Vyhláška č. 79/1982 Zb.Vyhláška Ústrednej rady odborov o zmenách vyhlášky Ústrednej rady odborov č. 143/1965 Zb. o poskytovaní peňažných dávok v nemocenskom poistení

Čiastka 14/1982
Platnosť od 30.06.1982 do31.12.2003
Účinnosť od 01.07.1982 do31.12.2003
Zrušený 461/2003 Z. z.

79

VYHLÁŠKA

Ústrednej rady odborov

z 25. júna 1982

o zmenách vyhlášky Ústrednej rady odborov č. 143/1965 Zb.o poskytovaní peňažných dávok v nemocenskom poistení

Ústredná rada odborov ustanovuje podľa § 51 ods. 1 a § 63 ods. 2 zákona č. 54/1956 Zb. o nemocenskom poistení zamestnancov v znení zákona č. 16/1959 Zb. a zákona č. 87/1968 Zb. a podľa § 36 ods. 1 zákona č. 88/1968 Zb. o predĺžení materskej dovolenky, o dávkach v materstve a o prídavkoch na deti z nemocenského poistenia:


Čl. I

Vyhláška Ústrednej rady odborov č. 143/1965 Zb. o poskytovaní peňažných dávok v nemocenskom poistení v znení neskorších predpisov sa mení a dopĺňa takto:

1. § 2 ods. 1 písm. d) znie:

d) mzda za prácu vykonávanú nad ustanovený týždenný pracovný čas1) včítane príplatku za prácu nadčas; mzda za takú prácu sa však do započítateľného zárobku zahŕňa, ak sa za ňu poskytne náhradné voľno;“.

2. V § 2 sa za odsek 1 vkladá nový odsek 2, ktorý znie:

(2) Pre pracovníka v baníctve so stálym pracoviskom pod zemou v hlbinných uhoľných a lignitových baniach, ktorý vykonáva zamestnanie uvedené v osobitnom predpise,2) platí ustanovenie predchádzajúceho odseku s tým rozdielom, že do započítateľného zárobku sa zahŕňa aj mzda za prácu vykonávanú cez soboty vopred určené ťažobným režimom. 3)“.

Doterajšie odseky 2 a 3 sa označujú ako odseky 3 a 4.

3. § 5 ods. 2 znie:

(2) Nemocenské na pracovný deň sa vypočíta z čistej dennej mzdy pracovníka, najviac však zo sumy 120 Kčs pri päťdennom pracovnom týždni, a to percentnou sadzbou, ktorá mu patrí podľa doby jeho zamestnania;4) táto suma sa úmerne upraví, ak je ustanovený týždenný pracovný čas rozvrhnutý na iný počet pracovných dní v týždni. 5)“.

4. § 5 sa dopĺňa odsekom 3, ktorý znie:

(3) U pracovníka so stálym pracoviskom pod zemou v hlbinných baniach, v uhoľných lomoch a na skrývkach, ktorý vykonáva zamestnanie uvedené v osobitnom predpise,6) sa nemocenské na pracovný deň vypočíta z jeho čistej dennej mzdy, najviac však zo sumy 180 Kčs pri päťdennom pracovnom týždni, a to percentnou sadzbou, ktorá mu patrí podľa doby jeho zamestnania;4) táto suma sa úmerne upraví, ak je ustanovený týždenný pracovný čas rozvrhnutý na iný počet pracovných dní v týždni. 5)“.

5. V § 6 ods. 2 sa na konci pripája táto veta:

„U pracovníka uvedeného v § 2 ods. 2 sa však do počtu dní, ktorým sa delí započítateľný zárobok, nezahŕňajú aj soboty vopred určené ťažobným režimom,3) ktoré mal odpracovať v rozhodujúcom období.“.

6. V § 6 ods. 5 sa slová „§ 2 ods. 2“ nahrádzajú slovami „§ 2 ods. 3“.

7. V § 23 ods. 1 sa na konci pripája táto veta:

„Pracovníkovi uvedenému v § 2 ods. 2 sa nemocenské poskytuje aj za soboty vopred určené ťažobným režimom,3) v ktorých mal pracovať, keby nebola pracovná neschopnosť alebo karanténa.“.

