Vyhláška č. 70/1982 Zb.Vyhláška Federálneho ministerstva zahraničného obchodu o oslobodení niektorých druhov obchodného tovaru od dovozného cla

(v znení č. 182/1982 Zb.)

Čiastka 13/1982
Platnosť od 25.06.1982 do30.06.1983
Účinnosť od 01.01.1983 do30.06.1983