebních a studijních oborech, ve znění pozdějších předpisů

Ministerstvo práce a sociálních věcí České socialistické republiky a ministerstvo školství české socialistické republiky stanoví podle § 230 odst. 2 a 3 zákonníku práce a § 40 odst. 3 písm. a) zákona č. 63/1978 Sb., o opatřeních v soustavě základních a středních škol, v dohodě se zúčastněnými ústředními orgány a s Českou odborovou radou:


Čl. I

Vyhláška ministerstva práce a sociálních věcí České socialistické republiky a ministerstva školství České socialistické republiky č. 93/1979 Sb., o odměňování a hmotném zabezpečení žáků a učňů připravujících se na dělnícká povolání v učebních a studijních oborech, ve znění vyhlášek č. 166/1979 Sb., č. 45/1981 Sb. a č. 42/1982 Sb., se mění a doplňuje takto:

1. V § 4 odst. 2 písm. a) v kategorii A a) se za bod 2b) připojuje bod 2c), který zní:

__________________________________________________________________________
v 1. roce v 2. roce ve 3. a 4. roce
Kčs Kčs Kčs
__________________________________________________________________________

„2c v organizacích řízených federálním minister-
      stvem hutnictví a těžkého strojírenství, fede-
      rálním ministerstvem všeobecného strojíren-
      ství a federálním ministerstvem elektrotech-
      nického průmyslu [příloha č. 1 část a) bod 2
      písm. 2c)]                                                                      50 - 200            150 - 400         250 - 400“.

2. Příloha č. 1 se doplňuje takto:

a) v části a) (Učební obory národohospodářsky nejdůležitější) se za bod 2b) vkladá bod 2c), který zní:

2c) v organizacích řízených federálním ministerstvem hutnictví a těžkého strojírenství, federálním ministerstvem všeobecného strojírenství a federálním ministerstvem elektrotechnického průmyslu

03-71-2 slévač

03-72-2 strojní kovář “;

b) v části c) (Učební obory vyhlášené jako prioritní) se na konci připojuje text, který zní:

„V organizacích místního hospodářství a služeb řízených národními výbory a ve výrobních družstvech

03-12-2 mechanik opravář s odborným zaměřením pro vážicí zařízení

03-18-2 mechanik opravář s odborným zaměřením pro zdvíhací zařízení

03-21-2 mechanik opravář s odborným zaměřením chladírenská zařízení

07-72-2 krejčí s odborným zaměřením pro pánské oděvy

08-21-2 truhlář s odborným zaměřením pro výrobu nábytku a zařízení

08-31-2 zpracovatel přírodních pletiv s odborným zaměřením pro výrobu košíků a nábytku

08-32-2 zpracovatel přírodních pletiv s odborným zaměřením pro pletenou galanterii

08-52-2 kožešník s odborným zaměřením pro šití a opravy kožešinových výrobků

08-83-2 čalouník

64-53-2 knihař

85-61-2 pozlacovač s odborným zaměřením pro obrazové rámy.“.


Čl. II

Tato vyhláška nabývá účinnosti dnem 1. září 1982.


I. náměstník ministra školství

České socialistické republiky:

Prof. Ing. Císař CSc. v. r.

Ministr práce a sociálních věcí

České socialistické republiky:

Dr. Hamerník v. r.