Vyhláška č. 70/1982 Zb.Vyhláška Federálneho ministerstva zahraničného obchodu o oslobodení niektorých druhov obchodného tovaru od dovozného cla

(v znení č. 182/1982 Zb.)

Čiastka 13/1982
Platnosť od 25.06.1982 do30.06.1983
Účinnosť od 01.01.1983 do30.06.1983

70

VYHLÁŠKA

Federálneho ministerstva zahraničného obchodu

z 3. júna 1982

o oslobodení niektorých druhov obchodného tovaru od dovozného cla

Federálne ministerstvo zahraničného obchodu po dohode s Federálnym ministerstvom financií a Federálnym ministerstvom zahraničných vecí ustanovuje podľa § 44 ods. 2 colného zákona č. 44/1974 Zb.:


§ 1

Obchodný tovar uvedený v prílohe tejto vyhlášky sa oslobodzuje od dovozného cla určeného podľa dovozných colných sadzieb uvedených v colnom sadzobníku obchodného tovaru,1) ak sa dovezie od nadobudnutia účinnosti tejto vyhlášky do 30. júna 1983.


§ 2

Táto vyhláška nadobúda účinnosť dňom vyhlásenia.


Minister:

Ing. Urban CSc. v. r.


Príloha vyhlášky č. 70/1982 Zb.

Príloha

Poznámky pod čiarou

1) Nariadenie vlády Československej socialistickej republiky č. 74/1980 Zb., ktorým sa vydáva colný sadzobník obchodného tovaru.