8. V § 23 ods. 3 sa na konci pripájajú tieto slová: „alebo za ktoré sa mu mesačná mzda inak neskracuje.“.

9. V § 25 ods. 3 sa vypúšťajú slová: „(napr. pretože nemá splnenú čakaciu dobu 270 dní poistenia)“.

10. V § 26 sa vypúšťa odsek 3.

11. § 27 sa dopĺňa odsekom 3, ktorý znie:

(3) V prípadoch uvedených v predchádzajúcom odseku sa nemocenské poskytuje vo výške, ktorá inak pracovníkovi patrí od štvrtého pracovného dňa pracovnej neschopnosti.7)“.

12. § 31 znie:

㤠31

(1) Ak presahuje úhrn čistých denných miezd pracovníka z niekoľkých zamestnaní sumu 120 Kčs (§ 5 ods.2), vylučuje sa pri výpočte nemocenského z čistej dennej mzdy časť presahujúca túto sumu, a to v tom zamestnaní, v ktorom má pracovník kratší pracovný úväzok, prípadne ak sú pracovné úväzky rovnaké, v tom zamestnaní, v ktorom spravidla dosahuje nižší zárobok.8)

(2) Ak presahuje úhrn čistých denných miezd pracovníka z niekoľkých zamestnaní, z ktorých aspoň jedno je zamestnaním so stálym pracoviskom pod zemou v hlbinných baniach, v uhoľných lomoch a na skrývkach, ktoré je uvedené v osobitnom predpise,6) sumu 180 Kčs (§ 5 ods.3), vylučuje sa pri výpočte nemocenského z čistej dennej mzdy časť presahujúca túto sumu, a to v tom zamestnaní, v ktorom má pracovník kratší pracovný úväzok, prípadne ak sú pracovné úväzky rovnaké, v tom zamestnaní, v ktorom spravidla dosahuje nižší zárobok. 8)“.

13. V § 36 ods. 1 prvá veta znie: „Pracovníkovi, ktorého pracovná neschopnosť pre aktívnu tuberkulózu trvá dlhšie ako jeden mesiac, môže sa nemocenské zvýšiť až do sumy jeho čistej dennej mzdy, z ktorej sa mu nemocenské určí, najviac však do sumy 120 Kčs za pracovný deň (§ 5 ods.2).“.

14. § 36 ods. 2 znie:

(2) U pracovníka so stálym pracoviskom pod zemou v hlbinných baniach, v uhoľných lomoch a na skrývkach, ktorý vykonáva zamestnanie uvedené v osobitnom predpise6) a ktorého pracovná neschopnosť pre aktívnu tuberkulózu trvá dlhšie ako jeden mesiac, môže sa nemocenské zvýšiť až do sumy jeho čistej dennej mzdy, z ktorej sa mu nemocenské určí, najviac však do sumy 180 Kčs za pracovný deň (§ 5 ods.3); inak platí ustanovenie predchádzajúceho odseku.“.

15. V § 41 ods. 1 sa slová „§ 3 ods. 1 č. 2 písm. c) zákona č. 67/1965 Zb.“ nahrádzajú slovami „§ 25 ods. 1 č. 2 písm. c) zákona č. 54/1956 Zb. o nemocenskom poistení zamestnancov v znení zákona č. 87/1968 Zb.“.

16. V § 41 ods. 2 sa slová „§ 3 ods. 1 č. 3 zákona č. 67/1965 Zb.“ nahrádzajú slovami „§ 25 ods. 1 č. 3 zákona č. 54/1956 Zb. v znení zákona č. 87/1968 Zb.“.

17. § 45 ods. 1 znie:

(1) Ak pracovníčka nastúpi novú materskú dovolenku najneskoršie do mesiaca po tom, čo jej predchádzajúce dieťa dovŕšilo vek tri roky a spĺňa pritom podmienky pre nárok na peňažnú pomoc v materstve, určí sa jej táto dávka za rovnaké čisté denné mzdy ako v predchádzajúcej materskej dovolenke; predpokladom pritom je, že k nástupu novej materskej dovolenky došlo za trvania zamestnania v tej istej organizácii alebo v ochrannej lehote po jeho skončení. Ak však taká pracovníčka v medziobdobí od skončenia predchádzajúcej materskej dovolenky do nástupu novej materskej dovolenky vykonávala v organizácii prácu aspoň po 25 pracovných dní, určí sa jej peňažná pomoc v materstve v novej materskej dovolenke podľa § 44, pokiaľ je to pre ňu výhodnejšie.“.

