Zákon č. 72/1982 Zb.Zákon, ktorým sa mení a dopĺňa § 105 Zákonníka práce

Čiastka 14/1982
Platnosť od 30.06.1982 do31.03.2002
Účinnosť od 01.07.1982 do31.03.2002
Zrušený 311/2001 Z. z.

OBSAH

72

ZÁKON

z 23. júna 1982,

ktorým sa mení a dopĺňa § 105 Zákonníka práce

Federálne zhromaždenie Československej socialistickej republiky sa uznieslo na tomto zákone:


Čl. I

Zákonník práce č. 65/1965 Zb. v znení neskorších predpisov (úplné znenie č. 55/1975 Zb.) sa mení a dopĺňa takto:

1. Nadpis § 105 znie:

„Dodatková dovolenka a osobitná dodatková dovolenka".

2. § 105 sa dopĺňa odsekom 3, ktorý znie:

(3) Vláda Československej socialistickej republiky po dohode s Ústrednou radou odborov ustanoví, za akých podmienok a v akej dĺžke majú nárok na osobitnú dodatkovú dovolenku pracovníci so stálym pracoviskom pod zemou pri ťažbe nerastov, pokiaľ odpracujú smeny určené ťažobným režimom na sobotu, a za akých podmienok môžu čerpať túto dovolenku až do konca nasledujúceho kalendárneho roka.“.


Čl. II

Tento zákon nadobúda účinnosť 1. júlom 1982.


Husák v. r.

Indra v. r.

Štrougal v. r.