Nariadenie vlády č. 68/1982 Zb.Nariadenie vlády Slovenskej socialistickej republiky o postihu za prekročenie záväzných limitov odberu niektorých druhov ropných výrobkov v rozpočtových a príspevkových organizáciách a o rozpočtovom určení výnosu dodatkového odvodu za prekročenie záväzných limitov odberu niektorých druhov ropných výrobkov

(v znení č. 178/1982 Zb.)

Čiastka 13/1982
Platnosť od 25.06.1982 do31.12.1986
Účinnosť od 01.01.1983 do31.12.1986
Zrušený 79/1986 Zb.

68

NARIADENIE VLÁDY

Slovenskej socialistickej republiky

z 26. mája 1982

o postihu za prekročenie záväzných limitov odberu niektorých druhov ropných výrobkov v rozpočtových a príspevkových organizáciách a o rozpočtovom určení výnosu dodatkového odvodu za prekročenie záväzných limitov odberu niektorých druhov ropných výrobkov

Vláda Slovenskej socialistickej republiky nariaďuje na vykonanie zákona Slovenskej národnej rady č. 32/1971 Zb. o pravidlách štátneho rozpočtu Slovenskej socialistickej republiky a o hospodárení s rozpočtovými prostriedkami (rozpočtové pravidlá):


ČASŤ I

POSTIH ZA PREKROČENIE LIMITOV ODBERU NIEKTORÝCH DRUHOV ROPNÝCH VÝROBKOV

§ 1

Predmet a subjekty postihu

(1) Prekročenie na kalendárny rok rozpísaných záväzných limitov odberu a určených dodávkových fondov1) (ďalej len „prekročenie limitov“) ľahkých vykurovacích olejov, ťažkých vykurovacích olejov, nízkosírneho oleja, automobilového benzínu a motorovej a vykurovacej nafty (ďalej len „ropné výrobky“) v ústredných orgánoch Slovenskej socialistickej republiky, na národných výboroch a v nimi riadených rozpočtových a príspevkových organizáciách sa považuje za neoprávnené použitie rozpočtových prostriedkov. Za prekročenie limitov ropných výrobkov sa voči týmto orgánom a organizáciám (ďalej len „organizácia“) uplatňuje postih podľa osobitných predpisov.2)

(2) Postih za prekročenie limitov ľahkých vykurovacích olejov, ťažkých vykurovacích olejov, nízkosírneho oleja a motorovej a vykurovacej nafty sa uplatňuje v organizáciách, ktorých riadiace ústredné orgány (krajské národné výbory) sú držiteľmi fondov.1)

§ 2

Výška postihu

(1) Základom postihu je výška prekročenia limitov ropných výrobkov vyjadrená v technických jednotkách (pri tonách s presnosťou na tri desatinné miesta).

(2) Sadzba postihu je pri

a) ľahkých vykurovacích olejoch za tonuKčs3100,-
b) ťažkých vykurovacích olejoch za tonuKčs1400,-
c) nízkosírnom oleji za tonuKčs1600,-
d) automobilovom benzíne za literKčs8,50
e) motorovej a vykurovacej nafte za literKčs3,50.

(3) Pri zmene cien ropných výrobkov sa upravia jednotlivé sadzby postihu uvedené v odseku 2 v pomere, v akom sa ceny zmenili.

(4) Prekročenie limitov motorovej a vykurovacej nafty možno v tej istej organizácii vyrovnať úsporou limitu automobilového benzínu v rovnakej hmotnosti; prekročenie limitov ostatných druhov ropných výrobkov nemožno vyrovnať prípadnými úsporami iných druhov ropných výrobkov.

(5) Postih zaokrúhľujú organizácie na celé 100 Kčs nadol.

§ 3

Výpočet postihu a pokuty

(1) Postih podľa jednotlivých druhov ropných výrobkov vypočíta organizácia v hlásení o prekročení záväzných limitov niektorých druhov ropných výrobkov,3) ktoré predloží finančnej správe príslušnej podľa sídla organizácie najneskoršie do lehoty splatnosti postihu (§ 4 ods. 1).

(2) Pokutu za každý deň neoprávneného použitia zverených rozpočtových prostriedkov vypočíta organizácia za obdobie začínajúce prvým dňom mesiaca nasledujúceho po dni zaplatenia dodávky, ktorou došlo k prekročeniu limitov ropných výrobkov.

§ 4

Platenie postihu a pokút

(1) Postih je splatný najneskoršie do 15. februára po uplynutí kalendárneho roka, v ktorom došlo k prekročeniu limitov ropných výrobkov.

(2) Ak organizácia nepredloží hlásenie s výpočtom postihu podľa § 3 ods. 1 do lehoty splatnosti postihu, môže finančná správa príslušná podľa sídla organizácie zvýšiť postih až o 10%.

(3) Výnos postihu a pokuty plynie do štátneho rozpočtu Slovenskej socialistickej republiky, a to na účet finančnej správy príslušnej podľa sídla organizácie.

§ 5

Zdroj úhrady postihu

Rozpočtové organizácie uhradia postih z rozpočtových výdavkov na príslušné druhy ropných výrobkov uvedených v § 1 ods. 1 a príspevkové organizácie z materiálových výdavkov.

§ 6

Prechodné ustanovenia

Postih za prekročenie limitov ropných výrobkov sa platí po prvý raz za rok 1982.

ČASŤ II

ROZPOČTOVÉ URČENIE VÝNOSU DODATKOVÉHO ODVODU ZA PREKROČENIE LIMITOV ROPNÝCH VÝROBKOV

§ 7

Výnos dodatkového odvodu za prekročenie limitov ropných výrobkov od hospodárskych organizácií riadených ústrednými orgánmi Slovenskej socialistickej republiky a národnými výbormi4) je príjmom štátneho rozpočtu Slovenskej socialistickej republiky; platí sa na účet finančnej správy príslušnej podľa sídla organizácie.


ČASŤ III

ZÁVEREČNÉ USTANOVENIE

§ 8

Toto nariadenie nadobúda účinnosť dňom vyhlásenia.


Prof. JUDr. Colotka v. r.

Poznámky pod čiarou

1) § 14 vyhlášky Štátnej plánovacej komisie a Štátnej arbitráže Československej socialistickej republiky č. 48/1980 Zb. o hmotnom bilancovaní a prerokúvaní dodávateľsko-odberateľských vzťahov v plánovacom procese.

2) § 16 ods. 1 a 2 zákona č. 134/1970 Zb. o pravidlách štátneho rozpočtu československej federácie a o zásadách hospodárenia s rozpočtovými prostriedkami štátnych rozpočtov federácie a republík (rozpočtové pravidlá).

3) Úprava Federálneho štatistického úradu z 19. marca 1982 č. 710/1982 uverejnená v Spravodajcovi ústredných štatistických orgánov v čiastke č. 4/1982 a vo Finančnom spravodajcovi č. 4/1982.

4) Časť I nariadenia vlády ČSSR č. 40/1982 Zb. o dodatkovom odvode a postihu za prekročenie záväzných limitov odberu niektorých druhov ropných výrobkov.