Vyhláška č. 81/1982 Zb.Vyhláška Federálneho štatistického úradu o jednotnej klasifikácii odborov vzdelania

Čiastka 14/1982
Platnosť od 30.06.1982 do30.09.1996
Účinnosť od 01.09.1982 do30.09.1996
Zrušený 278/1996 Z. z.

81

VYHLÁŠKA

Federálneho štatistického úradu

z 31. mája 1982

o jednotnej klasifikácii odborov vzdelania

Federálny štatistický úrad ustanovuje podľa § 35 ods. 2 zákona č. 21/1971 Zb. o jednotnej sústave sociálno-ekonomických informácií v súčinnosti s Ministerstvom školstva Českej socialistickej republiky a s Ministerstvom školstva Slovenskej socialistickej republiky:


§ 1

Jednotná klasifikácia odborov vzdelania1) (ďalej len „klasifikácia“) je základným systematickým nástrojom na určovanie, sledovanie a analýzu štruktúry obyvateľstva podľa dosiahnutého stupňa vzdelania a štrukturálnych presunov v spoločnosti; klasifikácia je súčasťou jednotnej sústavy sociálno-ekonomických klasifikácií a číselníkov.

§ 2

Predmetom klasifikácie sú odbory, v ktorých možno obhajovať vedecké práce, študijné odbory na vysokých školách2) a študijné a učebné odbory na stredných školách včítane stredných škôl pre mládež vyžadujúcu osobitnú starostlivosť.

§ 3

(1) Klasifikácia sa záväzne používa najmä v údajových základniach organizácií na účely riadenia a plánovania a na štatistické zisťovanie.

(2) V prípadoch, keď určité osoby ukončili alebo ukončia prípravu na povolanie v odboroch vzdelania, ktoré v klasifikácii už nie sú uvedené, určia sa kódy týchto odborov podľa prevodového kľúča, ktorý tvorí IV. časť klasifikácie.

§ 4

Orgány oprávnené podľa osobitných predpisov3) ustanovovať, prípadne meniť alebo zrušovať odbory vzdelania, môžu v predpisoch vydávaných na tento účel uvádzať po dohode s Federálnym štatistickým úradom v jednotlivých odboroch aj ich kódy s tým, že sa súčasne mení a dopĺňa aj klasifikácia.

§ 5

V oblasti upravenej klasifikáciou môžu orgány a organizácie pri použití presahujúcom úroveň informačnej sústavy jednej organizácie vydávať za vlastný odbor pôsobnosti čiastkové účelové nomenklatúry iba so súhlasom Federálneho štatistického úradu; účelové nomenklatúry sa pritom musia zostavovať tak, aby sa zabezpečila ich obsahová a číselná nadväznosť na klasifikáciu.

§ 6

Federálny štatistický úrad môže v odôvodnených prípadoch povoliť výnimky z ustanovenia § 3 a 5 pre jednotlivé orgány a organizácie na návrh vecne príslušných ústredných orgánov.

§ 7

Jednotné klasifikácie študijných a učebných odborov možno odo dňa nadobudnutia účinnosti tejto vyhlášky používať len po prechodný čas, a to v študijných a učebných odboroch, v ktorých sa už najneskoršie od 1. septembra 1984 do 1. ročníka absolventi neprijímajú.

Po skončení štúdia (výchovy) v týchto študijných a učebných odboroch sa pre ne použije ustanovenie § 3 ods. 2.


§ 8

Zrušujú sa:

1. vyhláška Federálneho štatistického úradu č. 129/1971 Zb. o zavedení a využívaní jednotnej klasifikácie zamestnaní a jednotnej klasifikácie študijných a učebných odborov, pokiaľ upravuje zavedenie a využívanie jednotnej klasifikácie študijných a učebných odborov;

2. príloha č. 2 úpravy Federálneho štatistického úradu č. 16 275/1972 zo 4. decembra 1972 o doplnení jednotnej klasifikácie zamestnaní a jednotnej klasifikácie študijných a učebných odborov uverejnenej v Spravodajcovi ústredných štatistických orgánov v čiastke 15/1972 a oznámenej v Zbierke zákonov v čiastke 32/1972;

