Nariadenie vlády č. 74/1982 Zb.Nariadenie vlády Československej socialistickej republiky o niektorých úpravách v nemocenskom poistení a dôchodkovom zabezpečení pracujúcich v baníctve

(v znení č. 117/1988 Zb.)

Čiastka 14/1982
Platnosť od 30.06.1982 do30.04.1991
Účinnosť od 01.10.1988 do30.04.1991
Zrušený 134/1991 Zb.

74

NARIADENIE VLÁDY

Československej socialistickej republiky

z 24. júna 1982

o niektorých úpravách v nemocenskom poistení a dôchodkovom zabezpečení pracujúcich v baníctve

Vláda Československej socialistickej republiky podľa § 62a zákona č. 54/1956 Zb. o nemocenskom poistení zamestnancov v znení zákona č. 73/1982 Zb., podľa § 35a zákona č. 88/1968 Zb. o predĺžení materskej dovolenky, o dávkach v materstve a o prídavkoch na deti z nemocenského poistenia v znení zákona č. 73/1982 Zb. a podľa § 12 ods. 3 a 4 zákona č. 121/1975 Zb. o sociálnom zabezpečení v znení zákona č. 73/1982 Zb. nariaďuje:


Čl. I

(1) Nemocenské,1) podpora pri ošetrovaní člena rodiny2) a peňažná pomoc v materstve3) pracujúcich v baníctve so stálym pracoviskom pod zemou v hlbinných baniach, v uhoľných lomoch a na skrývkach, ktorí vykonávajú zamestnania uvedené v časti I a II pripojeného zoznamu, sa určí z čistej mzdy pracovníka (pracovníčky) pripadajúcej na pracovný deň, najviac však zo sumy 180 Kčs pri päťdňovom pracovnom týždni. Táto suma sa úmerne upraví, ak ustanovený týždenný pracovný čas je rozvrhnutý na iný počet pracovných dní v týždni.4)

(2) Pri určení vyrovnávacieho príspevku v tehotnosti a materstve5) pracovníčok uvedených v odseku 1 sa ne prihliada na tú časť zárobku pred prevedením na inú prácu, ktorá po odpočítaní dane zo mzdy presahuje 900 Kčs v priemere za týždeň; táto hranica sa prepočíta na pracovnú hodinu podľa dĺžky ustanoveného pracovného času, ktorý platí pre prevádzku, v ktorej je pracovníčka činná.


Čl. V

Toto nariadenie nadobúda účinnosť 1. júlom 1982.


Dr. Štrougal v. r.


Príloha nariadenia vlády ČSSR č. 74/1982 Zb.

ZOZNAM vybraných zamestnaní v baníctve

Zamestnania so stálym pracoviskom v uhoľných lomoch a na skrývkach

Č. ZamestnanieČíselný znak
1. Robotník v banskej koľajovej doprave11-01-01
2. Robotník v povrchovej ťažbe11-02-01 až 02
3. Dopravár v banskej koľajovej doprave11-03-01
4. Baník v povrchovej ťažbe11-04-01 až 02
5. Vodič banských mechanizmov11-05-01 až 02
6. Mastič strojov a zariadení11-06-01
7. Prevádzkový zámočník11-07-01
8. Prevádzkový elektrikár11-08-01
9. Rušňovodičov11-10-01
10. Strelmajster11-11-01
11. Robotník na povrchu banských prevádzok11-12-01
12. Vodič - strojník pracovných strojov11-13-01
13. Elektromontér11-14-01
14. Montér potrubár11-15-01
15. Inštalatér11-16-01
16. Traťový robotník11-17-01
17. Traťový montér11-18-01
18. Robotník v úpravni11-19-01
19. Vodárenský robotník11-20-01
20. Kováč11-21-01
21. Rezač plameňom11-22-01
22. Zvárač elektrickým oblúkom11-23-01
23. Tvýrač okane%bin11-24-01
24. Tesár11-25-01
25. Vulkanizér11-26-01
26. Robotník v sklade11-27-01
27. Banský úpravár11-28-01
28. Zabezpečovací, oznamovací elektromechanik11-29-01
29. Zabzpečovací, oznamovací obvodár11-30-01
30. Robotník v geologickom prieskume11-31-01
31. Manipulačný robotník11-32-01
32. Železničný robotník11-33-01
33. Vodič cestných motorových vozidiel11-34-01
34. Vážnik11-35-01
35. Laboratorný robotník11-36-01
36. Vrtný robotník11-37-01
37. Vŕtač11-38-01
38. Viazač bremien11-39-01
39. Stavebný robotník11-40-01
40. Murár11-41-01
41. Železobetonár11-42-01
42. Karotážnik11-43-01
43. Mechanik meracích a regulačných zariadení11-44-01
44. Revírnik - Majster - Hlavný majster11-52-01
45. Vedúci úseku11-53-01
46. Mechanik úseku11-54-01

Poznámka:

Zamestnania a ich číselné znaky sú uvedené podľa dielu 1, časti 11 rezortného zoznamu zamestnaní zaradených na účely dôhodkového zabezpečenia do I. a II. pracovnej kategórie vydaného úpravou Federálneho ministerstva palív a energetiky č. 6 zo 7. decembra 1987 (reg. v čiastke 4/1979 Zb.). Číselný znak sa skladá z označenia časti - prvé dvojčíslo, z poradového čísla - druhé dvojčíslo a poradového čísla príkladu - tretie dvojčíslo tohto rezortného zoznamu.

Poznámky pod čiarou

1) § 17 zákona č. 54/1956 Zb. o nemocenskom poistení zamestnancov v znení zákona č. 87/1968 Zb. o zmenách v nemocenskom poistení a v nemocenskej starostlivosti.

2) § 25 zákona č. 54/1956 Zb. v znení zákona č. 87/1968 Zb.

3) § 8 zákona č. 88/1968 Zb. o predĺžení materskej dovolenky, o dávkach v materstve a o prídavkoch na deti z nemocenského poistenia v znení neskorších predpisov.

4) § 85 Zákonníka práce č. 65/1965 Zb. v znení neskorších predpisov.

5) § 5 zákona č. 88/1968 Zb.

6) § 12 ods. 1 písm. a) č. 1 zákona č. 121/1975 Zb. o sociálnom zabezpečení v znení zákona č. 73/1982 Zb. o zmenách zákona o sociálnom zabezpečení a predpisov o nemocenskom poistení.