Redakčné oznámenie č. 71/1982 Zb.Redakčné oznámenie o oprave tlačových chýb

Čiastka 13/1982
Platnosť od 25.06.1982 do31.12.1986
Zrušený 77/1986 Zb.

71

REDAKČNÉ OZNÁMENIE

o oprave tlačových chýb

v nariadení vlády Československej socialistickej republiky č. 40/1982 Zb. o dodatkovom odvode a postihu za prekročenie záväzných limitov odberu niektorých druhov ropných výrobkov, v slovenskom vydaní

1. V § 2 ods. 2 písm. a) je chybne uvedený text: „pri ľahkých vykurovacích olejoch za tonu Kčs 15 000,-,“; správne má znieť: „pri ľahkých vykurovacích olejoch za tonu Kčs 15 500,-,“.

2. § 2 ods. 3 má správne znieť: „Pri zmene cien ropných výrobkov sa upravia jednotlivé sadzby dodatkového odvodu uvedené v odseku 2 v pomere, v akom došlo k zmene cien.“.

Redakcia