Vyhláška č. 84/1982 Zb.Vyhláška Slovenského úradu bezpečnosti práce a Slovenského banského úradu o zmene a doplnení vyhlášky č. 23/1979 Zb., ktorou sa určujú vyhradené tlakové zariadenia a ustanovujú niektoré podmienky na zaistenie bezpečnosti

Čiastka 15/1982
Platnosť od 30.06.1982 do01.04.1996
Účinnosť od 01.09.1982 do01.04.1996

OBSAH