3. čl. 2 úpravy Federálneho štatistického úradu č. 16 447/1973 z 20. septembra 1973 o doplnení jednotnej klasifikácie zamestnaní a jednotnej klasifikácie študijných a učebných odborov uverejnenej v Spravodajcovi ústredných štatistických orgánov v čiastke 12/1973 a oznámenej v Zbierke zákonov v čiastke 3/1974;

4. príloha č. 2 úpravy Federálneho štatistického úradu č. 18 359/1975 zo 14. októbra 1975 o ďalšom doplnení jednotnej klasifikácie študijných a učebných odborov uverejnenej v Spravodajcovi ústredných štatistických orgánov v čiastke 13/1975 a oznámenej v Zbierke zákonov v čiastke 38/1975;

5. úprava Federálneho štatistického úradu č. 120/78-032-99 zo 6. januára 1978, ktorou sa upravuje a dopĺňa jednotná klasifikácia študijných a učebných odborov uverejnená v Spravodajcovi ústredných štatistických orgánov v čiastke 2/1978 a oznámená v Zbierke zákonov v čiastke 25/1978;

6. úprava Federálneho štatistického úradu č. 2817/78-03 zo 6. mája 1979 o doplnení jednotnej klasifikácie študijných a učebných odborov uverejnená v Spravodajcovi ústredných štatistických orgánov v čiastke 6-7/1979 a oznámená v Zbierke zákonov v čiastke 22/1979;

7. úprava Federálneho štatistického úradu č. 2100/80-03 z 29. júla 1980 o doplnení jednotnej klasifikácie študijných a učebných odborov uverejnená v Spravodajcovi ústredných štatistických orgánov v čiastke 11/1980 a oznámená v Zbierke zákonov v čiastke 37/1980.

§ 9

Táto vyhláška nadobúda účinnosť 1. septembrom 1982.


Podpredseda:

JUDr. Ing. Balogh v. r.

Poznámky pod čiarou

1) Jednotnú klasifikáciu odborov vzdelania vydáva Federálny štatistický úrad ako časť 8 jednotnej sústavy sociálno-ekonomických klasifikácií a číselníkov nákladom Štatistického a evidenčného vydavateľstva tlačív, Praha 1, Tržiště 9.

2) Odo dňa nadobudnutia účinnosti tejto vyhlášky platia namiesto kódov uvedených v prílohe nariadenia vlády ČSSR č. 89/1980 Zb. o sústave študijných odborov a o dĺžke riadneho štúdia na vysokých školách, v niektorých odboroch tieto nové kódy: kód 12-06-8 namiesto kódu 12-05-8, 15-32-8 namiesto 15-02-8, 22-25-8 namiesto 22-35-8, 29-03-8 namiesto 29-02-8, 31-19-8 namiesto 31-25-8, 35-01-8 namiesto 35-10-8, 43-26-8 namiesto 43-30-8, 51-07-8 namiesto 51-43-8, 61-22-8 namiesto 61-02-8, 73-11-8 namiesto 73-21-8 a 73-20-8 namiesto 73-23-8.

3) Zákon č. 186/1960 Zb. o sústave výchovy a vzdelávania (školský zákon) v znení zákona č. 63/1978 Zb. o opatreniach v sústave základných a stredných škôl, pre Českú socialistickú republiku v znení zákona ČNR č. 76/1978 Zb. a zákona ČNR č. 77/1978 Zb., pre Slovenskú socialistickú republiku v znení zákona SNR č. 78/1978 Zb. a zákona SNR č. 79/1978 Zb.
Zákon č. 39/1980 Zb. o vysokých školách (vysokoškolský zákon).
Zákon č. 53/1964 Zb. o udeľovaní vedeckých hodností a o Štátnej komisii pre vedecké hodnosti.
Zákon č. 39/1977 Zb. o výchove nových vedeckých pracovníkov a o ďalšom zvyšovaní kvalifikácie vedeckých pracovníkov.
Zákon č. 73/1973 o brannej výchove (najmä § 10 až 12).