18. V § 46 sa na konci pripája táto veta: „Pracovníčka uvedená v § 11 ods. 1 zákona č. 88/1968 Zb. o predĺžení materskej dovolenky, o dávkach v materstve a o prídavkoch na deti z nemocenského poistenia neuplatňuje nárok na peňažnú pomoc v materstve na základe tohto tlačiva, ale na základe svojej žiadosti; pritom je povinná súčasne preukázať skutočnosti uvedené v § 11 ods. 1 zákona č. 88/1968 Zb.“.

19. § 47 sa dopĺňa odsekom 4, ktorý znie:

(4) Ako prevedenie na inú prácu podľa odsekov 1 a 3 sa posudzuje - napriek tomu, že nedochádza k zmene druhu práce - aj taká úprava pracovných podmienok, ktorá spočíva

a) v znížení normovaného výkonu práce (napr. zníženie počtu obsluhovaných strojov, zníženie rýchlosti obsluhovaného zariadenia, nižšie pracovné tempo, zavedenie potrebných prestávok v práci), ktorým sa odstránia príčiny, na základe ktorých je také vykonávanie práce zakázané tehotným ženám a matkám do konca deviateho mesiaca po pôrode alebo ktoré podľa lekárskeho posudku ohrozujú tehotnosť ženy alebo jej zdravie alebo materské poslanie zo zdravotných príčin spočívajúcich v jej osobe, nie však v skrátení pracovného úväzku;

b) v tom, že tehotná žena alebo matka do konca deviateho mesiaca po pôrode je oslobodená od vykonávania niektorých pracovných činností z okruhu prác, ktoré dosiaľ vykonávala, a to od tých, ktoré sú zakázané tehotným ženám a matkám do konca deviateho mesiaca po pôrode alebo ktoré podľa lekárskeho posudku ohrozujú tehotnosť ženy alebo jej zdravie alebo materské poslanie zo zdravotných príčin spočívajúcich v jej osobe; pokiaľ by pre oslobodenie tehotnej ženy alebo matky do konca deviateho mesiaca po pôrode od vykonávania uvedených pracovných činností došlo k skráteniu jej pracovného úväzku, nemožno takú úpravu pracovných podmienok posudzovať ako prevedenie na inú prácu;

c) v preložení tehotnej ženy alebo matky do konca deviateho mesiaca po pôrode na iné pracovisko (pracovné miesto) z dôvodu, že jej doterajšie pracovisko (pracovné miesto) patrí medzi také, ktoré sú zakázané tehotným ženám a matkám do konca deviateho mesiaca po pôrode, alebo že dochádzanie na doterajšie pracovisko (pracovné miesto) ohrozuje podľa lekárskeho posudku tehotnosť ženy alebo jej zdravie alebo materské poslanie;

d) v tom, že tehotná žena alebo matka do konca deviateho mesiaca po pôrode je oslobodená od vykonávania nočnej práce.“.

20. § 49 písm. c) znie:

c) Neprihliada sa na sumy, o ktoré skoršia hodinová mzda presahuje sumu vypočítanú na jednu pracovnú hodinu9) podľa dĺžky ustanoveného týždenného pracovného času,1) ktorý platí pre prevádzku, v ktorej je pracovníčka činná, zo sumy 600 Kčs, a u pracovníčky so stálym pracoviskom pod zemou v hlbinných baniach, v uhoľných lomoch a na skrývkach, ktorá vykonáva zamestnanie uvedené v osobitnom predpise,6) zo sumy 900 Kčs.“.

21. § 49 písm. e) znie:

e) Ak pracovníčka po prevedení na inú prácu má ustanovený týždenný pracovný čas1) dlhší, než mala pred prevedením, delí sa jej započítateľný zárobok za rozhodujúce obdobie počtom hodín, ktorý zodpovedá ustanovenému týždennému pracovnému času1) pracovníčky po prevedení.“.

