Vyhláška č. 77/1982 Zb.Vyhláška Federálneho ministerstva dopravy, ktorou sa mení a dopĺňa vyhláška č. 139/1980 Zb. o vyťažovaní cestných nákladných vozidiel

Čiastka 14/1982
Platnosť od 30.06.1982 do30.04.1990
Účinnosť od 01.08.1982 do30.04.1990
Zrušený 118/1990 Zb.

OBSAH