22. V § 52 ods. 2 sa na konci pripájajú tieto slová: „aj keď sa pracovníčka o dieťa nestará, prípadne dieťa zomrelo.“.

23. § 73 ods. 1 písm. d) znie:

d) zo zamestnania požívateľa starobného dôchodku, pri ktorom sa mu ďalej podľa osobitných predpisov10) poskytuje dôchodok v nezmenenej výške.“.


Čl. II

(1) Ak skutočnosti rozhodujúce pre vznik nároku na peňažnú dávku [vznik pracovnej neschopnosti, vznik potreby ošetrovania (starostlivosti) člena rodiny, nástup na materskú dovolenku, prevedenie na inú prácu z dôvodu tehotnosti alebo materstva] nastali pred 1. júlom 1982, postupuje sa podľa doterajších predpisov s odchýlkami ďalej uvedenými.

(2) Peňažná dávka poskytovaná k 1. júlu 1982 pracovníkovi so stálym pracoviskom pod zemou v hlbinných baniach, v uhoľných lomoch a na skrývkach, ktorý vykonáva zamestnanie uvedené v osobitnom predpise,6) ktorej výška bola obmedzená doterajšou najvyššou sumou čistej dennej mzdy, sa od 1. júla 1982 upraví bez žiadosti s prihliadnutím na novourčenú najvyššiu sumu čistej dennej mzdy.

(3) Ustanovenie predchádzajúceho odseku platí obdobne aj pre určenie peňažnej pomoci v materstve, ktorá pracovníčke so stálym pracoviskom pod zemou v hlbinných baniach, v uhoľných lomoch a na skrývkach, ktorá vykonáva zamestnanie uvedené v osobitnom predpise,6) patrí z rovnakej čistej dennej mzdy ako v predchádzajúcej materskej dovolenke, a to aj v prípade, že taká pracovníčka nastúpi na novú materskú dovolenku po 30. júni 1982.

(4) Ochranná lehota zo zamestnania požívateľa starobného dôchodku, ktoré sa skončilo pred 1. júlom 1982, sa posudzuje podľa doterajších predpisov.

Čl. III

Táto vyhláška nadobúda účinnosť 1. júlom 1982.


Predseda:

Hoffmann v. r.

Poznámky pod čiarou

1) § 83 Zákonníka práce.

2) Časť I prílohy nariadenia vlády Československej socialistickej
republiky č. 74/1982 Zb. o niektorých úpravách v nemocenskom
poistení a dôchodkovom zabezpečení pracujúcich v baníctve.

3) Nariadenie vlády Československej socialistickej republiky
č. 75/1982 Zb. o osobitnej dodatkovej dovolenke pracovníkov
pracujúcich v podzemí hlbinných uhoľných a lignitových baní.

4) § 18 zákona č. 54/1956 Zb. o nemocenskom poistení zamestnancov
v znení zákona č. 87/1968 Zb. a § 14 až 20 vyhlášky
č. 143/1965 Zb. o poskytovaní peňažných dávok v nemocenskom
poistení.

5) § 84 a 85 Zákonníka práce.

6) Časť I a II prílohy nariadenia vlády ČSSR č. 74/1982 Zb.

7) § 18 ods. 1 zákona č. 54/1956 Zb. v znení zákona č. 87/1968 Zb.

8) Ak ide o súbeh zamestnaní s pracovnou činnosťou v jednotnom roľníckom družstve, vylučuje sa suma presahujúca určený úhrn vždy pri výpočte nemocenského v jednotnom roľníckom družstve (§ 29 ods. 2 zákona č. 103/1964 Zb. v znení neskorších predpisov).

9) Táto suma je zo sumy 600 Kčs, prípadne zo sumy 900 Kčs
napríklad pri 42,5-hodinovom týždennom pracovnom čase
14,10 Kčs, prípadne 21,10 Kčs, pri 42-hodinovom týždennom
pracovnom čase 14,20 Kčs, prípadne 21,40 Kčs a pri
41,25-hodinovom týždennom pracovnom čase 14,50 Kčs, prípadne
21,80 Kčs.

10) Nariadenie vlády Československej socialistickej republiky
č. 135/1975 Zb. o výnimočnom poskytovaní dôchodku niektorým
pracujúcim dôchodcom v znení neskorších predpisov.